PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

(Các bài tụng sau đây có thể dùng tụng trong các ngày lễ kỷ niệm ở tập I này).

8. BÀI TỤNG LỄ KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay
Gặp ngày Khánh đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đảnh lễ
Thập phương Tam Thế
Điều Ngự Như Lai
Cùng Thánh Hiền Tăng
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Bởi thiếu nhơn lành
Thảy đều sa đọa
Tham sân chấp ngã
Quên hẳn đường về
Tình ái si mê
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não
Nghiệp báo không cùng
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân
Dủ lòng lân mẫn
Không nỡ sinh linh thiếu phước
Nặng kiếp luân hồi
Đêm dày tăm tối
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn oai
Pháp dùng phu
Ta Bà thị hiện
Chích chủng thọ sanh
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo
Ba mươi hai tướng hảo
Vừa mười chín tuổi xuân
Lòng từ ái cực thuần
Chí xuất trần quá mạnh
Chí xuất trần quá mạnh,
Ngai vàng quyết tránh
Tìm lối xuất gia
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa
Chứng thành đạo quả
Hàng phục ma binh
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

Chúng con nguyện:
Dứt bỏ dục tình gây khổ
Nguyện học đức tánh quang minh
Cúi xin Phật Tổ giám thành

Từ bi gia hộ:
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Chóng thành đạo quả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

 

9. BÀI TỤNG LỄ PHẬT THÍCH CA XUẤT GIA

Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa
Tánh đức từ bi hằng biểu lộ
Trải bao cuộc du hành mục đổ (1)
Xót sinh linh kiếp số trầm luân
Cảnh sanh, già, đau, chết, gian truân
Luống chịu khổ không ngừng gây khổ
Mê chấp tánh tham, si, tật đố (2)
Mãi cùng nhau vầy ổ oan gia
Nợ tuần hoàn vay trả không xa
Trong sáu đạo trùng phùng quanh quẩn
Bồ Tát dủ Bà Tâm lân mẫn (3)
Quyết hy sinh độ tận hữu tình
Đoạn ái ân phú quý riêng mình
Chọn điệu sống quang minh vô trụ (4)
Tìm hạnh phúc lâu dài đầy đủ
Cùng quần sanh hưởng thú yên lành
Gặp tuần trăng giữa lúc đêm thanh
Rời cung cấm băng thành tìm đạo
Hiếu tình đặt ra ngoài quyền sáo (5)
Mở lòng thương Đại tạo (6) bao la
Chiếc thân vui bạn với yên hà (7)
Theo tiếng gọi lòng từ dục nhắc
Lên yên ngựa cùng tôi Xa Nặc
Lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh
Non sông gấm vóc thiên thành (8)
Cỏ hoa hớn hở bao quanh đón chào
A Nô Ma sóng vỗ rạt rào
Hy Mã Lạp tuyết ngời lóng lánh
Nơi đánh dấu bước đường lên Thánh
Dừng vó câu (9) thả gánh tang bồng (10)
Gởi lời về tâu trước bệ rồng
Cầu Vương phụ giải lòng trông đợi
Rừng khổ hạnh lần dò bước tới
Xét hành nhơn (11) lầm lỗi nhiều phương
Bởi người chưa rõ lý chơn thường
Hạnh kỳ đặc (12) hồi đầu vô ích
Tạm dời gót trên đường điểu tích (13)
Tìm tận nơi tịch mịch thiên nhiên
Trọn sáu năm núi Tuyết tham thiền
Kham cảnh màn trời chiếu đất
Đầy ba đức (14) cỏi lòng chơn tịnh
Không ngại ngùng thú dữ ma thiêng
Công đức vừa đầy đủ nhơn duyên
Trên pháp tọa Bồ đề chứng quả
Hóa độ khắp đại thiên (15) thiên hạ
Muôn loại đều một dạ ghi ơn
Chúng con nay phát nguyện tu nhơn (16)
Nhờ tắm gội từ vân pháp vũ (17)
Trước bửu điện trì kinh niệm chú
Kỷ niệm ngày lịch sử thiêng liêng
Cúi xin Phật, Pháp, Thánh Hiền
Gia hộ tiêu chóng trừ nghiệp chướng
Ngưỡng mộ đấng Pháp Vương vô thượng
Nhất tâm đồng đảnh lễ quy y.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

* Chú thích:
1. Mắt thấy.
2. Ganh ghét.
3. Tâm rộng lớn.
4. Bồ Tát không trụ sanh tử, Niết Bàn.
5. Lệ nói thường tình, phạm vi nhỏ hẹp.
6. Nghĩa là vũ trụ.
7. Nước mây, ý nói xa chốn phồn hoa.
8. Tự nhiên.
9. Con ngựa.
10. Đánh Đông dẹp Bắc tang bồng hồ thỉ.
11. Người tu hành.
12. Hiếu kỳ, lập dị, sai chánh pháp.
13. Dấu chim đi, đường mòn ở chốn hoang vu.
14. Trí đức, đoạn đức, ân đức.
15. Pháp giới, đại thiên thế giới.
16. Tu nhơn lành.
17. Mây từ bi, mưa chánh pháp, ý nói nghe được Phật Pháp.

 

10. BÀI TỤNG LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO

Hào quang chiếu điệu
Sáng tỏa mười phương
Ngộ lý chơn thường
Phá màn hôn ám
Đệ tử lòng thành bái sám
Trước điện dâng hoa
Cúng dường Phật Tổ Thích Ca
Ba ngôi thường trú
Đệ tử chúng con:
Nhân lành chưa đủ
Nghiệp báo theo hoài
Nay nhờ Văn Phật Như Lai
Giáng trần cứu độ
Sáu năm khổ hạnh
Bảy thất tham thiền
Ma oán dẹp yên
Thần long che chở
Tâm quang rực rỡ
Chứng lục thần thông
Lộ chiếu minh tinh
Đạo thành Chánh giác
Trời người hoan lạc
Dậy tiếng hoan hô
Năm mươi năm hóa độ
Ba trăm hội đàm kinh
Cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ
Tiếp hiền thánh siêu sanh Tịnh độ
Muôn đời xưng tán
Vạn đức hồng danh
Đệ tử chí thành
Lễ bày kỷ niệm
Tâm hương phụng hiến
Gọi chút báo ân
Ngửa mong vô thượng Pháp vương
Từ bi gia hộ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

 

11. BÀI TỤNG LỄ PHẬT THÍCH CA NHẬP NIẾT BÀN

Đệ tử nay một lòng thành kính
Giờ phút này quỳ giữa đạo tràng
Kỷ niệm ngày Phật Bát Niết Bàn
Trên đất Ấn thành Câu Thi cũ
Bốn bộ chúng tố thành đầy đủ
Khắp nhân thiên hóa độ chu chuân
Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba tuần
Xả tuổi thọ trước kỳ ba tháng
Thần thông tạm trụ nơi thân mạng
Pháp yếu cần Di Giáo tôn đồ
Đại Tập Đường hội họp Bí Sô
Nhắc nhớ lại các phần Đạo phẩm
Khuyên tinh tấn thời thường suy gẩm
Chớ mảy may lười biếng buông lung
Liền phóng quang chiếu diệu lạ lùng
Khai thị trước nhân duyên diệt độ
Đều ba cõi nhân thiên thống khổ
Tiếc thương tràn huyết lệ thành mưa
Sự tình hai nghìn rưởi năm xưa
Dở Di Giáo Niết Bàn đọc lại
Cảm động quá, lòng con tê tái
Tưởng tượng nhìn trạng thái Sa La
Giữa hàng Song Thọ diềm dà
Trên Ngọa tháp nghiêng mình Từ Phụ
Khắp đại chúng mặt mày ủ rũ
Khóc than vật vã cực bi ai
Thế Tôn khuyên nén bớt tình hoài
Nhìn đạo lý vô thường sự vật
Đừng chấp trước huyễn thân còn mất
Hãy nương theo giới luật tu trì
Phật diệt còn Pháp đó quy y
Tin nhất hẳn tới kỳ giải thoát
Kiến giải có gì chưa dứt khoát
Chóng nêu lên cầu quyết tâm nghi
Nhập Niết Bàn đã sắp tới thì
Thời khắc đúng như khi thành đạo
Nghe phó chúc lòng càng áo não
Trăm mắt nhìn thấu đáo kim thân
Chi tiết ngưng dao động lần lần
Như Lai đã chứng vui tịch diệt
Bốn chúng thảy nghẹn ngào mến tiếc
Khác nào đàn con mất mẹ hiền
Thụ linh ứng khắp Đại thiên
Tu Di nghiêng ngả, đất liền động rung
Phạm Vương, Đế Thích, Thiên Cung
Tung hoa trỗi nhạc không trung cúng dường
Chúng con phúc bạc vận ương
Sinh xa đời Phật thiếu phương tiện lành
Thiết tha cầu chứng Vô sanh
Giới hương biểu lộ tấc thành cúng dâng
Cúi xin Vô thượng Năng nhơn
Từ bi gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

 

12. KINH VU LAN BỒN

(Tụng nhân dịp lễ Vu Lan)

Ta nghe lời tạc như vầy:
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ
Xá Vệ thành, Kỳ Thụ viên trung
Mục Liên mới dạng lục thông
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân
Công dưỡng dục thâm ân dốc trả
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền
Làm con hiếu hạnh trước tiên
Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm
Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỉ
Không uống ăn tiều tụy hình hài
Mục Liên thấy vậy bi ai
Biết mẹ đói khát đem dâng thân mẫu
Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu
Thấy cơm mẹ rất lo âu
Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn
Lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt
Sợ chúng ma cướp giựt của bà
Cơm chưa tới miệng đà
Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu
Thấy như vậy âu sầu thê thảm
Mục Kiền Liên bi thảm xót thương
Mau mau về chốn giảng đường
Bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàn
Phật mới bảo rõ ràng căn cội:
“Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu
Dầu ông thần lực nhiệm mầu
Một mình không thể ai cầu đặng đâu
Lòng hiếu thao của ông dầu lớn
Tiếng vang đồn khắp đến Cửu Thiên
Cùng là các bậc Thần kỳ
Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên vương
Cộng ba cõi sáu phương tu tập
Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi
Muốn cho cứu được mạng người
Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng
Pháp cứu tế ta toan giảng nói
Cho mọi người thoát khỏi ách nàn
Bèn kêu Mục thị tới gần
Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi
Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ
Mười phương Tăng đều dự lễ này
Phải toan sắm sửa chớ chầy
Thức ăn trăm món trái cây năm màu
Lại phải giường nằm nệm lót
Cùng thau bồn đèn đuốc nhang dầu
Món ăn tinh sạch báu mầu
Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng
Chư Đại Đức mười phương thọ thực
Trong bảy đời sẽ được siêu thăng
Lại thêm cha mẹ hiện tiền
Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn
Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ
Dầu ở đâu cũng tựu hội về
Như người thiền định sơn khê
Tránh điều phiền não chăm về thiên na
Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả
Công tu hành nguyện thỏa vô sanh
Hoặc người thọ hạ kinh hành
Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng
Hoặc nguời đặng lục thông tấn phát
Và những hàng Duyên giác, Thanh văn
Hoặc chư Bồ Tát mười phương
Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh
Đều trì giới rất thanh rất tịnh
Đạo đức dày chánh định chơn tâm
Tất cả bực Thánh, phàm
Đồng lòng thọ lãnh bát cơm Lục Hòa
Người nào có sắm ra vật thực
Đặng cúng dường Tự Tứ, Tăng thời
Hiện tiền phụ mẫu của người
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn
Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi
Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên
Như còn cha mẹ hiện tiền
Nhờ đó cũng đặng bách niên thọ trường
Như cha mẹ bảy đời quá vãng
Sẽ hóa sanh về cõi Thiên cung
Người thì tuấn tú hình dung
Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân
Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng
Phải tuân theo thể thức sau này
Trước khi thọ thực đàn trai
Phải cầu chú nguyện cho người tín gia
Cầu thất thế mẹ cha thí chủ
Định tâm thần quán đủ đừng quên
Cho xong ý định hành thiền
Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng
Khi thọ dụng nên an vật thực
Trước Phật đài hoặc tự tháp trung
Chư Tăng chú nguyện viên dung
Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa”.
Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt
Mục Liên cùng Bồ Tát chư Tăng
Đồng nhau tỏ dạ vui mừng
Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn
Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy
Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan.
Mục Liên bạch với Phật rằng:
“Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn
Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo
Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra
Như sau đệ tử xuất gia
Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh
Độ cha mẹ còn đương tại thế
Hoặc bảy đời có thể đặng không?”.
Phật rằng: “Lời hỏi rất thông
Ta vừa muốn nói ông vùng hỏi theo
Thiện nam tử, Tỳ kheo nam nữ
Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần
Tam công, Tể tướng, bách quan
Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần
Như chí muốn đền ơn cha mẹ
Hiện tại cùng thất thế tình thâm
Đến rằm tháng Bảy mỗi năm
Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về
Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ
Phải sắm sanh đủ vị cơm canh
Đựng trong bình bát tinh anh
Chờ giờ Tự Tứ chúng Tăng cúng dường
Đặng cầu nguyện song đường trường thọ
Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi
Cùng cầu thất thế đồng thì
Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn thiên
Đặng hưởng phước nhơn duyên vui đẹp
Lại xa lìa nạn khổ cực thân
Môn sanh Phật tử ân cần
Hạnh tu hiếu hạnh phải cần phải chuyên
Thường cầu nguyện thung huyên an hảo
Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sinh
Ngày rằm tháng Bảy mỗi năm
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền
Lễ cứu tế chí thành sắp đạt
Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng
Ấy là báo đáp thù ân
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu
Đệ tử Phật lo âu gìn giữ
Mới phải là Thích tử Thiền môn”.
Vừa nghe dứt pháp Lan Bồn
Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan
Mục Liên với bốn ban Phật tử
Nguyện một lòng tín sự phụng hành
Trước là trả nghĩa sanh thành
Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. (3 lần)

 

13. BÀI TỤNG LỄ THÁNH ĐẢN BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

(30-07 Âm Lịch)

Ta xem Địa Tạng sức oai thần
Kiếp số hàng sa khó tỏ trần
Thấy nghe, một niệm chiêm ngưỡng lễ
Trời, người lợi ích sự không ngần
Hoặc Rồng hoặc Thần cùng nam nữ
Báo tận sẽ sa vào đường dữ
Chí tâm quy mạng Đại sĩ thân
Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ
Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha
Huynh đệ chị em kẻ ruột rà
Lớn khôn nghĩ đến đều không biết
Nẻo dữ đường đường lành ở đâu là?
Hoặc vẽ, hoặc tô Đại sĩ hình
Cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành
Hăm mốt ngày luôn niệm danh hiệu
Bồ Tát hiện thân đến bên mình
Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào
Dầu sa ác thú cũng ra mau
Nếu được không lui lòng kính ngưỡng
Thánh ký, Bồ Tát vuốt đầu trao
Bồ đề vô thượng muốn tu hành
Mong ra ba cõi khỏi tử sinh
Người này đã phát lòng bi lớn
Trước nên chiêm lễ Đại sĩ hình
Nghe tên quy y đấng trọn lành
Cúng dường cung kính phát lòng thành
Nghiệp chướng chảng hề ngăn chướng đặng
Bao nhiêu mong ước sớm viên thành
Có kẻ phát tâm tụng kinh sách
Muốn độ chúng sanh khỏi tai ách
Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn
Đọc rồi quên rồi luôn sót mất
Người này nghiệp chướng nó làm mê
Học Đại thừa kinh khó mọi bề
Y phục, uống ăn, các ngọa cụ
Cúng dường Địa Tạng với hương hoa
Dùng chén nước trong bày trước tượng
Cách một ngày đêm bưng lấy uống
Sanh lòng ân trọng cữ ngũ tân
Rượu thịt, tà dâm cùng dối luống
Trong hăm mốt ngày chớ sát sanh
Chuyên lòng tưởng niệm Thượng Nhơn danh
Chiêm bao thấy rõ Tôn dung hiện
Thức rồi liền đặng trí khôn lanh
Đại thừa kinh giáo nghe qua tai
Nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai
Chính nhờ Đại sĩ oai thần lớn
Thầm giúp người kia có huệ tài
Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau
Cửa nhà họa hoạn, người lìa nhau
Ngủ mê mộng mị không an giấc
Cầu muốn hỏng hư chẳng được nào!
Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài
Bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay
Nhẫn đến chiêm bao đều an cả
Quỉ Thần phò hộ, của dư dùng
Muốn qua sông biển, đến núi rừng
Cầm thú độc nguy, giặc đón đường
Ác thần, ác Quỉ, mưa gió dữ
Nhiều nỗi gian nan khốn không lường
Sắp sửa ra đi đối trước tượng
Cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng
Núi rừng biển cả có vào trong
Ác tai tiêu sạch thường an sướng
Quán Âm lắng nghe ta nói rõ
Địa Tạng vô lượng oai thần đó
Trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi
Rộng tuyên Đại sĩ đầy sức nọ!
Như người nghe đến Địa Tạng danh.
Thầy hình chiêm lễ hết lòng thành
Hương hoa, ăn uống, dâng y phục
Trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành
Nếu hay đem công hồi pháp giới
Rốt ráo thành Phật, sanh tử khỏi
Quán âm nên biết gắng tuyên bày
Truyền khắp hằng sa nhiều nước cõi!

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

VĂN SỚ CÚNG THÁNH ĐẢN ĐỨC ĐỊA TẠNG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng:
Ánh sáng minh châu,
soi thấu ba ngàn vũ trụ.
Tiếng reo kim tích,
phá tan tám vạn ngục tù.

Bởi vậy, Đức Địa Tạng Bồ Tát đã được:
Chư Phật Đồng khen
Thánh Hiền đều kính.

Sớ rằng:

Nay có đệ tử Thích … ở chùa … cùng mười phương Phật tử trong giờ phút này:

Cung kính quì trước kim đài,
Chí thành dâng lên bảo tướng.
Đôi cành hoa giác,
Năm nén hương lòng.
Cúng dường Địa Tạng Bổn Tôn,
Kính lễ U Minh Giáo Chủ.
Ngửa mong Đại Thánh,
Chứng giám tấc thành.
Chúng con và tất cả:

Thiết tha một niệm, cảm cách muôn phương,
Chấp tay chiêm ngưỡng, dâng lời ca dương.
Cao cả thay đại thệ, lớn lao thay đại nguyền!

Thề chưa chứng Bồ đề,
Khi chúng sanh hãy còn sanh tử:
Nguyện không thành Phật đạo,
Lúc địa ngục chưa hết khổ đau.
Thật vậy,
Trọng lời thề hơn Phật vị,
Quí tâm nguyện hơn Bồ đề!
Địa ngục khổ đau ôi đã đến,
Thiên đàng vui sướng hỡi chưa về.
Hy vọng biết bao
cho chúng sanh đang trông đợi,
Thỏa lòng nào kể
cho Hiền Thánh đã mong nhờ.

Chúng con nhớ một thuở xa xưa:
Dưới chân Đức Thế Tôn,
Trên hội trời Đao Lợi,
Mười phương hội hợp về,
Nhiều khó mà nghĩ ngợi.

Đó là:
Vô số chư Phật, Trời, Người,
hà sa Long, Thiên Quỉ vật
Các vị ấy trong vô lượng kiếp từng được Đức Đại Thánh:
Đã độ, đang độ và sẽ độ.
Đã thành, đang thành, và sẽ thành.
Bổn Tôn Địa Tạng, công đức khôn lường,
Hết lòng tán tụng, cùng lời ca dương.

Đến đây, tất cả chúng con chỉ có:
Đôi lời mộc mạc, mạo muội tỏ bày,
Đầu đội sớ này, dâng lên bái bạch.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Biển thệ thường đầy, mây lành khắp bủa,
Cả thi Pháp lực, phá nát A Tỳ,
Cứu vong nhơn ra khỏi âm ty,
Mở Thánh lộ đi về Phật quốc,
Âm dương đều lợi,
Còn mất đồng nhờ.
Cẩn sớ.
Nay ngày 30 tháng 7 năm … Đệ tử chúng đẳng, hòa nam thượng sớ.

* Biệt chú:

Bản văn này để tác bạch cúng vía Đức Địa Tạng Bồ Tát thì thể thức quá dài. Vì công hạnh của Bồ Tát không thể viết nggắn lại mà đủ được. Do đó có thể đổi làm bài tụng, và nếu đổi thì câu: “đầu đội sớ này”, sửa lại thành “cúi đầu trước đây, xưng dương Thánh hiệu, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát”. (niệm nhiều ít tùy ý) và bỏ câu: ” tác đại chứng minh”, chỉ dùng phục nguyện, bỏ cả hai chữ “sớ rằng”.

Nếu dùng làm bài tụng thì chịu khó viết ra để khi tụng khỏi trục trặc qua các câu thay đổi nói trên. Và tựa đề: Ý nghĩa lễ Thánh đản Đức Địa Tạng Bồ Tát.
Cám ơn!