GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

VÀI ĐIỀU CẦN YẾU
TRONG KHI TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO NI

Bên Ni thọ giới Tỳ Kheo Ni rồi, còn phải đến trong Tăng cầu thọ chánh pháp, mới viên giới thể. Vì sao? – Nguyên vì Phật chế chánh pháp ra quan hệ ở nơi Đại Tăng, nên biết rằng, giới pháp của Tỳ Kheo rất tôn quý, hay vì nhơn thiên làm ruộng phước tốt lành. Cho nên giới thể này, quyết từ Đại Tăng mà được.

Phàm người muốn thọ giới Tỳ Kheo ni, phải cầu trước ba tháng, để Giới sư dạy cách sám hối cho thanh tịnh nghiệp chướng.

Giới tử Ni, nếu muốn thọ giới Cụ Túc, thì trước một tháng, phải đến chùa Tăng lễ bạch cầu giới các duyên. Đại Tăng xứng lượng mỗi mỗi như pháp, sẽ chỉ bảo và ấn định, giớ khắc cho.

Truyền giới Tỳ Kheo Ni phải có hai bộ Tăng, nghĩa là bên Tăng thập sư, bên Ni cũng thập sư. Nhưng bên Tăng Hòa thượng đổi là Thượng tọa; có Yết ma, thứ tòa đổi là Giáo thọ, bảy Tôn chứng sư, trong 7 vị, vị nào quen việc thì thỉnh làm Điển lễ.

Phải sắm đủ 3 y (y ngũ, y thất và y cửu); một bình bát, một tọa cụ, một đãy lọc nước, không nên tạm mượn, nếu không đủ thì không cho thọ giới.

Ở trong Ni bộ bạch tứ, gọi là bản pháp Yết ma, đến trong Tăng bạch tứ, gọi là Chánh pháp yết ma.

Nên sắm hai thứ thẻ: thứ đen gọi là hắc nghiệp, thứ trắng gọi là bạch nghiệp. sám hối một tháng, bắt nhằm thẻ trắng, thì được thọ giới; bắt nhằm thẻ đen thì phải sám hối nữa, vì nghiệp phiền não còn.