42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
Kệ tụng: Hòa-thượng Tuyên Hóa
Dịch Kinh văn: Hòa-thượng Thích Thiền Tâm
Dịch kệ tụng: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

9. Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ

Kinh văn:

– Nhược vi nhiệt độc bệnh cầu thanh lương giả。đương ư Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ.

– Nếu bị bịnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bịnh, nên cầu nơi tay cầm châu nguyệt tinh ma ni.

Chú Đại Bi câu 28: Độ Lô Độ Lô

Chân ngôn rằng: Án – tô tất địa, yết rị, tát-phạ hạ.

Kệ tụng:

Phiên âm:
Nhiệt độc vi hoạn nhật tương tiễn
Triền miên sàng đệ bội thương thảm
Nguyệt tinh ma ni thanh lương tán
Tiêu tai diên thọ lợi kiền khôn.

Phiên dịch:
Bệnh vì khí nóng ngấm vào thân
Trên giường trăn trở khổ nhân đôi
Ngọc phóng luồng trăng tươi khí lạnh
Xua tan hoạn nạn nhuận đất trời.