Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm

 

HỘI THỨ NHẤT

XXXVIII. PHẨM BA LA MẬT ĐA

(Giữa quyển 296 đến đầu quyển 297)

Lúc bấy giờ, cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô biên.

Phật dạy: Như vậy là vì giống như hư không, không có giới hạn.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bình đẳng.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp tánh đều bình đẳng.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa viễn ly.

Phật dạy: Như vậy là vì rốt ráo không.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa khó khuất phục.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp tánh đều chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không dấu vết.

Phật dạy: Như vậy là vì không có danh thể.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa hư không.

Phật dạy: Như vậy là vì thở vào thở ra chẳng nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa chẳng thể diễn nói.

Phật dạy: Như vậy là vì trong đó sự tầm từ chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không có tên gọi.

Phật dạy: Như vậy là vì thọ, tưởng, hành, thức chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô hành.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp không đến, không đi.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa chẳng thể đoạt.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp chẳng thể nắm giữ.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa cùng tận.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp rốt ráo cùng tận.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa chẳng sanh diệt.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp không sanh diệt.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không tạo tác.

Phật dạy: Như vậy là vì các sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô tri.

Phật dạy: Như vậy là vì các sự hiểu biết chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không dời đổi.

Phật dạy: Như vậy là vì sự sanh tử chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không hư mất.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp không hư mất.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa như mộng.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp như chiêm bao, chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa như tiếng vang.

Phật dạy: Như vậy là vì năng, sở, văn, thuyết đều chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa như ảnh tượng.

Phật dạy: Như vậy là vì các pháp đều như cảnh hiện trong gương, chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa như bóng nắng, như ảo ảnh.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp như tướng trạng của dòng nước, chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa như sự biến hóa.

Phật dạy: Như vậy là vì các pháp đều như sự biến hóa.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa như ảo thành.

Phật dạy: Như vậy là vì các pháp đều như ảo thành.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không nhiễm, không tịnh.

Phật dạy: Như vậy là vì các nhơn nhiễm, tịnh, chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không sở đắc.

Phật dạy: Như vậy là vì chỗ nương của các pháp chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa hý luận.

Phật dạy: Như vậy là vì phá tan tất cả sự hý luận.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không kiêu mạn, chấp trước.

Phật dạy: Như vậy là vì phá tan tất cả sự kiêu mạn chấp trước.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không chuyển động.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp giới an trú.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa xa lìa nhiễm trước.

Phật dạy: Như vậy là vì biết tất cả pháp chẳng hư vọng.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không khởi đẳng cấp.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp không phân biệt.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô cùng tĩnh lặng.

Phật dạy: Như vậy là vì đối với các pháp tướng không có sở đắc.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không tham dục.

Phật dạy: Như vậy là vì các pháp tham dục chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không sân nhuế.

Phật dạy: Như vậy là vì phá tan tất cả sự sân nhuế.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không ngu si.

Phật dạy: Như vậy là vì diệt trừ các sự ngu si hắc ám.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không phiền não.

Phật dạy: Như vậy là vì xa lìa sự phân biệt.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa xa lìa hữu tình.

Phật dạy: Như vậy là vì đạt được cái vô sở hữu của các hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không đoạn, không hoại.

Phật dạy: Như vậy là vì đối với tất cả pháp không khởi đẳng cấp.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô nhị biên.

Phật dạy: Như vậy là vì xa lìa nhị biên.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không tạp, không hoại.

Phật dạy: Như vậy là vì biết tất cả pháp không tạp, không hoại.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không chấp trước.

Phật dạy: Như vậy là vì vượt qua địa vị Thanh-văn, Độc-giác.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không phân biệt.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả sự phân biệt chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không phân biệt, không đo lường.

Phật dạy: Như vậy là vì sự phân chia hạn định các pháp chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa như hư không.

Phật dạy: Như vậy là vì đạt được sự không ngăn ngại của tất cả pháp.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô thường.

Phật dạy: Như vậy là vì có khả năng vĩnh viễn hoại diệt tất cả pháp.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa khổ.

Phật dạy: Như vậy là vì có khả năng vĩnh viễn xua đuổi tất cả pháp.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô ngã.

Phật dạy: Như vậy là vì đối với tất cả pháp không chấp trước.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa rỗng không.

Phật dạy: Như vậy là vì đạt được cái không sở đắc của tất cả pháp.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô tướng.

Phật dạy: Như vậy là vì chứng tướng vô sanh của tất cả pháp.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa nội không.

Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt nội pháp chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa ngoại không.

Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt ngoại pháp chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa nội ngoại không.

Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt pháp nội ngoại chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không không.

Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt pháp không không, chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa đại không.

Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt pháp đại không chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa thắng nghĩa không.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp không thắng nghĩa chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa hữu vi không.

Phật dạy: Như vậy là vì các pháp hữu vi chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô vi không.

Phật dạy: Như vậy là vì các pháp vô vi chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa rốt ráo không.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp không rốt ráo chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô tế không.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp không không biên giới chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tán không.

Phật dạy: Như vậy là vì các pháp không tản mạn chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô biến dị không.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp không không đổi khác chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bản tánh không.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp hữu vi và vô vi, chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tự tướng không.

Phật dạy: Như vậy là vì đạt được tất cả pháp lìa tự tướng.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa cộng tướng không.

Phật dạy: Như vậy là vì đạt được tất cả pháp lìa cộng tướng.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa nhất thiết pháp không.

Phật dạy: Như vậy là vì biết pháp nội ngoại chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bất khả đắc không.

Phật dạy: Như vậy là vì tất cả pháp tánh chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô tánh không.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp không không tánh chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tự tánh không.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp không tự tánh chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô tánh tự tánh không.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa chơn như.

Phật dạy: Như vậy là vì biết tánh chơn như chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa pháp giới.

Phật dạy: Như vậy là vì đạt được các pháp giới chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa pháp tánh.

Phật dạy: Như vậy là vì đạt được tánh của các pháp chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bất hư vọng tánh.

Phật dạy: Như vậy là vì tánh không hư vọng chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bất biến dị tánh.

Phật dạy: Như vậy là vì tánh chẳng đổi khác chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bình đẳng tánh.

Phật dạy: Như vậy là vì đạt được tánh bình đẳng chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa ly sanh tánh.

Phật dạy: Như vậy là vì biết tánh ly sanh chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa pháp định.

Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt pháp định chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa pháp trụ.

Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt pháp trụ chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa thật tế.

Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt tánh thật tế chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa hư không giới.

Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt cảnh giới hư không chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bất tư nghì giới.

Phật dạy: Như vậy là vì cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bốn Thánh đế.

Phật dạy: Như vậy là vì liễu đạt bốn Thánh đế chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bốn niệm trụ.

Phật dạy: Như vậy là vì thân, thọ, tâm, pháp chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bốn chánh đoạn.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp thiện và bất thiện chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bốn thần túc.

Phật dạy: Như vậy là vì tánh của bốn thần túc chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa năm căn.

Phật dạy: Như vậy là vì tự tánh của năm căn chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa năm lực.

Phật dạy: Như vậy là vì tự tánh của năm lực chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bảy chi đẳng giác.

Phật dạy: Như vậy là vì tánh của bảy chi đẳng giác chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tám chi thánh đạo.

Phật dạy: Như vậy là vì tánh của tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa không giải thoát môn.

Phật dạy: Như vậy là vì cái không lìa hành tướng chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô tướng giải thoát môn.

Phật dạy: Như vậy là vì hành tướng tĩnh lặng chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa vô nguyện giải thoát môn.

Phật dạy: Như vậy là vì hành tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tám giải thoát.

Phật dạy: Như vậy là vì tánh của tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tám thắng xứ.

Phật dạy: Như vậy là vì tánh của tám thắng xứ chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa chín định thứ đệ.

Phật dạy: Như vậy là vì tánh của chín định thứ đệ chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa mười biến xứ.

Phật dạy: Như vậy là vì tánh của mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bố thí.

Phật dạy: Như vậy là vì bố thí và keo kiệt chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tịnh giới.

Phật dạy: Như vậy là vì trì giới và phạm giới chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa an nhẫn.

Phật dạy: Như vậy là vì nhẫn nhục và sân nhuế chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tinh tấn.

Phật dạy: Như vậy là vì tinh tấn và giải đãi chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tịnh lự.

Phật dạy: Như vậy là vì tịnh lự và tán loạn chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa Bát-nhã.

Phật dạy: Như vậy là vì thiện tuệ và ác tuệ chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa phương tiện thiện xảo.

Phật dạy: Như vậy là vì phương tiện thiện xảo và không phương tiện thiện xảo chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa nguyện.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp nguyện và không nguyện chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa lực.

Phật dạy: Như vậy là vì lực và vô lực chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa trí.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp trí và vô trí chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa mười địa Bồ-tát.

Phật dạy: Như vậy là vì mười địa và mười chướng chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bốn tịnh lự.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bốn vô lượng.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp bốn vô lượng chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bốn định vô sắc.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa năm loại mắt.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa sáu phép thần thông.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa mười lực Phật.

Phật dạy: Như vậy là vì đạt được tất cả pháp khó khuất phục.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bốn điều không sợ.

Phật dạy: Như vậy là vì đạt được trí đạo tướng không thối lui.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa bốn sự hiểu biết thông suốt.

Phật dạy: Như vậy là vì đạt được trí nhất thiết tướng không ngăn ngại.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa đại từ.

Phật dạy: Như vậy là vì làm an lạc tất cả hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa đại bi.

Phật dạy: Như vậy là vì làm lợi ích tất cả hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa đại hỷ.

Phật dạy: Như vậy là vì chẳng bỏ tất cả hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa đại xả.

Phật dạy: Như vậy là vì tâm bình đẳng đối với các hữu tình.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa mười tám pháp Phật bất cộng.

Phật dạy: Như vậy là vì siêu vượt tất cả pháp Thanh-văn, Độc-giác.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa pháp không quên mất.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tánh luôn luôn xả.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tất cả pháp môn Đà-la-ni.

Phật dạy: Như vậy là vì các pháp tổng trì chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tất cả pháp môn Tam-ma-địa.

Phật dạy: Như vậy là vì các pháp đẳng trì chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa trí nhất thiết.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa trí đạo tướng.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp trí đạo tướng chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa trí nhất thiết tướng.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tất cả hạnh đại Bồ-tát.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp tất cả hạnh đại Bồ-tát chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.

Phật dạy: Như vậy là vì pháp quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa Như Lai.

Phật dạy: Như vậy là vì có khả năng nói như thật tất cả pháp.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa tự nhiên.

Phật dạy: Như vậy là vì đối với tất cả pháp được tự tại.

Bạch Thế Tôn! Bát-nhã-ba-la-mật-đa như vậy là Ba-la-mật-đa Chánh Đẳng Giác.

Phật dạy: Như vậy là vì đối với tất cả pháp có khả năng giác ngộ chơn chánh bình đẳng tất cả tướng.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.