GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

NGHI THỨC CỦA GIỚI SƯ NI
ĐEM GIỚI TỬ NI ĐẾN CHÙA TĂNG THỌ GIỚI.

Thức Xoa ma Na Ni cầu thọ Tỳ Kheo Ni giới bên ni rồi, trong ngày ấy, phải qua bên Tăng cầu thọ giới tướng, không được để cách qua 1 đêm. Điển lễ Ni bậc làm Thầy khuôn phép, trước nên bảo giới tử cầu sám hối 1 tháng, ít nhất là 2 tuần, sám cho nghiệp chướng thanh tịnh. Bảo sắm 3 y (y ngũ, y thất và y cửu) bát pháp, tọa cụ và đãy lọc cho đủ, nếu giả tạm mượn sẽ có sự trở ngại trong lúc hỏi đáp, vì không có thật tâm vậy.

Coi đúng thời khắc bên Đại Tăng đã định (như 2:30 đến) các giới sư ni và giới tử cùng đến Đại Tăng, không nên sớm hay quá trễ.

Khi đến, theo thứ lớp đứng ngoài ngõ chùa Đại Tăng, niệm Phậài tiếng, đợi một chút. Thầy Tăng sứ ra đáp rồi, Điển lễ Ni mới đến gần cúi đầu chấp tay bạch rằng:

Bạch Đại đức ! Tỳ Kheo Ni chúng tôi là dẫn giới tử Ni vào chùa Tăng cầu thọ giới. Xin Đại đức vì chúng tôi mà thông tri cho. Tăng sứ đáp: “Vâng”. Các duyên đã xong, là đã sắp đặt trước, không phải trở vào bạch, không cần phải đứng đợi, Tăng sứ nên bảo:

– Thỉnh chư Ni vào khách đường.

Vào rồi, tùy thỉnh mà ngồi. Điển lễ Tăng đến bạch Thầy Trị sự đánh một hồi chuông, lại 3 tiếng, thỉnh Giới sư và Tôn chứng sư họp trượng đường rồi, trở lại thỉnh bên Ni rằng:

– Thỉnh chư Ni vào lễ Phật tham Tăng.

Khi chư Ni vào chùa rồi, Điển lễ Ni đánh khánh xướng lễ Phật:

– Chí tâm đảnh lễ Thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

– Chí tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng nhất thiết chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, tam bái.

Lễ Phật rồi, Điển lễ Ni xướng:

– Thỉnh chư Giới sư Ni đến trượng đường.

Đến rồi, lại xướng rằng:

– Thỉnh chư Giới sư Ni tựu ban.

Đến rồi, lại xướng rằng:

– Văn khánh thinh, đảnh lễ hợp đường Đại dức Tăng, tam bái.

Mỗi lễ một tiếng, lễ xong 3 lễ. Lại xướng rằng:

– Phân lập lưỡng ban.

Theo trong Giới đàn thì, khi đứng yên rồi, Giáo thọ Ni thay vì Ni chúng quỳ bạch thỉnh các duyên.

Giáo thọ Ni thay bạch:

Kính bạch Thượng tọa, Đại đức Tăng, để lòng nghĩ, chúng con là… có duyên sự, đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

Lễ xuống một lễ, quỳ bạch rằng:

A Di Đà Phật. (2 lần).

Kính bạch Thượng tọa, Đại đức Tăng, đệ tử chúng con là… đã vì các giới tử là… làm Bản pháp1 yết ma rồi, nay chúng con đem các giới tử đến Đại Tăng cầu trao Chánh pháp. Xin Thượng tọa, Đại đức Tăng từ bi chỉ dạy thời khắc nghi thức như thế nào, ngưỡng mong vạn vọng !

Thượng tọa đáp bảo: Các Giới sư Ni đã vì giới tử làm Bản pháp rồi, nay đem giới tử đến trong Đại Tăng cầu thọ đại giới, Ni chúng phải y theo luật mà làm, song sau sẽ thỉnh sư truyền thọ.

Đợi Thượng Tọa bảo rồi, lễ tạ 3 lễ, lui ra.

Tùy theo Đại Tăng mỗi mỗi chỉ thị rồi, Điển lễ Tăng đánh khánh xướng rằng:

Điển lễ Tăng xướng: – Cung thỉnh Giới sư, chư Tăng đồng nghệ giới tràng. (Nếu không giới tràng thì thỉnh chư Tăng tề nghệ Tam Bảo tiền).

Khánh dẫn tiến Giới sư Ni, giới tử lên còn đứng riêng một bên. Giới sư chư Tăng đến giới tràng đứng hướng về Phật yên rồi, Điển lễ Tăng dâng hương đưa cho Thượng tọa quỳ niệm hương. Mặt cầu Tam Bảo rồi, Điển lễ lại xướng rằng:

– Đảnh lễ Thập phương thường trụ Tam Bảo, tam bái.

Mỗi lễ một tiếng khánh, nhưng lạy sau, ba tiếng khánh.

Điển lễ Tăng cầm ba nén hương dâng ngang trán, hồ quỳ bên hữu bạch rằng:

 

ĐIỂN LỄ TĂNG BẠCH

Nhất chú chiên đàn hương,
Cử khởi biến thập phương,
Thỉnh sư đăng bảo tọa,
Bỉnh pháp quảng tuyên dương.

Đợi đến tòa rồi, Điển lễ xướng kệ hàng ma.

 

ĐIỂN LỄ TĂNG TUYÊN KỆ

Hàng phục ma lực oán,
Trừ kiết tận vô dư,
Đường thượng kích kiền chùy,
Giới sư Tăng đương tập,
Chư hữu văn pháp nhơn,
Độ lưu sanh tử hải,
Văn thử diệu hướng âm,
Tất đương vân lai tập.

Nam mô vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha tát.  (3 lần).

– Chư giới sư đồng ngồi.

Tuyên kệ rồi, đánh khánh 3 tiếng, Giới sư chư Tăng chấp tay cử hương tán:

Đồng tán:  Lư hương sạ nhiệt v.v…

Khai luật kệ v.v…

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật.  (3 lần).

Điển lễ Tăng đánh khánh 3 tiếng, thỉnh Ni chúng đem giới tử Ni đến:

Điển lễ Tăng thỉnh:

– Thỉnh chư Giới sư Ni tề tương giới tử tựu ban.

Ni chúng nghe gọi, niệm Phật đáp: Nam mô A Di Đà Phật. Ba giới sư ra – Điển lễ xướng: Lễ tam bái. Điển lễ Ni đánh khánh dẫn giới tử Ni đến, đến rồi, lại đánh khánh xướng rằng:

– Thỉnh chư Giới sư Ni phân lập lưỡng ban.

Đứng rồi, Giáo thọ Ni nên đứng bên hữu xướng rằng:

– Cầu giới tử ni tựu ban. (Đứng hướng về giới sư Tăng).

Đứng rồi, lại xướng rằng:

– Văn khánh thinh, đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái. (Lễ rồi,lại bảo rằng) : Hồ quỳ hiệp chưởng. Quỳ rồi, lại dạy cách thỉnh Yết ma, bảo rằng:

Các giới tử ni lóng nghe, bây giờ tôi bảo các vị phép thỉnh Giới sư, các vị lẽ thì tự bạch thỉnh, chỉ vì các vị chưa có thể bạch được, nên tôi bảo các vị, các vị theo lời tôi mà bạch thỉnh.

Giáo thọ Ni bảo: Thỉnh Đại đức một lòng thương xót, thức Xoa Ma Na Ni chúng con pháp danh là… nay xin thỉnh Đại đức làm Yết ma A xà lê, xin Đại đức vì chúng con làm Yết ma A xà lê, chúng con nương theo Đại đức được thọ giới Tỳ Kheo Ni, xin thương xót cho chúng con.

(Thỉnh 3 lần).

Thầy Yết ma đáp: Được, tốt lắm.

Giới tử cúi đầu xá 3 lần. Giáo thọ Ni lại dạy giới tử hướng về chư vị Tôn chứng Tăng già chí tâm bái thỉnh, nên đánh khánh bảo rằng:

Các giới tử ni lóng nghe, bây giờ tôi bảo các vị phép thỉnh Tôn chứng Tăng già, các vị lẽ thì tự bạch thỉnh, chỉ vì các vị chưa có thể bạch được, nên tôi bảo các vị, các vị theo lời tôi mà bạch thỉnh.

Thỉnh Đại đức một lòng thương xót, thức Xoa Ma Na Ni chúng con pháp danh là… nay xin thỉnh Đại đức làm Tôn chứng Tăng già, chúng con nương theo chư Đại đức được thọ giới Tỳ Kheo Ni, xin thương xót cho chúng con.

(Thỉnh 3 lần).

Các Tôn chứng đồng đáp: Được, tốt lắm.

Giới tử cúi đầu xá 3 lần.

Giáo thọ Ni xướng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái.

Mỗi lễ một tiếng khánh, lạy rồi, lại xướng rằng:

Hồ quỳ hiệp chưởng.

Quỳ rồi, lại dạy cách xin giới.

Giáo thọ Ni dạy:

Các giới tử ni lóng nghe, theo phép xin thọ giới, các vị lẽ thì tự bạch thỉnh, chỉ vì các vị chưa có thể bạch được, nên tôi bảo các vị, các vị theo lời tôi mà bạch thỉnh.

Thầy bảo giới tử bạch theo: Bạch Đại đức Tăng, Thức Xoa Ma Na Ni chúng con pháp danh là… đã theo cầu thọ Tỳ Kheo Ni, nay chúng con theo Đại đức Tăng xin thọ giới Tỳ Kheo Ni, Hòa thượng Ni chúng con là thượng N. hạ T. xin Đại đức Tăng bố thí giới cho, xin thương xót cho chúng con. (Thỉnh 3 lần).

Lại dạy lễ, xướng rằng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư chư Tăng, tam bái.

Điển lễ đánh khánh như trước, lễ rồi lại xướng rằng:

– Thỉnh giới tử thoái ban.

Bảo giới tử ra đến chỗ mắt thấy, tai không nghe mà đứng, chấp tay cúi đầu ngó vô giới tràng một lòng tưởng niệm.

Giáo thọ Ni, cùng các Giới sư Ni trở lại chỗ ngồi, chờ Đại Tăng Giới sư có hỏi đến thời đáp.

Đại Tăng, Thầy Yết ma đánh kiền chùy họp Tăng hỏi rằng:

Thầy Yết ma hỏi: Tăng nhóm đủ chưa?

Điển lễ Tăng nên chấp tay đáp:

Đáp: Tăng đã nhóm đủ.

Hỏi: Hòa hợp không?

Đáp: Hòa hợp.

Hỏi: Người chưa thọ giới Cụ Túc ra chưa?

Đáp: Đã ra.

Hỏi: Các Tỳ Kheo khiếm diện, có thuyết dục và thanh tịnh không?

Đáp: Trong chúng đây không có Tỳ Kheo thuyết dục và thanh tịnh.

Hỏi: Tăng nay hòa hợp để làm gì?

Đáp: Yết ma truyền thọ giới Tỳ Kheo Ni.

Đáp rồi, nên đánh 3 tiếng khánh, gọi giới tử đến.

Điển lễ Tăng gọi: Cho ba giới tử đem y bát vào. (Nếu giới tử còn nhiều, thỉ trở lại chỗ này mà tác pháp).

Nghe gọi, Điển lễ Ni đánh khánh, dẫn giới tử đem bát vào, khi đến rồi, dạy để ở trước ghế giữa. Để rồi, lại bảo lễ, đánh khánh xướng rằng:

– Chí tâm đảnh lễ Giới sư chư Đại đức Tăng, tam bái.

Mỗi lạy mỗi tiếng khánh, lạy xong, ba tiếng, lại bảo rằng: “Hồ quỳ hiệp chưởng”. Quỳ rồi, Thầy Điển lễ Tăng đánh khánh. Thầy Yết ma chấp tay bạch rằng:

Thầy Yết ma bạch: Bạch Đại đức Tăng, các Thức Xoa Ma Na Ni này là… theo Hòa thượng Ni thượng N. hạ T. cầu thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho, tôi hỏi các già nạn, bạch như thế, (hỏi rằng) : Tác bạch có thành không?

Các thầy Tôn chứng chấp tay đồng đáp: “Thành”.

Đáp rồi, giới tử quỳ như trước, Thầy Điển lễ đánh khánh.

Thầy Yết ma bảo: “Giới tử ! Các vị chớ sợ hãi, trong giây lát sẽ đem các vị lên chỗ rất cao tốt”.

Bảo rồi hỏi rằng: Giới tử Ni lóng nghe : Y ngũ điều, y thất điều, y cửu điều, bát đa la, tọa cụ và đãy lọc nước đây, có phải của các vị không?

Đáp rằng: “Phải”.

(Lại nói rằng): Giới tử lóng nghe: Nay là thời chí thành, là thời nói thật, nếu có phạm, thì nói là có; nếu không phạm, thì nên nói là không.

Hỏi: Các vị có phạm biên tội không?

(Biên tội là: đã thọ Tỳ Kheo giới, bị phạm tám giới trọng, trở về thế tục, nay xin vào chùa tu lại, tức là người ở bên ngoài Phật pháp. Cần giải trước rồi hỏi sau).

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có phạm hạnh với Tỳ Kheo Tăng không?

Đáp: Mô Phật, không.

 Hỏi: Các vị có phải tặc tâm thọ giới không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: 4.- Các vị có phá nội ngoại đạo không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có phải hoàng môn không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có giết cha không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có giết mẹ không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có giết A la hán không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi:  Các vị có phá hòa hợp Yết ma Tăng không?

Đáp: Mô Phật, không.

 Hỏi:  Các vị có ác tâm làm cho thân Phật ra huyết không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có phải là phi nhơn không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có phải hai hình không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị pháp danh là gì?

Đáp: Con pháp danh là …

Hỏi : Hòa thượng Ni các vị pháp danh là gì?

Đáp : Mô Phật, Hòa thượng Ni của chúng con pháp danh là thượng… hạ…

Hỏi: Tuổi đủ 20 chưa?

Đáp: Mô Phật, đã đủ.

Hỏi: Y bát có đủ không?

Đáp : Mô Phật, có đủ.

Hỏi: Cha mẹ các vị có cho phép xuất gia thọ giới không?

Đáp: Mô Phật, có cho phép.

Hỏi : Phu chủ có cho phép không?

Đáp: Mô Phật, có cho phép.

(Hoặc nói rằng: Chúng con không có phu chủ, hoặc nói rằng quá vãng, tùy nghi mà đáp)

Hỏi: Các vị có mắc nợ người không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có phải đầy tớ trốn bỏ đi tu không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi: Các vị có phải là người nữ không?

Đáp: Mô Phật, phải.

Hỏi: Các vị có những bệnh như là: bịnh ghẻ lác, ung thư, loang lổ, ốm gầy, điên cuồng. Các vị có các bệnh như thế không?

Đáp: Mô Phật, không.

Hỏi : Các vị đã học giới (Thức xoa… ) chưa?

Đáp: Mô Phật, đã học.

Hỏi : Có thanh tịnh không?

Đáp: Mô Phật, thanh tịnh.

Hỏi Giới sư Ni: Các vị Giới sư Ni, các giới tử Ni là… đây, đã học giới chưa?

Các Giới sư Ni đều chấp tay đáp rằng: “Đã học giới”.

Hỏi: Các giới tử Ni là… này có thanh tịnh không?

Các Giới sư Ni đều chấp tay đáp rằng: “Thanh tịnh”.

Đáp xong, Thầy Điển lễ đánh khánh ba tiếng, thầy Giáo thọ sẽ vì khai đạo.

Thầy Giáo thọ bảo: Giới tử Ni lóng nghe : Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng Tăng khó gặp, lòng tin khó sanh, sáu căn khó đủ. các vị nay đã được thân người, sáu căn vẹn đủ, đã phát lòng tin, được gặp bạn lành, được gặp chúng Tăng, được nghe Phật pháp, không có các chướng nạn quyết định sẽ được thọ chánh giới. nếu đời trước không trồng nhân tốt, thì nay đâu được quả lành. Vậy các vị phải phát tâm quảng đại, hóa độ chúng sanh, khiến ra khỏi ba cõi, chứng quả Bồ Đề. Giới này là quý báu trong Phật pháp, các đạo khác không có, nên sanh lòng tôn trọng, nay Tăng làm phép Yết ma, do uy thế Yết ma, mà khiến cho các vị thành tựu tánh Tỳ Kheo Ni. Các vị phải chí thành nhiếp tâm mà nghe cho kỹ.

Nam mô A Di Đà Phật.

Chúng con xin y giáo phụng hành.

Thầy Yết ma bạch: Bạch Đại đức Tăng, các vị Thức Xoa Ma Na Ni này đã theo Hòa thượng Ni thượng N. hạ T. cầu thọ đại giới;  các vị Thức Xoa Ma Na Ni này, nay theo Đại đức Tăng xin thọ giới Cụ Túc; Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Thức Xoa Ma Na Ni… này tự nói là thanh tịnh, không có các chướng nạn, năm tuổi đã đủ, y bát đều đủ, đã học giới thanh tịnh, nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho, Tăng nay trao Thức Xoa Ma Na Ni là… giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, bạch như thế (Liền nên hỏi rằng) : Tác bạch có thành không?

Các thầy Tôn chứng sư đều chấp tay đồng đáp: “Thành”.

Thầy Điển lễ đánh khánh. Thầy Yết ma bảo: Bạch Đại đức Tăng, các vị Thức Xoa Ma Na Ni… này theo Hòa thượng Ni cầu thọ giới Cụ Túc, Thức Xoa Ma Na Ni này, nay theo Đại đức Tăng xin thọ giới Cụ Túc; Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Thức Xoa Ma Na Ni… này tự nói là thanh tịnh, không có các chướng nạn, năm tuổi đã đủ, y bát đều đủ, đã học giới thanh tịnh. Tăng nay vì các Thức Xoa Ma Na Ni này trao cho giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Đại đức nào bằng lòng Tăng nay cho Thức Xoa Ma Na Ni này thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

Hỏi rằng: Đây là sơ yết ma có thành không?

Các thầy Tôn chứng sư đều chấp tay đồng đáp: “Thành”.

Lại bạch rằng: Bạch Đại đức Tăng, các vị Thức Xoa Ma Na Ni… này theo Hòa thượng Ni cầu thọ giới Cụ Túc, Thức Xoa Ma Na Ni này, nay theo Đại đức Tăng xin thọ giới Cụ Túc; Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Thức Xoa Ma Na Ni… này tự nói là thanh tịnh, không có các chướng nạn, năm tuổi đã đủ, y bát đều đủ, đã học giới thanh tịnh. Tăng nay vì các Thức Xoa Ma Na Ni này trao cho giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Đại đức nào bằng lòng Tăng nay cho Thức Xoa Ma Na Ni này thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

Hỏi rằng: Đây là bạch nhị yết ma có thành không?

Các thầy Tôn chứng sư đều chấp tay đồng đáp: “Thành”.

Lại bạch rằng: Bạch Đại đức Tăng, các vị Thức Xoa Ma Na Ni… này theo Hòa thượng Ni cầu thọ giới Cụ Túc, Thức Xoa Ma Na Ni này, nay theo Đại đức Tăng xin thọ giới Cụ Túc; Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Thức Xoa Ma Na Ni… này tự nói là thanh tịnh, không có các chướng nạn, năm tuổi đã đủ, y bát đều đủ, đã học giới thanh tịnh. Tăng nay vì các Thức Xoa Ma Na Ni này trao cho giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, các Đại đức nào bằng lòng Tăng nay cho Thức Xoa Ma Na Ni này thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng, thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói.

Hỏi rằng: Đây là bạch tam yết ma có thành không?

Các thầy Tôn chứng sư đều chấp tay đồng đáp: “Thành”.

Thầy Điển lễ đánh khánh, thầy Yết ma lại bạch:

Tăng đã bằng lòng cho Thức Xoa Ma Na Ni là… thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng rồi, Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết.

Điển lễ xướng:

– Chư giới tử nhứt tâm đảnh lễ chư Đại đức Giới sư, tam bái.

Bạch tứ yết ma xong. Nếu còn giới tử nhiều, thì cho 3 vị ra đứng một bên, gọi 3 vị khác vào, lại tác pháp như trước. Khi tác pháp xong hết rồi, cho vào tất cả.

Thầy Điển lễ xướng:

– Chư giới tử nhứt tâm đảnh lễ chư Đại đức Giới sư, tam bái. Hồ quỳ hiệp chưởng.

Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử Ni nghe cho kỹ mà lãnh thọ giới pháp, đây là đức Như Lai Vô sở Trước Đẳng Chánh Giác, nói ra 8 pháp Ba La Di (quyên khí), nếu có Tỳ Kheo Ni nào phạm, thì không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải con gái củ dòng họ Thích.

Giới thứ nhứt – Không được làm hạnh bất tịnh, làm việc dâm dục, nếu Tỳ Kheo Ni, ý muốn làm hạnh bất tịnh, làm việc dâm dục, người cho đến súc sanh, thời người ấy không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải con gái củ dòng họ Thích. Vậy trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Đáp: Mô Phật, giữ được.    (Chấp tay xá).

Giới thứ hai – Không được gian tham trộm cắp, vật lớn quý như vàng bạc, châu báu, vật thường nhỏ, cho đến bằng lá cây, ngọn cỏ, cây kim, hoặc tự lấy, hoặc bảo người lấy. Vậy trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Đáp: Mô Phật, giữ được.    (Chấp tay xá).

Giới thứ ba – Không được cố giết mạng chúng sanh, người, loài vật, cho đến vật nhỏ như con kiến. Nếu Tỳ Kheo Ni cố tự tay mình giết mạng người, hoặc bảo người giết, hoặc cho uống thuốc độc, hoặc phá thai, hoặc trù yếm, hoặc chú thuật giết, hoặc mình lập chước phương tiện giết, hoặc dạy người làm. Như thế không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái dòng họ Thích. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Đáp: Mô Phật, giữ được.

Giới thứ tư – Không được cố nói dối. Cho đến nói chơi giễu cười. Nếu Tỳ Kheo Ni không phải mình thật có, mà tự nói rằng: Tôi được phép thiền định, được pháp giải thoát, được tam muội, được chánh thọ, được chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, thiên Long đến, Quỉ thần đến, cúng dường cho chúng tôi. Người  như thế không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái của dòng họ Thích. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Đáp: Mô Phật, giữ được.

Giới thứ năm – Không được tâm nhiễm ô, thân xúc nhau, cho đến cùng súc sanh. Nếu Tỳ Kheo Ni có tâm nhiễm ô với người nam có tâm nhiễm ô, thân xúc nhau, từ nách cho đến dưới gối, hoặc bóp, hoặc xoa ngược, xoa xuôi, hoặc kéo hoặc xô, hoặc nâng lên đỡ xuống, hoặc nắm, hoặc nhận. Như thế không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái dòng họ Thích. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Đáp: Mô Phật, giữ được.

Giới thứ sáu – Không được tâm nhiễm ô phạm 8 điều, cho đến cùng với súc sanh. Nếu Tỳ Kheo Ni thọ người nam có tâm nhiễm ô, nắm tay, nắm áo, vào chỗ khuất, cùng đứng cùng nói chuyện, cùng đi, thân kề nhau, cùng hẹn nhau, phạm 8 điều này. Như thế không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái dòng họ Thích. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Đáp: Mô Phật, giữ được.

Giới thứ bảy – Không được che giấu tội nặng của người cho, cho đến tội nhẹ, như tội Đột kiết la, Ác thuyết. Nếu Tỳ Kheo Ni biết Tỳ Kheo Ni khác phạm tội Ba La Di mà không tự nói ra, không bạch Tăng chúng hoặc nhiều người, sau thời gian khác, Tỳ Kheo Ni ấy hoặc thôi tu hoặc bị đuổi, hoặc ngăn không đồng sự với chúng Tăng, hoặc vào ngoại đạo, sau mới nói rằng, tôi trước biết vị ấy có việc như thế… kia không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái dòng họ Thích, vì che giấu tội nặng. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không? (Che giấu cách đêm mặt trời mọc, phạm tội Ba La Di. Không phạm; hoặc không biết, hoặc không có người để thưa, hoặc khi nói ra bị nạn mất mạng, nạn mất phạm hạnh).

– Đáp: Mô Phật, giữ được.

Giới thứ tám – Không được thuận theo Tỳ Kheo Ni bị cử tội cho đến người giữ vườn. Nếu Tỳ Kheo Ni biết Tỳ Kheo Ni kia bị Tăng cử tội, như pháp như luật, như lời Phật dạy, không tùy thuận, không sám hối, Tăng chưa cho làm phép cọng trụ mà thuận theo; có vị Tỳ Kheo Ni khác can gián v.v… đừng thuận theo, mà Tỳ Kheo Ni kia cứ bền giữ không bỏ, Tỳ Kheo Ni ấy phải 3 lần can gián cho bỏ việc ấy, bỏ thì tốt, nếu không bỏ, người ấy không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con gái dòng họ Thích; vì thuận theo người bị cử tội. Vậy ở trong giới này, các vị suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Đáp: Mô Phật, giữ được.

Lại dạy bảo: Các giới tử Ni nghe cho kỹ, Phật đã nói 8 pháp Ba La Di lại nói 4 lối thí dụ, nếu phạm 8 tội nặng ấy, ví như người bị đứt đầu, không thể cứu sống được; như chặt đứt gốc cây Đa La, không thể sanh trưởng được, lại như kim sứt lỗ, không còn dùng được, như đá bể làm hai phần, không thể hiệp dính lại được. Nếu Tỳ Kheo Ni bị phạm tám tội nặng rồi, thì không còn là hạnh Tỳ Kheo nữa. Vậy trong các giới này, các vị nên giữ suốt đời cho trong sạnh, không được phạm.

Tỳ Kheo Ni 348 giới. Đã truyền 8 pháp Ba La Di. Còn 17 pháp Tăng tàn, 30 pháp Xả đọa, 178 pháp Đơn đọa, 8 pháp Hối quá, 100 pháp Chúng học, 7 pháp Diệt tránh, không đủ thời giờ để truyền từng pháp một được. Vậy sau khi chư Ni đã thọ giới rồi, cần phải theo Hòa thượng học cho đủ để giữ gìn cho thành phạm hạnh Tỳ Kheo Ni.

Đáp rằng: “Y giáo phụng hành”.   (3 lần).

Ngoài ra 348 giới, Tứ chủng pháp và Bát kỉnh pháp, Tỳ Kheo Ni cần phải giữ.

Các giới tử Ni lóng nghe. Phật nói ra bốn pháp cần nên làm; Tỳ Kheo Ni y theo đó mà được xuất gia thọ giới Cụ Túc, thành pháp Tỳ Kheo Ni. Bốn pháp ấy là gì?

Một là, bắt đầu từ ngày nay cho đến suốt đời, nếu bị người mắng, không nên mắng lại.

Hai là, bắt đầu từ ngày nay cho đến suốt đời, nếu bị người giận, không nên giận lại.

Ba là, bắt đầu từ ngày nay cho đến suốt đời, nếu bị người giễu cợt, không nên giễu cợt  lại.

Bốn là, bắt đầu từ ngày nay cho đến suốt đời, nếu bị người đánh, không nên đánh lại.

Khi có những việc như vậy, phiền não khởi lên, các vị có thể nhiếp tâm, không trả thù lại, được không?

– Đáp: Mô Phật, giữ được.

Giới của Tăng, Ni đồng thể, cho nên y theo pháp của Tăng mà thêm vào. Lại thêm pháp Bát kính ở sau.

Trao pháp Bát kính. – Các giới tử Ni lóng nghe. Phật nói pháp bát kính; Tỳ Kheo Ni y theo đó mà được xuất gia thọ giới Cụ Túc, thành pháp Tỳ Kheo Ni. Tám pháp ấy là gì?

Một là, Ni dù trăm tuổi, khi thấy Tỳ Kheo Tăng mới thọ giới, phải đứng dậy đón tiếp, hỏi han, lễ bái, thỉnh ngồi.

Hai là, không được mắng Tỳ Kheo.

Ba là, không được cử tội Tỳ Kheo, làm phép ức niệm, làm phép tự ngôn trị, không được ngăn người (Tỳ Kheo) tìm tội, ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ và nói lỗi lầm Tỳ Kheo Tăng; nhưng Tỳ Kheo Tăng được nói tội lỗi của Ni.

Bốn là, phải theo Tỳ Kheo Tăng mà cầu thọ Đại giới.

Năm là, nếu phạm Tăng tàn, nên ở trong hai bộ Tăng, nửa tháng làm phép Ý hỷ.

Sáu là, nửa tháng phải đến Tỳ Kheo Tăng, cầu thầy dạy bảo.

Bảy là, không nên ở chỗ không có Tỳ Kheo Tăng mà kiết hạ an cư.

Tám là, khi an cư xong, phải đến trong Tỳ Kheo Tăng cầu tự tứ ba điều : Thấy, nghe và nghi.

Tám điều như thế, nên tôn trọng cung kính, khen ngợi suốt đời không được trái, các vị có thể giữ được không?

Đáp: Mô Phật, giữ được.  

Điển lễ xướng:

– Chư giới tử nhứt tâm đảnh lễ chư Đại đức Giới sư, tam bái – Bảo: Hồ quỳ hiệp chưởng.

Thầy Giáo thọ bảo: Các giới tử ! Các vị đã thọ giới rồi, bạch tứ Yết ma như pháp, đã thành tựu được xứ sở. Hòa thượng như pháp, A xà lê như pháp, hai bộ Tăng đầy đủ, các vị phải khéo lãnh thọ giáo pháp; nên khuyến hóa người làm phước, xây tháp, cất chùa, cúng dường chúng Tăng. Nếu Hòa thượng A xà lê tất cả như pháp, dạy bảo như pháp, không được chống trái. Nên học hỏi kinh, luật, luận, tụng Kinh, niệm Phật, cần cầu pháp phương tiện, ở trong Phật pháp sẽ được chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm và quả A La Hán. Thời sơ phát tâm xuất gia của quý vị, công không luống uổng, phúc báu không mất. Còn có chỗ nào chưa biết, nên hỏi Hòa thượng và A xà lê.

Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin y giáo phụng hành.  (3 lần).

 

CHO XẢ MAN Y

Điển lễ xướng:

– Các giới tử giải man y, xếp y lại, quỳ xuống dâng y lên bạch:

– Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái man y An Đà Hội này, trước con đã thọ trì, nay con xin xả. (Bạch 1 lần).

Thầy Yết ma bảo rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ”. (Lễ 1 lễ).

Đánh khánh 3 tiếng, Thầy Yết ma đến chỗ trước ghế để y bát, lấy cái y trao cho một giới tử đại diện ở giữa bảo rằng:

Các giới tử ! Ba y này gọi là y các triệt, nghĩa là cắt rọc từng miếng may thành. Nếu đắp mặc y này thì vô lượng sanh tử phiền do đây mà cắt và chứng được pháp thân vậy. Là chỗ truyền thọ của ba đời Như Lai, tôi nay trao cho các vị, các vị phải gia pháp mà thọ trì.

Giới tử hai tay cầm pháp y và đáp: “Mô Phật xin vâng”.

 

VĂN THỌ Y NGŨ ĐIỀU

Điển lễ dạy: Các giới tử đều cầm y ngũ điều lên.

Giới tử hồ quỳ hiệp chưởng. Quý vị hai tay cầm y dâng lên để thọ.

(Điển lễ bạch trước, Giới tử nói theo):

– Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái An Đà Hội này là y ngũ điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp điệp hay diệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ).

Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú.

 

KỆ CHÚ MẶC Y NGŨ ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
Thế thế bất xả ly.
Án tất đà da ta bà ha. 
(3 lần).

Đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

 

PHÉP THỌ Y THẤT ĐIỀU

Điển lễ dạy : Các giới tử hướng về Thầy Yết ma lễ một lễ, hồ quỳ hai tay bưng y bạch :

– Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái Uất Đa La Tăng này là y thất điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp điệp hay diệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ).

Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú.

 

KỆ CHÚ MẶC Y THẤT ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
Thế thế thường đắc phi.
Án độ ba độ ba ta bà ha. (3 lần).

Đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

 

PHÉP THỌ Y CỬU ĐIỀU

Điển lễ dạy : Các giới tử hướng về Thầy Yết ma lễ một lễ, hồ quỳ hai tay bưng y bạch:

– Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo pháp danh là… cái Tăng Già lê này là y thất điều, một đàng dài một dàng ngắn, là y cát triệt (Tiếp diệp hay điệp diệp) con xin thọ trì.

(Xá 1 xá, nói 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ MẶC Y CỬU ĐIỀU

(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần).

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
Thế thế thường đắc phi.
Án ma ha ca, ba ba tra tất đế, ta bà ha. 
(3 lần).

Đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

 

TRUYỀN BÁT

(Nếu giới tử có đi trì bình khất thực thì thọ đủ như pháp, bằng không thì Giới sư chỉ giải thích từ món về ý nghĩa và di tích của Phật cho tử biết mà thôi. Nếu thọ mà không tuân hành thì phạm tội).

Thầy Yết ma cầm cái bát đưa lên nói : Cái bát này tiếng Phạm gọi là bát Đa La, tàu dịch là Ứng lượng khí. Nghĩa là : Thể, sắc, lượng cả ba đều như pháp, ấy là pháp khí của bậc Đại Giác. Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y như pháp mà thọ trì, theo phương đi khất thực hầu nuôi lớn giới thân huệ mạng.

Giới tử đáp: Y giáo phụng hành.

Điển lễ dạy: Giới tử quỳ xuống bưng bình bát lên bạch:

Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái Bát Đa La Tăng này, là đồ Ứng Lượng,  nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ). (Giới tử đồng đứng dậy một lượt, vừa đắp y vừa đọc kệ chú).

 

KỆ CHÚ THỌ BÁT

Thiện tai Bát Đa La,
Như Lai ứng lượng khí,
Phụng trì dĩ tư thân,
Trưởng dưỡng trí huệ mạng.
Án chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn tra. 
(3 lần).

Đảnh lễ Giới sư chư Tăng tam bái.

 

PHÉP THỌ TỌA CỤ

Thầy Yết ma cầm cái tọa cụ đưa lên dạy: Giới tử ! Cái Tọa Cụ này tiếng Phạm gọi là Ni Sư Đàn. Tàu dịch là Tọa Cụ, khi đi đường đem theo lót để ngồi tạm như cái tháp có cái nền. Nay quý vị đã thọ giới tức là quý vị đã có nền tảng năm phần Pháp thân vậy. Nếu không có cái Tọa Cụ này cho quý vị ngồi, thì năm phần Pháp thân không do đâu mà sanh.

Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y pháp mà thọ trì.

Giới tử đáp: Y Giáo phụng hành. (3 lần).

Điển lễ dạy: Giới tử quỳ xuống cầm cái Tọa Cụ đưa lên bạch:

 – Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái Tọa Cụ này, là đồ để trải ngồi, nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ).

Giới tử lễ 1 lễ, đồng đứng dậy một lượt, vừa đọc kệ chú vừa trải tọa cụ.

 

KỆ CHÚ TRẢI TỌA CỤ

Tọa cụ Ni Sư Đàn,
Trưởng dưỡng tâm miêu tánh,
Phụng trì Như Lai mạng.
Án đàn ba đàn ba ta bà ha. 
(3 lần).

Lễ 3 lễ, đứng dậy xếp Tọa Cụ lại.

 

PHÉP THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC

Thầy Yết ma dạy: Các giới tử ! Cái đãy lọc nước này, tiếng Phạm gọi là Bát Lý Tát La Phạt Noa, Tàu dịch là Lự thủy nang, cái đãy lọc nước chính là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật, Thánh Hiền. Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y pháp mà thọ trì, thường đem theo mình để cần dùng.

 Giới tử đáp: Y Giáo phụng hành. (3 lần).  

– Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ Kheo Ni pháp danh là… cái đãy lọc nước này, là đồ hành từ hộ sanh của chư Phật, nay con xin thọ trì.

(Bạch 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng: “Thiện”, giới tử đáp: “Nhĩ” (Lễ ba lễ).

Giới tử vẫn quỳ, vừa cầm đãy lọc, vừa đọc kệ chú.

 

KỆ CHÚ THỌ ĐÃY LỌC NƯỚC

Lự  thủy ưng tu khoản khoản khuynh,
Tế trùng mê muội khả thương tình,
Nhược di quyên đích la càn tử,
 Bất miễn y tiền thị sát sanh.
Án a ra hồng phấn tra, ta ha. (3 lần).

Thầy Điển lễ đánh khánh xướng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ tam bái.

(Kéo màn qua).

 

GIỚI SƯ CHƯ TĂNG, CÙNG GIỚI SƯ NI ĐỒNG TỤNG HỒI HƯỚNG

 – Thọ giới công đức thù thắng hạnh…

– Giới sư phục nguyện…

Giới sư ra giữa hướng vào Phật.

Điển lễ xướng: – Tự quy y Phật v.v… (Lễ ba lễ).

Điển lễ xướng: – Thỉnh chư Tôn thoái ban hồi nghệ Tổ đường.

Đánh khánh đưa đến trước bàn Tổ rồi, Thầy Điển lễ đánh 3 tiếng khánh xướng:

– Cung thỉnh chư Tôn đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng:

– Thỉnh chư Tôn phân tọa lưỡng ban.

Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng, lại xướng rằng:

– Giới tử lập ban.

Hướng mặt về Tổ, lập ban rồi, đánh khánh 3 tiếng xướng:

– Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Đánh khánh như thường, lễ rồi, lại xướng:

– Thỉnh chư Tôn thoái ban quy trượng đường.

Đến rồi, thầy Điển lễ đánh khánh 3 tiếng, xướng rằng:

– Cung thỉnh chư Tôn y ban an tọa.

Ngồi rồi, đánh khánh lại xướng:

– Chư giới tử tựu ban.

Giới tử một vị hiểu biết, ra đại bạch lễ tạ, có văn bạch ở sau.

Bạch xong, Thầy Điển lễ đánh khánh xướng:

– Đảnh lễ Yết ma A xà lê sư, tam bái.

– Đảnh lễ Giáo thọ A xà lê sư, tam bái.

– Đảnh lễ hiệp đường chư vị Tôn chứng Tăng già, tam bái.

Lễ rồi, lại xướng rằng:

– Đàn tràng viên mãn, Pháp sự châu long, cung thỉnh chư Tôn các các hồi quy bản vị.

Giới tử đứng hai hàng hai bên, chấp tay hầu Giới sư qua rồi mới lui.

Điển lễ xướng: – Thỉnh giới tử thoái ban.

CHÚ THÍCH

  1.  Ở trong Ni bộ bạch tứ, gọi là bản pháp Yết ma. Đến trong Tăng bạch tứ gọi chánh pháp yết ma.