10 LỜI KHUYÊN TU TÂY PHƯƠNG

 

Một khuyên anh:
Luôn luôn niệm Phật phải chân thật
Y theo lời Phật chớ hồ nghi
Điều phục tâm viên, đừng phóng dật!

Hai khuyên anh:
Chỉ chớ niệm Phật không việc khác
Lắng tâm quyết định nguyện về Tây
Lâm chung tự thấy Như Lai đến.

Ba khuyên anh:
Niệm Phật trước phải trừ tham ái
Lâm chung tâm định thấy Di Đà
Tợ trăng sáng tỏ, soi đầm biếc.

Bốn khuyên anh:
Chớ để lãng quên tâm niệm Phật
Lâm chung Cực Lạc sen báu rước
Quán Âm Thế Chí đều lai nghinh.

Năm khuyên anh:
Chớ ngại niệm Phật nhiều khó khổ
Tư duy muôn kiếp dòng sinh tử
Lại hướng về ai cầu ra khỏi?

Sáu khuyên anh:
Trong khi niệm Phật luôn tiếp nối
Nếu như không niệm thuận tình phàm
Bao giờ ra khỏi ngục sinh tử?

Bảy khuyên anh:
Niệm Phật chớ để ba nghiệp lỗi
Chuyên cần kính lễ nguyện Tây Phương
Thấy Phật Di Đà vầng tuệ Nhật.

Tám khuyên anh:
Dạy tu niệm phật, pháp Mâu-ni
Phải nên vâng theo Bổ sư chỉ
Mạng chung vãng sinh cõi Di Đà.

Chín khuyên anh:
Niệm Phật chân thành là trước nhất
Lâm chung Hoá Phật đến đón đưa
Hoa sen bảy báu tuỳ nguyện nở.

Mười khuyên anh:
Niệm Phật thường phải tâm niệm gấp.
Tư duy biển nghiệp khổ thâm sâu.
Sinh tử rới ren, hối khó kịp !
Ngũ ấm hư vọng, mộng huyễn thân
Nhờ duyên bồi đắp đống bụi trần
Tử thần chợt đến sao chống đỡ
Gấp niệm Di Đà gắng chuyên cần!