NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

CHÁNH PHÁP YẾT-MA CHO NI

Thức-xoa-ma-na Ni cầu thọ Tỳ-kheo-ni giới bên Ni rồi, trong ngày ấy phải qua bên Tăng cầu Chánh pháp Yết-ma liền, không được để cách đêm.

Dẫn thỉnh Ni phải qua xin Đại Tăng quy định ngày, giờ để Giới sư Ni hướng dẫn Giới tử Ni qua đúng giờ, chứ không nên đến sớm quá hay trễ quá.

Khi đến, theo thứ lớp đến ngoài chùa của Đại Tăng, niệm Phật, đợi Tăng sứ ra. Dẫn thỉnh Ni cúi đầu, chắp tay bạch:

– Bạch Đại đức, Tỳ-kheo-ni chúng con…. dẫn Giới tử Ni vào chùa Tăng cầu Chánh pháp Yết-ma. Xin Đại đức vì chúng con thông tri Đại Tăng, cho phép chúng con được vào.

Tăng sứ đáp:

– Vâng, mời chư Ni vào phòng khách.

Vào rồi, theo thứ tự mời ngồi.

Dẫn thỉnh Tăng thỉnh một hồi chuông, lại 3 tiếng, thỉnh Giới sư Tăng và Tôn chứng Tăng vân tập Tổ đường, niêm hương đảnh lễ, chuông trống Bát-nhã, đăng lâm Bảo điện, niêm hương… rồi đến Giới trường.

Dẫn thỉnh Tăng trở lại bên Giới sư Ni, nói:

– Mời chư Ni vào lễ Tổ, lễ Phật và cầu chánh pháp.

Khi chư Ni lễ Tổ, Giới tử Ni lễ Tổ rồi vào chánh điện. Dẫn thỉnh Ni đánh khánh, xướng:

– Nhất tâm đảnh lễ Thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam bảo, tam bái.

Nhất tâm đảnh lễ đương hội đạo tràng nhất thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng, tam bái.

Các Giới tử Ni đồng lạy phía sau chư Giới sư Ni. Lễ Phật rồi, Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Cung thỉnh chư Giới sư Ni quang lâm Giới trường.

Đến rồi, xướng:

– Cung thỉnh chư Giới sư Ni tựu ban.

Xướng tiếp:

– Văn khánh thinh, đảnh lễ hợp đường Đại đức Tăng, tam bái.

 Thỉnh lập lưỡng ban, an tọa.

Giáo thọ Ni, thay Ni chúng quỳ bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng rủ lòng thương xót. Chúng con là…., có duyên sự, đầu thành đảnh lễ xin tác bạch: (lạy một lạy quỳ bạch)

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng.

Đệ tử chúng con là…., đã vì các Giới tử Ni là…. làm bản pháp Yết-ma rồi. Nay chúng con đem các Giới tử đến Đại Tăng cầu trao chánh pháp. Xin Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng từ bi chỉ dạy. Ngưỡng mong vạn vọng. (Cúi đầu xá)

Yết-ma dạy:

– Các Giới sư Ni đã vì Giới tử làm bản pháp rồi, nay đem Giới tử đến trong Đại Tăng cầu thọ đại giới. Ni chúng phải y theo luật mà làm, vậy sau sẽ thỉnh Sư truyền thọ.

Thập sư Ni đồng thanh:

– Y giáo phụng hành.

Giáo thọ Ni đại diện lạy 3 lạy, đứng bên phải, xướng:

– Giới tử Ni tựu ban.

– Văn khánh thinh, đảnh lễ Giới sư Tăng, tam bái.

– Trường quỳ, hiệp chưởng.

Giáo thọ Ni bảo:

– Các Giới tử nói theo tôi để thỉnh ngài Yết-ma:

“Thỉnh Hòa thượng một lòng thương xót, Thức-xoa-ma-na Ni chúng con pháp danh là…. Nay thỉnh Hòa thượng làm Yết-ma A-xà-lê. Xin ngài vì chúng con làm Yết-ma A-xà-lê. Chúng con nương theo ngài được thọ giới Tỳ-kheo-ni. Xin thương xót cho chúng con!” (Thỉnh 3 lần)

Yết-ma đáp:

– Thiện tai khả nhĩ!

Giới tử Ni cúi đầu xá 3 lần.

Giáo thọ Ni bảo tiếp:

– Các Giới tử nói theo tôi để thỉnh chư vị Tôn chứng Tăng-già:

“Thỉnh chư Tôn đức một lòng thương xót. Thức-xoa-ma-na Ni chúng con pháp danh là….  Nay xin thỉnh chư Tôn đức làm Tôn chứng Tăng-già. Chúng con nương theo chư Tôn đức thọ giới Tỳ-kheo-ni. Xin thương xót cho chúng con!” (Thỉnh 3 lần)

Các Tôn chứng đồng đáp:

– Thiện tai khả nhĩ!

Giới tử Ni cúi đầu xá.

Giáo thọ Ni xướng: 

– Giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư chư Tôn đức Tăng, tam bái. (Giới tử lạy 3 lạy)

Giáo thọ Ni xướng:

– Trường quỳ, hiệp chưởng.

Giáo thọ Ni nói:

– Các Giới tử nói theo tôi để cầu xin giới:

“Bạch Đại đức Tăng! Thức-xoa-ma-na Ni chúng con pháp danh là…., đã theo Hòa thượng Ni của chúng con là thượng…. hạ…. cầu thọ giới Tỳ-kheo-ni. Nay chúng con theo chư Tôn đức Tăng xin thọ giới Tỳ-kheo-ni. Hòa thượng Ni chúng con là thượng…. hạ…. Xin chư Tôn đức Tăng bố thí Giới cho. Xin quý ngài thương xót chúng con!” (Xin 3 lần)

Giáo thọ Ni xướng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư chư Tôn đức Tăng, tam bái.

Giới tử Ni lạy xong, Dẫn thỉnh Ni bảo Giới tử Ni ra đứng chỗ mắt thấy tai không nghe, chắp tay, cúi đầu nhìn vô Giới trường, một lòng tưởng niệm.

Các Giáo thọ Ni cùng các Giới sư Ni ngồi chờ chư Tôn đức Giới sư Tăng có hỏi đến thì đáp.

Ngài Yết-ma Tăng đánh kiền chùy họp Tăng hỏi, Dẫn thỉnh Tăng chắp tay đáp:

– Tăng nhóm đủ chưa?

– Tăng đã nhóm đủ.

– Hòa hợp không?

– Hòa hợp.

– Người chưa thọ giới Cụ túc ra chưa?

– Đã ra rồi.

– Các Tỳ-kheo khiếm diện có thuyết dục và thanh tịnh không?

– Trong chúng đây không có Tỳ-kheo thuyết dục thanh tịnh.

– Tăng nay hòa hợp để làm gì?

– Yết-ma cho thọ giới Tỳ-kheo-ni.

Dẫn thỉnh Tăng đánh 3 tiếng khánh, bảo Dẫn thỉnh Ni cho Giới tử Ni đem y, bát vào. Dẫn thỉnh Ni dẫn Giới tử Ni đem y bát vào, bảo để y bát trước mặt, xướng:

– Giới tử Ni nhất tâm đảnh lễ Giới sư chư Tôn đức Tăng, tam bái.

Xướng:

– Trường quỳ, hiệp chưởng.

Yết-ma vỗ thủ xích, bạch:

– Bạch Đại đức Tăng, các Thức-xoa-ma-na Ni này pháp danh là…., theo Hòa thượng Ni: thượng…. hạ…. cầu thọ giới Cụ túc. Các Thức-xoa-ma-na Ni này pháp danh là…. nay theo chư Tôn đức Tăng xin thọ giới Cụ túc. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho tôi hỏi các già nạn. Bạch như thế, tác bạch có thành không?

Các vị Tôn chứng chắp tay đồng đáp:

– Thành.

Yết-ma nói:

– Các Giới tử! Nay các vị đã không mắc các chướng nạn như Ni Tăng đã hỏi. Vậy các vị đã học giới Thức-xoa chưa?

– Nam mô Phật, đã học.

– Có thanh tịnh không?

– Nam mô Phật, thanh tịnh.

Yết-ma hỏi Giới sư Ni:

– Chư Giới sư Ni! Các Giới tử Ni…. này đã học giới Thức-xoa chưa?

Các Giới sư Ni chắp tay thưa:

– Đã học rồi.

– Các Giới tử Ni…. này có thanh tịnh không?

Các Giới sư Ni chắp tay thưa:

– Thanh tịnh.

Giáo thọ khai đạo:

– Giới tử Ni lắng nghe:

Thân người khó được, Phật pháp khó được nghe, chúng Tăng khó được gặp, lòng tin khó phát sanh, sáu căn khó đầy đủ. Các vị nay đã được thân người, sáu căn vẹn đủ, đã phát lòng tin, đã gặp bạn lành, được gặp chúng Tăng, được nghe Phật pháp, không có các chướng nạn, quyết định sẽ được thọ chánh giới. Nếu đời trước các vị không trồng nhơn tốt thì nay  đâu được quả lành.

Vậy các vị phải phát tâm quảng đại hóa độ chúng sanh, khiến cho họ ra khỏi ba cõi và chứng quả Bồ-đề. Giới này là pháp quý báu trong Phật pháp, các đạo khác không có, nên sanh lòng tôn trọng. Nay Tăng làm Chánh pháp Yết-ma, do uy thế Yết-ma mà khiến cho các vị thành tựu tánh Tỳ-kheo-ni. Các vị phải chí thành nhiếp tâm mà nghe cho kỹ.

Yết-ma tác bạch:

– Bạch chư Tôn đức Tăng! Các Thức-xoa-ma-na Ni này đã theo Hòa thượng Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. cầu thọ Đại giới. Các Thức-xoa-ma-na Ni này nay theo chư Tôn đức Tăng xin thọ giới Cụ túc. Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Các Thức-xoa-ma-na Ni này tự nói là thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đã đủ, y bát đều đủ, đã học giới thanh tịnh. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng bằng lòng cho, Tăng nay trao cho Thức-xoa-ma-na Ni…. giới Cụ túc, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Bạch như vậy, tác bạch có thành không?

Các Tôn chứng đều chắp tay, đáp:

– Thành.

Yết-ma tác pháp:

– Bạch chư Tôn đức Tăng, các Thức-xoa-ma-na Ni…. này theo Hòa thượng Ni thượng…. hạ…. cầu thọ giới Cụ túc. Thức-xoa-ma-na Ni này nay theo chư Tôn đức Tăng xin thọ giới Cụ túc, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Thức-xoa-ma-na Ni này tự nói là thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đã đủ, y bát cũng đủ, đã học giới thanh tịnh. Tăng nay trao cho Thức-xoa-ma-na Ni…. giới Cụ túc, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Các Tôn đức nào bằng lòng Tăng nay cho Thức-xoa-ma-na Ni này thọ giới Cụ túc, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất, có thành không?

Các Tôn chứng chắp tay đáp:

– Thành.

Yết-ma nói:

– Bạch nhị Yết-ma cũng như thế, có thành không?

Các Tôn chứng chắp tay đáp:

– Thành.

Yết-ma lại nói:

– Bạch tam Yết-ma cũng như thế, có thành không?

Các Tôn chứng chắp tay đáp:

– Thành.

Yết-ma tuyên bố chung quyết:

– Tăng đã bằng lòng cho Thức-xoa-ma-na Ni…. thọ giới Cụ túc, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng rồi. Tăng bằng lòng nên im lặng. Việc ấy tôi ghi nhận như vậy.

Dẫn thỉnh Tăng xướng:

– Các Giới tử nhất tâm đảnh lễ chư Tôn đức Giới sư Tăng, tam bái.

Xướng tiếp:

– Trường quỳ, hiệp chưởng.

Yết-ma ân cần dạy:

– Các Giới tử! Các con đắc giới vào giờ…, ngày…., năm…. Các con phải ghi nhớ.

Dẫn thỉnh Tăng xướng:

– Các Giới tử đảnh lễ tam bái.

Giáo thọ bảo:

– Đức Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói tám pháp Ba-la-di như các Giới sư Ni đã trao. Quý vị nên giữ suốt đời cho trong sạch, không được trái phạm.

Các Giới tử Ni đồng đáp:

– Y giáo phụng hành.

Giáo thọ dạy tiếp:

– Đức Phật nói ra bốn pháp cần nên làm, Tỳ-kheo-ni y theo đó mà được xuất gia, thọ Cụ túc giới, thành pháp Tỳ-kheo-ni, bốn pháp đó, chư Giới sư Ni đã trao. Khi có việc như vậy, phiền não khởi lên, các vị có thể nhiếp tâm không trả thù lại, được không?

Giới tử Ni đồng đáp:

– Nam mô Phật, giữ được.

Các Giới tử nhất tâm đảnh lễ chư Tôn đức Giới sư Tăng, tam bái.

Dẫn thỉnh Tăng xướng tiếp:

– Trường quỳ, hiệp chưởng.

Yết-ma trao tám kỉnh pháp:

– Các Giới tử Ni lắng nghe. Đức Phật nói tám kỉnh pháp, Tỳ-kheo-ni y theo đó mà được xuất gia, thọ giới Cụ túc, thành pháp Tỳ-kheo-ni. Tám pháp ấy:

Một là, Tỳ-kheo-ni dù 100 tuổi, khi thấy Tỳ-kheo Tăng mới thọ giới phải đứng dậy đón tiếp, hỏi han, lễ bái, mời ngồi.

Hai là, Tỳ-kheo-ni không được mắng Tỳ-kheo.

Ba là, Tỳ-kheo-ni không được cử tội Tỳ-kheo, làm pháp ức niệm, làm pháp Tự ngôn trị. Không được ngăn Tỳ-kheo tìm tội, ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ và nói lỗi lầm của Tỳ-kheo Tăng, nhưng Tỳ-kheo Tăng được nói tội lỗi của Tỳ-kheo-ni.

Bốn là, Thức-xoa học giới xong, phải theo Tỳ-kheo Tăng cầu thọ giới Cụ túc.

Năm là, Nếu phạm tội Tăng tàn, nên ở trong hai bộ Tăng, nửa tháng làm pháp Ý hỷ.

Sáu là, Nửa tháng phải đến Tỳ-kheo Tăng cầu thầy dạy bảo.

Bảy là, Không nên ở chỗ không có Tỳ-kheo Tăng mà kiết hạ an cư.

Tám là, An cư xong, phải đến trong Tỳ-kheo Tăng cầu Tự tứ ba điều: thấy, nghe và nghi.

Tám pháp như thế nên tôn trọng, cung kính, khen ngợi, suốt đời không được trái phạm. Các vị có thể giữ được không?

Giới tử Ni đáp:

– Nam mô Phật, giữ được.

Dẫn thỉnh Tăng xướng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư Tăng, tam bái.

Dẫn thỉnh Tăng xướng:

– Trường quỳ, hiệp chưởng.

Vị Giáo thọ bảo: 

– Các Giới tử! Các vị đã thọ giới rồi, bạch Tứ Yết-ma như pháp, đã thành tựu được xứ sở, Hòa thượng như pháp, A-xà-lê như pháp, hai bộ Tăng đầy đủ. Các vị phải khéo lãnh thọ giới pháp, nên khuyến hóa người làm phước, xây tháp, cất chùa, cúng dường chúng Tăng. Nếu Hòa thượng, A-xà-lê, tất cả như pháp dạy, không được chống trái. Nên học hỏi Kinh, Luật, Luận, tụng kinh niệm Phật, cần cầu pháp phương tiện, ở trong Phật pháp sẽ được chứng quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, thì sự phát tâm xuất gia của các vị không luống uổng, phước báo không mất. Còn có chỗ nào chưa biết, các vị nên hỏi Hòa thượng, A-xà-lê.

Dẫn thỉnh Tăng xướng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư Tăng, tam bái.

Dẫn thỉnh Tăng xướng:

– Trường quỳ, hiệp chưởng.

Yết-ma nói:

– Này các Giới tử! Vấn đề xả mạn y, thọ năm y, thọ bát, thọ tọa cụ, thọ đãy lọc nước, như bên Giới sư Ni đã truyền thọ. Các vị nên như pháp thọ trì.

Dẫn thỉnh Tăng xướng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ Giới sư, tam bái.

Lễ xong, hai bộ Tăng đồng tụng hồi hướng:

– Thọ giới công đức thù thắng hạnh….

– Tam tự quy….

Dẫn thỉnh Tăng xướng:

– Thỉnh chư Tôn đức hồi nghệ Tổ đường.

(Chuông trống Bát-nhã)

Đưa chư Tôn đức đến trước bàn Tổ.

Dẫn thỉnh Tăng xướng:

– Cung thỉnh chư Tôn đức đảnh lễ: Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Dẫn thỉnh Tăng xướng:

– Thỉnh chư Tôn đức hồi quy bản vị.

Xướng tiếp:

– Mạt vị tiên hành.

Dẫn thỉnh Tăng xướng:

– Chư Giới sư Ni và Giới tử Ni đảnh lễ: Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

Lễ xong, xướng tiếp:

– Chư Giới sư Ni hồi quy bản vị.

Chánh pháp Yết-ma xong, Thập sư Ni trở về trú xứ của Ni, Giới tử Ni chờ tấn đàn Bồ-tát.