Kinh Đà La Ni Hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả tâm Như Lai
(Nhất thiết Như Lai tâm bí mật toàn thân Xá Lợi Bảo khiếp ấn Đà La Ni Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Bất Không
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2009-2013

 

Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đọc nhớ Kinh Đà La Ni Hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả tâm Như Lai

Ca ngợi hương.

Lư hương mới đốt. Cõi Pháp được thơm. Hội lớn các Phật từ xa đều biết. Tùy xứ kết mây lành. Thành ý Đức lớn. Các Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Hương Giới, hương Định và hương Tuệ. Hương Giải thoát, Giải thoát Thấy biết. Đài mây quang sáng khắp Cõi Pháp. Cúng dưỡng trước Tam Bảo mười phương.

Nam mô Hương Cúng Dưỡng Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Phật Pháp Tăng Ba Đời, thường ở khắp cả khoảng không Cõi Pháp mười phương.

Nguyện mây hương hoa này. Đầy khắp cõi mười phương. Cúng dưỡng tất cả Phật. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Chúng Bồ Tát Thanh Văn. Nhận dùng làm việc Phật.

Ca ngợi Như Lai.

Thân sắc Như Lai đẹp. Thế gian không sánh bằng. Không nghĩ bàn tính toán. Vì thế nay đỉnh lễ. Sắc Như Lai vô tận. Trí tuệ cũng như thế. Tất cả Pháp thường ở. Vì thế Con Về theo. Trí lớn lực nguyện lớn. Rộng độ thoát chúng sinh. Giúp bỏ thân Phiền não. Sinh Nước sạch mát đó. Con nay ba Nghiệp sạch. Về theo lễ ca ngợi. Nguyện cùng các chúng sinh. Cùng sinh Nước An Lạc. Yểm. Phạ nhật la vật.

Nhất tâm đỉnh lễ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Quá Khứ Đa Bảo Phật. Thập phương phân thân Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Chín mươi chín trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha các Hằng hà sa các Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả các Phật Ba Đời mười phương.

Nhất tâm đỉnh lễ Ba Tạng Kinh Bậc Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Kinh Đà La Ni Hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả tâm Như Lai.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác được Đạo Hiền Thánh Tăng Ba Đời mười phương.

Nhất tâm đỉnh lễ Kim Cương Thủ Bồ Tát.

Kệ mở Kinh.

Pháp Bình Đẳng rất sâu vi diệu. Trăm nghìn vạn Kiếp khó gặp nhau. Con nay nghe thấy được nhận giữ. Nguyện hiểu nghĩa chân thực của Phật.

Chân ngôn sạch Nghiệp miệng.

Yểm. Tu lị tu lị. Ma ha tu lị. Tu tu lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp thân.

Yểm. Tu đa lị Tu đa lị. Tu ma lị. Tu ma lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp ý.

Yểm. Phược nhật la đát ha hạ hộc.

Chân ngôn sạch ba Nghiệp thân miệng ý.

Yểm. Sa phược. Sa phược. Thuật đà sa phược. Đạt ma sa phược. Bà phược thuật độ hám.

Chân ngôn yên thổ địa.

Nam mô tam mãn đa một đà nam.Yểm. Độ lỗ độ lỗ, địa vĩ, tát bà ha.

Chân ngôn rộng cúng dưỡng.

Yểm. Nga nga nãng tam bà phược, phạt nhật la hộc.

Văn sám hối.

Con Đệ tử các chúng sinh.. Thành tâm sám hối. Từ xưa tới nay. Tới ngày hôm nay. Khi chưa biết Phật. Khi chưa nghe Pháp. Khi chưa gặp Tăng. Không biết thiện ác, không tin nhân quả, gặp Duyên không thiện, gần Tri thức ác, Thân miệng ý manh động, ác nào cũng làm. Nghiệp Thân không thiện thực hành Giết hại, Trộm cướp, Tham dâm. Nghiệp Miệng không thiện nói dối, nói cường điệu xuyên tạc, nói ác, nói hai lời. Nghiệp Ý không thiện phát ra Tham muốn, Thù hận, Ngu mê. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán. Phá hòa hợp Tăng, chia rời bỏ Phật. Đốt thiêu Chùa Tháp, phỉ báng Bậc Phật. Xâm hại Thường trụ, uế Phạm, lừa Tăng. Phạm các Giới cấm : Uống rượu, hút thuốc, ăn tỏi hành kiệu hẹ hành tây.. Làm không đúng luật nghi, tự làm dạy người, nghe thấy vui theo. Như thế cùng với vô lượng vô biên tội. Ngày nay giãi bày, lộ ra sám hối. Chỉ nguyện Phật Pháp Tăng cùng ban cho thương cảm. Giúp Căn tội của Con, một nhớ sương mù tan, đều cùng Thanh tịnh.

Năm mươi ba Phật Quá khứ thực chân Từ. Ba nghìn các Phật truyền nhau nghe giữ. Lần lượt được Bồ Đề. Con nay Về theo, chỉ nguyện độ chúng sinh mê muội.

Ba mươi lăm Phật Hiện tại Từ tôn kính. Cõi Pháp mười phương chuyển môn Từ. Khắp nơi hút lấy vòng mê muội. Sám trừ Căn tội đều giúp chứng được gốc chân chính.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Sám hối phát nguyện xong. Mệnh về lễ Phật Pháp Tăng.

Nguyện nếu người chưa sám hối, được sám hối này, đều được diệt tội. Nhanh được Giải thoát. Nguyện tội của ba, bốn, năm, sáu Đạo ác, đều cùng tiêu trừ hết.

Nếu Con hướng về núi đao, núi đao tự bẻ gẫy. Nếu Con hướng về vạc dầu, vạc dầu tự tan mất. Nếu Con hướng về Địa ngục, Địa ngục tự khô héo. Nếu Con hướng về Quỷ đói, Quỷ đói tự no đủ.

Nếu Con hướng về Tu La, tâm ác tự điều phục. Nếu Con hướng về Súc sinh, tự được Trí tuệ lớn.

Kệ Sám hối.

Xa xưa tạo được các Nghiệp ác. Đều do từ xưa Tham Hận Ngu. Được sinh ra theo Thân miệng ý. Nay ở trước Phật xin sám hối. Sám hối tội lỗi do Tâm tạo. Tâm nếu mất thời tội cũng mất. Tâm mất tội mất hai câu Rỗng. Mới là tên chân thực sám hối.

Con nay phát tâm không vì tự cầu Phúc báo của Trời Người. Thanh Văn Duyên Giác thậm chí Bậc quyền quý. Các vị Bồ Tát chỉ dựa vào Pháp Bậc Phật. Con nay phát tâm Phật Bồ Đề. Nguyện với tất cả chúng sinh Cõi Pháp. Cùng một lúc được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Con Đệ Tử chúng sinh đọc khen Kinh Chú Bậc Phật. Với công Đức lễ Phật nhớ Phật cúng Phật. Chuyên vì hồi hướng Đất Phật trang nghiêm Tây phương. Nguyện tất cả oán thân từ xưa tới nay. Bảy tổ chín ngành, Thầy Tăng Cha mẹ, nay sinh nhiều lần sinh. Rộng với tất cả chúng sinh Cõi Pháp mười phương. Tri thức thiện ác, tám nạn, Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa. Hoặc lỡ sát hại, cố tình sát hại tất cả vạn loại. Nguyện tháo tất cả các oan khiên. Nguyện tan tất cả các Nghiệp tội. Cùng chứng Bồ Đề lớn, cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô Liên Trì Hải Hội Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Phục lễ Tây phương Nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Thầy dẫn lớn. Nay Con phát nguyện nguyện tới sinh. Chỉ nguyện Từ Bi thương hút nhận.

Ba Về theo.

Tự Về theo Phật, đang nguyện chúng sinh. Hiểu rõ Đạo lớn, phát tâm Bình Đẳng.

Tự Về theo Pháp, đang nguyện chúng sinh. Vào sâu Kinh Tạng, Trí Tuệ như biển.

Tự Về theo Tăng, đang nguyện chúng sinh. Hướng dẫn Đại Chúng, tất cả không trở ngại.

Lễ bái chúng Thánh.

Lễ Phật, Kinh công Đức rất tốt. Vô biên Phúc tốt đều hồi hướng. Rộng nguyện các chúng sinh Cõi Pháp. Rộng nguyện chúng sinh đang trầm luân. Nhanh tới Nước Phật Vô Lượng Quang. Tất cả Phật Ba Đời mười phương. Tất cả Bồ Tát Bồ Tát lớn. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Thế Âm. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Phục lễ Phật Ba Cõi. Mệnh về Phật mười phương. Con nay phát nguyện lớn. Giữ Kinh Bậc Phật này. Trên báo bốn Ân nặng. Dưới cứu ba Đường Khổ. Nếu có người nghe thấy. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc.

Tự Về theo Phật đủ Phúc Đức Trí Tuệ. Tự Về theo Pháp kính rời tham muốn. Tự Về theo Tăng tôn kính trong Chúng.

Tự Về theo Phật không đọa Địa ngục. Tự Về theo Pháp không đọa Quỷ đói. Tự Về theo Tăng không đọa Súc sinh.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới. Tam thập lục vạn ức. Nhất thập nhất vạn. Cửu thiên ngũ bách. Đồng danh đồng hiệu. Đại Từ Đại Bi. Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Thệ nguyện độ vô biên Chúng sinh. Thệ nguyện cắt Phiền não không hết. Thệ nguyện học vô lượng môn Pháp. Thệ nguyện thành Đạo Phật Bình Đẳng.

Thệ nguyện độ tự Tính chúng sinh. Thệ nguyện cắt tự Tính Phiền não. Thệ nguyện học tự Tính các Pháp. Thệ nguyện thành tự Tính Đạo Phật.

Nguyện tan ba Chướng các Phiền não. Nguyện được Trí tuệ chân sáng tỏ. Rộng nguyện tai chướng đều tiêu trừ. Đời đời thường hành Đạo Bồ Tát.

Nguyện sinh trong đất sạch Tây phương. Chín phẩm hoa Sen là Cha Mẹ. Hoa nở thấy Phật hiểu Không sinh. Bồ Tát Không lui là Chúng bạn.

Nguyện đem công Đức này. Tiêu trừ Nghiệp trước nay. Tăng lớn các Phúc Tuệ. Thành đủ được Căn thiện. Nếu có Kiếp đao binh. Cùng với Kiếp đói khổ. Đều tiêu trừ hết tận. Người đều tập lễ nhịn. Người ghi nhớ đọc khen. Người phát triển lưu thông. Gia đình được yên vui. Người mất được siêu thăng. Mưa gió thường hòa thuận. Nhân dân được yên ổn. Cõi Pháp và các Thức. Cùng chứng Đạo Bình Đẳng.

Nguyện đem công Đức này. Trang nghiêm đất Phật sạch. Trên báo bốn Ân nặng : Ân Trời Đất, ân Quốc Vương, ân Thầy, ân Chúng sinh. Dưới cứu ba Đường khổ : Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh. Nếu có người thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc.

Tất cả Phật Ba đời mười phương. Tất cả các Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nguyện đem công Đức này. Rộng khắp với tất cả. Chúng Con và chúng sinh. Đều được thành Đạo Phật.

Kệ thu Kinh.

Ba Đường ác dứt thường rời Khổ. Sáu Đạo nghỉ theo hết nhân chìm. Hà sa các Thức hiểu Chân Như. Vạn loại Có tình lên Niết Bàn.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Chú Đà La Ni Hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả tâm Như Lai.

Nam mô Tất đát lý dã, địa vĩ ca nam. Tát bà đát tha tiết đa nam. Yểm. Bộ vĩ bà, phược nả, phược lị. Phược giả lê. Phược giả xỉ. Tổ lỗ tổ lỗ, đà la đà la. Tát phược đát tha tiết đa. Đà đổ đà lê bát nả hàm bà phược để. Nhạ dã phược lê. Mẫu đát lê tát ma la. Đát tha tiết đa, đạt ma chước ca la. Bát la mạt lật đa nả, phược viết, phược lê. Mẫu đát lê, tát ma la. Đát tha tiết đa, đạt ma chước ca la. Bát la mạt lật đa nả, phược viết la, nguyệt địa mãn noa. Lăng ca la. Lăng ngật lý đế tát phược, đát tha tiết đa, địa sắt sỉ đế. Nguyệt đà dã, nguyệt đà dã. Nguyệt địa, nguyệt địa. Một dạ, một dạ. Sâm nguyệt đà nễ, sâm nguyệt đà dã. Giả la, giả la. Giả lãn đô. Tát phược, phược la noa nễ. Tát phược bá ba vĩ tiết đế. Hộ lỗ hộ lỗ. Tát phược thú ca nhị tiết đế. Tát phược đát tha tiết đa. Ngật lý nả dã phược nhật la ni. Tam bà la, tam bà la. Tát phược đát tha tiết đa. Ngu mãnh dã Đà la ni, mẫu niết lê. La một đễ tô một đễ. Tát phược đát tha tiết đa, địa sắt sỉ đa. Đà đổ tiết bệ, sa phược hạ. Tam ma da địa sắt sỉ đế, sa phược ha. Tát phược đát tha, tiết đa ngật lý nả, dã đà đổ, mẫu nại lê, sa phược ha. Tô bát la, để sắt sỉ đa tát đổ bế đát tha tiết đa, địa sắt sỉ đế, hộ lỗ hộ lỗ, hông hông, sa phược ha. Yểm. Tát phược đát tha tiết đa. Ổ sắt ni, sa đà đổ, mẫu nại la ni, tát phược đát tha, tiết đan sa đà đổ vĩ bộ sử đa, địa sắt sỉ đế. Hông hông, sa phược ha.

Nam mô A Di Đà Phật.

Kinh Đà La Ni Hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả tâm Như Lai.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở bên hồ Bảo Quang Minh trong vườn Vô Cấu nước Ma Già Đà. Cùng với các Bồ Tát lớn và Thanh Văn lớn, Trời Rồng Dạ Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người không phải Người, vô lượng trăm nghìn vây quanh trước sau.

Khi đó trong Chúng có một Bà La Môn lớn, tên là Vô Cấu Diệu Quang, Nghe nhiều thông minh Trí tuệ, được người ham thích thấy. Thường thực hành mười Nghiệp thiện, tin về theo Phật Pháp Tăng, tâm thiện tế nhị ân cần tôn trọng Trí tuệ, thường muốn giúp tất cả chúng sinh, phú quý giàu có lợi ích trọn vẹn.

Lúc đó Bà La Môn Vô Cấu Diệu Quang từ chỗ ngồi và đứng dậy, đi tới nơi ở của Phật vòng quanh Phật bảy lượt. Đem các loại hương hoa dâng lên Thế Tôn, áo quý vô giá chuỗi ngọc, châu báu hoa man, giữ che lên trên Phật, phục lễ đôi chân, lùi dừng ở một bên, làm thỉnh cầu như thế nói rằng : Mong muốn Thế Tôn và tất cả Đại Chúng, sáng sớm ngày mai tới ở trong nhà Con, nhận cúng dưỡng của Con.

Khi đó Thế Tôn im lặng đồng ý.

Thời Bà La Môn biết Phật nhận lời mời, nhanh trở lại nhà, tức thời ngay trong đêm chuẩn bị cỗ chay trăm món. Lau chùi điện thờ, treo dựng cờ phướn, tới sáng sớm bản thân và gia quyến, đem theo các loại hoa hương và các kĩ nhạc, tới nơi ở của Như Lai báo cáo nói rằng : Tới giờ rồi ! Mong rủ lòng tới nhà Con !

Khi đó Thế Tôn nói nhẹ nhàng, an ủi Bà La Môn Vô Cấu Diệu Quang, bảo khắp cả Đại Chúng nói rằng : Các Ngài đều nên tới nhà Bà La Môn đó hút lấy cúng dưỡng, do vì muốn giúp họ được lợi ích lớn.

Lúc đó Thế Tôn liền đứng dậy, vừa mới rời khỏi chỗ ngồi. Từ thân Phật sinh ra đủ các loại Quang sáng, sắc màu vi diệu đan xen chiếu sáng chạm tới mười phương, đều cùng cảnh giác sau đó hướng tới đường.

Thời Bà La Môn dùng tâm cung kính cầm hương hoa quý, cùng gia quyến và Trời Rồng tám Bộ chúng, Thích Phạm bốn Vua Trời, đi trước sửa đường kính dẫn Như Lai.

Khi đó đường phía trước Thế Tôn không xa, giữa chừng tới một khu vườn tên là Phong Tài. Ở trong vườn đó có một Tháp cổ cũ vỡ hỏng nghiêng đổ, cây gai che phủ cỏ mọc che cửa. Gạch ngói che lấp tình trạng như đống đất.

Khi đó Thế Tôn đi thẳng tới chỗ Tháp, cùng lúc phóng Quang sáng lớn sáng rực đỉnh Tháp. Từ trong đống đất phát ra tiếng nói ca ngợi nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Thích Ca Mâu Ni ! Hôm nay thực hành được cảnh giới thiện nhất. Lại nữa Bà La Môn ! Ngài ngày hôm nay được lợi tốt lành lớn.

Lúc đó Thế Tôn vòng phải ba vòng lễ Tháp hỏng đó, cởi áo khoác trên người dùng che lên trên Tháp, tự nhiên nước mắt ròng ròng tuôn chảy, khóc xong lại mỉm cười. Cùng lúc các Phật mười phương, đều cùng trông thấy cũng đều rơi lệ, đều phóng ra ánh sáng tới chiếu sáng Tháp đó. Lúc đó Đại chúng kinh ngạc biến sắc, muốn cùng nhau vứt bỏ nghi hoặc.

Khi đó Kim Cương Thủ, các Bồ Tát cũng đều rơi lệ. Uy Đức rực sáng xoay tròn chày Kim Cương, đi tới nơi ở của Phật, báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Vì Nhân duyên gì hiện ra tướng ánh sáng đó ? Vì sao mắt của Như Lai tuôn lệ như thế, cũng như điềm báo tướng ánh sáng lớn hiện ra của các Phật mười phương ? Mong nguyện Như Lai với Đại chúng này giải thích nghi hoặc của Con.

Thời Phật bảo Kim Cương Thủ. Xá Lợi toàn thân lớn này tích tụ trong Tháp Báu của Như Lai. Vô lượng triệu Pháp Ấn Tâm Đà La Ni cốt yếu của tất cả Như Lai nay ở trong Tháp đó.

Kim Cương Thủ ! Do có Pháp cốt yếu này ở trong đó, Tháp tức thời biến ra như nhiều đống hạt vừng đen trùng điệp không thể tách nứt. Triệu trăm nghìn thân Như Lai, nên biết cũng nhiều như số hạt vừng đen đó. Trăm nghìn trăm triệu Xá Lợi toàn thân Như Lai tụ họp. Thậm chí tám vạn bốn nghìn tạng Pháp ẩn hình cũng ở trong đó. Chín mươi chín trăm nghìn vạn triệu tướng đỉnh Như Lai cũng ở trong đó. Do việc kỳ diệu như thế, Tháp đó ở nơi nào, có Thần nghiệm lớn uy Đức rất tốt, hay đầy đủ mọi yên vui của tất cả Thế gian.

Khi đó Đại chúng nghe Phật nói như thế, xa Phiền não rời bẩn, bỏ hết Phiền não được mắt Pháp Thanh tịnh. Thời có nhiều cơ hội được lợi ích khác nhau cũng phân thành quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Đạo Bích Chi Phật và Đạo Bồ Tát, Trí tuệ Không chuyển lui, Trí tuệ Như Lai. Với việc như thế đều được một thứ. Hoặc chứng được Hoan Hỉ Địa Bồ Tát, Ly Cấu Địa Bồ Tát, thậm chí thành Pháp Vân Địa Bồ Tát, hoặc có đầy đủ sáu Pháp tới Niết Bàn. Bà La Môn đó xa Phiền não rời bẩn được năm Thần thông.

Thời Kim Cương Thủ thấy việc đặc biệt hiếm có này, báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Kỳ diệu khác lạ. Chỉ nghe việc này còn được công Đức rất tốt như thế, huống hồ nghe Lý sâu, chí tâm nổi Đức tin, được bao nhiêu công Đức ?

Phật nói rằng : Nghe Tuệ ! Ngài Kim Cương Thủ ! Đời sau nếu có người nam tin, nữ tin và lại có Đệ tử bốn Bộ chúng của Ta, phát tâm viết chép một quyển Kinh điển này. Liền là viết chép đầy đủ tất cả Kinh điển được chín mươi chín trăm nghìn vạn triệu Như Lai nói. Liền là đã từng ở trước chín mươi chín trăm nghìn vạn triệu Như Lai trồng Căn thiện lâu dài. Tức thời cũng được tất cả các Như Lai đó gia trì nhớ giúp, giống như yêu quý đôi mắt, cũng như Mẹ hiền yêu giúp Con thơ.

Nếu người đọc khen một quyển Kinh này, Liền là đọc khen Kinh điển được các Phật Quá khứ, Hiện tại, Tương lai nói. Do vì như thế, chín mươi chín trăm nghìn vạn triệu Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, lui tới như trùng điệp các đống hạt vừng đen không tan rời tách nứt, ngày đêm hiện thân gia trì người đó. Như thế tất cả các Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng, số trước tụ họp chưa đi số sau tới tụ họp, nhanh di chuyển qua lại. Ví như cát mịn chuyển vần nhanh trong nước, xoay vần qua lại không được ngưng nghỉ. Nếu có người dùng hương hoa, hương bôi, tua hoa, quần áo, vật dụng trang nghiêm vi diệu cúng dưỡng Kinh này. Tức thời được ở trước chín mươi chín trăm nghìn vạn triệu các Như Lai mười phương đó, dùng hoa hương quần áo trên Trời, vật dụng trang nghiêm do bảy báu tạo thành. Chất đống như núi Tu Di dùng hết để cúng dưỡng, trồng các Căn thiện cũng lớn như thế.

Khi đó Trời Rồng tám Bộ chúng, Người không phải Người đã nghe lời nói như thế. Họ ghi nhớ điều kỳ lạ hiếm có cùng nhau nói rằng : Đống đất cũ đó có uy Đức kỳ lạ, do Thần lực của Như Lai gia trì, có Thần biến như thế.

Kim Cương Thủ lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Do Nhân duyên nào, Tháp bảy báu đó hiện thành đống đất ?

Phật bảo Kim Cương Thủ ! Đây không phải là đống đất, chính là Tháp báu lớn rất vi diệu. Do Nghiệp quả xấu ác của các chúng sinh mà ẩn hình không hiện. Do Tháp ẩn hình, toàn thân Như Lai không phải có thể hủy hoại. Do có thân Như Lai tạng Kim Cương có thể hỏng sao !

Ta nếu tạ thế, đời sau thời Pháp hết bức bách. Nếu có chúng sinh tu luyện thực hành Pháp sai, nên đọa Địa ngục, không tin Phật Pháp Tăng, không trồng Căn thiện. Vì Nhân duyên đó Pháp Phật đang ẩn hình, đương nhiên do Tháp kiên cố đó không mất, Thần lực của tất cả Như Lai gia trì. Chúng sinh không có Trí tuệ bị mê hoặc chướng ngại che phủ, không biết sử dụng vật báu cũ. Do vì việc như thế, Ta nay rơi lệ. Các Như Lai đó cũng đều rơi lệ.

Lại tiếp theo Phật bảo Kim Cương Thủ nói rằng : Nếu có chúng sinh viết chép Kinh này đặt ở trong Tháp. Tháp đó tức là Tháp Tạng Kim Cương của tất cả Như Lai, cũng được tất cả Như Lai Đà La Ni tâm bí mật gia trì Tháp. Liền là Tháp của chín mươi chín trăm nghìn vạn triệu Như Lai. Cũng là Tháp mắt Phật, đỉnh Phật của tất cả các Như Lai. Tức thời được Thần lực của tất cả các Như Lai bảo hộ.

Nếu trong Tượng Phật, trong Tháp yên để Kinh này, Tượng đó liền do bảy báu tạo thành, linh nghiệm thuận theo tâm, tất cả nguyện đều đầy đủ. Ô dù lưới võng lọng luân đường mâm bàn, hiên cửa linh chuông cột trụ chân cột nền bậc thềm của Tháp đó, làm được tùy theo sức. Là đất là gỗ là đá là sành sứ, do uy lực của Kinh tự biến thành bảy báu. Tất cả Như Lai với Kinh điển này tăng thêm uy lực của các Phật, dùng Thần Chú gia trì không để đứt đoạn.

Nếu có chúng sinh Có Tình hay với Tháp này, một bông hoa một nén hương lễ bái cúng dưỡng, tội nặng sinh chết của tám mươi trăm triệu Kiếp cùng lúc tan mất, sinh không bị tai ương, chết sinh vào gia đình Phật. Hoặc đang sắp đọa xuống Địa ngục A Tì, nếu với Tháp này, hoặc bái một lễ, hoặc vòng phải một lượt, cửa Địa ngục đóng lại, hiện ra đường Bồ Đề. Nơi có Tháp và hình Tượng, được Thần lực của tất cả Như Lai bảo hộ. Nơi đó không bị gió bão sấm sét làm hại, không bị rắn độc mãng xà trùng độc thú dữ làm tổn thương. Không bị sư tử voi dữ hổ sói thú hoang ong bò cạp làm tổn hại, cũng không bị Dạ Xoa, La Sát, Bộ Đa La, Tì Xá Già, Quỷ núi Yêu ma, bệnh động kinh làm cho hoảng sợ. Cũng lại không bị tất cả các bệnh nóng lạnh, không bị nhiễm các bệnh tràng nhạc bệnh lậu, u độc mụn nhọt, hạt cơm ghẻ lở bệnh hủi hói đầu. Nếu người tạm thấy Tháp đó, hay bỏ tất cả tai nạn, nơi ở của người đó cũng không có hoạn nạn người ngựa sáu loại Súc vật, nạn ôn dịch của cô bé cậu bé. Không bị chết yểu đột tử, không bị đao gậy nước lửa làm tổn thương, không bị trộm cướp oán thù xâm hại, cũng không lo âu về đói khát nghèo hèn. Mộng mị bùa Chú không thể hại được.

Bốn Vua Trời lớn cùng với gia quyến ngày đêm bảo vệ. Hai mươi tám Bộ Tướng lớn Dược Xoa. Mặt Trời mặt Trăng năm vì Sao, Sao Tràng Vân Tuyết ngày đêm giúp giữ. Tất cả Vua Rồng tăng thêm khí mát lành, mưa hòa gió thuận. Tất cả các Trời và Trời Đao Lợi ba lần hạ xuống cũng vì cúng dưỡng. Tất cả các Tiên ba lần tập họp, ca ngợi vòng quanh lễ tạ chiêm ngưỡng. Ngọc Hoàng Đế Thích và các cô gái Trời, ngày đêm ba lần hạ xuống cúng dưỡng.

Nơi đó tức thời được tất cả Như Lai nhớ giúp gia trì, vì do thu nạp Kinh, Tháp tức thời như thế. Nếu người làm Tháp bằng đất đá gỗ vàng bạc đồng chì, chép Thần chú này đặt yên trong Tháp, mới đặt yên xong, Tháp này liền do bảy báu hợp thành. Bậc thềm trên dưới mâm bàn dù lọng, linh chuông luân đường toàn bằng bảy báu. Tháp này có hình tướng Như Lai bốn phương. Do có Pháp cốt yếu, tất cả Như Lai yên định ở, giúp giữ ngày đêm không đi. Xá Lợi toàn thân của Tháp bảy báu này là tạng báu vi diệu, vì uy lực của Thần chú mà được kính trọng. Cao tới giữa cung Trời A Ca Ni Tra (đỉnh Trời). Tháp sừng sững xuyên suốt, tất cả các Trời ngày đêm chiêm ngưỡng cúng dưỡng giúp bảo vệ.

Kim Cương Thủ nói rằng : Do Nhân duyên nào ? Tháp này có công Đức rất tốt như thế.

Phật nói rằng : Nên biết do vì uy Thần lực của Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni này.

Kim Cương Thủ nói rằng : Chỉ mong Như Lai thương xót chúng Con, nói Đà La Ni đó.

Phật nói rằng : Nghe Tuệ, Suy nghĩ Tuệ, Tu tuệ không được quên ! Phân thân (hóa thân) của tất cả Như Lai thời Hiện tại Tương lai là ánh hào quang. Các Phật thời Quá khứ là Xá Lợi toàn thân. Đều ở trong Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni. Tất cả ba thân của các Như Lai đó (Thân ứng hiện biến hóa, Thân Pháp báo ứng đầy đủ, Thân Như Lai Thanh tịnh hay là Thân Chân Như) cũng ở trong Bảo Khiếp Ấn đó. Khi đó Thế Tôn liền đọc Đà La Ni nói rằng :

Nam mô Tất đát lý dã, địa vĩ ca nam. Tát bà đát tha tiết đa nam. Yểm. Bộ vĩ bà, phược nả, phược lị. Phược giả lê. Phược giả xỉ. Tổ lỗ tổ lỗ, đà la đà la. Tát phược đát tha tiết đa. Đà đổ đà lê bát nả hàm bà phược để. Nhạ dã phược lê. Mẫu đát lê tát ma la. Đát tha tiết đa, đạt ma chước ca la. Bát la mạt lật đa nả, phược viết, phược lê. Mẫu đát lê, tát ma la. Đát tha tiết đa, đạt ma chước ca la. Bát la mạt lật đa nả, phược viết la, nguyệt địa mãn noa. Lăng ca la. Lăng ngật lý đế tát phược, đát tha tiết đa, địa sắt sỉ đế. Nguyệt đà dã, nguyệt đà dã. Nguyệt địa, nguyệt địa. Một dạ, một dạ. Sâm nguyệt đà nễ, sâm nguyệt đà dã. Giả la, giả la. Giả lãn đô. Tát phược, phược la noa nễ. Tát phược bá ba vĩ tiết đế. Hộ lỗ hộ lỗ. Tát phược thú ca nhị tiết đế. Tát phược đát tha tiết đa. Ngật lý nả dã phược nhật la ni. Tam bà la, tam bà la. Tát phược đát tha tiết đa. Ngu mãnh dã Đà la ni, mẫu niết lê. La một đễ tô một đễ. Tát phược đát tha tiết đa, địa sắt sỉ đa. Đà đổ tiết bệ, sa phược hạ. Tam ma da địa sắt sỉ đế, sa phược ha. Tát phược đát tha, tiết đa ngật lý nả, dã đà đổ, mẫu nại lê, sa phược ha. Tô bát la, để sắt sỉ đa tát đổ bế đát tha tiết đa, địa sắt sỉ đế, hộ lỗ hộ lỗ, hông hông, sa phược ha. Yểm. Tát phược đát tha tiết đa. Ổ sắt ni, sa đà đổ, mẫu nại la ni, tát phược đát tha, tiết đan sa đà đổ vĩ bộ sử đa, địa sắt sỉ đế. Hông hông, sa phược ha.

Khi Phật đọc Thần chú đó xong, các Phật Như Lai từ trong đống đất phát ra lời ca ngợi nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Thế Tôn Thích Ca xuất hiện đời đục ác, vì lợi ích chúng sinh không có nơi nương nhờ giúp đỡ, diễn thuyết Pháp sâu. Pháp cốt yếu như thế sống lâu dài ở Thế gian, lợi ích rộng lớn, nhiều yên ổn vui sướng.

Lúc đó Phật bảo Kim Cương Thủ nói rằng : Nghe Tuệ, nghe Tuệ ! Như Pháp cốt yếu này Thần lực vô cùng lợi ích vô biên. Ví như ngọc quý Như ý ở trên trướng, thường rắc ngọc quý thỏa mãn tất cả ý nguyện. Ta nay nói sơ lược mới bằng một phần vạn. Ngài tùy ý ghi nhớ giữ lợi ích tất cả.

Nếu có người ác chết đọa Địa ngục, nhận tội khổ ở Địa ngục Không có gian chưa biết ngày ra. Được Con cháu đọc tên người chết, đọc Thần Chú trên mới được bảy lượt. Biển nước đồng sắt tự nhiên biến thành Ao tám công Đức. Chân sinh hoa Sen lọng báu che đầu. Cửa Địa ngục bị phá, mở ra Đạo Bồ Đề. Bông Sen như bay tới Cõi Cực Lạc, Tất cả các loại Trí tuệ tự nhiên hiện ra rõ, ham nói hùng biện, được địa vị Một lần sinh Thành Phật. Lại có chúng sinh do tội nặng báo ứng, thân bị trăm bệnh khổ đau tâm bức bối, đọc Thần Chú này hai mươi mốt lượt, trăm bệnh vạn Phiền não cùng lúc tan mất, mệnh thọ lâu dài Phúc Đức không hết.

Nếu lại có người do nghiệp quả tham tiếc, sinh ở nhà nghèo khó, áo không đủ che thân, cơm không đủ nuôi miệng, gầy yếu xấu xí buồn phiền che lên tội ác bần tiện đã làm. Người đó xấu hổ vào trong núi ngắt các loại hoa không có chủ, hoặc mài gỗ mục thành hương, đi tới trước Tháp lễ bái cúng dưỡng, vòng quanh bảy lượt, sám hối rơi nước mắt. Do Thần lực và uy Đức của Tháp, mất quả báo bần cùng, phú quý bất ngờ đến, bảy báu như mưa rơi xuống không thiếu, lúc này chỉ cần tu trì cúng dưỡng Pháp Phật, Bố thí cho người nghèo khó, nếu có tham tiếc vật báu đột nhiên mất.

Nếu lại có người vì trồng Căn thiện tùy phận tạo dựng Tháp, tùy theo sức làm bằng bột hương hay bằng gốm sứ, to bằng quả soài cao khoảng bốn đốt ngón tay, ghi chép Thần chú để yên trong Tháp, dâng hương hoa lễ bái cúng dưỡng. Do vì lực của Chú đó và tâm tin, từ trong Tháp nhỏ bay ra mây hương lớn, mây khói hương ánh sáng vòng khắp Cõi Pháp, hương thơm ngào ngạt ánh quang sáng lòa rộng làm việc Phật, do được công Đức nói như ở trên, lấy điều cốt yếu là tất cả mong muốn đều thoả mãn.

Đời vận hết nếu có bốn Chúng Đệ tử, nam thiện nữ thiện, vì Đạo Bình Đẳng dùng hết tâm lực tạo dựng Tháp đặt yên Thần Chú, được công Đức nói không thể hết.

Nếu người cầu Phúc tới nơi Tháp đó, một nén hương một bông hoa lễ bái cúng dưỡng, đi đường vòng quanh sang phải. Do công Đức đó không cầu tự được quan lộc vinh cao, trường thọ phú quý không cầu tự tăng thêm, oán gia trộm cướp không đánh tự tan, oán cũ bùa Chú, không bị bóng đè, trở lại như trước, bệnh dịch tà khí không chữa tự xa lánh, chồng hiền vợ thảo không cầu tự được, trai hiền gái đẹp không cầu tự sinh, tất cả ý nguyện đều đầy đủ.

Nếu có quạ, chim sẻ chim cắt diều hâu, cú mèo chó sói thú hoang, ruồi trâu muỗi kiến dế và các loài, giây phút nấp dưới bóng Tháp và đứng trên sân cỏ, phá hết nghi hoặc chướng ngại hiểu được sự Ngu tối, bỗng nhiên sinh trong Đạo Phật, thỏa sức nhận Pháp báu.

Huống chi có nhiều người hoặc thấy hình Tháp, hoặc nghe tiếng chuông, hoặc nghe tên Tháp, hoặc đang nấp dưới bóng Tháp, mất tất cả tội lỗi trở ngại cầu nguyện đều như ý, đời Hiện tại yên ổn đời sau sinh Nước Cực Lạc. Nếu người tùy theo sức lực đem một cục bùn vá vào tường Tháp bị hỏng, vận chuyển một tảng đá kê vào chân Tháp bị nghiêng, do công Đức này tăng thêm Phúc Thọ, sau khi chết được sinh thành Vua Chuyển luân.

Bốn Chúng Đệ tử ! Nếu Ta sau khi Tạ thế, do ở trước Tháp đó cứu khổ Cõi Pháp, cúng dưỡng hương hoa chí tâm phát nguyện đọc nhớ Thần Chú, từng câu từng chữ phóng Quang sáng lớn, chiếu tới Địa ngục Quỷ đói Súc sinh đều mất hết, chúng sinh thoát khổ giống Phật nảy mầm, tùy ý sinh tới đất Phật mười phương.

Nếu người leo lên đỉnh núi cao chí tâm đọc Chú, đôi mắt nhìn được Thế giới gần xa, hang núi rừng hoang sông ngòi hồ biển. Trong đó có tất cả các loài có lông vũ có vảy, phá vỡ nghi hoặc chướng ngại hiểu rõ sự Ngu tối. Hiện ra rõ nguyên bản có ba loại Tính Phật, thành quả yên ở trong Niết Bàn lớn. Nếu qua đường theo hướng người đó, hoặc chạm vào áo ấm, hoặc bước vào dấu chân người đó, hoặc chỉ nhìn thấy mặt, hoặc trao đổi giây lát. Như thế cùng với tội nặng của người đều tan mất, đều đầy đủ bậc Trí tuệ.

Khi đó Phật bảo Kim Cương Thủ nói rằng : Nay Kinh điển Thần Chú bí mật này truyền dạy cho các Ngài, tôn trọng giúp giữ lưu truyền khắp Thế gian, không để việc chuyển giao cho chúng sinh bị đứt đoạn.

Kim Cương Thủ nói rằng : Con nay vinh hạnh được Thế Tôn truyền dạy, chúng Con chỉ mong được báo đáp Ân Đức sâu nặng của Thế Tôn, ngày đêm giúp giữ tuyên dương lưu truyền ở tất cả Thế gian. Nếu có chúng sinh biên chép nhận giữ ghi nhớ không đứt đoạn. Chúng Con thôi thúc Thích Phạm bốn Vua Trời, Rồng Thần tám Bộ chúng, ngày đêm giúp bảo vệ không tạm rời xa.

Phật nói rằng : Thiện thay ! Kim Cương Thủ ! Ngài do vì lợi ích lớn cho tất cả chúng sinh trong đời Tương lai, giúp giữ Pháp này làm cho không đứt đoạn.

Lúc đó Thế Tôn nói Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni này, rộng làm việc Phật, sau đó tới gia đình Bà La Môn kia nhận cúng dưỡng, đồng thời giúp Trời Người được Phúc lợi lớn, cáo từ trở về nơi ở.

Khi đó Đại Chúng Nam Tì Kheo, Nữ Tì Kheo, Nam Phật Tử, Nữ Phật Tử, Trời Rồng Dạ Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người không phải Người, đều rất vui mừng, tin nhận vui vẻ cung kính thi hành.

Kinh Đà La Ni Hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả tâm Như Lai.

Nam mô A Di Đà Phật.