金Kim 剛Cang 頂Đảnh 經Kinh 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 一Nhất 百Bách 八Bát 尊Tôn 法Pháp 身Thân 契Khế 印Ấn

一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 入nhập 自tự 己kỷ 身thân 密mật 語ngữ 。

oṃ sa rva ta thā ga tā a bhi aṃ bo dhi dṛ ḍha va jra ti ṣṭa

唵án 。 薩tát 。 嚩phạ 。 怛đát 。 他tha 。 揭yết 。 多đa 。 阿a 。 毘tỳ 。 三tam 。 菩bồ 。 提đề 。 涅niết 哩rị 。 荼đồ 。 跋bạt 。 折chiết 羅la 。 底để 。 瑟sắt 吒tra 。

稽khể 首thủ 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 金kim 剛cang 頂đảnh 。

金Kim 剛Cang 薩Tát 埵Đóa 大đại 心tâm 。

na maḥ sa ma nta bu ddhā nāṃ oṃ va jra sa tva ma hā sa ma ya svā hā

南nam 。 無vô 。 三tam 。 曼mạn 。 哆đa 。 勃bột 。 陀đà 。 喃nẩm 。 唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 薩tát 。 埵đóa 。 摩ma 。 訶ha 。 三tam 。 昧muội 。 耶da 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a kṣo bhya a bhi ṣiṃ ca vaṃ svā hā

金kim 剛cang 王vương 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 阿a 。 閦súc 。 鞞bệ 。 阿a 。 鼻tị 。 詵sân 。 者giả 。 鑁măm 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ra tna saṃ bha va svā hā

金kim 剛cang 峯phong 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 阿a 羅la 。 怛đát 那na 。 三tam 。 婆bà 。 頗phả 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra lu ke śva rā  ra ja svā hā

金kim 剛cang 命mạng 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 盧lô 。 計kế 。 攝nhiếp 伐phạt 。 羅la 。 阿a 。 羅la 。 穰nhương 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a mo gha si dvi svā hā

金kim 剛cang 座tòa 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 阿a 。 目mục 。 佉khư 。 悉tất 。 地địa 。 莎sa 。 訶ha

oṃ va jra sa tva svā hā

金kim 剛cang 首thủ 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 薩tát 。 埵đóa 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra rā ja svā hā

金kim 剛cang 壇đàn 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 阿a 羅la 。 穰nhương 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ti ṣṭa svā hā

金kim 剛cang 密mật 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 底để 。 瑟sắt 吒tra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra viḥ hā hā

金kim 剛cang 持trì 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 蜜mật 多đa 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra dṛ ṣṭi ma ṭ svā hā

金kim 剛cang 界giới 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 涅niết 里lý 。 瑟sắt 㨖# 。 麼ma 。 吒tra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra stvaṃ svā hā

金kim 剛cang 觀quán 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 薩tát 怛đát 梵Phạm 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra sa ma ya hoḥ su ra ta stvaṃ svā hā

金kim 剛cang 喜hỷ 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 三tam 。 昧muội 。 耶da 。 護hộ 。 素tố 。 喇lặt 。 多đa 。 薩tát 怛đát 梵Phạm 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra va nva trā ṭ svā hā

金kim 剛cang 心tâm 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 畔bạn 。 馱đà 。 怛đát 喇lặt 。 吒tra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ve śa aḥ svā hā

金kim 剛cang 智trí 。

唵án 。 跋bạt 。 囉ra 。 吠phệ 。 捨xả 。 阿a 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra mu ṣṭi vaṃ svā hā

金kim 剛cang 意ý 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 母mẫu 。 瑟sắt 知tri 。 梵Phạm 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra hūṃ pha ṭ svā hā

金kim 剛cang 勝thắng 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 ?# 。 泮phấn 。 吒tra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ci ttā pra ti me ddhāṃ ka ru mi svā hā

金kim 剛cang 契khế 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 質chất 。 多đa 。 鉢bát 羅la 。 底để 。 迷mê 。 曇đàm 。 迦ca 。 嚕rô 。 弭nhị 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra bo dhi ci ntā mu tpa da ya mi svā hā

金kim 剛cang 月nguyệt 。

唵án 。 跋bạt 。 折chiết 囉ra 。 菩bồ 。 提đề 。 質chất 。 多đa 。 母mẫu 。 怛đát 播bá 。 那na 。 夜dạ 。 弭nhị 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ ti ṣṭa va jra svā hā

金kim 剛cang 空không 。

唵án 。 底để 。 瑟sắt 吒tra 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ spha ra va jra svā hā

金kim 剛cang 池trì 。

唵án 。 薩tát 頗phả 。 羅la 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ suṃ ha ra va jra svā hā

金kim 剛cang 廣quảng 。

唵án 。 僧tăng 。 訶ha 。 羅la 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra dṛ pha ti ṣṭa svā hā

金kim 剛cang 祕bí 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 涅niết 里lý 。 荼đồ 。 底để 。 瑟sắt 吒tra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a tma ko hāṃ svā hā

金kim 剛cang 堅kiên 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 。 怛đát 摩ma 。 拘câu 。 含hàm 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra sa tva a dhi ṣṭa svā hā

金kim 剛cang 尊tôn 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 薩tát 。 埵đóa 縛phược 。 阿a 。 地địa 。 瑟sắt 吒tra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra da haṃ svā hā

金kim 剛cang 甲giáp 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 那na 。 咁# 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra tu ṣye hoḥ svā hā

金kim 剛cang 語ngữ 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 都đô 。 使sử 曳duệ 。 護hộ 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra saṃ ma ja jaḥ svā hā

金kim 剛cang 請thỉnh 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 三tam 。 漫mạn 。 若nhã 。 若nhã 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a ya hi jaḥ svā hā

金kim 剛cang 鉤câu 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 。 夜dạ 。 兮hề 。 若nhã 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a hi hūṃ hūṃ svā hā

金kim 剛cang 索sách 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 。 奚hề 。 吽hồng 。 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra he spho ṭa vaṃ svā hā

金kim 剛cang 鎖tỏa 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 奚hề 。 薩tát 普phổ 。 吒tra 。 鑁măm 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ghaṃ ṭa aḥ aḥ svā hā

金kim 剛cang 鈴linh 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 犍kiền 。 吒tra 。 惡ác 。 惡ác 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ku śa jaḥ svā hā

金kim 剛cang 鐸đạc 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 俱câu 。 舍xá 。 穰nhương 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra sa tva suṃ gra ha svā hā

金kim 剛cang 吟ngâm 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 薩tát 。 埵đóa 。 僧tăng 。 伽già 羅la 。 訶ha 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra sa ra sa ra ru pa ni svā hā

金kim 剛cang 詠vịnh 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 娑sa 。 羅la 。 娑sa 。 羅la 。 魯lỗ 。 波ba 。 儞nễ 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra bha ga vaṃ su ra ta svā hā

金kim 剛cang 念niệm 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 薄bạc 。 伽già 。 梵Phạm 。 素tố 。 喇lặt 。 多đa 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ra tna svā hā

金kim 剛cang 誦tụng 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 喇lặt 。 怛đát 曩nẵng 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra he śi ru ta ra sau hya svā hā

金kim 剛cang 歌ca 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 奚hề 。 室thất 。 盧lô 。 哆đa 。 羅la 。 燥táo 。 歌ca 也dã 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra he ṣe svā hā

金kim 剛cang 舞vũ 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 奚hề 。 際tế 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ma hā ya svā hā

金kim 剛cang 戲hí 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 摩ma 。 訶ha 。 耶da 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ha sa va ha svā hā

金kim 剛cang 笑tiếu 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 賀hạ 。 娑sa 。 縛phược 。 訶ha 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra pra ha ra ṇi svā hā

金kim 剛cang 香hương 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 鉢bát 羅la 。 喝hát 。 羅la 。 尼ni 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ka mye svā hā

金kim 剛cang 花hoa 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 迦ca 。 謎mê 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra he lo pa śo bhe svā hā

金kim 剛cang 鬘man 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 奚hề 。 盧lô 。 波ba 。 輸du 。 鞞bệ 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra su te jā gri svā hā

金kim 剛cang 燈đăng 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 素tố 。 底để 。 若nhược 。 擬nghĩ 哩rị 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a ra gha ya ṇe svā hā

金kim 剛cang 照chiếu 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 。 羅la 。 伽già 。 耶da 。 泥nê 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra pa sa dhu da svā hā

金kim 剛cang 室thất 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 婆bà 。 娑sa 。 度độ 。 那na 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra sa ma ya sa tva a svā hā

金kim 剛cang 藏tạng 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 三tam 。 昧muội 。 耶da 。 薩tát 。 埵đóa 。 阿a 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra su ga tva ṅgi svā hā

金kim 剛cang 雲vân 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 素tố 。 揵kiền 。 蕩đãng 。 霓nghê 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra sa tva sa ma ya ma nu pa ra ya svā hā

金kim 剛cang 法pháp 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 薩tát 。 埵đóa 。 三tam 。 昧muội 。 耶da 。 摩ma 。 弩nỗ 。 波ba 。 羅la 。 耶da 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra tī kṣṇa svā hā

金kim 剛cang 雨vũ 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 帝đế 。 乞khất 瑟sắt 那na 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra la sa hoḥ svā hā

金kim 剛cang 生sanh 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 羅la 。 細tế 。 護hộ 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ya kṣa hūṃ svā hā

金kim 剛cang 牙nha 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 藥dược 。 乞khất 瑟sắt 。 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a svā hā

金kim 剛cang 日nhật 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra rā tna svā hā

金kim 剛cang 色sắc 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 羅la 。 怛đát 曩nẵng 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ka rmma svā hā

金kim 剛cang 宮cung 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 羯yết 。 摩ma 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra vi spho ra da ra kṣa svā hā hūṃ

金kim 剛cang 城thành 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 弭nhị 。 塞tắc 普phổ 。 羅la 。 捺nại 。 羅la 。 乞khất 沙sa 。 唬# 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha 。

va jra oṃ ki ra hūṃ pha ṭ svā hā

金kim 剛cang ?# 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 枳chỉ 。 羅la 。 唬# 吽hồng 。 泮phấn 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra sa ra sa ra ka ra ya hūṃ svā hā

金kim 剛cang 牆tường 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 縒# 。 羅la 。 縒# 。 羅la 。 迦ca 。 羅la 。 耶da 。 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ma hā sa ca li svā hā

金kim 剛cang 網võng 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 摩ma 。 訶ha 。 薩tát 。 者giả 。 里lý 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ve śa hoḥ svā hā

金kim 剛cang 殿điện 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 尾vĩ 。 賒xa 。 護hộ 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra va jraṃ hūṃ svā hā

金kim 剛cang 幢tràng 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 跋bạt 。 折chiết 㘕# 。 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra va jre hūṃ svā hā

金kim 剛cang 塔tháp 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 跋bạt 。 折chiết 隷lệ 。 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra su tu da hūṃ svā hā

金kim 剛cang 臺đài 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 素tố 。 都đô 。 那na 。 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra dha rma bhi svā hā

金kim 剛cang 鏡kính 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 達đạt 。 摩ma 。 費phí 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra jvā la hūṃ svā hā

金kim 剛cang 水thủy 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 入nhập 伐phạt 。 羅la 。 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ka rmma svā hā

金kim 剛cang 際tế 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 羯yết 。 摩ma 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ye tu svā hā

金kim 剛cang 輪luân 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 曳duệ 。 都đô 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a rthā pra da svā hā

金kim 剛cang 光quang 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 遏át 。 利lợi 他tha 。 鉢bát 栗lật 。 那na 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra pa śa hūṃ svā hā

金kim 剛cang 焰diễm 摩ma 德đức 迦ca 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 波ba 。 舍xá 。 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra saṃ dhi ya si ddhā svā hā

金kim 剛cang 業nghiệp 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 散tán 。 地địa 。 耶da 。 悉tất 。 多đa 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ti jñā svā hā

金kim 剛cang 定định 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 底để 。 穰nhương 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra tu he svā hā

金kim 剛cang 慧tuệ 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 都đô 。 計kế 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra dha rmma svā hā

金kim 剛cang 忍nhẫn 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 達đạt 。 里lý 摩ma 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a ra ye svā hā

金kim 剛cang 力lực 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 。 羅la 。 曳duệ 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ha sa ya svā hā

金kim 剛cang 願nguyện 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 賀hạ 。 娑sa 。 耶da 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra gi te ye svā hā

金kim 剛cang 因nhân 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 擬nghĩ 。 提đề 。 曳duệ 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra pu ṣpe svā hā

金kim 剛cang 緣duyên 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 補bổ 。 瑟sắt 鞞bệ 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra dhu pe ri svā hā

金kim 剛cang 論luận 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 杜đỗ 。 鞞bệ 。 里lý 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra spho ṭ svā hā

金kim 剛cang 義nghĩa 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 薩tát 部bộ 。 吒tra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra sa ṣa ya svā hā

金kim 剛cang 淨tịnh 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 薩tát 。 沙sa 。 耶da 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra da na ye svā hā

金kim 剛cang 受thọ 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 怛đát 。 那na 。 曳duệ 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra si dvi ya svā hā

金kim 剛cang 手thủ 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 悉tất 。 地địa 。 耶da 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ka rmma si dvi svā hā

金kim 剛cang 錫tích 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 羯yết 。 磨ma 。 悉tất 。 地địa 。 沙sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a raṃ svā hā

金kim 剛cang 傘tản 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 。 藍lam 。 莎sa 。 訶ha 。

hā svā tu dṛ tu svā hā

金kim 剛cang 身thân 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 怛đát 里lý 。 都đô 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra sa ta ri svā hā

金kim 剛cang 禪thiền 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 薩tát 。 埵đóa 。 里lý 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a mo gha si dvi svā hā

金kim 剛cang 剎sát 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 。 目mục 。 佉khư 。 悉tất 。 地địa 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ma ṇi dha ri pha ṭ svā hā

金kim 剛cang 仙tiên 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 摩ma 。 尼ni 。 達đạt 。 里lý 。 泮phấn 。 吒tra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra mu dṛ de svā hā

金kim 剛cang 印ấn 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 姥lao 。 涅niết 里lý 。 提đề 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra tma ko haṃ svā hā

金kim 剛cang 埵đóa 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 怛đát 摩ma 。 句cú 。 痕ngân 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ja ga ri svā hā

金kim 剛cang 山sơn 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 若nhược 。 蘗bách 。 里lý 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ki ri ki ri hūṃ svā hā

金kim 剛cang 忿phẫn 怒nộ 王vương 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 枳chỉ 。 里lý 。 枳chỉ 里lý 。 唬# 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra tra ṭ svā hā

金kim 剛cang 縛phược 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 怛đát 羅la 。 吒tra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ṣe da yaṃ svā hā

金kim 剛cang 杵xử 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 瑟sắt 。 那na 。 琰diêm 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra bo dhi ci tma svā hā

金kim 剛cang 場tràng 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 菩bồ 。 提đề 。 悉tất 。 怛đát 摩ma 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a da sa ta ri svā hā

金kim 剛cang 地địa 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 。 那na 。 薩tát 。 埵đóa 。 里lý 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ma ṇi a su kha svā hā

金kim 剛cang 寶bảo 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 摩ma 。 儞nễ 。 阿a 。 素tố 。 佉khư 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ga bhe svā hā

金kim 剛cang 覺giác 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 揭yết 。 鞞bệ 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ka rmma svā hā

金kim 剛cang 劍kiếm 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 羯yết 。 喇lặt 磨ma 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a kṣā bhi ri svā hā

金kim 剛cang 利lợi 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 。 閦súc 。 鞞bệ 。 里lý 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra na gha ṭa svā hā

金kim 剛cang 拳quyền 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 那na 。 伽già 。 吒tra 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ra kṣa haṃ svā hā

金kim 剛cang 箭tiễn 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 羅la 。 乞khất 叉xoa 。 含hàm 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra ma ni sa tva svā hā

金kim 剛cang 磬khánh 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 摩ma 。 儞nễ 。 薩tát 。 埵đóa 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra haṃ haṃ haṃ ho bha ga vaṃ svā hā

金kim 剛cang 渠cừ 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 含hàm 。 含hàm 。 含hàm 。 護hộ 。 薄bạc 。 伽già 。 梵phạm 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra tu laṃ ga te svā hā

金kim 剛cang 瓶bình 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 都đô 。 浪lãng 。 揭yết 。 提đề 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra a dhi ri svā hā

金kim 剛cang 主chủ 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 阿a 。 姪điệt 。 力lực 。 莎sa 。 訶ha 。

oṃ va jra dṛ te kṛṭ svā hā

金kim 剛cang 聲thanh 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 涅niết 里lý 。 帝đế 。 訖ngật 里lý 吒tra 。 莎sa 。 訶ha

oṃ va jra gi ddho gi ddhe hūṃ svā hā

金kim 剛cang 子tử 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 囉ra 。 擬nghĩ 。 提đề 。 擬nghĩ 。 提đề 。 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha

oṃ va jra ha ha ha hūṃ hūṃ hūṃ svā hā

金kim 剛cang 姥lao 。

唵án 。 跋bạt 。 日nhật 羅la 。 呵ha 。 呵ha 。 呵ha 。 唬# 吽hồng 。 唬# 。 吽hồng 。 莎sa 。 訶ha 。

佛Phật 告cáo 金Kim 剛Cang 密Mật 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。

說thuyết 此thử 金kim 剛cang 尊tôn 。 悉tất 地địa 印ấn 契khế 。 及cập 密mật 言ngôn 字tự 。 住trụ 大đại 寂tịch 靜tĩnh 。 遠viễn 離ly 一nhất 切thiết 心tâm 。 於ư 月Nguyệt 愛Ái 三Tam 昧Muội 。 白bạch 毫hào 輪luân 中trung 。 次thứ 第đệ 觀quán 照chiếu 。 分phân 明minh 普phổ 現hiện 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 金kim 剛cang 大đại 摩ma 尼ni 。 如như 意ý 之chi 寶bảo 。 同đồng 一nhất 法pháp 性tánh 。 一Nhất 真Chân 法Pháp 界Giới 。 一nhất 味vị 如như 如như 。 不bất 來lai 不bất 去khứ 。 無vô 相tướng 無vô 為vi 。 清thanh 淨tịnh 法Pháp 身thân 。 照chiếu 圓viên 寂tịch 海hải 。

如như 是thị 八bát 百bách 金kim 剛cang 句cú 。
本bổn 從tùng 三tam 昧muội 一nhất 法pháp 生sanh 。
觀quán 照chiếu 真Chân 如Như 不bất 二nhị 門môn 。
得đắc 入nhập 如Như 來Lai 圓viên 寂tịch 海hải 。

善thiện 知tri 出xuất 句cú 及cập 入nhập 句cú 。
瑜du 伽già 悉tất 地địa 諸chư 儀nghi 式thức 。
菩Bồ 提Đề 萬vạn 行hạnh 剎sát 那na 修tu 。
永vĩnh 離ly 無vô 始thỉ 諸chư 迷mê 惑hoặc 。

八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 妙diệu 法Pháp 門môn 。
一nhất 字tự 真chân 言ngôn 印ấn 契khế 入nhập 。
恆Hằng 沙sa 功công 德đức 不bất 可khả 算toán 。
廣quảng 度độ 眾chúng 生sanh 無vô 限hạn 極cực 。

人nhân 空không 法pháp 空không 自tự 性tánh 空không 。
一Nhất 真Chân 法Pháp 界Giới 本bổn 來lai 空không 。
十thập 方phương 調điều 御ngự 諸chư 等đẳng 覺giác 。
咸hàm 依y 如như 是thị 金kim 剛cang 句cú 。

一nhất 句cú 一nhất 契khế 一nhất 真chân 言ngôn 。
先tiên 從tùng 心tâm 輪luân 頂đảnh 上thượng 布bố 。
兩lưỡng 肩kiên 左tả 右hữu 耳nhĩ 雙song 尖tiêm 。
白bạch 毫hào 髮phát 際tế 眉mi 間gian 注chú 。

頸cảnh 上thượng 二nhị 頰giáp 人nhân 中trung 相tướng 。
脣thần 齒xỉ 眼nhãn 腭# 咽yết 喉hầu 中trung 。
兩lưỡng 臂tý 十thập 指chỉ 波Ba 羅La 蜜Mật 。
胸hung 前tiền 背bối 後hậu 二nhị 雙song 足túc 。

臍tề 輪luân 次thứ 上thượng 金kim 剛cang 宮cung 。
心tâm 王vương 明minh 月nguyệt 藏tạng 中trung 住trụ 。
珠châu 幢tràng 寶bảo 傘tản 遍biến 莊trang 嚴nghiêm 。
無vô 相tướng 無vô 來lai 亦diệc 無vô 去khứ 。

二nhị 目mục 蓮liên 華hoa 金kim 剛cang 燈đăng 。
喜hỷ 戲hí 塗đồ 香hương 鼻tị 根căn 處xứ 。
安an 坐tọa 悉tất 地địa 金kim 剛cang 輪luân 。
清thanh 淨tịnh 光quang 明minh 如như 滿mãn 月nguyệt 。

如như 是thị 身thân 心tâm 一nhất 百bách 八bát 。
次thứ 第đệ 觀quán 想tưởng 令linh 明minh 淨tịnh 。
頓đốn 悟ngộ 祕bí 密mật 菩Bồ 提Đề 契khế 。
自tự 在tại 遊du 行hành 涅Niết 槃Bàn 路lộ 。

安an 立lập 世thế 間gian 悉tất 地địa 竟cánh 。
然nhiên 依y 灌quán 頂đảnh 作tác 持trì 誦tụng 。
真chân 是thị 如Như 來Lai 勝thắng 生sanh 子tử 。
滿mãn 足túc 清thanh 白bạch 一Nhất 乘Thừa 法Pháp 。

天thiên 魔ma 軍quân 眾chúng 見kiến 是thị 人nhân 。
合hợp 掌chưởng 稱xưng 云vân 救cứu 世thế 者giả 。
復phục 言ngôn 金kim 剛cang 不bất 動động 智trí 。
究cứu 竟cánh 成thành 佛Phật 法Pháp 身thân 處xứ 。

瑜du 伽già 勝thắng 義nghĩa 品phẩm 中trung 說thuyết 。
瞻chiêm 仰ngưỡng 由do 如như 世thế 導đạo 師sư 。
傳truyền 薄Bạc 伽Già 梵Phạm 祕bí 密mật 門môn 。
八bát 部bộ 龍long 天thiên 咸hàm 敬kính 仰ngưỡng 。

欲dục 行hành 欲dục 坐tọa 念niệm 誦tụng 時thời 。
出xuất 淨tịnh 入nhập 淨tịnh 語ngữ 言ngôn 相tướng 。
口khẩu 含hàm 金kim 色sắc 跋bạt 折chiết 囉ra 。
二nhị 目mục 麼ma 吒tra 除trừ 宿túc 障chướng 。

恆hằng 思tư 明minh 月nguyệt 鏡kính 中trung 坐tọa 。
廓khuếch 周chu 法Pháp 界Giới 虛hư 空không 量lượng 。
心tâm 得đắc 自tự 在tại 無vô 去khứ 來lai 。
功công 德đức 常thường 行hành 普phổ 迴hồi 向hướng 。

入nhập 法Pháp 身thân 觀quán 門môn 。

稽khể 首thủ 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 。
一nhất 切thiết 如Như 來Lai 金kim 剛cang 頂đảnh 。
於ư 大đại 法Pháp 界Giới 道Đạo 場Tràng 中trung 。
一nhất 心tâm 觀quán 想tưởng 分phân 明minh 見kiến 。

妙diệu 高cao 殊thù 特đặc 大đại 希hy 有hữu 。
神thần 通thông 聖thánh 力lực 登đăng 其kỳ 上thượng 。
遍biến 觀quán 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 剎sát 。
如như 在tại 掌chưởng 內nội 摩ma 尼ni 珠châu 。

悟ngộ 此thử 三tam 昧muội 首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 。
安an 住trụ 如Như 來Lai 吉cát 祥tường 地địa 。
稽khể 首thủ 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 。
一nhất 切thiết 如Như 來Lai 金kim 剛cang 王vương 。

自tự 在tại 光quang 明minh 寂tịch 滅diệt 海hải 。
十thập 方phương 善thiện 覺giác 稱xưng 無vô 上thượng 。
恆Hằng 沙sa 功công 德đức 悉tất 圓viên 滿mãn 。
無vô 相tướng 清thanh 淨tịnh 等đẳng 真chân 空không 。

悟ngộ 此thử 三tam 昧muội 菩Bồ 提Đề 契khế 。
安an 住trụ 如Như 來Lai 吉cát 祥tường 地địa 。
稽khể 首thủ 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 。
一nhất 切thiết 如Như 來Lai 金kim 剛cang 峯phong 。

頂đảnh 相tướng 無vô 邊biên 不bất 可khả 見kiến 。
超siêu 出xuất 十thập 方phương 世thế 界giới 海hải 。
千thiên 巖nham 萬vạn 谷cốc 摩ma 尼ni 寶bảo 。
映ánh 現hiện 瑠lưu 璃ly 水thủy 精tinh 器khí 。

悟ngộ 此thử 三tam 昧muội 萬vạn 像tượng 寶bảo 。
安an 住trụ 如Như 來Lai 吉cát 祥tường 地địa 。
稽khể 首thủ 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 。
一nhất 切thiết 如Như 來Lai 金kim 剛cang 命mạng 。

壽thọ 量lượng 無vô 窮cùng 不bất 可khả 算toán 。
水thủy 鳥điểu 樹thụ 林lâm 極cực 樂lạc 地địa 。
人nhân 於ư 花hoa 內nội 颯tát 然nhiên 生sanh 。
鳥điểu 出xuất 珠châu 中trung 法Pháp 音âm 詠vịnh 。

菩Bồ 薩Tát 沐mộc 浴dục 金kim 沙sa 水thủy 。
一nhất 念niệm 十thập 方phương 受thọ 記ký 竟cánh 。
悟ngộ 此thử 速tốc 疾tật 不bất 退thoái 觀quán 。
安an 住trụ 如Như 來Lai 吉cát 祥tường 地địa 。

稽khể 首thủ 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 。
一nhất 切thiết 如Như 來Lai 金kim 剛cang 座tòa 。
海hải 印ấn 恆Hằng 沙sa 悉tất 地địa 寶bảo 。
無vô 邊biên 善Thiện 逝Thệ 登đăng 其kỳ 上thượng 。

圓viên 光quang 法Pháp 界Giới 無vô 障chướng 礙ngại 。
如như 觀quán 水thủy 月nguyệt 鏡kính 中trung 像tượng 。
師sư 子tử 頂đảnh 戴đái 滿mãn 虛hư 空không 。
七thất 寶bảo 金kim 蓮liên 珠châu 傘tản 帳trướng 。

悟ngộ 此thử 三tam 昧muội 悉tất 地địa 契khế 。
安an 住trụ 如Như 來Lai 吉cát 祥tường 地địa 。
稽khể 首thủ 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 。
一nhất 切thiết 如Như 來Lai 金kim 剛cang 身thân 。

廓khuếch 周chu 法Pháp 界Giới 無vô 邊biên 量lượng 。
隨tùy 方phương 應ứng 現hiện 滿mãn 虛hư 空không 。
能năng 以dĩ 一nhất 身thân 為vi 多đa 身thân 。
復phục 現hiện 多đa 身thân 一nhất 身thân 相tướng 。

有hữu 身thân 有hữu 相tướng 權quyền 來lai 化hóa 。
非phi 身thân 非phi 相tướng 是thị 無vô 為vi 。
悟ngộ 此thử 三tam 昧muội 涅Niết 槃Bàn 宮cung 。
得đắc 入nhập 如Như 來Lai 吉cát 祥tường 地địa 。

毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 悉Tất 地Địa 流Lưu 出Xuất 相Tương 應Ứng 句Cú 陀Đà 羅La 尼Ni 。

na maḥ sa rva ta thā ga te bhyu vi śva mu khe bhyaḥ sa rva thā a ā aṃ aḥ

南nam 。 麼ma 。 薩tát 。 婆bà 。 怛đát 。 他tha 。 蘖nghiệt 。 帝đế 。 [口*驃]# 。 微vi 。 濕thấp 嚩phạ 。 目mục 。 契khế 。 弊tệ 。 薩tát 。 婆bà 。 他tha 。 阿a 。 阿a 。 暗ám 。 噁ô 。

金Kim 剛Cang 頂Đảnh 經Kinh 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 一Nhất 百Bách 八Bát 尊Tôn 法Pháp 身Thân 契Khế 印Ấn

善thiện 無vô 畏úy 三tam 藏tạng 一nhất 行hành 和hòa 上thượng 同đồng 譯dịch
Phiên âm và chấm câu: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận
Phiên âm: 31/12/2017 ◊ Cập nhật: 31/12/2017