BẢO TIỄN THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn được bạn lành, nên tu pháp Mũi Tên báu. Tượng Tốc Trực Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như  trước  không khác, chỉ có tay phải cầm Mũi Tên, đặt đầu mũi tên lên tay  trái”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖎𑖜𑖿𑖚   𑖦𑖽𑖕𑖲-𑖭𑖝𑖿𑖪  𑖊𑖮𑖿𑖧𑖸𑖮𑖰 𑖨𑖯𑖐  𑖨𑖯𑖐 – 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ  VAJRA-DHARMA – RATNA-KAṆḌA   MAṂJU-SATVA  EHYEHI RĀGA  RĀGA – SVĀHĀ.

Mũi Tên (KAṆḌA) là binh khí có tính nhanh chóng. Mũi tên có năm đức là: 1_Phi hành tự tại

2_Nhanh chóng 3_Cùng gặp (đích) 4_Đứng vững

5_Đã đứng thì không sửa đổi

Năm đức này biểu thị 5 đức tính của người bạn tốt  là:

1_Quảng đại khoan hồng

2_Kịp thời bảo vệ bạn trong cơn nguy khốn 3_Thường luận bàn và xây dựng cho  nhau

4_Luôn luôn nhã nhặn khiêm tốn với gia đình bạn 5_Có tinh thần bình đẳng và luôn luôn thành  thật.

Lại nữa, mũi tên là dụng cụ của cây cung, tùy theo sức bật của dây cung mà mũi tên nhanh chóng đi xa hoặc gần.

Hiện tượng này biểu thị cho nghĩa “bạn  lành”

Do cung tên luôn kết thành một đôi để dùng, nên biểu thị cho nghĩa thân cận của bằng hữu.

Ở phương Tây (Ấn Độ) người ta hay dùng mũi tên tặng bạn bè để tỏ tình thân ái. Như vậy, mũi tên biểu thị cho ý “tìm bạn lành” và gọi là “ái nhiễm tiễn” (Rāga-

kaṇḍa) như Ái Nhiễm Minh Vương (Rāga-vidya-rāja) dùng mũi tên Đại Bi (Mahā- kāruṇa-kaṇḍa) bắn các Ác Chướng của chúng sanh mà thành nghĩa Kính Ái (Vaśikaraṇa)

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm Mũi Tên báu hiển thị cho nghĩa Pháp Kính Ái tác Ái Nhiễm.

Hành Giả dùng hình Mũi Tên báu đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú Đại Bi.

Sau đó, dùng hai tay nâng mũi tên, tụng Chú thì mau chóng thành  tựu.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh  Quán  Tự Tại  Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) RATNA-KAṆḌA MAṂJU-SATVA EHYEHI (mũi tên báu mau chóng đưa hữu tình đáng yêu  đến) RĀGA  RĀGA (mỗi mỗi đều yêu thích lẫn nhau)  SVĀHĀ (thành tựu tốt   lành)

Print Friendly, PDF & Email