42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

10. Bảo Cung Thủ

Kinh văn: 

– Nhược vi vinh quan ích chức giả, đương ư Bảo Cung Thủ

– Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báu.

Chú Đại Bi câu 39: Phạt Sa Phạt Sâm

Chân-ngôn rằng: Án – a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.

Kệ tụng:

Phiên âm:
Tướng quân anh dũng mạnh vô địch
Bảo cung tại thủ xạ gian di
Khải toàn cao xướng vinh quan bổng
Ích chức gia thăng lạc hữu dư.

Phiên dịch:
Vô địch tướng quân khí hùng anh
Cung báu trong tay diệt ngụy tà
Quan tước điểm tô câu tán tụng
Chức vị càng thêm lợi nước nhà.