Nghi thức tu luyện Chân ngôn năm chữ của Tì Lư Giá Na
(Tì Lư Giá Na ngũ tự Chân ngôn tu tập nghi quỹ)
Hán dịch: Tam Tạng Bất Không Kim Cương
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Nghi thức tu luyện Chân ngôn năm chữ của Tì Lư Giá Na

Người nam tu luyện thành công Pháp của Phật Tì Lư Giá Na. Trước tiên ở nơi Thanh vắng dùng Cồ ma di quét đất. Nước hoa tưới giãn ra, đốt đủ loại hương nổi tiếng. Rắc đủ loại hoa theo mùa. Với Tĩnh lặng đang làm nơi ồn ào. Tắm rửa Thanh tịnh, mặc áo sạch mới, ngồi xếp bằng kết già. Hoặc dựa vào chủng loại mà ngồi. Yên lành nghỉ tai họa, mặt quay về hướng Bắc. Tăng ích hoa Sen, ngồi mặt quay về hướng Đông. Yêu kính Kim Cương, ngồi mặt quay về hướng Tây. Hàng phục ngồi xổm, dùng chân áp chân, mặt quay về hướng Nam. Theo ý vui thích, dựa vào hướng mà ngồi. Liền dùng hương sáp xoa lên tay. Chắp tay ở trên đỉnh đầu, kính lễ tất cả các Phật.

Như thế ở phương dưới từ vầng gió phát ra nhớ chữ Phược. Dùng hai điểm nghiêm đẹp. Như hình vàng phóng Quang sáng mạnh. Đỏ rực mãnh liệt, ngọn lửa Kim Cương phá hỏng Đất lớn. Chảy xông thẳng lên trên. Chắc là tưởng nhớ ngọn lửa Kim Cương này, thiêu đốt thân mình. Thậm chí tro rơi, theo bốn loại sắc Pháp. Tưởng nhớ tro thành Mạn noa la. Liền ở trong môn Pháp Chân ngôn tưởng nhớ một hoa Sen. Ở trong hoa Sen tưởng nhớ chữ Phược. Chuyển thành hình Kim Cương. Tưởng nhớ thân mình là do Kim Cương tạo thành.

Liền buộc ấn Tam muội trừ chướng bẩn. Hai tay làm ra ba tay phổ tra. Hai ngón cái thẳng đứng, thêm giữ ở năm nơi. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. A tam mê đát lý. Tam mê Tam ma duệ. Sa phược ha.

Tiếp theo buộc ấn Cõi Pháp. Hai tay làm nắm tay. Hai ngón cái ở giữa lòng bàn tay, hai ngón đầu thẳng đứng. Tưởng nhớ chữ La ở trên đỉnh đầu. Suy nghĩ nghĩa chân thực. Tất cả Pháp Căn trần không thể được. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. Đạt ma đà đô, sa phược bà phược, câu hông.

Tiếp theo buộc ấn vầng đến. Hai tay ngược lại, cùng bắt chéo các ngón hai bàn tay. Hai ngón cái ở trong bàn tay phải, cùng chạm nhau. Xem thân mình là Kim Cương Tát Đỏa. Khép lại dùng thêm giữ. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa phược nhật la nam. Phược nhật la. Đát ma câu ham.

Tiếp theo buộc ấn mũ áo. Ba bàn tay phổ tra của hai tay. Hai ngón đầu cong dừng ở đốt cao nhất lưng của ngón giữa. Hai ngón cái đều thẳng đứng, khép lại ở bàn tay, ấn vào năm nơi. Chân ngôn nói rằng:

Nam mô Tam mạn đa phược nhật la nam. Phược nhật la ca phược già.

Chắc là với thân mình trước tưởng nhớ hoa Sen lớn nhất.

Ở trong hoa Sen tưởng nhớ chữ Khư màu vàng. Chữ Khư này chuyển thành Phật Như Lai rất tôn quý siêng mạnh. Dừng ở bậc Tam muội buộc ấn kiếm.

Liền buộc ấn móc câu của Như Lai, kính mời Phật trước. Hai bên trong cùng bắt chéo ngón hai bàn tay, làm ra nắm tay. Ngón đầu bên phải thẳng đứng, như móc câu hướng về vời thân. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. Ố sa la phược, đát la bát la, để ha đa đát, đa nghiệt câu xá, nguyệt địa, giả lý da, bát lý bố la ca. Sa phược ha.

Chúng Thánh tới xong. Liền dâng lên nước hoa, hai tay dâng lên. Đang trên trán tưởng nhớ tắm rửa chúng Thánh. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. Nga nga, na tam ma, tam ma. Sa phược ha.

Tiếp theo dâng hiến bày ấn tòa hoa. Chắp hai tay rỗng giữa. Duỗi giãn ra, cong sáu ngón như hình hoa Sen. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. Ố.

Tiếp theo buộc ấn Phật không động của Thánh. Hai tay đều làm nắm tay. Đều ngón giữa đầu thẳng đứng. Đều dùng hai ngón cái áp vào ngón tay út, ngón tay áp út. Tay trái là bao dao. Tay phải là dao. Dùng dao chuyển vòng sang trái, trừ bỏ các Ma chướng. Chuyển vòng sang phải và trên dưới thành cõi đất bên ngoài. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa phược nhật la. Noãn chiến nã, ma ha lô sái nã, tát phả tra da, hông đát la tra, hông mâu.

Lại dùng ấn dao xúc chạm hương hoa, cầu không bẩn giúp cho sạch. Do được giúp thêm, xếp đặt ở trong bao dao. Tiếp theo buộc ấn kiếm năm chữ của Tì Lư Giá Na. Chắp hai tay, cong hai ngón đầu, cùng dựa vào. Như hình kiếm. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. A vĩ la hồng. Khiếm.

Tiếp theo buộc ấn hương bôi. Bàn tay phải hướng ra ngoài. Dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, như chiếc vòng. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. Vĩ thuật đà, hiến đồ nạp bà phệ. Sa phược ha.

Tiếp theo buộc ấn hoa. Bên trong hai tay, cùng bắt chéo ngón hai bàn tay. Bàn tay ngửa, ngón đầu dựa vào. Hai ngón cái yên ở đốt cuối của ngón đầu. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. Ma ha mỗi đát lý da. Tì dũ. Na nghiệt để. Sa phược ha.

Tiếp theo buộc ấn hương đốt. Lưng của ngón giữa, ngón út, ngón giáp út của hai tay khép lại thẳng đứng. Ngón đầu đứng thẳng nghiêng cùng khép lại. Ngón cái ở đốt cuối của ngón đầu. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. Đạt ma đà đổ, phược na nghiệt đế. Sa phược ha.

Tiếp theo buộc ấn Chân ngôn thức ăn uống. Đang gom góp Định Tuệ. Năm vòng tay giúp nhau, cùng bắt chéo ngón hai bàn tay. Đây chắc là giữ các vật. Ấn cúng dưỡng thông thường.

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. A la la, ca la la, mạt lân nại na mê. Sa phược ha.

Tiếp theo buộc ấn đèn. Tay phải làm nắm tay. Ngón giữa thẳng đứng. Ngón đầu cong rút lấy hết. Ngón tay bám lấy ngón giữa. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. Đa tha nghiệt đa lý, chỉ tát phả la, nã phược bà sa na, nga nga, na ô đà lý da. Sa phược ha.

Do dâng hiến hương bôi, tua hoa, hương đốt, thức ăn uống, đèn sáng. Theo bốn loại sắc Pháp. Mà dùng cúng dưỡng. Do năm loại ấn cúng dưỡng. Thành với chúng Thánh, tập hội cúng dưỡng rộng khắp biển mây các hương hoa.

Tiếp theo buộc ấn đầy đủ. Chắp hai tay rỗng giữa, yên ở trên đỉnh đầu. Chân ngôn nói rằng :

Nam mô Tam mạn đa một đà nam. Ố vĩ sa ma duệ, sa phả la hứ. Mâu nga nga na kiếm. Đạt ma đà đát phược. Ca xá tam ma đa, da sa. Phược đát tha nghiệt, bả lý sát, mạn đà la, ma ma bản nhạ mạt.

Lễ nã đát tha nghiệt đa, địa sắt xá na, mạt lễ na già mê. Sa phược ha.

Do ấn Chân ngôn này, cúng dưỡng biển mây các hương hoa. Như thực không có, liền sử dụng năm chữ. Từ dưới thân bày tới đỉnh đầu. Nước đất gió lửa Rỗng. Liền tưởng nhớ thân mình, như Tì Lư Giá Na Phật màu vàng. Quang sáng tràn khắp mũ trên đầu, chuỗi ngọc, thân mặc áo vải lụa. Liền buộc ấn kiếm yên ở tâm tương ứng, dừng ở bậc Tam muội. Hai tay giữ châu báu. Kẹp ở trong bàn tay, đọc Chân ngôn bảy lượt. Thêm giữ yên ở trên đỉnh đầu. Chân ngôn nói rằng :

Yểm. Phệ lô giả na ma la. Sa phược ha.

Sau đó hai tay tâm tương ứng. Giữ châu báu, nhớ đọc Chân ngôn của Phật trước. Số lần đã xong. Yên ổn châu báu ở trong bàn tay. Chắp tay trên đầu, hồi hướng phát nguyện. Đem công Đức này, đang nguyện chúng sinh nhanh chứng Tì Lư Giá Na Phật. Bỏ niệm châu xong.

Sau đó buộc ấn Định. Thân đoan nghiêm ngồi đúng, ở trên đỉnh đầu tưởng nhớ chữ Ám màu trắng.

Ở trên hai con ngươi mắt tưởng nhớ chữ Lãm. Liền đầu cúi thấp chú tâm ở giữa ngực, tưởng nhớ vầng Trăng tròn đầy. Ở trên vầng Trăng bày đặt năm chữ. Tưởng nhớ chữ A ở chính giữa, như màu vàng mười. Bốn chữ khác vòng bên phải mà yên ổn. Nghĩa của năm chữ chân thực. Chữ A, tất cả Pháp vốn do không sinh. Nghĩ nghĩa của chữ Vĩ, tất cả Pháp nói giảng do không thể được. Chữ La, tất cả Pháp do ly rời Căn trần. Chữ Ha, tất cả nhân của Pháp do không thể được. Chữ Khư, tất cả như khoảng không do không thể được. Tên đó là đọc nhớ của tâm.

Liền buộc ấn kiếm, đọc bảy lần lan trên đỉnh đầu. Lại buộc ấn năm cúng dưỡng. Ca ngợi dâng hiến nước hoa thơm. Buộc ấn kiếm không động. Vòng bên trái tháo giới hạn. Buộc ấn Tam muội yên ở trên đỉnh đầu, đọc ba lần. Tưởng nhớ kính tiễn chúng Thánh. Lễ Phật mà đứng lên, đi lại theo ý.

Đọc khen Kinh điển bình đẳng Pháp Bậc Phật. Dùng Phúc hồi hướng tất cả chúng sinh, nguyện nhanh đầy đủ tâm cầu nguyện. Bậc biết của Thế gian, ra ngoài Thế gian thành công vậy.

Nhớ đọc của Tì Lư Giá Na, một quyển.