• Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận Tập bộ toàn.
  • Thứ tự kinh văn số 1686
  • Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lư Thiếu Khanh Minh Giáo Đại Sư Thần Thiên Tức Tai phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
  • Sa Môn Thích Như Điển – Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt ngày 4 tháng 9 năm 2007 tại Hannover.

 

Cúi đầu tất cả xuất thế gian

Ba cõi tối tôn biển công đức

Lửa trí hay thiêu phiền não dơ

Chánh Giác con nay quy mạng về

Cúi đầu hay khỏi hiểm sanh tử

Làm khô biển ưu não tham si

Phá núi tội nghiệp nhiều như bụi

Con nay quy mạng pháp vi diệu

Cúi đầu tất cả Phật xưng tán

Bát Thánh Đạo thực hành trang nghiêm

Vô vi thiền định gần tròn sáng

Con nay quy mạng Thánh chúng bảo

Nội cung bảo tạng các lầu các

Ngọc báu ma ni chiếu sáng lạ

Chơn châu hổ phách đẹp màu vàng

Trăm ngàn trời người thường đến xem

Nếu được ở yên nơi cõi Trời

Làm đẹp chùa Phật quả báo tốt

Tín tâm quy kính nơi Tam Bảo

Thí cho tiền vải nơi Tịnh Xá

Được sanh Trời Người nhận vui kia

Thường được quả Niết Bàn tịch tịnh

Tịnh Xá nhiều năm hư hoại nhiều

Sửa sang tu bổ cúng Phật Tăng

Thường được vui ở cõi Nhơn Thiên

Lại được quả Niết Bàn tịch tịnh

Nếu cúng Tịnh Xá có vườn rừng

Chỗ nghỉ, áo quần cùng thuốc men

Lại gặp đời ác hay đói khát

Thí cho chúng sanh đồ ăn uống

Như thế mà được rất nhiều phước

Và được kẻ trí Thất Thánh Tài

Tiêu trừ tất cả khổ đường ác

Luôn thọ giàu có không cùng tận

Chư Phật Như Lai chỗ đi, ở

Có người đến được sinh cung kính

Thừa sự cúng dường cùng nghe pháp

Thâm tín tu học nương vào giới

Thường được quả rộng lớn vô biên

Giống như biển lớn sâu man mác

Dùng đồ để đo thật chẳng thể

Phước đức nhơn duyên cũng như thế

Có người tu tạo chùa thờ Phật

Lạnh nóng gió mưa chẳng hề hại

Đầu tiên chứng được pháp tịch tịnh

Đầy đủ tất cả, nguyện tùy ý

Có người hay họa các tượng Phật

Ưu não tật bệnh được giải thoát

Lại được sanh Thiên, thân đẹp đẽ

Đại trí kiết tường cùng tôn quý

Có người sửa lại các tượng Phật

Sẽ được vĩnh viễn thân không bịnh

Sống lâu sắc lực các tướng đủ

Sau được Niết Bàn vui tịch tịnh

Ưu não tranh tụng đều diệt trừ

Dũng mãnh biện tài, người xưng tán

Điều phục các căn lại siêng năng

Tất cả trang nghiêm mọi người kính

Nếu người tu bổ những tượng Phật

Xa rời sai trái liền sanh Thiên

Phú quý đoan nghiêm đều đẹp đẽ

Tất cả phước đức đều đầy đủ

Tháp miếu bị hư nếu sửa lại

Người kia chẳng bịnh thân đầy đủ

Tất cả thế gian quả khả ái

Mọi việc tùy tâm đều đầy đủ

Nếu tạo tượng Phật và tháp Phật

Hình hài nhỏ nhất như hạt gạo

Chẳng kể trên trời hay cõi người

Quyết định làm vua thọ khoái lạc

Hữu sắc vô sắc lại sanh về

Giàu có vô biên chẳng thể lường

Sẽ lìa sanh, lão, bệnh, tử khổ

Cứu cánh bồ đề quả Phật tròn

Nếu nơi tháp miếu để Xá Lợi

Và họa tượng Phật để cúng dường

Được trí sáng chiếu nơi đại địa

Thiện Thệ tịnh diệu Phật phú quý

An trụ vô biên cõi chúng sanh

Đồng vào bình đẳng không tánh tướng

Nếu ở núi cao chỗ yên tịnh

An trí tháp Phật và hình tượng

Hình ấy nhỏ như móng tay kia

Sẽ sanh vào cõi của người, Trời

Đoan nghiêm giàu lớn sắc lực an

Sau làm Thiên Tử ba mươi ba

Có người lấy tay mở tháp Phật

Sẽ được giàu có và đầy đủ

Thân thể sáng sủa tâm nhu nhuyến

Đa trí, tánh tịnh, chẳng sân hận

Nếu có người trí hay bố thí

Cúng Phật hương dầu và bạch đàn

Cùng với tất cả các mùi thơm

Sẽ được rộng rãi quả đẹp đẽ

Nếu người tin Phật sanh hoan hỷ

Mang hương hoa đẹp và âm nhạc

Đủ loại cúng dường Phật Như Lai

Sanh Thiên được gần ao vàng quý

Ao kia sen ấy nhụy hương nhỏ

Đầy thân được thấm như tắm gội

Mạn Na Kết Nhĩ nước thanh tịnh

Kẻ vào trần cấu tự nhiên hết

Dưới ao phun lên hương mát lạnh

Bờ kia sen hồng đều nở hoa

Cõi trời hay thấy lại vừa ý

Giúp thí Phật Tăng được quả nầy

Như thế công đức chẳng thể lường

Cho nên các kinh đều xưng tán

 

Áo đẹp và đồ mặc

Thí Phật cùng thí Tăng

Sau sanh vào cõi Trời

Trời trên nhất áo thơm

Xanh vàng đủ các loại

Trăm ngàn Ma Ni báu

Để dùng làm trang nghiêm

Giàu có thật vô lượng

Khoái lạc lại vô biên

Rộng được quả vi diệu

Nếu người sanh vào thế

Sẽ làm được Quốc Vương

Đầy đủ các sắc tướng

Trên mặc áo đẹp đẽ

Đầy đủ các loại hương

Theo thân thường thọ dụng

Đều do cúng y Phật

Thành tựu báo vui nầy

Nếu được sanh cõi Trời

Đủ loại báu trang nghiêm

Thân đeo đầy Anh lạc

Đầu đội mũ ngọc quý

Bông tai và cườm tay

Như thế nhiều khoái lạc

Cúng Phật đồ tốt đẹp

Được quả sanh cõi Trời

Nếu làm Đại Quốc Vương

Thân tướng rộng nghiêm sức

Anh lạc Na Mi châu

Tiếng ngọc nghe thật hay

Đều là Tam Bảo điền

Bố thí trang nghiêm đủ

Trí giả tâm thanh tịnh

Cúng Phật tràng hoa thảy

Cõi trời và cõi người

Hằng được nhiều vui vẻ

Lại sanh vào hậu báo

Thành tựu bảy giác hoa

Lại sanh núi đất lớn

Mà làm Đế Thích chủ

Cùng với các quyến thuộc

Du hí nơi vườn rừng

Đủ loại hoa cúng dường

Sẽ được các quả ấy

Lưu ly chơn châu bảo

Vàng bạc và xanh lục

Trang nghiêm nơi mũ đội

Vòng quanh đầy như trăng

Nếu vua hoặc Đại Thần

Mà dùng để đội đầu

Như Phật nói nhơn nầy

Cúng mão sẽ được báo

Giải thoát tham ưu não

Chẳng bịnh hay an lạc

Lại làm vua thế gian

Lại do cúng mũ ấy

Nếu nơi tháp miếu Phật

Bố thí những tràng phan

Sẽ làm Thiên Luân Vương

Trên đời khó thể sánh

Xa lìa tất cả tội

Ở nơi các chúng sanh

Mà làm bậc Thượng Thủ

Hằng được người cúng dường

Nếu người ở tháp miếu

Bố thí các chuông linh

Chẳng sanh tội ác địa

Thường nghe tiếng Phạm âm

Nếu người tạo kỹ nhạc

Đờn trống cùng thổi sáo

Cúng dường Phật Thánh hiền

Khiến nghe tâm thích thú

Sẽ được Thiên Nhĩ Căn

Trang nghiêm thường thanh tịnh

Lại được huệ Kim Cang

Làm hoại núi phiền não

Nếu phát tâm vui mừng

Dùng sắc hoa hương đẹp

Đủ loại ăn uống tốt

Cúng dường các Đức Phật

Sẽ sanh vào cõi Trời

Quyến thuộc cùng ngồi tốt

Đều đồ bằng Ma Ni

Ăn đồ quý cõi Trời

Kiếp đói khát chiến tranh

Quyết chẳng sanh vào đó

Nếu người dùng uống ăn

Cúng dường các Thánh hiền

Sẽ sanh vào Trời Người

Ăn ngon thường đầy đủ

Đủ loại quý báu cả

Người trí thường ái kính

Nếu dùng đồ ngon nầy

Thích cho kẻ xuất gia

Hay được thân giàu có

Biện tài và sống lâu

Sắc lực tướng đầy đủ

Cúng đồ ăn như thế

Nếu dùng tâm từ mẫn

Cúng kia mật ngọt rồi

Sữa, Tô cùng lạc thảy

Làm cho kẻ khát kia

Uống vào được an lạc

Lại được như báo trước

Nếu dùng A Lê Lặc

Lâm Đằng cùng cỏ thuốc

Cúng thí nơi Thánh Hiền

Sẽ sanh vào Trời Người

Chẳng bịnh mà sống lâu

Hằng được thân an lạc

Kẻ thí kia thí uống

Sau được sanh thiên cung

Thọ kiếp hoa đầy dẫy

Cầu gì đều toại ý

Bình rượu quý mật ngon

Quyến thuộc cùng chung uống

Lại ở vào kiếp thọ

Hay bày đồ trang nghiêm

Múa hát nhạc cõi Trời

Làm vui tâm Thiên chúng

Cam Lồ lại tùy thân

Cho uống lợi ích báo

Nếu có người cho ăn

Sẽ được sanh Trời Người

Xa lìa nơi bần hàn

Sống lâu đầy tiền của

Cùng với voi ngựa thảy

Xe cộ và lọng báu

Cúng thí Phật Như Lai

Sẽ được đại thần thông

Nếu thí giày dép thảy

Hằng sanh nhà cao quý

Sẽ có xe voi ngựa

Quyết lìa tham bần khổ

Sư trưởng nếu có bịnh

Có người hay giúp đỡ

Sẽ ở tất cả nơi

Chỗ cầu đều thành tựu

Nếu thí cả chỗ ngồi

Sẽ sanh nơi thiên thượng

Chẳng thọ khổ cực thảy

Thường ngồi trên ghế quý

Dùng chỗ nằm để thí

Sanh thiên thường khoái lạc

Thân tướng thật đoan trực

Không sợ người xưng tán

Tu nơi rừng vườn tạp

Nghiêm sức các phòng ốc

Người thí làm dừng lại

Thân tâm sanh vui thích

Sẽ mời vườn hoan hỷ

Trời người chỗ du hành

Cùng với các Thiên nữ

Du hí thọ khoái lạc

Nếu gặp lúc nóng nực

Sẽ tạo khí ấm mát

Sẽ cảm Ưu Đàm Bát

Ni Câu cây Bồ Đề

Sau đó được sanh thiên

Hằng thọ ngũ dục lạc

Giếng suối cùng ao hồ

Tu sửa cho đẹp đẽ

Giúp đói khát kẻ kia

Tất cả đều đầy đủ

Kiếp sau được sanh thiên

Hoặc sanh nơi Phạm Thế

Đều được thọ khoái lạc

Lại chứng quả tịch diệt

Nếu là Bát Đa La

Bố thí nơi Tam Bảo

Sẽ sanh tất cả nơi

Phú quý cùng khoái lạc

Ở nơi thế gian kia

Tôn cao đức tối thượng

Lại cảm các chúng sanh

Tùy thời mà cúng dường

Kẻ trí nếu thí dao

Sẽ được sanh cõi trời

Trí huệ cực thông lợi

Quyết chẳng gặp đao binh

Nếu người thí cây kim

Trí huệ thường sắc bén

Hay đoạn các phiền não

Chứng đạo tịch tịnh kia

Phật nói nếu có người

Họa vẽ các tượng Phật

Sanh vào trong cõi Trời

Thân thể màu ánh vàng

Sáng trong sạch như trời

Mà ở trong trời người

Thiên nam cùng Thiên nữ

Lúc nào cũng quay về

Hoặc người kia trí huệ

Lành hay nói pháp thí

Sanh vào cõi Trời người

Trí, đức, lực đầy đủ

Hằng thọ những khoái lạc

Hằng lìa các khổ não

Ở nơi thân sau nầy

Được chứng đường tịch diệt

Nếu có các hữu tình

Vẽ viết những diệu pháp

Sẽ được trí túc mạng

Phú quý hằng an lạc

Mà dứt tất cả tội

Trải qua kiếp số nhiều

Chẳng đọa nơi địa ngục

Cùng với quỷ, súc sanh

Nếu kia có người trí

Quét dọn sạch đàn tràng

Rồi kết hoa để rải

Cứ thế mà cúng dường

Sau sanh nơi cõi người

Hoặc sanh nơi cõi Trời

Hằng thọ những giàu sang

Lại chứng tịch diệt rồi

Hay lấy đèn sáng lâu

Cúng dường Phật Hiền Thánh

Người sanh cõi nhơn Thiên

Ba mắt thường thanh tịnh

Huệ nhãn và Thiên nhãn

Cùng với nhục nhãn ấy

Lại người thí đèn kia

Thường được sanh trời người

Miệng lại chẳng hôi thối

Tai mắt chẳng điếc mù

Lại kẻ thí đèn kia

Chẳng những ba mắt tịnh

Hay ở nơi chánh pháp

Tất cả đều thông đạt

Kẻ trí nếu thí tiền

Cúng dường bậc có đức

Sa Môn Bà La Môn

Thí ít nhưng phước nhiều

Rộng được lành tiền bạc

Thọ dụng một thời lâu

Lại kẻ bố thí kia

Thí ăn cho súc sanh

Lại được nhiều phước đức

Mà trở thành gấp trăm

Nếu cùng với tài thực

Bố thí nơi người tội

Lợi ích càng thêm lên

Được phước lại gấp ngàn

Nếu thí kẻ trì giới

Phước lại trăm ngàn lần

Cúng dường người vô tâm

Được ích trăm kiếp số

Nếu thí người có học

Lại cùng vô học kia

Lại được nhiều phước đức

So trước lại cao hơn

Nếu thí Phật Như Lai

Sẽ sanh vào cõi Trời

Giàu lớn không hề dứt

Hằng thọ những khoái lạc

Cho đến hết luân hồi

Mà chứng pháp tịch diệt

Ta nương tất cả đây

Phật nói kinh Già Đà

Lược rõ về phước báu

Làm cho sanh tín thọ

Giả sử ngàn mặt trời

Sáng soi chiếu đại địa

Giữa đêm trăng chiếu tỏ

Hoa sen xanh sẽ nở

Nước Trời Tỳ Sa Môn

Đế Thích Na La Diên

ThượngThủ của chư Thiên

Đều do nhơn thí được

Mặt trời nơi hư không

Trên dưới đều chiếu khắp

Làm tỏ các đời sống

Cho đến cũng vô thường

Đế Thích Tứ Thiên Vương

Cùng với các chư Thiên

Phước thọ lúc cùng tận

Mà vào cửa chết oán

Ưu bi lửa khổ não

Chẳng bị ở lửa thiêu

Cho nên khuyên các ngươi

Quán sát thân vô thường

Xa lìa thân nhiễm khát

Chớ đắm vui trời người

Tu Du chẳng lâu dài

Đều trở về tan hoại

Ta phát tâm tịnh tín

Xả ly lạc hư huyễn

Thường ở nơi trước Phật

Chắp tay cùng gần gũi

Dùng tự giác ngộ ấy

Mà làm chủ giải thoát.