Kinh Đại Tì Lư Giá Na
(Đại Tì Lư Giá Na Kinh)
Hán dịch: am Tạng Sa Môn Bất Không
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Kinh Đại Tì Lư Giá Na thành Phật thêm giữ Thần biến, tỏ sơ qua Pháp làm theo nhớ đọc của bảy nhánh.

Phục lễ Trí không ngại.
Sinh con ý dạy kín.
Dựa vào Kinh Pháp đó.
Pháp hút theo làm này.
Chân ngôn làm Bồ Tát.
Không ở thệ Bình đẳng.
Đều kín lời kín thân.
Sau làm việc tương ứng.

Chân ngôn Tam muội Da-Tam muội trừ chướng bẩn nói rằng:

Na mô Tam mãn đa, mẫu đà nam. Yểm. A tam minh để lý, tam minh tam ma duệ. Sa phược hạ.

Nhận nói đều hợp tròn.
Hợp kín xây hai Rỗng.
Năm nơi đỉnh vai tâm.
Sau cùng thêm nơi họng.
Sau buộc sinh Cõi Pháp.
Tuệ kín và cờ hiệu.
Nghiệp Thân miệng ý sạch.
Biến chuyển với thân họ.

Chân ngôn sinh Cõi Pháp nói rằng:

Na mô Tam mãn đa, mẫu đà nam, đạt ma đà chử, sa phược bà, phược cú hám.

Tay Trí tuệ Tam muội.
Đều làm nắm Kim Cương.
Cùng bức dựng cờ bay.
Ngay thẳng giúp cùng hợp.
Đó tên là Cõi Pháp.
Thanh tịnh và ấn kín.
Như tự tính Cõi Pháp.
Mà xem với thân mình.
Không bẩn cùng khoảng không.
Uy lực ấn Chân ngôn.
Sau buộc chuyển vầng Pháp.
Ấn Kim Cương Bồ Tát.
Thêm giữ rất tốt này.
Giúp được kiên cố đó.
Dừng xem tay cùng lưng.
Vầng nước đất lửa gió.
Trái phải giúp nhau giữ.
Hai Rỗng đều xoay tròn.
Hợp ở trong tay Tuệ.
Tên vầng Pháp tốt nhất.

Chân ngôn Kim Cương Bồ Tát nói rằng:

Na mô Tam mãn đa, phược nhật la nam, phược nhật la, đát ma cú hám.

Đọc ngay lời kín này.
Đang dừng ở dẫn sao.
Xem kĩ tự tượng thân.
Liền là Chấp Kim Cương.
Vô lượng các Ma lớn.
Các Có tự mình thấy.
Như Kim Cương Bồ Tát.
Chớ sinh tâm nghi hoặc.
Tiếp theo Thánh không động.
Mất chướng và bỏ bẩn.
Mà hay sạch các việc.
Giúp buộc theo tương ứng.

Chân ngôn Phật không động nói rằng:

Na mô Tam mãn đa, phược nhật la nam, chiến nã ma hạ. Lô sái nã táp phả, tra da hông đát la. Tra hám hàm.

Định Rỗng thêm nước đất.
Gió lửa thẳng với tâm.
Kiếm Tuệ cũng như thế.
Rời bao hay được việc.
Sau do dẫn Như Lai.
Mời Phật và chúng Thánh.
Liền tương ứng phương kín.
Dựa thệ trước mà xuống.

Chân ngôn dẫn dụ của Như Lai nói rằng:

Na mô Tam mãn đa, mẫu đà nam, ác tát phược đát la. Bát la để hạ, đế đát tha nghiệt đảng. Củ xả mạo địa, tạt lý da, bả lý bố la. Ca sa phược hạ.

Dừng xem trong cùng xoa.
Bền Trí hợp gió nhỏ.
Vừa chịu với phần đầu.
Dáng vầng khác nếu vây.
Lực nguyện Bi Thánh giả.
Theo mời đều giáng tới.
Kính hiện Tam muội da.
Sáng nhận nói như trước.
Đã trình ngày thệ trước.
Do quyết định tương ứng.
Sau đang theo phận lực.
Cúng dưỡng tỏ thành tâm.
Hương nước thơm cơm đèn.
Thấp tới một hoa nước.
Hoặc chỉ tâm nghĩ vần.
Rất tốt khó lường nhất.
Đang dùng Ấn Phổ thông.
Xem hạnh và chân ngôn.
Đều có tỏ không tỏ. Tất cả đều thành công.

Chân ngôn Phổ thông nói rằng:

Na mô Tam mãn đa, mẫu đà nam, tát phược tha khiếm ột. Na nghiệt đế táp, phả la hứ hàm. Nga nga nãng kiếm, sa phược hạ.

Tay Định Tuệ đều hợp.
Phải giao với tiết trên.
Tâm vần rộng xoay tròn.
Nghĩ nhớ đều hiện ra.
Đã làm đã cúng dưỡng.
Tu thường làm giữ đọc.
Trước được áo Kim Cương.
Giúp buộc việc tương ứng.

Chân ngôn mũ áo Kim Cương nói rằng:

Na mô Tam mãn đa, phược nhật la nam, phược nhật la. Ca phược tả hông.

Trước làm chọn tâm sai.
Vầng gió cọ giữ lửa.
Rỗng lớn dựa gốc lửa.
Sau ở tâm chạm khắp.
Sau buộc nơi cạnh góc.
Dùng trước Phật không động.
Chuyển trái được trừ bỏ.
Xoay phải và trên dưới.
Chạm đủ phần chi thân.
Giúp buộc đều kiên cố.
Nói thực Mẫu đà la.
Như trước đã phân biệt.
Đã làm đã đủ nghiêm.
Đang tỏ chọn căn bản.
Lại thêm năm ngôi vị.
Bảy chuyển hoặc lại ba.
Mở trên đỉnh Ấn tan.
Bán già thân ý đúng.
Hoặc làm ngồi tương ứng.
Tùy nơi như dạy bảo.
Trước thân dừng đúng hướng.
Thấy tượng một vầng sáng.
Thanh tịnh không vết nhỏ.
Giống như vầng Trăng tròn.
Giữa có hình tượng trước.
Sắc đẹp vượt Ba Cõi.
Thân nghiêm mặc lụa đẹp.
Mũ báu tóc tía rủ.
Bậc Tam muội Vắng lặng.
Sáng chói hơn các điện.
Giống như trong gương sạch.
Hiện chân dung sâu thẳm.
Hiện nhan sắc vui buồn.
Cầm giữ cùng các nguyện.
Thân Nhận đúng tương ứng.
Tâm sáng tỏ không loạn.
Thể Pháp sạch không tướng.
Theo nguyện cứu chúng sinh.
Chuyên chú mà nhớ giữ.
Số lượng đã cuối cùng.
Phía sau đã mỏi mệt.
Lại buộc Ấn Phổ thông.
Chân thành mở các nguyện.
Ơn nặng lễ Phật Thánh.
Lực không động chuyển trái.
Hiểu do trước giúp buộc.
Về báo nhận quý trước.
Trên đỉnh tan mở ra.
Tâm kính với Thánh Trời.
Năm vầng phục đất lễ.
Sinh ra theo các thiện.
Sau gặp lại như mới.
Một thời với hai ba.
Hoặc bốn đều như thế.
Phần thừa vây quanh Tháp.
Tắm tượng chuyển Bậc Phật.
Hoa Sen trắng bôi che.
Rắc hoa khen Đức Phật.
Hoặc lại không nghĩ lộn.
Chuyên chú với dẫn hơn.
Do ba Nghiệp sạch này.
Nơi biết nhanh hiện ra.
Được lực Thánh giữ thêm.
Do Hạnh nguyện tương ứng.
Các Có thích tu luyện.
Theo Thầy mà nhận học.
Giữ sáng truyền dạy gốc.
Không vượt Tam muội da.
Siêng thúc tu Vô gian.
Rời che và đốt say.
Thuận làm các nơi học.
Thành nơi biết theo lực.
Con dựa Kinh Đại Nhật.
Tỏ qua hạnh Du Già.
Tu chứng Phúc rất tốt.
Rộng thấm các Có tình.

 

Kinh Đại Tì Lư Giá Na, tỏ sơ qua Pháp quy tắc nhớ đọc của bảy nhánh.

Print Friendly, PDF & Email