GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP LỄ CẦU THẦY TRUYỀN GIỚI

Trước ba tháng, đi cầu thầy truyền giới Sa Di, Tỳ Kheo v.v… (Tùy trường hợp thay đổi danh từ).

Một vị đứng bạch:

Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch trên Thượng tọa từ mẫn, chúng con là… có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (Lễ 1 lễ, quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phật. (2 lần).

Bạch trên Thượng tọa, chúng con từ lâu đã có lòng khát ngưỡng giới pháp. Nay chúng con xin đê đầu đảnh lễ kiền thỉnh Thượng tọa thể lượng từ bi làm thầy truyền giới cho chúng con được trượng thừa công đức.

(Đợi Thượng tọa, Giới sư đáp) :

Thượng tọa: Các vị đã có lòng khát ngưỡng giới pháp, thành tâm cần cầu tôi làm Thầy truyền giới, tôi xin hoan hỷ hứa khả, vậy các vị lễ Hiền Thánh Tăng chứng minh cho.

Bạch: A Di Đà Phật.                                                                                                     

Trên Thượng tọa đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lễ 3 lễ).