NGUYỆT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Muốn tiêu trừ các nhiệt não  nên  tu pháp Nguyệt Tinh Ma Ni. Tượng Nguyệt Tinh Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay phải mở lòng bàn tay cầm Thủy Pha Lê, tay trái duỗi 5 ngón làm thế xoa thân” .

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦_ 𑖓𑖡𑖿𑖟𑖿𑖨 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖟𑖮 𑖢𑖿𑖨𑖫𑖦𑖡 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_ VAJRA-DHARMA_ CANDRA SARVA DAHA PRAŚAMANA  SVĀHĀ

Nguyệt Tinh Ma Ni là nơi cư ngụ của Nguyệt Thiên Tử (Candra-devaputra) là chổ thành của Thủy Châu cho nên nói là Nguyệt Luân (mặt trăng). Do mặt trăng phóng tỏa ánh sáng mát mẻ giúp cho vạn vật sinh trưởng nên Nguyệt Tinh Ma Ni biểu thị cho ý nghĩa “ Trừ nhiệt độc hiển thanh  lương

Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta  Bodhisatva) hóa làm  Nguyệt  Thiên Tử cư ngụ tại cung điện Thủy Tinh Châu để giải trừ sự nóng bức cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ được mát mẻ .

Như Kinh nói: “Khi bị bệnh nhiệt độc xâm lấn khiến cho sắp chết, hãy chí tâm tụng Chú Đại Bi thì bệnh liền trừ”

Đây chính là lợi ích của tay cầm Nguyệt Tinh Ma Ni  .

-Kinh lại nói: “Như Pháp tụng Chú Đại Bi, lúc đó Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya- prabha Bodhisatva) Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha Bodhisatva) và vô lượng Thần Tiên đều đến chứng, đem lại sự lợi ích rất hiệu nghiệm. Khi ấy TA (Quán Thế Âm Bồ Tát) dùng ngàn mắt trông thấy sẽ dùng ngàn tay hộ  trì”

Đây tức là ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay hộ trì sẽ trừ hết bệnh của Thân Tâm.

Điều này hiển lợi ích chung cho cả hai tay Nhật  Nguyệt.

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả vẽ mặt trăng trên cái quạt (Thiên phiến) tụng Chú Đại Bi, xong quạt vào người bị nhiệt độc thì người ấy sẽ bình  phục.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA    BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) CANDRA SARVA DAHA PRAŚAMANA SVĀHĀ (mặt trăng tiêu diệt tất cả sự nhiệt não, thành tựu tốt lành)