Đại Tì Lư Giá Na Phật nói Kinh Nhớ đọc sơ qua việc chính
(Đại Tì Lư Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh)
Hán dịch: Bồ Đề Kim Cương Tam Tạng
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Đại Tì Lư Giá Na Phật nói Kinh Nhớ đọc sơ qua việc chính

Mệnh về thân Pháp sạch tràn đầy.
Tì Lư Giá Na chiếu khắp Trí.
Mở bày mắt Quang sáng hiểu hay.
Tu rộng giống như lá Sen xanh.
Ta nay dựa Kinh nói yếu lược.
Lợi mình lợi người, Pháp Bậc biết.
Chân ngôn, lần lượt hạnh Phương tiện.
Phát ra tin hiểu môn nguyện tốt.
Trước giúp tâm mình rời Phiền não.
Xem Phật, nhớ ấn và Chân ngôn.
Luật tạng Kinh sâu, Phật luôn mạnh.
Nhất tâm thuận theo cung kính lễ.
Từng có tưới đỉnh giúp truyền cho.
Biết phần nhánh Chân ngôn vi diệu.
Thấy người tốt đó ưng kính thờ.
Kính xem giống như Thầy Thế Tôn.
Từng đã phát ra ý rất tốt.
Được vào Chú Chân ngôn Đại Bi.
Trước truyền Tam muội, lại Chân ngôn.
Mới lại cần phải vì nói giảng.
Hút hạnh Bình đẳng Chân ngôn đúng.
Lợi ích Có tình không ngắt tâm.
Ba Bậc hạnh Phạm không chê hỏng.
Tâm Pháp sáu Hòa kính không bỏ.
Chớ luyện làm việc của người ngu.
Chớ sinh thù giận hỏng các Căn.
Nhiều Kiếp do tu môn công Đức.
Nhân duyên một nhớ đều cháy hết.
Ngọc Như ý tâm hay Bồ Đề.
Mất Phiền não, hay đủ các nguyện.
Tạng Đức Tam muội do sinh này.
Vì thế cần phải luôn giúp giữ.
Xem nhớ lợi thuần Căn chúng sinh.
Tâm Từ lợi ích hiện vui buồn.
Chớ dùng ít phần Tham giận ngu.
Tương ứng một nhớ làm hạnh vui.
Không nhớ lỗi Có tình quên ơn.
Dùng bốn Vô lượng hút chúng sinh.
Nếu do không lực hoặc được thời.
Tâm thường yên ở nơi Bồ Đề.
Như Lai nói đủ vạn hạnh này.
Đủ các Đạo Niết Bàn Bậc Phật.
Đọc khen nghĩ nhớ vào Nhận đúng.
Không nhờ Căn Trần tu cùng dẫn.
Rời xa tham muốn như lửa độc.
Rời xa các rượu như băng sương.
Chớ tăng tự mạn, ở giường cao.
Tổn mình, tổn người đều rời xa.
Lại đang rời xa do tội hỏng.
Lười nhác quên nhớ luyện phép ác.
Ta đã dựa Đạo Tam muội đúng.
Ở nơi Giới Tuệ nói giảng qua.
Lại với Phật nói Kinh Viên Giác.
Rộng giúp mở hiểu sinh quyết định.
Pháp Tam muội, môn Chân ngôn hay.
Tùy theo do muốn nghĩ nhớ này.
Dùng các Phúc Tuệ trang nghiêm khắp.
Giúp tiêu hết toàn bộ che chướng.
Quan sát thành công Pháp tương ứng.
Gần với Phật nhận được sáng này.
Yên ở lần lượt kính Chân ngôn.
Liền với sinh này vào Bậc biết.
Người Trí muốn tu Nghiệp tốt nhất.
Trước lễ Tôn Giả hỏi Phương tiện.
Đã được Thầy hứa nơi rất tốt.
Núi đẹp đồi núi nơi hang động.
Bên bờ sông, châu bãi đầm hoa.
Nơi ý vui giúp đỡ cây rừng.
Đất không người, cây non cỏ lành.
Lại không nóng lạnh, nạn thú trùng.
Nơi đi ở xưa của Thánh Hiền.
Trong Chùa Tháp Lan Nhã Tiên Nham.
Thời tốt này tâm yên dừng ở.
Tam muội tương ứng tu Bậc biết.
Gặp ngay khổ mệt và đói khát.
Nhớ Tuệ đầy đủ cần kham chịu.
Thuận theo giáo Như Lai Bồ Tát.
Có bạn không bạn ý họ chắc.
Pháp hay, Chân ngôn thường ở tay.
Thường quan sát Tuệ nhớ đủ sạch.
Tiến mạnh kiên cố không khiếp sợ.
Không nhờ các Phúc có Thế gian.
Tin hiểu sâu với môn Chân ngôn.
Thành công Nghiệp tự yên vui khác.
Tu hành như thế, tên bạn tốt.
Các Trời giúp giữ tăng uy lực.

Tiếp theo chín loại nơi bỏ sạch chướng ngại, tăng ích môn Tam muội trừ chướng bẩn. Mà làm ca ngợi nói rằng:

Chân thành sám các tội.
Về theo cúng dưỡng thân.
Phát tâm và vui theo.
Xem mời Pháp hồi hướng.
Chín loại môn như thế.
Lần lượt nói tương ứng.
Dựa nhớ khen nơi đó.
Chia thời ngày đêm làm.
Ngủ nghỉ và đi lại.
Trừ bỏ làm chướng ngại.
Căn vắng ở nhớ Tuệ.
Hay bỏ lỗi phóng túng.
Thường nổi tâm Đại Bi.
Giải thoát Cõi chúng sinh.
Nếu muốn nếu không muốn.
Ba Nghiệp sạch làm gốc.
Trong Tịnh xá trống vắng.
Như Pháp yên Kinh tượng.
Suy nghĩ Nước mười phương.
Các Phật hiện ra trước.
Thân tâm mình nhớ đúng.
Rõ ràng ở nơi này.
Chân thành làm cung kính.
Hoa hương đẹp cho khắp.
Đủ loại tốt trang nghiêm.
Nhất tâm mà kính lễ.
Mặt ngồi theo hướng Đông.
Do Phật trước kính xem.
Kinh Pháp Phật ấn sáng.
Năm vòng phục đất lễ.

Lễ tất cả Phật và các Phật trước, cùng với tất cả các Bồ Tát, các ấn Khiết Chân ngôn. Thời cùng ca tụng ấn sáng này nói rằng :

Yểm. Na ma tát lật phược. Đát tha nghiệt đa ca dã. Phược cật chất đa. Bá đà mạn đà. Nan ca lộ nhị.

Nếu đọc sáng này mà làm lễ bái. Hay giúp cho lễ khắp các Phật mười phương.

Tiếp theo lại Pháp sám hối. Gọi là bản thân ở trước Phật. Đầu gối phải chạm đất, chắp tay suy nghĩ. Từ đời trước tới nay và tới sinh này. Các Tham hận ngu che lấp thân tâm. Tích chứa Phiền não, tăng lớn Ngu si. Ba Nghiệp vô lượng vô biên không thiện. Hiền Thánh Thầy Tăng, Cha mẹ thân tộc Tri thức thiện với Pháp đúng của Phật. Với như thế tạo ra được tội rất nặng. Ngược lại lời bạn thiện, sinh chết chìm nổi. Nay trước Phật Bồ Tát mười phương. Mở tâm sám hối không dám lại tạo ra. Làm lời đó xong đọc sáng này nói rằng :

Yểm. Tát bà bá bả. Tốt phổ tra đà ha nễ. Bạt viết la da. Sa ha.

Đọc sáng ba lần. Do sám hối tội, cùng thời tiêu diệt hết, quyết định chớ nghi.

Tiếp theo lại Trở về nương theo Pháp. Khi đó làm suy nghĩ như thế. Tất cả các Phật Ba đời mười phương. Cùng với tạng Pháp sâu. Các chúng Bồ Tát thành công nguyện tốt. Tâm Con đều cùng Trở về nương theo. Ba lần đọc sáng này nói rằng :

Yểm. Tát bà bột đà. Mộ địa tát thóa phược nan. Xả la xá nghiệt xa nhị. Bạt viết la Đạt ma. Hột lý.

Tiếp theo lại cúng dưỡng Hóa thân. Đang nhớ thân miệng ý của mình đã rời các vận bẩn. Thân họ tan ra vượt qua khắp Nước mười phương như số bụi trần. Giống như mây giúp cho rắc mưa. Hóa ra đủ loại các đồ cúng dưỡng, dùng dâng hiến lên Phật. Đọc sáng này nói rằng :

Yểm. Tát lật phược. Đát tha nghiệt đa bố xã. Bát la, phạt lạt đát na, dạ nam. Nễ lý da đát dạ nhị. Tát la phược, đát tha nghiệt đa, thất chá địa. Để sắt tra nan. Tát la phược, đát tha nghiệt đa, nhạ nam.   Mê già a vi thiết đổ.

Tiếp theo lại phát tâm Phật Bồ Đề. Khi đó tự tâm cần quan sát. Giống như Trăng báu đọng đầy Rỗng sạch. Lại cần quan sát các cõi nơi che phủ. Xa xưa ảo cầm lấy được các nhiễu buộc. Con nay hiểu điều này, được hại không biết. Vì thế quan sát tâm sạch Bồ Đề. Quan sát tâm Bồ Đề. Đọc sáng này nói rằng :

Yểm. Mộ địa chất đa. Một tháp ba, đà dạ nhị.

Đọc sáng này ba lần. Hay giúp cho nhanh thấy tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề đó rời tất cả hình tướng. Thân mình Bình đẳng vốn dĩ không sinh mất. Không có người, bản thân, hay cầm lấy, được cầm lấy. Các Phật Quá khứ và các Bồ Tát do phát tâm này, được tới Đạo tràng. Con cũng phát tâm Bồ Đề như thế. Tất cả chúng sinh Trở về nương theo Con. Dùng các Phương tiện đều giúp cho Giải thoát.

Tiếp theo lại vui theo công Đức. Suy nghĩ như thế trong các Đất nước mười phương. Đủ các loại Phương tiện biển mây công Đức của tất cả các Phật. Cùng với Phúc Nghiệp tốt nhất của các Bồ Tát. Con nay chí tâm đều cùng vui theo. Đọc sáng này nói rằng :

Yểm. Tát lật phược, đát tha nghiệt đa. Bản nễ dã, nhạ na, nã mộ đà na. Bố xã mê gia, tam mẫu nại la, tát phả la nã. Tam ma duệ. Hông.

Tiếp theo lại khuyên mời mây Đức. Làm Pháp xong tâm nhớ, miệng nói rằng : Con nay khuyên mời tất cả Như Lai, các Bồ Tát lớn nhất. Rộng ở mười phương nổi lên mây Pháp lớn, giáng mưa Pháp lớn. Đại Bi cứu đời nguyện theo mời của Con. Con ở trong này nguyện nhanh thành công. Đọc sáng này nói rằng :

Yểm. Tát lật phược, đát tha nghiệt đa. Địa duệ sắt nã. Bố xã mê già. Tam mẫu nại la. Tát phả la nã, Tam ma duệ. Hông.

Tiếp theo lại mời Phật ở đời. Khi đó người làm tâm nhớ miệng nói. Con nay kính mời tất cả Như Lai. Vì Con, người Phàm dừng ở Thế gian. Lợi ích Con và tất cả chúng sinh. Con và chúng sinh dừng ở bậc người Phàm tập hợp các khổ. Làm sao được tới nơi không bẩn. Yên ở thân Cõi Pháp Thanh tịnh.

Chỉ nguyện Như Lai không vứt bỏ Con. Đọc sáng này nói rằng :

Yểm. Tát lật phược, đát tha nghiệt đa na. Địa duệ, sái dạ nhị. Tát lật phược tát đỏa. Hệ đô lật tha dã. Đạt lật ma, đà đao tất bách để, lật bà phạt đổ.

Tiếp theo lại hồi hướng Bồ Đề. Cần phải nhất tâm chắp tay làm lời nói như thế. Con nay do vì tu hành tất cả thiện. Sinh ra công Đức Phương tiện. Lợi ích Phúc các chúng sinh. Đều cùng rộng hồi hướng Phật Bồ Đề. Nguyện giúp tự người khác nhanh rời sinh chết. Đọc sáng này nói rằng :

Yểm. Tát lật phược, đát tha nghiệt đa. Nễ lý dã, nã mộ đà na. Bố xã mê già, tam mẫu nại la. Tát phả la nã, Tam ma duệ hông.

Các Phương tiện như trên. Hay sạch khắp thân tâm. Lại là hút từ người. Ngồi yên vào Tam muội. Thêm giữ bậc trong ngoài. Cúng dưỡng các Như Lai. Ấn kín và Chân ngôn. Tiếp nhau cùng nên làm.

Mà làm ca ngợi nói rằng:

Thân Pháp sạch Tam muội.
Áo mũ vòng Kim Cương.
Giúp đỡ lớn Cõi Pháp.
Và uy thế không động.
Môn giúp bảy loại buộc.
Như lần lượt nhận giữ.

Người mới buộc Tam muội trừ chướng bẩn bí mật. Đã hồi hướng như trên. Nhớ vận chuyển thân tâm lễ khắp các Phật, tất cả Thánh Hiền. Liền tức thời tâm nghiêm ngồi xếp bằng kết già. Buộc ấn Tam muội, ấn thân, năm nơi bỏ hết ba Nghiệp. Hình tướng của ấn này. Dùng hai tay như chắp tay bình thường. Hai ngón cái thẳng đứng liền như thế. Ba lần đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tát lật phược, đát tha nghiệt đế, tì dữu vi thấp, phược mục khế tì dã. Yểm. A, tam mê để lý, tam mê. Tam ma duệ. Sa phược ha.

Năm nơi gọi là tâm trán đỉnh đầu hai vai. Nếu lại có ấn khác muốn buộc lấy. Cũng trước tiên buộc ấn này, dĩ nhiên sau đó buộc lấy. Uy lực của ấn này hay giúp cho hiện ra bậc Phật không có chướng ngại. Đầy đủ sáu Pháp tới Niết Bàn. Nhanh được thành công đủ ba Tam muội trừ chướng bẩn.

Tiếp theo buộc ấn thân Pháp Thanh tịnh. Trước tiên dùng bốn ngón của hai tay. Đều nắm lấy ngón cái làm nắm tay. Duỗi thẳng hai ngón đầu nghiêng cùng dựa vào. Liền dùng ấn này nâng lên yên ở trên trán. Liền lại dùng ấn lật lại, tay hướng về bên trong, từ trán hướng xuống dưới. Men theo thân mình, từ từ buông xuống. Ba lần đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nam. Đạt lật ma, đà đổ đà phược, bà phược cú ngận.

Tên đó là ấn sáng thấy Cõi Pháp vậy. Dùng ấn sáng này chuyển vòng quanh thân. Liền tự suy nghĩ tự tính thân Pháp tỏ rõ cõi không hết. Vì thế nhanh thấy thân Pháp Thanh tịnh. Do lực ấn sáng này cho nên được thấy như thế. Thường ở thể tính Pháp, giống như khoảng không, do tự thêm giữ.

Tiếp theo lại ấn vầng Pháp Kim Cương. Như thế đang tự xem kĩ thân Pháp kiên cố. Liền dùng tay phải trái giao nhau, nách lưng cùng dựa vào. Cổ tay phải áp lên cổ tay trái. Từ ngón đầu đã hạ xuống ngón thứ tư. Cả hai cùng giúp nhau và móc lấy. Ngón cái bên phải cong xuống ở trong tay. Hướng xuống tay lật lại. Ấn tròn dựa theo thân. Giúp cho hai nắm tay này buộc lấy tâm tương ứng. Ngón cái bên trái và ngón cái bên phải cùng khép lại. Tên đó là Ấn Trí tuệ vầng Pháp Kim Cương. Lực ấn sáng này yên lành cao nhất. Nếu người tạm buộc lấy, cùng người Tự do chuyển vầng Pháp lớn. Không lâu thành công chuyển vầng báu. Ba lần đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bả nhật la xá. Yểm. Bả nhật la, đáp ma ha ngận.

Khi đó người làm dừng ở tính Pháp. Xem kĩ thân này cùng với các Chấp Kim Cương không có khác vậy. Tất cả Ma Trời và các loại khác. Thấy người này là thân Kim Cương. Quyết định đời hiện nay chuyển vầng Pháp lớn chớ sinh nghi hoặc.

Tiếp theo buộc ấn mũ áo Kim Cương. Như thế đang dùng ấn sáng nghĩ thành mũ áo. Mặc áo thân mình quang sáng biến ra khắp. Loại Ma tâm ác chạy tán loạn bốn phương. Vội cùng nhau thân thiết nương nhờ, đều tự quy phục. Chắp tay như bình thường. Dùng hai ngón đầu, hoa văn lưng khớp đều dựa trên ngón giữa. Dùng hai ngón cái đều thẳng đứng trong tay. Đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, phược nhật la xá. Yểm. Phược nhật la, khước phược già. Hông.

Tiếp theo nhớ chữ Thanh tịnh Cõi Pháp. Cần nhớ chữ La, thêm dùng điểm Rỗng. Tròn như châu sáng trên tóc chiếu thông Rỗng sáng. Xếp đặt trên đỉnh đầu mình, quang sáng đọng lại rực rỡ, cõi thân tâm Thanh tịnh. Khi làm quan sát đó, tội nặng của trăm Kiếp cùng một lúc mất hết. Vô lượng Phúc Tuệ đều được đầy đủ. Sáng của chữ xếp đặt nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nam. Hạt lãm.

Tâm cõi Pháp này các Phật cùng giữ. Do Phật tăng thêm, hay sạch các bẩn. Người hay suy nghĩ dừng ở bậc Không lui. Nếu người đi tới tất cả nơi bẩn. Liền nhớ chữ Kỳ phóng quang sáng đỏ. Khắp cả cõi thân, bẩn không thể vào. Tùy ý qua lại đều không chướng ngại. Công dụng của chữ này nghĩa của nó rất sâu, sắc thân liền là thể loại Pháp. Vì thế thể loại Pháp sinh ra thân tuệ.

Tiếp theo lại trừ bỏ chướng ngại, giúp đỡ sáng lớn. Vì hàng phục các Ma, chế ngự Quỷ Thần ác. Vì thế cần nhớ sáng khó nhịn lớn nhất. Do làm chướng ngại cho nên không chịu nhịn. Gọi là giúp đỡ khó nhịn lớn. Sáng nói rằng :

Nam mô tát lật phược, đát tha nghiệt đế, tì sưu. Vi thấp phược, mục khế tì dã. Tát lật phược, tha ham kham. La khất xoa, ma ha miệt lễ. Tát lật phược, đát tha nghiệt đa. Bản nễ dã để. La xã đế. Hông hông. Đát la tra, đát la tra. A bát la để ha đế.  Phược sa ha.

Nếu tạm giữ nhớ uy lực của sáng này. Tì Na Dạ Ca và La Sát ác. Do nghe giúp đỡ này, đều sợ hãi tan chạy khắp bốn phương. Uy lực rất lớn, không thể tốt hơn.

Tiếp theo lại Pháp uy thế không động. Gọi là nơi trừ bỏ hết buộc lấy giúp cõi đất. Tự do không trở ngại nghiêm sạch Đạo tràng. Cùng với tất cả giúp đỡ, đều cùng thông dụng. Hình tướng của ấn này. Đều dùng ngón cái của hai tay. Rút lấy ngón giáp út làm nắm tay. Đều mở ngay hai ngón đầu giữa. Dùng hai ngón tay phải này nhập vào trong, nắm lấy của tay trái. Cùng thuận theo mà như dao ở trong bao dao. Nhớ với thân mình như Phật không động. Lập tám chữ sai, làm rút thế lực của dao. Bẻ chuyển sang trái buộc quanh bên phải, tên đó là giúp buộc. Đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, phược nhật la ngao. Chiến nã ma ha lộ sái nã. Hấp phả tra dã. Hông đát lợi tra. Ti mãn.

Nếu các Quỷ Thần ác hướng tới người. Dùng Pháp này đuổi tự nhiên tan mất. Pháp này tất cả nơi đều cùng thông dụng. Theo sau công dụng này của mỗi một sáng. Bảy môn bên trên Pháp giúp buộc bí mật vậy. Có thể coi là chứng đầy đủ Định Tuệ, tăng mạnh Phúc Tuệ. Làm giúp buộc trước vậy. Liền vào bậc Tam muội. Tâm thông suốt nhận mời, chia hợp theo quan sát. Mà làm bài ca nói rằng :

Pháp tâm sạch chữ La. Nhớ lập Pháp Đạo tràng.

Rộng xem và xem khác. Như lần lượt bốn môn.

Người tâm sạch trước tiên xem chữ La. Như trên ngồi xếp bằng kết già. Đang ở trong tâm xem kĩ chữ. Thêm điểm tròn này, mà phóng Quang sáng. Như ánh dương ban đầu chiếu sáng sông biển. Sắc quang ngưng sạch trong suốt không chướng ngại. Thấy thể loại tự tâm, cũng lại rời nhiễm không chướng ngại như thế. Do khách Trần đó, không thể hiện ra. Con nay xem Cõi Pháp này, do uy lực của chữ Tâm sâu. Tâm sạch quang bẩn, tâm sạch đã bẩn.

Tiếp theo lại cần kiến thiết Đạo tràng. Liền tâm ở giữa Đạo tràng trước mặt. Xem kĩ chữ Tưởng phóng quang ngưng sạch tới Rỗng. Luồng quang chiếu khắp, chỉ trừ bỏ đất cũ. Lại nhớ chìm xuống qua cạnh núi Kim Cương mà dừng ở. Thể loại cùng Cõi Pháp không đâu có tính. Đọc sáng của xem kĩ chữ này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Tưởng.

Tiếp theo với Cõi đó nhớ có chữ Ham. Suy nghĩ chữ đó. Quang tối lan khắp dùng làm vầng gió. Đọc một lần Sáng của nhớ chữ này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Ham.

Tiếp theo trên vầng gió suy nghĩ chữ Tông. Hình thể như uốn cong, màu sắc như sữa trâu. Quang sạch lan khắp, nó như Trăng sáng. Đã thành vầng nước. Đọc sáng của bày chữ này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Tông.

Tiếp theo trên vầng nước suy nghĩ chữ A. Màu sắc như màu vàng, vàng làm vầng Kim Cương. Quang đẹp lan khắp đã thành đàn vàng. Hình của nó ngay ngắn. Tên đó là Ma Hề Đạt La. Đọc sáng nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. A.

Tiếp theo lại rộng xem trang nghiêm. Gọi là xem nhớ Phật trước và đất ở của các hội Thánh. Giúp cho mắt tâm của mình phân minh rõ ràng. Dừng ở trước họ, thấy Phật ngồi trên hoa Sen vi diệu. Kim Cương làm cành, hoa mở ra rất lớn. Tám cánh trang nghiêm đầy đủ nhị tua. Hiện ra các sắc báu, phóng vô lượng quang. Từ hoa Sen lớn, xung quanh lại sinh nghìn trăm trăm triệu tòa hoa Sen báu. Xem trên đài hoa trang sức báu vật quý nhất. Nhiều trụ tạo thành cung điện. Với tòa Sư Tử bốn xung quanh đài hoa có các châu báu. Giữa trụ báu rủ xuống khắp cờ lọng. Lại ở trên tòa lưới châu mạn báu giao nhau đầy khắp. Đai báu rủ xuống chuỗi ngọc, tua hoa giao nhau. Rực rỡ lẫn lộn, nghiêm đẹp khác lạ. Trong ngoài giữa phòng mây hoa mù mịt. Trên dưới mây hương tràn đầy thơm ngát. Ở trong khoảng không Tiên Trời đua nhau tấu vô lượng âm nhạc, âm thanh hay Giải thoát. Bình tốt bàn báu tràn khắp xung quanh. Trăm cây báu lớn nở ra hoa quả. Cành lá liền nhau, Quang sáng ánh giao nhau. Hàng lối trùng điệp, dùng võng báu che lên. Từ trên võng báu rủ xuống ngọc Như ý đẹp. Quang sáng châu Như ý chiếu sáng cung điện của Phật và Thế giới đó. Như trăm nghìn mặt Trời cùng ở khoảng không. Quang sáng vượt qua nó, không thể làm ví dụ. Có các cung nữ sinh ra hoa đẹp Bồ Đề từ Trí tuệ Phật, mà làm nghiêm đẹp, đều ở tòa hoa. Như từ định thức dậy dùng lực Phương tiện. Sinh ra âm thanh hay, ca ngợi Đức Phật. Lời nói thanh nhã, nghĩa câu sâu xa. Nhập vào quan sát, thời thấy như việc đó, đang làm nghĩ nhớ đó. Do chí nguyện của Con được Phật thêm giữ. Như lực Như Lai cùng với dùng lực Cõi Pháp. Con nay quan sát, như quan sát mà dừng ở.

Khi đó người làm ở trong Tam muội. Đang nhớ cúng dưỡng tất cả Như Lai và chúng Thánh đó. Liền bèn chắp tay làm ấn Kim Cương. Nhớ các hoa đẹp từ ấn sinh ra. Rộng rắc xuống hội Phật, mà làm cúng dưỡng. Sánh đôi đọc sáng này, dùng để giữ thêm. Sáng nói rằng :

Nam mô tát lật phược, đát tha nghiệt đế tì dữu. Vi thấp phược mục khế tì dã. Tát lật phược, tha khiếm đảo nại nghiệt đế. Tát phả la hứ ma. Gia già na nhận. Sa ha.

Cần lấy ba lần mà dùng giữ thêm. Theo được sinh đó nguyện thiện đều thành. Tên đó là lực khoảng không, tạng khoảng không ngang bằng, sánh đôi sáng vậy. Tên đó là rộng quan sát hết hội Phật.

Tiếp theo lại xem các Thánh khác. Gọi là như trong hoa đẹp tám cánh bên trên. Xem một chữ A làm suy nghĩ đó. Do các Pháp không sinh, bản tính Vắng lặng, đây là nghĩa chân thực. Từ chữ mà chuyển thành Lô Xá Na Phật. Xem kĩ Như Lai ngồi xếp bằng kết già, làm cảnh tướng Tam muội. Như Diêm phù đàn sắc vàng vi diệu. Giấy trắng trùm thân, râu tóc rủ xuống vai, dùng làm mũ đội đầu. Vô lượng Nước Phật bên trong vầng quang. Cùng với các hội Phật đều hiện ở giữa. Quang sáng chiếu sáng khắp hết Cõi chúng sinh. Người gặp quang này theo tính mở hiểu. Như ánh ban mai xúc chạm với hoa Sen, đều cùng mở ra. Ba vầng của Như Lai tràn khắp tất cả nơi, thường dừng ở không mất. Vì thế không sinh, chữ A từ tâm mà chuyển thành thân Như Lai.

Nếu ở trong này thích quan sát Phật giả Thích Ca Mâu Ni. Tòa hoa Sen đó nhớ một chữ Bà. Đủ tất cả sắc phát ra thân Như Lai. Xem kĩ thân Phật giống như vàng tía. Ba mươi hai tướng tám mươi diện mạo đẹp. Mặc áo Già sa đỏ, xếp bằng mà ngồi. Nghìn trăm trăm triệu thân đều chuyển chữ này. Dựa vào hình thể trước của Lô Xá Na chảy ra.

Tiếp theo trên tòa hoa ở phương Bắc. Xem kĩ quang chữ Tác như Trăng sáng. Chuyển thành Thánh giả Đại Bi Quan Âm. Ngồi hoa Sen trắng, tướng thân cũng cùng như nhau. Ở trong mũ Trời hiện ra Vô Lượng Thọ Tự Tại Như Lai.

Tiếp theo với tòa hoa ở phương Nam của Lô Giá Na. Xem kĩ quang chữ Phược, như bên ngoài ngọc bích phóng quang sáng. Ngồi tướng thân đẹp cũng lại như thế.

Tiếp theo hoa trước ngồi hoa Sen ở phương Đông. Xem kĩ sắc quang của chữ Ám sáng sạch. Tất cả Như Lai từ chữ này chuyển.

Trên tòa hoa cạnh góc vuông phương Bắc này. Xem kĩ quang chảy ra của chữ Ngã sắc vàng. Tất cả mẹ Phật từ đây mà chuyển. Quang sáng tướng thân và dùng quần áo, tất cả đều trắng.

Trên tòa hoa Sen phương Đông Nam của hoa trước. Xem kĩ quang trắng của chữ Ca tràn khắp các tướng hào quang của các Phật. Phật uy Đức lớn từ chữ này chuyển. Tướng thân và hoa đều cùng sắc trắng.

Trên bàn đá phương Tây Nam của hoa Sen trước. Xem kĩ màu sắc của chữ Ham như mây đen. Thánh giả không động từ chữ này chuyển. Lửa cháy mạnh như bên ngoài ánh lửa của hình Cậu bé.

Trên tòa hoa Sen phương Tây Bắc của hoa trước. Xem kĩ chữ Ha phóng ít quang ngọc bích. Ba Thế Tôn giáng xuống từ chữ này chuyển. Sắc tướng hai thân đều như chữ trước, phát ra bên ngoài lửa cháy mạnh.

Phương Bắc có được quyến thuộc của Quan Âm. Giúp giữ phải trái, đều từ chữ này phát ra. Gọi là chữ Chiêm. Đa La Bồ Tát từ chữ này chuyển. Quang của chữ ít trắng, tướng thân cũng như thế. Áo đẹp trắng sạch, vui mừng chắp tay bên phải mà ngồi.

Tiếp theo hoa bên phải này, xem kĩ chữ Bột lý. Quang của chữ đọng trắng phát ra Tì câu chi. Tướng thân cũng như thế, quang tròn hỗn tạp.

Bên phải Tì câu chi xem kĩ chữ Tác. Quang của chữ vàng trắng, Đắc Đại Thế Chí sinh ra từ chữ này. Thân như màu vàng, mặc quần áo trắng.

Tiếp theo bên trái Quan Âm xem kĩ chữ Phá hông. Tướng thân quang của chữ đều cũng màu trắng. Vì thế từ chữ này chuyển thành tướng thân.

Tiếp theo ở bên phải nó, xem kĩ chữ Ham, màu sắc như quang trắng. Mã Đầu Thánh Giả từ đây mà chuyển. Có hai răng giận dữ, hiện ra ở góc miệng. Uy quang sáng đỏ, tướng thân cũng như thế.

Tiếp theo xem quyến thuộc của Kim Cương ở phương Nam. Bên trái Chấp Kim Cương, trên tòa hoa Sen phải trái, xem kĩ một chữ Hông. Quang của chữ cũng màu đỏ. Tất cả Kim Cương cùng sinh ra từ chữ này. Tướng thân cũng như thế, phát ra bên ngoài ánh quang. Bên phải Thánh Giả, trước tiên mẹ của Kim Cương.

Tiếp theo châm đao lớn. Bên trái Thánh Giả tên là Kim Cương Tỏa. Cùng với quyến thuộc của mình kính xem mà dừng ở.

Tiếp theo lại trên hoa Sen trắng ở phương Đông. Xem kĩ chữ Ma hông phóng quang sắc vàng. Cậu bé Cát Tường từ đây mà chuyển. Thân như Uất kim, quang tròn rộng chiếu. Quyến thuộc phải trái giúp nhau giúp che chở, đều chuyển chữ Y.

Lại ở trên tòa hoa Sen ở phương Nam. Xem kĩ chữ Ánh. Từ chữ này phát ra, tên là trừ bỏ chướng che đậy. Quyến thuộc phải trái đều chuyển chữ Y mà cùng che chở.

Lại ở phương Bắc chiếm cứ hoa Sen báu, xem kĩ chữ Y. Địa Tạng Bồ Tát từ chữ này chuyển. Quang thân vòng khắp như sắc báu hỗn tạp. Quyến thuộc phải trái đều chuyển từ chữ mà cùng giúp che chở.

Lại trên tòa hoa Sen báu ở phương Tây, xem kĩ chữ Y. Thánh Giả Hư Không Tạng từ chữ mà sinh ra. Thân như sắc vàng mặc dùng áo trắng. Quyến thuộc rất nhiều, phải trái giúp che chở. Từng người đều dùng chữ Y mà chuyển.

Tiếp theo lại xem chữ Phược ở cửa Đông. Không sợ giúp sinh lớn. Phải trái chúng Thích Phạm, các quyến thuộc Trời Nguyệt.

Xem chữ Chuy, cửa Nam sinh ra Kim Cương Vô Thắng. Quyến thuộc Diêm Ma cùng với phải trái mà xếp hàng.

Xem chữ Bả nơi cửa Bắc. Hay hỏng các hoảng sợ, thân sinh ra từ đó. Các chúng Trời Tịnh Cư giữ hoa bên phải trái.

Quan sát chữ Tác ở cửa Tây. Hàng phục tốt nhất, từ đó mà sinh thân. Các Rồng và phải trái Trời Nguyệt mà thường giúp đỡ.

Đông Bắc Hệ xá ni.
Đông Nam Vua Thần lửa.
Tây Nam Hệ lật để.
Tây Bắc Vua Thần gió.
Đều giữ cọc tiêu trước.
Uy nghiêm giúp cạnh góc.
Chúng rộng lớn như thế.
Đều chuyển từ quang chữ.
Thần lực Phật giúp thêm.
Theo nguyện đều đầy đủ.
Như trên quan sát kĩ.
Rời hết giúp tương ứng.
Dừng ở trong Tam muội.
Vui mừng mà đón mời.

Nếu muốn đón mời. Trước tiên cần đầy đủ hương hoa đèn sáng. Và các thức ăn uống, tất cả đồ cúng dưỡng ngưng lại sẽ dâng hiến. Cần dùng sáng thù giận không động lớn nhất. Dùng trừ bỏ tội cũ của họ, đặt bên phải thân. Lại dùng ấn sáng trừ bỏ nơi ở. Sau đó đón mời.

Tiếp theo xuống đón mời Pháp. Gọi là thành công chí nguyện, đầy đủ Phúc Tuệ. Đều siêng mười bảy môn. Người muốn tu hành không có các sai lầm, mà đọc nói rằng:

Trừ bỏ đón mời Pháp.
Tỏ Tam muội trừ bẩn.
Trên dùng nước hương thơm.
Kính trọng Pháp tòa hoa.
Lại trừ bỏ giúp thân.
Chuyển Phàm thành Pháp Thánh.
Mặc giáp và phá Ma.
Kết vòng Pháp Cõi lớn.
Tâm rộng cung kính lễ.
Lại trên Pháp nước thơm.
Cúng dưỡng hương hoa khác.
Tâm vận rộng cúng Pháp.
Hướng đúng và ca ngợi.
Từ Pháp khác đủ nguyện.
Theo tâm vào nhớ đọc.
Nhận giữ Pháp chia hết.
Các lần lượt như thế.
Người Trí hay nên giữ.

Người mới trừ bỏ đón mời. Gọi là trước tiên trừ bỏ, sau đón mời. Nếu người trừ bỏ. Dùng ấn dao không động. Đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, phược nhật la, xá chiến nã, ma ha lô sái nã. Cấp phổ tra dã. Hông đát la tra. Hãn mãn.

Dùng ấn sáng này xúc chạm các vật cúng. Cùng với chuyển về phải trái. Tên đó là giúp trừ bỏ buộc. Hoặc dùng ấn sáng Ba đời giáng xuống, lấy làm giúp buộc. Sau đó cần nói, cầm lấy nó mà dùng.

Tiếp theo lại dùng ấn sáng mà mời Phật trước. Ưng theo Pháp ấn sáng trước của mỗi một Phật Bồ Tát. Nếu không thể buộc sáng ấn trước khác. Đều muốn buộc mời này, Pháp của tất cả các Phật Bồ Tát. Hình tướng của ấn này. Dùng mười ngón hai tay hướng về bên trong cùng bắt chéo ngón, làm buộc Kim Cương. Ngón đầu bên phải giống như hình lưỡi câu. Duỗi co đi tới, tên là mời móc câu Kim Cương. Đọc sáng này nói rằng:

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Ương tát lật phược. Đát la bát la, để hát đa. Đát tha nghiệt đương ha thế. Mạo địa già lý dã. Bả lý bố la ca. Sa ha.

Ấn móc câu sáng này, đọc sáng bảy lần. Mời tất cả Phật và các Bồ Tát. Mười bậc Bồ Tát và người khó điều phục, các Quỷ Thần ác. Đều dùng ấn này mà chạy theo hút lấy.

Tam muội thứ hai tỏ ra Pháp báu. Gọi là các Phật đã tới. Nói do buộc lấy ấn Tam muội trừ chướng bẩn. Đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. A tam mê, để lý tam mê, tam ma duệ. Sa ha.

Bình Đẳng như thế tỏ ra Tam muội trừ chướng bẩn. Hay tràn đầy khắp nguyện của chúng sinh Có tình. Hay giúp cho Phật trước vui mừng, giúp cho yên. Người kính giữ Pháp nhanh đủ Bậc biết.

Tiếp theo lại như trên dùng Pháp nước hoa. Dùng như Pháp sáng thêm giữ. Nước hoa tốt sạch tới dâng lên trên. Muốn với Phật trước và các Phật khác, tất cả Bồ Tát. Sử dụng ấn không động, như đồ đựng nước hoa. Đọc sáng này hai mươi lăm lần, sáng nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Già già na. Tam ma tam ma. Sa bà ha.

Tiếp theo lại tôn kính Pháp tòa hoa. Gọi là đài hoa Sen lớn được Thế Tôn ngồi, thêm giữ ấn kín. Trước tiên kính dâng hiến, tiếp theo như Pháp yên khắp các tòa. Hình tướng của ấn này. Trước dùng chắp hai tay rỗng giữa như ghép hoa Sen. Đầu lóng ngón áp út giãn ra giúp cho mở ra. Như muốn hoa nở như hình linh mõ. Hai ngón lớn nhỏ, cả hai cùng hợp lại dùng làm đài hoa. Trước xếp đặt ở tòa Phật, sau cùng với tòa khác. Đọc mỗi một sáng mà dùng thêm giữ. Sáng của tòa hoa nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Ương.

Tiếp theo lại trừ bỏ giúp đỡ thân. Lại cần dùng ấn sáng không động trừ bỏ nơi của họ. Ấn đao trước như thế. Sáng nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, phược nhật la xá. Chiến nã, ma ha lộ sái nã, cấp phổ tra dã. Hông đát la ca. Vĩnh mãn.

Dùng ấn sáng này bên trái trừ bỏ, bên phải buộc lấy. Lại thêm tất cả phần tay của thân mình. Có các điều khó, các Quỷ Thần ác. Cùng thấy nơi đó có ánh sáng Kim Cương. Đốt thiêu tất cả làm ra chướng ngại.

Tiếp theo lại chuyển Phàm thành Pháp Thánh. Khi đó người Trí tuệ cần nhớ thân mình hoàn toàn thành chữ Tông. Chuyển chữ Phược thành Chấp Kim Cương. Lại dùng chữ này lan khắp phần tay. Sáng của bày chữ nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Tông.

Quan sát sâu chữ này, rời xa các hình tướng, không có nói giảng. Liền dùng không thể hỏng thân, được hình thể Kim Cương. Lại dùng ấn hay, thêm giữ thân đó. Trước tiên dùng hai tay hướng về bên trong cùng giao nhau, thành trói buộc Kim Cương. Kéo hai ngón giữa thẳng đầu cùng chắp tay, hợp thành kim Kim Cương. Nổi lên hai ngón trỏ ngược lại với ngón giữa. Xa mà giúp cho cong, thành ba loại chày. Hai ngón to nhỏ đều thẳng, hợp thành năm loại chày. Tâm xếp đặt trước. Đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, phược nhật la xá. Yểm. Chiến nã ma ha lộ sái nã. Hông.

Hoặc dùng tay trái làm ra nắm tay Kim Cương. Dùng thân ấn ấn xuống, tên là Thánh Giả thêm giữ Pháp.

Tiếp theo lại mặc áo giáp Kim Cương, đang dùng ấn sáng ấn phần tay thân. Đều dùng hai tay làm ra nắm tay Kim Cương, nâng ấn từ đỉnh đầu dần hạ xuống chân. Nhớ làm mặc áo giáp hoặc làm ấn giáp trước nói nương nhờ. Đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, phược nhật la xá. Phược nhật la, ca phạt già. Hông.

Tên đó là Pháp mặc áo giáp. Làm Pháp này xong. Liền dùng chữ Khư nhớ xếp đặt từ đỉnh, suy nghĩ chữ này. Giống như khoảng không sâu rộng không giới hạn. Các Pháp sâu rộng cũng lại như thế. Sáng của bày chữ nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Khiếm.

Tiếp theo lại đẩy tan quân Ma. Người có tâm ác rất sắc mạnh. Ấn sáng tương ứng hàng phục trừ bỏ. Cùng hình tướng ấn. Tay phải làm nắm tay, ngón đầu duỗi thẳng. Với ngón cái cùng giúp thêm. Nâng tay ấn này xếp đặt ở trên trán. Dùng ấn chuyển động bên phải vòng trở về. Khi đó nơi này phát ra ánh sáng mạnh. Đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Ma ha phược la miệt để. Nại xả phược la. Đế kiều nại bà vị. Ma ha muội để lý dã. Bạt dữu nại nghiệt đế. Sa ha.

Ấn sáng vừa buộc lấy vô lượng quân Ma và quyến thuộc của nó muốn làm ra chướng ngại. Lui tan bỏ chạy, không dám nhìn thẳng.

Tiếp theo lại kết vòng giới hạn lớn. Do giáng ấn sáng bí mật của Ba Đời buộc với giới hạn lớn. Tên là giúp đỡ lớn khó nhịn. Người làm Ấn trước tiên dùng hai tay, chắp tay như thường. Cong hai ngón đầu và hai ngón út. Giúp cho lưng cùng dựa vào, nhập vào trong bàn tay. Hai ngón cái thẳng đứng áp nghiêng vào ngón đầu. Hai ngón giữa thẳng đứng ép đầu cùng dựa vào. Ngón giáp út giữ ở giữa cùng bỏ nửa tấc. Dùng tâm tương ứng ấn đọc sáng một lần. Chuyển vòng ba lần. Đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Tam mạn đa, nã nghiệt đế. Bạn đà tư mãn, ma ha Tam muội Da. Nễ lật xã đế. Đà ma la nã a bát la, để hát đế. Đạt ca đạt ca. Già la già la. Bạn đà bạn đà. Nại xả thiêm. Tát phược đa tha nghiệt đa. Nỗ hông đế. Bát la phược la. Đạt lật ma lạp, đà vi xã duệ. Bạc già phược để. Vi ha lý vi ha lễ. Lễ lỗ bổ lý. Vi ha lễ. Sa ha.

Nếu muốn đọc sơ lược, cần tới bảy lần, sáng nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Lễ lỗ bổ lý. Vi ha lễ. Sa ha.

Như thế hai sáng. Tùy theo đọc một sáng liền thành kết giới hạn. Lực của ấn sáng này Ba cõi mười phương đều hay giúp thẳng đứng. Cho nên tên là Phật Ba đời rộng giáng giúp đỡ.

Hoặc dùng ấn sáng không động giúp buộc lấy Cõi giới và dùng giúp đỡ thân. Làm tất cả việc cũng được không khó. Sáng không động nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, phược nhật la noãn. Ham.

Dùng ấn dao trước liền thành giúp buộc lấy. Tiếp theo lại nhớ xem hội Thánh, tâm rộng làm lễ. Ba lần đọc sáng này nói rằng :

Yểm. Na ma tát lật, phược đát tha nghiệt đa. Ca dã phược cật chất, đa phiên na nan. Ca lộ nhị.

Tiếp theo lại dâng nước thơm cúng dưỡng. Dùng ấn không động giữ đồ đựng nước thơm. Kính dâng Phật trước và chúng Thánh khác. Giữ sáng của nước thơm nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, phược nhật la xá. Ngận.

Lại đọc sáng ba lần dâng lên nước thơm. Sáng của nước thơm nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Già già na, tam ma tam ma. Sa ha.

Tiếp theo lại cúng hương hoa khác. Gọi là trước nghĩ dâng hiến hương hoa thức ăn uống. Mỗi một sử dụng ấn sáng không động trước. Thêm giữ nước hoa rắc khắp lên trên nó. Hay giúp cho sáng bóng. Lại dùng ấn này từng loại xúc chạm. Ấn sáng không động như đã nói bên trên. Lại ở trên nó nhớ bày chữ Lãm. Sáng của bày chữ nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Lãm.

Lại đọc tự giữ sáng của Phật trước. Nói tên là giữ dâng hiến Phật khác cũng như thế.

Dâng hương bôi, sáng nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Yểm. Vi thú đà. Kiện đậu nại bà phược. Sa ha.

Dâng hoa, sáng nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Ma ha muội để lý dã. Bạt dữu nại nghiệt đế. Sa ha.

Dâng hương đốt, sáng nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Yểm đạt lật ma, đà đỏa nhục nghiệt đế. Sa ha.

Dâng đèn, sáng nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Yểm. Đát tha nghiệt đa, lật chi cấp phả la nã. Phược bà tát na, già già nhu đà lý dã. Sa ha.

Dâng thức ăn, sáng nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Yểm. A la la, ca la la. Muội lân nại nê. Ma ha muội lý. Sa ha.

Cần đọc ba lần.

Tiếp theo lại chuyển vận tâm rộng cúng dưỡng. Dùng hai tay cùng bắt chéo ngón tay. Chắp tay rỗng giữa nghiêm trang, suy nghĩ tất cả Nước Phật các Phật Bồ Tát. Sinh được lực Phúc, cờ phướn lọng đẹp. Lầu gác cây báu, mây hương đài hoa. Thanh tịnh nghiêm đẹp, Tiên Trời ca ngợi. Liền đeo chuỗi ngọc Quang sáng chiếu khắp. Tràn đầy khoảng không, tốt đẹp trang nghiêm. Cúng dưỡng các Phật và các Bồ Tát. Sánh đôi đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tát lật phược, đát tha nghiệt đế tì dữu. Vi thấp phược, mục khế tì dã. Tát lật phược tha, khiếm ôn nại nghiệt đế cấp phả, la hứ ma. Già già na kiếm. Sa ha.

Nhớ đọc ba lần. Suy nghĩ cúng dưỡng đều cùng tràn đầy. Người có mong nguyện nhanh giúp cho thành công. Lại làm nghĩ nhớ đó. Con do suy nghĩ cúng dưỡng như thế. Dựa vào Như Lai, các chúng Bồ Tát được sinh hội biển rộng lớn. Phát ra Thần lực của các Phật Bồ Tát thêm giữ. Dùng lực Phúc của Con dựa vào lực của Như Lai. Cùng như Cõi Pháp được dâng hiến đầy đủ.

Tiếp theo lại hướng về đúng, đang làm nghĩ nhớ đó. Con tu tập được tất cả công Đức, đều cùng hồi hướng. Chí cầu thành công chuyên chú tương ứng. Bỏ mất tất cả tội chướng trong thân. Vì lợi ích chúng sinh Có tình, cầu nguyện Bình Đẳng. Không nhớ thời gian nơi chốn, không lo lành dữ, không dựa vào nghi thức. Chỉ hay tu đúng và hồi hướng đúng. Vận chuyển tâm cúng dưỡng, cũng nhanh thành công. Nếu cầu thành công Phúc nhỏ của Thế gian. Tuy lại chuyên siêng dựa vào cách thức, tu giữ hình tướng bên ngoài. Chỉ thành công nhỏ. Nếu tu hạnh đúng. Trước tiên với một tháng điều phục tâm thân. Trong tâm nhớ đọc, giúp cho tâm trong sạch. Với tháng thứ hai tuy nhiên với nghi thức, làm Bậc biết lớn.

Như trước tu cúng dưỡng.
Người muốn cầu Bậc biết.
Cần đọc khen Kim Cương.
Cúng dưỡng Phật Bồ Tát.
Dựa Kinh Du Già đó.
Được sinh từ miệng Phật.
Giúp các Phật vui mừng.
Đang được nhanh thành công.

Khen Kim Cương nói rằng: Tiếp theo lại đủ nguyện từ người khác. Khi đó người làm ở trước hội Thánh. Làm nghĩ nhớ đó nói rằng:

Con nay mệnh về chúng biển lớn.
Nguyện nhanh đủ tâm Bậc biết của Con.
Thương xót tất cả chúng sinh khổ.
Vì thế ân cần cầu Bậc biết.
Tất cả chúng sinh chìm các hướng.
Nguyện muốn chia hình biến vào trong.
Theo họ ưng hiện nhiều loại thân.
Phương tiện lợi vui giúp Giải thoát.
Dùng lực Đức trang nghiêm của Con.
Cõi Pháp vi diệu lực khó nghĩ.
Lực tất cả Như Lai thường ở.
Lực Căn thiện tất cả chúng sinh.
Rộng trang nghiêm từ Phúc Tuệ khác.
Pháp tài không hết đều đầy đủ.

Làm nguyện đó xong chắp tay bắt chéo ngón hai bàn tay. Sánh đôi đọc sáng tạng khoảng không ba lần, mà dùng thêm giữ, sáng nói rằng :

Nam mô tát lật phược, đát tha nghiệt đế tì dữu. Vi thấp phược, mục khế tì dã. Nghiệt lật phược, tha khiếm. Ốc nại nghiệt đế. Hấp phả la hứ ma. Già già na kiếm. Sa ha.

Lực ấn sáng này nhanh hay đầy đủ tất cả nguyện bên trên. Nổi lên ý quyết định, không phát ra nghi sợ sinh tâm chê bai. Do tất cả Như Lai cùng nói giảng. Vì thế cần phải chí tâm tin chân thực.

Tiếp theo lại theo tâm vào nhớ đọc hết, nhận giữ Pháp khác. Khi đó người làm ở trong Tam muội. Chuyển vận tâm kính lễ tất cả các Phật và chúng Bồ Tát. Ngồi nghiêm suy nghĩ vào bốn môn Thiền, giúp cho tâm vui sướng. Ban đầu xem tướng của Phật trước hiện ra. Tiếp theo xem ấn sáng. Tiếp theo nhớ thân mình cùng với Phật trước. Tiếp theo xem tâm mình giống như Trăng rằm, tên đó là bốn. Liền với tâm ở trong sáng đầy đủ của Trăng. Xem kĩ chữ Minh, giúp cho biết rõ này. Tiếp theo rõ ràng giữ nhớ ghi nhớ số. Theo với phần thời gian, số tràn đầy khắp. Thậm chí cùng hiện ra thành công theo ý. Bốn loại ở đây. Nếu xem thân mình cùng với Phật trước mà nghĩ nhớ đọc. Hay giúp cho ít việc, nhanh được tràn đầy Phúc Tuệ của Bậc biết. Làm quan sát ra sao, gọi là ở trong sáng trước. Một chữ tâm sáng trước tiên xếp đặt ở tâm mình. Từ chữ mà chuyển, làm ra hình Phật trước. Có hai loại này gọi là Phật Bồ Tát. Nói như trên gọi là Lô Xá Na, Thích Ca Mâu Ni.

Tiếp theo lại đều giống như Văn Thù. Muốn giúp cho thân mình cùng với người đó. Đang dùng chữ Mãn nhập vào tâm Bồ Tát. Sáng của chữ xếp đặt nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Mãn.

Liền từ chữ này chuyển thành Văn Thù, sắc như uất kim. Đầu có năm búi tóc xếp bằng mà ngồi. Dùng tay trái giữ cành Sen xanh. Bạt chiết la đứng thẳng trên nó. Dùng tay phải của họ, làm cho không sợ, tên là tay giúp nguyện. Đọc sáng căn bản của Bồ Tát này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Hề hề ha ma la ca. Vi mục cát để, bả tất bách, đa tam ma la. Tam ma la bát la để hông. Sa ha.

Hình tướng của ấn này. Chắp hai tay, hai ngón giữa giao nhau, dùng bên phải cầm giữ bên trái. Ngón sát ngón út phải bám sát đầu giữa bên trái. Ngón sát ngón út trái bám sát đầu giữa phải. Cong hai ngón đầu giúp cho áp phía sau. Áp sát đầu hai ngón cái. Hình của nó như kiếm. Dùng ấn ấn vào mỗi một phần tay. Sau đó nhớ đọc.

Nếu giữ Pháp ấn sáng của Phật Bồ Tát khác. Từng người tự dựa vào Pháp ấn sáng trước, thêm giữ nhớ đọc. Như rộng nói Kinh cứ như cần biết này. Nếu do không thể dựa vào mỗi một Pháp ấn sáng cốt lõi khác. Liền lấy sáng này dùng thay cho nơi này. Phần tâm của Phật bình thường, sáng nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Ca.

Các Phật cùng nói tâm bí mật này, đang xếp đặt tâm mình. Lại xem nghi thức của nó. Tất cả các Pháp không tạo ra không làm, theo chữ này chuyển vận như thế. Liền Quang sáng chân thực như lý. Đây là tâm sáng thêm giữ của các Phật vậy.

Tiếp theo lại tất cả các Pháp Bồ Tát bình thường cần buộc ấn báu. Mười ngón hai tay, dùng phải áp lên trái. Cùng bắt chéo ngón, làm nắm tay giống như hình báu. Cần giúp cho đầu ngón tay, ngón trái giữa rẽ ra. Giúp nhau giữ thẳng đứng, khiến cho liền nhau không khâu vá. Không làm cho đầu ngón ra ngoài khoảng giữa ngón. Dùng tâm tương ứng ấn đọc nó.. Tất cả các Bồ Tát cắt bỏ Phiền não chướng. Sáng nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Tát lật phược tha khiếm. Vi mạt để vi chỉ la nã. Đạt lật ma, đà đổ. Nễ lật xã, đa tăng tăng. Sa ha.

Tên đó là suy nghĩ ấn báu tốt nhất. Thuận theo quan sát hình mỗi một các Bồ Tát. Đều sử dụng ấn sáng này.

Tiếp theo lại theo tâm nhập vào nhớ đọc. Xếp đặt chữ Khư này ở trên đỉnh đầu mình, phóng quang sắc hỗn tạp. Thêm dùng điểm Rỗng, cần nghĩ như Rỗng.

Lại ở bên trong đầu nhớ xếp đặt chữ Ám, thêm dùng điểm Rỗng. Quang này hoàn toàn màu trắng, giống như Trăng sáng. Trăm luồng Quang sáng chiếu sáng mười phương. Người hay quan sát trăm môn Pháp sáng, đời này nhanh chứng nghiệm.

Lại ở trong mắt nhớ xếp đặt chữ Lãm. Màu của quang này giống như đèn sáng. Dùng sáng Tuệ này chiếu sáng trong ngoài, chiếu sáng Trăng ở tâm.

Lại ở trong Trăng quan sát chữ A. Quang sáng của chữ này giống như vàng mười. Màu quang hiện đầy kín, không sinh không mất. Liền ở lúc đó tâm thấy rõ dừng ở Phật trước. Quang sáng vòng hoa mà tự vây quanh. Sáng lạn Thanh tịnh hay khô kiệt Ngu tối, theo Phiền não bẩn.

Khi làm quan sát đó, theo giữ sáng trước. Bày Trăng ở tâm vòng phải vi hành. Quan sát rõ ràng. Nếu đơn lẻ ban cho câu, được vui theo ý. Nếu đọc hay nghĩ hoặc điều hòa hơi thở. Giúp cho câu chữ này, theo hơi thở ra vào, đầu cuối cùng theo. Nếu nghĩ nghĩa này cũng lại như thế. Tiếp theo lại thuận cầu, thành công nguyện lợi mình lợi người. Tương ứng như lý, đang làm giữ đọc. Cuối cùng rất mệt có thể ngừng nghỉ. Nếu suy nghĩ nghĩa, dùng câu chữ này bày Trăng ở tâm. Ý kín sạch sâu, suy nghĩ nghĩa này.

Tiếp theo lại nếu tu Phúc Tuệ, thành công Căn thiện. Tay ý trong sạch mà làm nhớ đọc. Thời gian nơi chốn không xấu, cũng vô số giới hạn. Mà đọc bài kệ nói rằng:

Nếu cầu cao giữa thấp.
Người thành công Bậc biết.
Đều cần tâm trong sạch.
Không cầu nơi thời gian.
Chỉ bày tay rõ ràng.
Nhất tâm vào nhớ đọc.
Thế Tôn nói Pháp đó.
Tên là nhớ chân thực.
Thời cùng kịp nhớ số.
Cần lan hai loại người.
Được nóng và khói lửa.
Đủ loại các tướng thiện.
Trải qua đầy một tháng.
Đọc đủ mười vạn lượt.
Nếu không như việc này.
Lại dựa tháng thứ hai.
Theo phận dâng hương hoa.
Theo trước làm nhớ đọc.
Thuận được tướng thiện xong.
Làm thành công đủ Pháp.
Như trên hay quan sát.
Tự tương ứng do vui.
Nếu tâm nhớ và kể.
Theo nguyện đều đầy đủ.

Tiếp theo lại người Trí thích giữ Pháp bậc tâm của Tì Lư Giá Na. Trước tiên với tâm mình xếp đặt một chữ A. Đang phát ra suy nghĩ, các Pháp tự vốn không sinh không mất. Sáng của chữ xếp đặt nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. A.

Từ chữ này phát chuyển thân Như Lai. Tên đó là môn bí mật của thân vậy.

Lại ở giữa mi dùng ấn bí mật của thân, xếp đặt tướng hào quang trắng. Ấn tướng hào quang, tay phải làm nắm tay. Nhanh cầm lấy ngón tay cái nâng đặt ở giữa mi. Đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Ánh ham xà.

Dùng ấn sáng này thêm ở giữa mi. Liền cùng Như Lai bằng nhau không khác vậy.

Liền dùng năm chữ thêm giữ phần thân, nhớ xếp đặt ở năm nơi. Gọi là thân và rốn, tâm đỉnh đầu giữa mi. Dừng dựa vào Pháp đó, liền cùng như Thế Tôn vậy.

Ban đầu ở dưới thân nhớ xếp chữ A. Hình này ngay ngắn như màu vàng mười. Sáng của chữ xếp đặt nói rằng:

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. A.

Tên đó là chữ Ma hệ Đạt la. Từ chữ này chuyển thành vầng Kim Cương. Liền là tòa Như Lai vậy. Tiếp theo nhớ chữ Tông, xếp đặt từ vòng rốn. Như Trăng ngậm sương, quang sắc trắng sáng đọng. Tên là Quang Đại Bi dẫn đường trắng lớn vậy. Sáng của chữ xếp đặt nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Tông.

Tiếp theo nhớ chữ Lãm xếp ở tâm mình. Sắc quang của chữ này giống như ánh mặt Trời, tên là quang Trí tuệ. Từ tâm mà chuyển phá chướng ngại của biết. Sáng của chữ xếp đặt nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Lãm.

Tiếp theo nhớ chữ Ham, thêm ở bên búi tóc. Quang này màu đen, như phát ra lửa tai Kiếp. Có uy mãnh lớn, tên là lực Tự do. Sáng của chữ xếp đặt nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Ham.

Tiếp theo nhớ chữ Khiếm yên ở trên đỉnh đầu, thêm dùng điểm Rỗng. Phát ra tất cả Quang sáng sắc báu hỗn tạp, tràn khắp tất cả nơi. Tên là Trí Rỗng lớn. Sáng của chữ xếp đặt nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Khiếm.

Dùng năm chữ này bày ở thân tốt. Đủ Quang sáng Trí tuệ uy Đức lớn. Vĩnh không có các nạn và ba Nghiệp ác. Tất cả quân Ma tự nhiên hàng phục. Quỷ Thần khó điều phục không thể làm chướng ngại. Chỉ thấy thân Kim Cương đỏ lớn.

Lại ở trong thân nhớ xếp đặt chữ A. Với hai mắt này nhớ xếp đặt chữ Lãm. Tương ứng như trên, cần phải xem thân mình liền là thân Như Lai. Dùng mắt không bẩn chiếu sáng Trăng ở tâm. Câu chữ tương ứng, nếu đọc hay nghĩ không làm cho gián đoạn. Tiếng như linh mõ, Trí tuệ như gương sáng. Nếu ấn sáng được Phật Bồ Tát nói. Theo vui nhận giữ, nhanh được thành công.

Tiếp theo lại nếu thích giữ đọc Pháp ấn sáng của Thích Ca Như Lai. Trước tiên với tâm mình xếp đặt một chữ Bà. Quang sáng của chữ đó rời làm các quan sát, làm suy nghĩ như thế. Từ chữ này phát chuyển thân Mâu Ni. Sáng của chữ xếp đặt nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Bà.

Bí mật thêm giữ đã thành thân Phật. Cần giữ ấn kín cùng với chân ngôn.

Hình tướng của ấn này, hai tay cần ở rốn, lấy bên phải áp lên bên trái. Giống như nhập vào Định, là ấn Bát của Như Lai. Đọc sáng của thân này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Tát lật phược, cát lễ xả nễ. Tố nại na. Đạt lật ma, phược thất đa. Bát la bả đa. Già già na, tam ma tam ma. Sa phược ha.

Nhận giữ ấn sáng của Thế Tôn vui thành công như thế. Đều dựa vào chữ vốn có, tương ứng mà phát chuyển hình Phật trước. Lại dùng môn chữ bày phần tay thân. Sau đó nhận đọc.

Tiếp theo lại nếu muốn tu hành môn Pháp này. Trước tiên cần nhập vào Đại Ca lộ nã Mạn đồ la-Môn phái Chân ngôn xong. Lại được nhận giữ tưới đỉnh Xà Lê. Lại cần tu hành đầy đủ Pháp này. Người tưới đỉnh khác tuy được sáng này, do không chịu được vậy. Nếu được đầy đủ môn Pháp này. Các Phật Bồ Tát đều rất vui mừng.

Tiếp theo lại nếu giữ sáng khác. Hay dựa vào quy tắc được nói của Kinh này. Với phần tay thân yên bày chữ Minh. Gọi là năm chữ. Tăng thêm uy Đức rời các tội cũ. Tuy nhiên liền có thể dựa vào Pháp của Phật trước, chắc là thành công.

Tiếp theo lại thuận theo giữ đọc ấn sáng của Phật trước này. Hình tướng của môn Chân ngôn, theo thờ sắc hình. Phương tiện ngồi đứng thiện này. Nhanh được Bậc biết của phái Du già. Nếu có ba phẩm gọi là cao giữa thấp. Theo việc tương ứng lại có ba loại. Gọi là Tĩnh lặng trừ bỏ tai ách, tăng ích hàng phục.

Thuận theo ở trong một loại, lại phân ra bốn hình tướng. Gọi là tướng tròn màu trắng. Tướng vuông màu vàng. Tướng hoa Sen cần làm màu đỏ. Tướng tam giác liền bày màu đen. Tên đó là bốn hình tướng.

Tiếp theo lại tu Tĩnh lặng. Ngồi xếp bằng Kết già mặt hướng về phương Bắc.

Đối với tướng tròn nhất tâm ly rời duyên. Làm thành công Pháp, tên là Phiến Để Ca-Lễ Thần lửa. Tu tăng ích lợi. Chân giao nhau đầu gối thẳng đứng mà hướng về phương Đông.

Đối với tướng hình vuông vui mừng mà ngồi. Làm thành công Pháp, tên là Bố sắt Trí ca. Tu Pháp hút lấy tướng. Cần hai đầu gối cao, như tướng ngồi thẳng đứng. Tướng mạo dữ, tâm vui và đọc tên đó.

Đối với tướng hoa Sen mà giữ đọc. Tên là Bà thí Ca la nã. Người tu hàng phục. Ngồi xổm lộ ra Rỗng, mặt hướng về phương Nam.

Đối với tướng tam giác, phát ra Trí tuệ tức giận. Với Pháp tương ứng, tên là A tì già La ca.

Người giữ đọc làm thành công như thế. Tùy loại hương hoa và dùng áo mặc, đọc với Pháp trước. Bỏ tai nạn tăng Phúc, Thọ dài hàng phục oán.

Tiếp theo tương ứng không làm cho sai mất. Thành công theo ý.

Tiếp theo lại gọi là sáng, ban đầu yên chữ Yểm. Sau đọc chân ngôn Sa phược ha, tên là Phiến để ca vậy. Sáng ban đầu đọc chữ Yểm, sau đọc tên việc. Mới đọc câu Hông phát tra. Tên là hàng phục A tì già la ca vậy. Nếu Sáng ban đầu đọc câu Na ma-Nam mô. Sau đọc sau nói câu Na ma. Tên đó là tăng ích Bố sắt trí ca vậy. Nếu Sáng ban đầu đọc câu Hông phát tra. Sau đọc tên việc, sau nói câu Hông phát tra. Cũng tên là A tì già la ca. Nếu Sáng ban đầu đọc câu Na ma. Sau đọc tên việc, tự mình liền nói câu Hông phát tra. Tên đó là Bà thí Ca la nã vậy. Hoặc Sáng ban đầu nói câu Hông phát tra. Với tên việc sau đọc Thân đà tân đà thân đà tân đà tân đà. Cũng tên là A tì già la ca vậy. Thứ tự tướng sắc của Pháp sáng như trên. Đều dựa vào chữ chuyển thành hình Phật trước. Đều theo Pháp vốn có thêm giữ thân mình.

Nếu Kim Cương Tát Đỏa hay Phật Bồ Tát, đều ưng theo suy nghĩ. Cùng với Pháp tương ứng làm thành công Pháp. Gọi là vô lượng các công Đức của chúng Phật Bồ Tát như trên. Lại với phần Cõi chúng sinh Có tình không hết. Nổi lên nguyện Đại Bi làm các lợi vui. Các Phật Bồ Tát tùy theo làm hương hoa, mà làm cúng dưỡng.

Tiếp theo lại cần làm chắp tay. Dùng lời nói vi diệu ca ngợi Kim Cương. Ca ngợi công Đức chân thực của Như Lai. Do vì tu thiện hồi hướng phát nguyện. Làm lời nói như thế.

Tụ công Đức được Như Lai chứng.
Đều cùng hồi hướng Phật Bồ Đề.
Con nay tu được các Phúc Tuệ.
Hồi hướng Bồ Đề cũng như thế.
Chúng sinh Cõi Pháp chìm sinh chết.
Luân hồi sáu Đạo không nơi về.
Thệ nguyện đều độ tới Bồ Đề.
Lợi mình lợi người giúp đầy đủ.
Con dựa Như Lai ở Trí lớn.
Tất cả chúng sinh đều cùng nguyện.
Thường đang tu tập, tập Phúc Đức.
Vĩnh rời Nghiệp chướng các Phiền não.
Chúng Con nguyện lên vui bậc nhất.
Bậc biết không ngại được đầy đủ.
Trong ngoài Thanh tịnh đẹp trang nghiêm.
Đầy đủ từ thân chảy ra khắp.
Do Nhân duyên đó nên thành công.
Nguyện của chúng sinh đều giúp đủ.

Làm hồi hướng phát nguyện như thế xong. Lại nước thơm như trên và các cúng dưỡng, liền bèn chắp tay đặt ở trên đỉnh đầu. Mệnh về lễ Phật và chúng Bồ Tát, làm lời nói như thế.

Kính lễ Phật mười phương.
Tất cả các Bồ Tát.
Chỉ nguyện yên lập Con.
Nơi Đạo Bình Đẳng nhất.
Bậc Phật hay rất sâu.
Nhanh giúp Con mở hiểu.
Quyết định tâm không sánh.
Cắt nghi giúp vĩnh hết.

Làm lễ xong. Lại đang báo cáo, làm lời nói như thế.

Các Như Lai hiện ra.
Các Bồ Tát cứu đời.
Không cắt Pháp Bậc Phật.
Tới địa vị tốt nhất.
Chỉ nguyện các Thánh Tôn.
Quyết định chứng biết Con.
Đều đang theo được yên.
Sau lại thương xót Đạo.

Lại buộc ấn Tam muội trừ chướng bẩn ban đầu. Tới phóng ra ở trên đỉnh đầu. Kết phép tắc giúp đỡ như trên. Lần lượt nhớ giữ mỗi một giải tán. Trước tiên mời Phật, đều giúp cho trở về cung. Nếu không trừ bỏ. Liền làm thệ không sánh, Pháp che mà không đi. Tiễn đưa Phật như thế xong. Liền sau đó buộc ấn sáng Cõi Pháp như nói ở trên, thêm giữ thân mình. Làm suy nghĩ đó, liền là thân này của Con. Cùng với Cõi Pháp, tính cùng với hình thể dừng ở tâm Bồ Đề. Giống như Kim Cương Tát Đỏa. Liền lại nhớ xếp đặt chữ Lãm, yên ở trên đỉnh đầu mình. Lại dùng ấn sáng áo mũ, khoác áo Kim Cương. Nghiêm mật như thế, liền lại tự tính cùng như Kim Cương, không thể phá hỏng. Các thân người này có nghe thấy. Liền cùng thấy Phật và các Bồ Tát.

Nếu nghe âm thanh hay xúc chạm thân họ. Đều nhất định được Không chuyển lui với Bình Đẳng Giác. Tất cả công Đức đều hay thành công. Liền với thân Phật bằng nhau không có khác. Như thế đã xong. Lại phát thêm tâm tốt tu hành Sự nghiệp. Vì các chúng sinh Có tình, đang siêng tự gắng sức, không được lười phóng túng. Ở nơi Thanh tịnh theo phần hương hoa, nghiêm giữ cúng dưỡng. Cần xem thân mình như Phật Bồ Tát. Phát ra được thân nếu dừng ở Quan Âm. Hoặc dừng ở thân tốt đẹp của các Phật. Tùy theo ấn sáng trước mà dùng thêm giữ. Dùng Pháp tâm bố thí, sau đó đọc ca ngợi. Bậc Phật phương rộng, Kinh điển rất sâu. Ca ngợi vô lượng công Đức của Như Lai. Hoặc dùng tâm nhớ mời các Thiên Thần, đều giúp cho nghe nhận.

Tiếp theo lại nếu dùng Quan Âm thêm giữ thân. Mà Bồ Tát này liền là thân Pháp thực sạch trang nghiêm công Đức của Như Lai. Nếu dùng Tì Lư Xá Na thêm giữ thân. Mà tất cả Vua Pháp của Như Lai này. Ở trong các Pháp được Tự do. Vì thế với hai Phật này. Tùy theo dựa vào một Phật, làm hình tướng tính của mình. Mà dùng thêm giữ vậy. Tiếp theo lại nếu lấy tính Quan Âm dùng thêm giữ. Nhớ dùng chữ Tố xếp đặp ở giữa tâm. Sáng của chữ xếp đặt nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Tố.

Cần nghĩ nghĩa chữ Tố, không nhiễm không nương nhờ. Giống như hoa Sen sinh ra từ tính bùn đất.

Hình đẹp của Quan Âm chuyển từ chữ này như thế. Liền là Thánh Giả, càng không có trạng thái Phàm. Hình tướng của ấn, liền ấn của tòa hoa trước vậy. Đọc sáng này nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Tát lật phược, đát tha nghiệt đa. Phược lộ cát đa. Ca lỗ noa, ma dã. La la hông xà. Sa phược ha.

Trước tiên dùng chữ Lãm xếp đặt trên đỉnh đầu. Liền lại dùng ấn sáng này, thêm giữ thân mình trên đỉnh đầu. Sau đó tùy theo lực đọc ca ngợi Kinh điển. Hoặc chế tạo đáy hoặc môn Chân ngôn. Đi quanh Tháp làm các sự nghiệp thiện. Tu sáu Hòa kính, ban đầu phát ra chúng sinh Có tình.

Tiếp theo lại nếu tới lúc ăn cơm. Do vì thân tay cần đi xin cơm. Hoặc người Bố thí mời, hay ăn ở trong Tăng. Do được thức ăn. Cần ly rời tất cả cá thịt rau thơm. Cúng dưỡng Phật trước, các Phật khác. Thậm chí đủ các loại tàn hại, lưu lại cây quả không sạch. Nước uống có thể say mê người, đều không nên nhận. Nếu được thức ăn khác Thanh tịnh như Pháp. Trước tiên đem thức ăn lấy được, dùng dâng lên Phật trước. Sau đó tùy theo ăn. Phần thức ăn còn thừa, cho các người bần cùng đói khát xin ăn. Cần làm nghĩ nhớ đó. Con vì giữ thân yên ổn hành Đạo. Vì thế nhận thức ăn. Không vì mê thích nhiều mùi vị tăng giảm với tâm, cũng như xe tốt vận tải các vật, cho nên không thương tổn. Làm nghĩ nhớ đó xong. Sau đó liền ở trong thức ăn được nhận. Nhớ xếp đặt chữ Lãm sạch khắp các thức ăn.

Lại nhớ thân mình hoàn toàn thành chữ Tông. Từ chữ này chuyển làm Yết ma Kim Cương Tát Đỏa kiên cố. Nhớ sáng của chữ nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Yểm. Tông. Sa ha.

Do lực của sáng này. Hay giúp cho nhanh chuyển được thân Kim Cương vậy. Lại đọc cho sáng mười lực tám lần, mới lại ăn cơm. Sáng nói rằng :

Nam mô tát lật phược, bột đà mạo địa tát đỏa nan. Yểm. Ma lãm đà nễ. Đế hổ ma lý nễ. Sa ha.

Dừng ở Phật trước, Du già ăn xong. Toàn bộ thức ăn dư thừa, dùng tâm không động. Giữ đọc một lần, ban cho Thần bạn. Thần này vui mừng thường tự cùng đi theo, mà làm ủng hộ. Sáng không động nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, phược nhật la xá. Sỉ la tra. A mộ già. Chiến nã ma ha lô sái nã. Hấp phả tra dã. Hông đát lạt, bà dã đát lạt, bà dã. Hông đát lạt tra. Vịnh mãn.

Tiếp theo lại ăn xong tạm nghỉ. Lại cần như trước lễ bái. Hối lỗi thân sạch, đọc ca ngợi các Kinh điển. Như thường làm Nghiệp, không nên thiếu ngắt quãng. Đầu giữa sau đêm như Pháp mong muốn suy nghĩ tu luyện. Nếu tạm ngủ say liền nói như trên. Các chữ ấn sáng Kim Cương sự nghiệp. Chuyển thân mặc áo như thân Kim Cương. Kính lễ tất cả các Phật Bồ Tát. Liền vận thân tâm phát ra mây hương hoa, mà làm cúng dưỡng. Làm tâm thương xót, giúp che chúng sinh cầu Phật Bồ Đề. Làm nghĩ nhớ đó xong, sau có thể ít thời gian ngủ yên. Không bị ngủ say mà sinh tham nương nhờ.

Ban đầu cần uy nghi thân ngay ngắn. Sườn bên phải nằm lên chân, như Sư Tử nằm. Nếu thân thể tay mỏi mệt. Tùy ý chuyển nghiêng, cần nghĩ tướng sáng, nhanh làm phát ra tâm. Mới lại không nên ngồi nằm trên giường cao rộng tốt đẹp. Phát ra xong như ban đầu tu luyện nhớ đọc. Thậm chí ban ngày phát ra việc Pháp như trên.

Tiếp theo lại giữ Chân ngôn. Thường muốn chuyên cần, không muốn vứt bỏ. Tất cả các Phật Bồ Tát Ba Đời đều tu Pháp này. Nhanh được bậc Tất cả Trí tuệ của Như Lai. Nếu người có Trí tuệ, từ bậc người Phàm tu hành như Pháp. Liền hay đời này tới khắp Đất nước của vô biên các Phật.

Tiếp theo lại nếu dựa vào biến số ở trong khoảng thời gian. Chuyên cần tu luyện còn chưa thành công. Cần tự thức tỉnh thêm nhiều Tinh tiến. Không sinh thoái chìm, phát ra tưởng nhớ hèn kém. Mà nói Pháp đó do Con kham chịu sai. Lại không nên làm tâm lười xao nhãng. Hết lực thân này làm ý quyết định, ắt cầm lấy thành công. Lại làm nghĩ nhớ đó. Tất cả các Phật và các Bồ Tát là do Con dựa vào. Do vì Con dựa vào. Chúng sinh Có tình không hết, ắt mong Con độ thoát. Con thệ độ thoát tất cả chúng sinh. Do chân thành không ngưng nghỉ như thế. Các Phật Bồ Tát đều biết tâm này. Liền dùng uy Thần thêm giữ không bỏ. Theo làm của họ liền được thành công.

Tiếp theo lại ở trong đó, hai việc không muốn rời bỏ, nhanh được thành công. Một là không bỏ các Phật và các Bồ Tát. Hai là không bỏ lợi ích chúng sinh. Thường dựa vào nguyện Trí tuệ, tâm không nghiêng động. Nếu hai hạnh này thành công theo ý.

Tiếp theo lại tu hành Pháp này, trong ngoài tùy ý. Tắm rửa thân tâm, thường giúp cho Thanh tịnh. Hai Pháp trong này, gọi là tắm rửa bên trong và tắm rửa bên ngoài.

Người tắm rửa bên trong, gọi là bày chữ Minh ở trong thân tâm, tên là tắm rửa bên trong vậy. Người tắm rửa bên ngoài, theo thời rửa tay mặt hoặc là nơi sông đầm giòng chảy. Yên Tam muội trừ chướng bẩn ở trên đỉnh đầu mình. Dùng chữ Lãm này xếp đặt ở trong nước. Dùng ấn sáng không động, giúp kết nơi này. Sáng của chữ xếp đặt nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Lãm.

Xếp đặt được chữ này hay giúp cho rời bẩn. Lại theo vui thích dừng ở tướng thân Phật trước. Lại cần dùng sáng không động lớn nhất. Giữ ba đất tụ dùng để tắm rửa. Sáng không động nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, bột đà nan. Hãn.

Buộc ấn dao trước dùng để xúc chạm tụ đất. Giúp thân kết biên giới, cần làm theo ý. Lại dùng tâm sáng tốt nhất của Ba Cõi, dùng làm giúp kết biên giới. Sáng tâm nói rằng :

Nam mô tam mạn đa, phược nhật la xá. Hác.

Ấn bí mật này như năm Cổ Kim Cương trước là vậy. Hoặc đọc sáng của thân nói rằng:

Nam mô tam mạn đa, phược nhật la xá. Ha vi ma, tát lật phược. Đát tha nghiệt đa. Vi sái duệ tam bà phược. Đới lại. Lộ chỉ dã. Vi xã dã hông xà. Sa ha.

Tắm như thế xong đi tới một nơi sạch, nếu ở trong đầm. Dùng nước hoa cúc của ấn như Pháp xúc miệng. Gọi là dùng tay ấn thấm đẫm mắt tai mũi miệng đỉnh đầu cổ họng, vẩy khắp áo thân. Lại dùng Tam muội trừ chướng bẩn buộc lấy, xếp đặt trên đỉnh đầu. Nhớ lễ Phật trước và các Bồ Tát.

Lại dùng hai tay, nước hoa cúc ba lần dâng lên Phật. Do ba lần nước hoa cúc tắm rửa Phật trước và Phật Pháp Tăng xong. Từ nơi tắm rửa sinh ra nhớ thương chúng sinh Có tình. Muốn giúp cho Giải thoát hướng về phòng ở. Dựa vào trước lần lượt mà làm nhớ đọc. Tiếp theo lại nếu dựa vào trong nước khi làm nhớ đọc. Nước hoặc tới đỉnh đầu, là thành công cao nhất. Nước hoặc tới lưng là thành công trung bình. Nước nếu tới đầu gối là thành công thấp nhất. Ba hình tướng như thế tùy theo được một hình tướng. Với cao giữa thấp đều hay thành công. Vô lượng tội nặng cùng một thời trừ bỏ hết. Câu Tất cả Trí tuệ tụ hợp ở thân này.

Tiếp theo lại nếu dùng cúng dưỡng tất cả phần tay và các Phương tiện. Thứ tự tu hành. Không ly rời các hình tướng cầu thành công. Tên đó là Bậc biết nhỏ của Thế gian vậy. Nếu dựa vào Không có hình tướng quan sát cao nhất. Tâm sâu tin hiểu cầu quả Bình Đẳng. Theo sáng chiếu sáng, vận tâm cúng dưỡng. Dùng câu chân thực, xếp đặt phần tay tâm. Ly rời duyên lôi kéo ảo vọng, tu hành nhớ đọc. Được thành công cao nhất ra ngoài Thế gian. Dựa vào Kinh Khiết nói thứ tự Phương tiện mà đọc bài kệ nói rằng:

Tướng Không tướng rất sâu.
Trí nhỏ không thể vào.
Dựa Không tướng nói tướng.
Hút hai loại người đó.

Đại Tì Lư Giá Na Phật nói Kinh Nhớ đọc sơ qua việc chính, một quyển.