NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI BỒ-TÁT XUẤT GIA

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. LỄ THỈNH SƯ

Tại phương trượng:

Dẫn thỉnh hướng dẫn:

Sau khi khai 3 tiếng chuông, báo giờ truyền giới bắt đầu, khoảng 10 phút, vị Dẫn thỉnh đánh 3 hồi khánh và 4 tiếng, xướng rằng:

– Cung thỉnh chư Tôn vân tập Trượng đường.

– Cung thỉnh chư Tôn an tọa.

– Chư Giới tử cầu thọ Bồ-tát giới, tựu ban.

Đại diện Giới tử tác bạch cầu thỉnh Giới sư:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ngưỡng bạch chư Tôn đức,

Chúng con có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ tác bạch: 
(Tất cả Giới tử đồng lạy 1 lạy, quỳ bạch)

– Ngưỡng bạch chư Tôn Đại đức!

Chúng con là…., bấy lâu có lòng khát ngưỡng Giới pháp Bồ-tát, hôm nay gặp đủ duyên lành, chúng con thành tâm đảnh lễ thỉnh cầu chư Tôn đức vì đàn hậu học, không quản lao nhọc, đăng đàn truyền cho chúng con Giới pháp Bồ-tát xuất gia. Cúi xin chư Tôn đức ai lân hứa khả để chúng con được ân triêm công đức. (Bạch 3 lần)

Hòa thượng hứa khả:

– Lành thay! Để truyền thừa sự nghiệp của đức Phật, chư Tôn đức hiện tiền đều hoan hỷ hứa khả.

Đại diện Giới tử bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chư Tôn đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường, tam bái.

(Giới tử đồng lạy 3 lạy)

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử xuất ban.

– Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Tổ đường.

(Đoàn cung thỉnh gồm có tàng, lọng, bê, tích, khánh, pháp hiệu, ngũ âm… dẫn đầu. Giới tử quỳ hai hàng, từ phương trượng đến Tổ đường).

Tại Tổ đường:

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh chư Tôn đức lập ban, niêm hương bạch Tổ.

Chư Giới sư niêm hương xong, Dẫn thỉnh tiếp xướng lễ Tổ:

– Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư Hòa thượng, tam bái.

– Cung thỉnh chư Tôn đức phân lập lưỡng ban.

– Chư Giới tử Bồ-tát xuất gia tựu ban.

– Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư Hòa thượng, tam bái.

(Giới tử đồng lạy 3 lạy)

– Chư Giới tử thối ban.

(Giới tử và đoàn cung nghinh tiếp tục cung nghinh Giới sư đăng lâm Bảo điện).

– Cung thỉnh chư Tôn đức đăng lâm Bảo điện.

Tại Bảo điện:

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh chư Tôn đức lập ban.

– Chư Giới tử tựu ban.

– Chư Giới tử trường quỳ, hiệp chưởng.

– Khởi chung cổ.

– Cung thỉnh Giới sư niêm hương, bạch Phật cầu gia bị.

Sau khi niêm hương xong, Dẫn thỉnh xướng lễ:

– Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phương thường trú chư Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phương thường trú tôn Pháp.

Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phương thường trú hiền thánh Tăng.

Nhất tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nhất tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô-xá-na Phật.                                                     

Nhất tâm đảnh lễ Thiên Hoa đài thượng, thiên bách ức hóa thân Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.             

Nhất tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhất thiết chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhất thiết tôn Pháp.

Nhất tâm đảnh lễ Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát.

Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ-tát.

Nhất tâm đảnh lễ Đại Từ Di-lặc Bồ-tát.               

Nhất tâm đảnh lễ Bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát Ma-ha-tát.

Nhất tâm đảnh lễ chư vị Hộ pháp Bồ-tát.   

Cử tán:

Nhất trần tài nhiệt

                      Hải tạng viên thâu 

                      Hà sa chư Phật hiện mao đầu

                      Xứ xứ tiện quy hưu

                      Hương ái sơ phù

                      Tâm địa giới châu lưu.

          Nam mô Hương vân cái Bồ-tát ma-ha-tát.

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử trường quỳ, hiệp chưởng.

Vị Dẫn thỉnh quỳ phía hữu (phía để chuông gia trì), quay mặt vào giữa, chắp tay, xướng:

Nhất chú chiên đàn hương

                        Cử khởi biến thập phương

                        Thỉnh sư đăng bảo tọa

                        Bỉnh pháp quảng tuyên dương.

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh chư Giới sư thăng tòa.

Chờ an tọa xong, Dẫn thỉnh xướng tiếp:

– Chư Giới tử! Khởi thân, chí thành đảnh lễ tam bái.

Dẫn thỉnh trở về cùng ngồi như chư Tôn đức.

B. PHẦN TRUYỀN GIỚI

I. KHAI LUẬT

Hòa thượng Giới sư đứng dậy, cầm thủ lư dâng hương.

Dẫn thỉnh cử tụng:

Nguyện thử hương hoa vân

                       Biến mãn thập phương giới

                       Nhất thiết chư Phật độ

                       Vô lượng hương trang nghiêm

                       Cụ túc Bồ-tát đạo

                       Thành tựu Như Lai hương.

              Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Khai Luật kệ:

Vô thượng thậm thâm Tỳ-ni pháp

               Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

               Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

               Nguyện giải Như Lai Tỳ-ni nghĩa.

Hòa thượng Giới sư để thủ lư xuống bàn, ngồi kiết già an tọa.

II. KẾT TIỂU GIỚI

(Nếu đã kết giới rồi thì miễn phần này, tiếp theo mục TRUYỀN GIỚI).

Yết-ma A-xà-lê vỗ thủ xích hỏi, Dẫn thỉnh đáp:

– Đại đức Tăng đã họp đông đủ chưa?

– Tăng đã họp đông đủ.

– Hòa hiệp không?

– Hòa hiệp.

– Người chưa thọ giới Bồ-tát đã ra chưa?

– Đã ra rồi.

– Các Tỳ-kheo không đến họp, có thuyết dục không?

– Không.

– Tăng hòa hiệp để làm gì?

– Vì người hảo tâm, Yết-ma kết Tiểu giới để truyền Bồ-tát Đại giới.

Yết-ma A-xà-lê bạch:

– Đại đức tăng lắng nghe. Tăng nay họp một chỗ, lấy chánh điện kết Tiểu giới. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận cho kết Tiểu giới. Bạch như thế, tác bạch có thành không?

Chúng Tăng đồng đáp:

– Thành.

Yết-ma bạch tiếp:

– Đại đức tăng lắng nghe. Tăng nay họp một chỗ kết Tiểu giới, các trưởng lão có bằng lòng thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì nói. Yết-ma có thành không?

Chúng Tăng đồng đáp:

– Thành.

Yết-ma bạch tiếp:

– Tăng đã bằng lòng kết Tiểu giới. Vì Tăng bằng lòng nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy.

Tất cả đồng chắp tay, cúi đầu xá.

III. TRUYỀN GIỚI

Dẫn thỉnh đánh khánh, xướng:

– Chư Giới tử cầu thọ Bồ-tát xuất gia tựu ban. 

(Tăng phía trên, Ni phía dưới)

Các Giới tử hãy nghe tôi xướng và theo mỗi tiếng chuông, chí thành đảnh lễ:

– Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương thường trú chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương thường trú tôn Pháp.

Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương thường trú Hiền thánh tăng.

Nhất tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nhất tâm đảnh lễ Phạm Võng Giáo chủ Lô-xá-na Phật.

Nhất tâm đảnh lễ Thiên Hoa đài thượng, thiên bách ức hóa thân Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nhất tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhất thiết chư Phật.

Nhất tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhất thiết tôn Pháp.

Nhất tâm đảnh lễ Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát.

Nhất tâm đảnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ-tát.

Nhất tâm đảnh lễ Đại từ Di-lặc Bồ-tát.

Nhất tâm đảnh lễ Bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát.

Nhất tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng chư Tôn Bồ-tát.

Nhất tâm đảnh lễ Lịch đại chư vị Tổ sư Bồ-tát.   

Nhất tâm đảnh lễ A-xà-lê Hòa thượng.

Nhất tâm đảnh lễ Giáo thọ A-xà-lê.

Nhất tâm đảnh lễ Thất vị Tôn chứng sư.

Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng-già.

Dẫn thỉnh xướng tiếp:

– Chư Giới tử trường quỳ, hiệp chưởng.

Các Giới tử! Các vị đã nhất tâm đảnh lễ chư Phật, chư Bồ-tát, chư Tổ và liệt vị Giới sư. Giờ này, để khỏi bở ngỡ trong khi nói lời tác bạch, cần cầu được truyền trao Đại giới Bồ-tát, các Giới tử hãy lặp lại theo lời tôi sau đây:

Đại đức nhất tâm niệm, đệ tử pháp danh là…. Cầu xin Đại đức truyền trao cho tất cả tịnh giới Bồ-tát. Cúi xin Đại đức không vì mệt nhọc, thương tưởng hứa khả lời thỉnh cầu của chúng con.

(Bạch 3 lần, 3 lần cúi đầu xá)

Hòa thượng đáp:

– Lành thay! Chư Tôn đức đều hoan hỷ hứa khả.

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử đảnh lễ tam bái.

Yết-ma dạy:

– Này các Giới tử! Giới, tiếng Phạn gọi là “Ba-la-đề-mộc-xoa”. Tàu dịch là “Bảo đắc giải thoát保得解脫”, có nghĩa là Giới thường bảo hộ người tu hành, giải thoát sanh tử, đạt đến Vô thượng Bồ-đề. Bởi thế, Giới là vị Đạo sư của quả vị tối thượng Bồ-đề, là đường tắt vào Vô thượng Đại Niết-bàn. Quá khứ, chư Phật nhờ Giới mà thành đạo. Hiện tại, chư Phật lấy Giới để độ sinh. Người tu hành nhờ Giới mà được giải thoát. Giới là nền tảng của thiền định và trí tuệ. Muôn đức trang nghiêm, Giới là căn bản. Vì thế, Kinh có nói rằng: “Giới như đất bằng, muôn giống lành từ nơi đất mà sinh. Giới như vị lương y hay trị ba độc tham, sân, si. Giới như thuyền bè đưa người qua bể khổ. Giới như chuỗi anh lạc để trang nghiêm Pháp thân”. Nhưng Giới này có ba thứ: một là Giới tại gia có 5 giới và 8 giới; hai là Giới xuất gia có 10 giới và 250 giới; ba là Bồ-tát tam tụ tịnh giới mà các vị sắp lãnh thọ.

Thế nào là tam tụ tịnh giới?

1- Nhiếp luật nghi giới: không làm các điều ác để cầu chứng pháp thân.

2- Nhiếp thiện pháp giới: làm mọi điều lành để cầu chứng báo thân.

3- Nhiêu ích hữu tình giới: làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh để cầu chứng hóa thân.

Giới thể tuy một, nhưng vì nhân duyên của các hàng tại gia và xuất gia không giống nhau nên sự hành trì do đó có khác, tức là phân biệt có xuất gia Bồ-tát giới và tại gia Bồ-tát giới. Giới pháp này chính là căn bản của hết thảy thiện pháp. Nếu ai thành tựu được giới pháp như vậy, chẳng những sẽ chứng đắc Tu-đà-hoàn quả cho đến A-na-hàm quả, mà còn sẽ dẫn đến Bồ-tát đạo. Nếu ai phá giới này sẽ đọa lạc trong ba ác đạo.

Các Giới tử! Các vị có phải vì thương hết thảy chúng sanh mà cầu thọ giới pháp này chăng?

Giới tử đồng thanh đáp:

– Nam mô Phật, phải!

Giáo thọ tiếp hỏi các già nạn:

– Các Giới tử! Để thọ giới Bồ-tát, các Giới tử phải không có 7 tội chướng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, quý vị cứ như sự thật mà đáp:

Nay Phật không còn ở đời, nhưng những hành động moi khoét tượng Phật, phá chùa, hoại tháp đều đồng loại với tội làm thân Phật ra máu. Phật tử có phạm tội này chăng?

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật, không.

– Phật tử có giết cha không?

– Nam mô Phật, không.

– Phật tử có giết mẹ không?

– Nam mô Phật, không.

– Phật tử có giết Hòa thượng không?

– Nam mô Phật, không.

–  Phật tử có giết A-la-hán không?

– Nam mô Phật, không.

–  Phật tử có phá Yết-ma Tăng không?

– Nam mô Phật, không.

– Phật tử có giết Thánh nhân Tăng không?

– Nam mô Phật, không.

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử! Khởi thân đảnh lễ tam bái.

Chư Giới tử! Trường quỳ, hiệp chưởng.

Yết-ma dạy:

– Các Giới tử! Các vị đã không có các chướng nạn, tức quý vị có thể thọ lãnh giới Bồ-tát. Bây giờ quý vị phải hết lòng cầu thỉnh đức Phật Thích-ca làm Hòa thượng, Bồ-tát Văn-thù và Di-lặc làm A-xà-lê, mười phương Như Lai làm Tôn chứng sư, mười phương Bồ-tát làm bạn lữ đồng học. Các vị hãy nhất tâm lặp lại theo lời tôi hướng dẫn, để cầu thỉnh:

Đệ tử pháp danh là…., nhất tâm phụng thỉnh đức Bổn sư Thích-ca Như Lai, vì con làm Hòa thượng. Con nương theo Hòa thượng để được thọ giới xuất gia Bồ-tát. Xin thương xót chúng con.

(3 lần thỉnh, 3 lần cúi đầu xá)

Đệ tử pháp danh là…., nhất tâm phụng thỉnh đức Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, vì con làm Yết-ma A-xà-lê. Con nương theo A-xà-lê để được thọ giới xuất gia Bồ-tát. Xin thương xót chúng con!

(3 lần thỉnh, 3 lần cúi đầu xá)

Đệ tử pháp danh là…., nhất tâm phụng thỉnh đức Di-Lặc Bồ-tát, vì con làm Giáo thọ A-xà-lê. Con nương theo A-xà-lê để được thọ giới xuất gia Bồ-tát. Xin thương xót chúng con!

(3 lần thỉnh, 3 lần cúi đầu xá)

Đệ tử pháp danh là…., nhất tâm phụng thỉnh Thập phương Như Lai, vì con làm Tôn chứng. Con nương theo các đức Như Lai, để được thọ giới xuất gia Bồ-tát. Xin thương xót chúng con.

(3 lần thỉnh, 3 lần cúi đầu xá)

Đệ tử pháp danh là…., nhất tâm phụng thỉnh Thập phương chư Đại Bồ-tát, vì con làm bạn lữ đồng học. Con nương theo các Bồ-tát, để được thọ giới xuất gia Bồ-tát. Xin thương xót chúng con!

(3 lần thỉnh, 3 lần cúi đầu xá)

Dẫn thỉnh xướng:

– Khởi thân đảnh lễ chư Phật, chư Bồ-tát tam bái.

Chư Giới tử! Trường quỳ, hiệp chưởng.

Giáo thọ dạy:

– Các Giới tử! Nay tôi lại hướng dẫn các vị cầu xin giới Bồ-tát xuất gia. Các vị hãy lặp lại theo lời tôi nói:

Chúng con pháp danh là…., thành tâm cầu xin chư Đại đức thương xót, trao cho chúng con tất cả tịnh giới Bồ-tát xuất gia.

(3 lần thỉnh, 3 lần cúi đầu xá)

Yết-ma đáp:   

– Lành thay! Hiện tiền chư Tôn đức đều hứa khả.

Yết-ma dạy tiếp:

– Các Giới tử! Các vị muốn cầu giới pháp, quý vị hãy chuyên tâm thành kính hướng về cảnh giới thanh tịnh, chớ có vọng tưởng đến cảnh khác. Hãy khởi tâm suy nghĩ như thế này: “Tôi nay không bao lâu nữa sẽ được đại công đức tạng không lường, không cùng, không có công đức nào hơn giới pháp này”.

Các Giới tử! Các vị nên biết, muốn thọ giới Bồ-tát cần phải phát Bồ-đề tâm. Tâm Bồ-đề là tâm đại đạo. Thế nào là tâm đại đạo? – Nghĩa là tâm thật rộng lớn, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ tất cả chúng sanh, đó là đại đạo tâm, tức là Phật tâm.

Vì muốn cầu Phật đạo, hàng Bồ-tát phát tâm không hạn lượng, phụng thờ cúng dường, không chỉ một đức Phật, hai đức Phật, mà cho đến trăm ngàn đức Phật ở khắp mười phương vô tận thế giới, hư không giới để cầu trí Nhất thiết, thành tựu không lường trăm ngàn pháp môn.

Lại vì cứu độ chúng sanh, hàng Bồ-tát phát tâm không hạn lượng, không những chỉ độ chúng sanh trong một thế giới, hai thế giới mà còn cho đến độ thoát tất cả chúng sanh khắp mười phương vô tận pháp giới, hư không giới.

Đó là hai mục đích mà Bồ-tát phát tâm Bồ-đề. Người phát tâm và lập nguyện như thế chính là Bồ-tát. Trong giờ phút trang nghiêm và thanh tịnh này, các vị đã phát tâm như thế chưa?

Giới tử đáp:

 – Nam mô Phật, đã phát.

Dẫn thỉnh xướng:        

– Khấu thủ!         

– Các Giới tử! Bồ-tát chỉ mới phát tâm Bồ-đề thôi, mà đã có căn lành, công đức không hạn lượng. Vì sao? – Vì Bồ-tát này không dứt chủng tánh Như Lai. Vì do phát tâm mà hàng Bồ-tát được tất cả chư Phật trong ba đời thường nhớ tưởng, hộ niệm và sẽ được Vô thượng Bồ-đề của tất cả chư Phật trong ba đời, đồng thời cũng được nhập vào thể tánh bình đẳng như tất cả Phật. Bởi thế, ngay lúc phát tâm Bồ-đề, liền được tất cả Như Lai khen ngợi, liền được trừ diệt tất cả khổ trong các ác đạo, sẽ được thanh tịnh cõi Phật và được chủng tánh Phật. Rồi đây các Phật tử sẽ ở trong các thế giới, sẽ thị hiện làm Phật.

Các Giới tử! Các vị có phải là Bồ-tát không?

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật, phải.

Dẫn thỉnh xướng:

– Khấu thủ!

Yết-ma hỏi tiếp:

 – Các Giới tử đã nguyện phát tâm Bồ-đề chưa?

– Nam mô Phật, đã phát.

Dẫn thỉnh xướng:

– Khấu thủ!

Hòa thượng dạy:

– Các Giới tử hãy lắng nghe tôi hỏi.

Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, các vị muốn nương nơi tôi để thọ tất cả học xứ của Bồ-tát, thọ tất cả tịnh giới của Bồ-tát, đó là: Nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới và Nhiêu ích hữu tình giới. Học xứ như thế, tịnh giới như thế, quá khứ tất cả Bồ-tát đều đã đầy đủ, vị lai tất cả Bồ-tát đều sẽ đầy đủ, hiện tại tất cả Bồ-tát đang có đầy đủ. Học xứ này, tịnh giới này, quá khứ tất cả Bồ-tát đã học, vị lai tất cả Bồ-tát sẽ học, hiện tại tất cả Bồ-tát đang học. Các vị có thể học được không?

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật, học được.

Dẫn thỉnh xướng:         

– Khấu thủ!

Yết-ma dạy:

– Các Giới tử! Trong giờ phút này, các vị còn phải thọ trì bốn điều tin kiên cố, Kinh gọi là: “Tứ bất hoại tín”. Các vị hãy lặp lại theo lời tôi hướng dẫn và hãy chí thành lãnh thọ.

Đệ tử pháp danh là…., từ thân này cho đến thân cùng tột vị lai, nguyện qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng, quy  y  chánh giới.

Dẫn thỉnh xướng:        

– Khấu thủ!

Giáo thọ dạy:

– Các Giới tử! Các vị đã thọ bốn đức tin kiên cố rồi. Giờ này, trước Tam bảo, các vị nên sám hối tội lỗi trong ba đời. Các vị hãy lặp lại theo lời tôi nói:

Đệ tử pháp danh là…. Nếu trong quá khứ, thân, khẩu, ý đã tạo mười điều tội ác, thì hôm nay nguyện cùng tận đời vị lai không bao giờ sinh khởi, tái phạm.

Dẫn thỉnh xướng:     

– Khấu thủ!

 Đệ tử pháp danh là…. Nếu đời hiện tại, thân, khẩu, ý tạo mười điều tội ác, thì hôm nay nguyện cùng tận đời vị lai không bao giờ sinh khởi, tái phạm.

Dẫn thỉnh xướng:        

– Khấu thủ!

– Đệ tử pháp danh là…. Nếu đời vị lai, thân, khẩu, ý tạo mười điều tội ác, nguyện cùng tận đời vị lai, không bao giờ sinh khởi tái phạm.

Dẫn thỉnh xướng:        

– Khấu thủ!

– Các Giới tử! Các vị cần phải dốc lòng cầu sám hối các tội lỗi. Hãy lặp lại theo lời tôi hướng dẫn:

                     Xưa con đã tạo các ác nghiệp

                      Đều do vô thỉ tham, sân, si

                     Từ thân, khẩu, ý phát sinh

                     Con chí thành xin sám hối