Phật nói Kinh Mười Lực của Phật
(Phật Thuyết Phật Thập Lực Kinh)
Hán dịch: Sa Môn Thần Thí Hộ
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2009-2013

 

Phật nói Kinh Mười Lực của Phật.

Tôi nghe như thế, thời đó Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Nước Xá Vệ, với các Tì Kheo đi theo. Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Các Ngài cần biết, Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác có mười loại Lực, người đầy đủ Lực đó. Tức thời có thể biết rõ nơi tốt đẹp rộng lớn, ở trong Đại chúng làm Sư Tử gầm, chuyển vầng Phạm Thanh tịnh vi diệu. Thế nào là mười ?

Gọi là Như Lai biết rõ như thực ở tất cả nơi, tất cả nơi sai cũng biết như thực. Do vì biết chân thực, đó là Lực Trí tuệ nơi, nơi sai thứ nhất của Như Lai. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ Lực đó. Tức thời có thể biết rõ nơi tốt đẹp rộng lớn, ở trong Đại chúng làm Sư Tử gầm, chuyển vầng Phạm Thanh tịnh vi diệu.

Mới lại Như Lai trong thời Quá khứ Tương lai Hiện tại. Tất cả Chúng sinh Có tình làm được các Nghiệp. Là việc, hay nơi, là nguyên nhân, hay báo ứng đều biết như thực. Do vì biết chân thực, đó là Lực Trí tuệ Nghiệp thứ hai của Như Lai. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ Lực đó. Tức thời có thể biết rõ nơi tốt đẹp rộng lớn. Ở trong Đại chúng làm Sư Tử gầm, chuyển vầng Phạm Thanh tịnh vi diệu.

Mới lại Như Lai ở trong các Thiền định Giải thoát Tam muội, Tĩnh lặng nhớ Pháp. Là hôi bẩn hay Thanh tịnh, đều biết như thực phần vị trí các Định. Do vì biết chân thực, đó là Lực Trí tuệ Định thứ ba của Như Lai. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ Lực đó. Tức thời có thể biết rõ nơi tốt đẹp rộng lớn. Ở trong Đại chúng làm Sư Tử gầm, chuyển vầng Phạm Thanh tịnh vi diệu.

Mới lại Như Lai với các Chúng sinh Có tình. Là tự thân hay người khác đều biết như thực đủ loại tính Căn. Do vì biết chân thực, đó là Lực Trí tuệ Căn thứ tư của Như Lai. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ Lực đó. Tức thời có thể biết rõ nơi tốt đẹp rộng lớn. Ở trong Đại chúng làm Sư Tử gầm, chuyển vầng Phạm Thanh tịnh vi diệu.

Mới lại Như Lai với các Chúng sinh Có tình đều biết như thực đủ loại tin hiểu. Do vì biết chân thực, đó là Lực Trí tuệ tin hiểu thứ năm của Như Lai. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ Lực đó. Tức thời có thể biết rõ nơi tốt đẹp rộng lớn. Ở trong Đại chúng làm Sư Tử gầm, chuyển vầng Phạm Thanh tịnh vi diệu.

Mới lại Như Lai với các loại Cõi giới đều biết như thực vô số Tính Cõi giới. Do vì biết chân thực, đó là Lực Trí tuệ tính Cõi giới thứ sáu của Như Lai. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ Lực đó. Tức thời có thể biết rõ nơi tốt đẹp rộng lớn. Ở trong Đại chúng làm Sư Tử gầm, chuyển vầng Phạm Thanh tịnh vi diệu.

Mới lại Như Lai với tất cả nơi Đạo lớn, đều biết như thực. Do vì biết chân thực, đó là Lực Trí tuệ nơi Đạo lớn thứ bảy của Như Lai. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ Lực đó. Tức thời có thể biết rõ nơi tốt đẹp rộng lớn. Ở trong Đại chúng làm Sư Tử gầm, chuyển vầng Phạm Thanh tịnh vi diệu.

Mới lại Như Lai với vô số loại theo nghĩ nhớ ở Kiếp trước. Gọi là một lần sinh hai lần sinh, ba bốn năm lần sinh, hoặc là mười, mười một, thậm chí trăm lần sinh nghìn lần sinh. Trong vô số trăm nghìn lần sinh, trăm nghìn Kiếp thành Kiếp hỏng, thành hỏng với việc. Ta ở trong Chúng sinh Có tình đó tùy theo nơi được sinh, tên chữ như thế, họ giống như thế. Họ tộc như thế, khổ vui ăn uống như thế, phận hạn lượng thọ dài ngắn như thế. Thọ mệnh đã hết ở nơi sinh nào đó, mất nơi này sinh nơi kia, mất nơi kia sinh nơi này. Điều này với việc, với Pháp duyên ở các phương, vô số chủng loại theo nghĩ nhớ ở Kiếp trước, đều biết như thực. Do vì biết chân thực, đó là Lực Trí tuệ theo nghĩ nhớ ở Kiếp trước thứ tám của Như Lai. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ Lực đó. Tức thời có thể biết rõ nơi tốt đẹp rộng lớn. Ở trong Đại chúng làm Sư Tử gầm, chuyển vầng Phạm Thanh tịnh vi diệu.

Mới lại mắt Trời Thanh tịnh của Như Lai vượt hơn mắt người đời. Quan sát thấy tất cả Chúng sinh Có tình của Thế gian lúc sinh lúc mất, là đẹp hay xấu là phú quý hay bần tiện. Hoặc sinh theo hướng thiện hay sinh theo hướng ác, tùy theo Nghiệp làm được, thấy biết như thực. Nếu Nghiệp Thân miệng ý của các Chúng sinh Có tình, làm hạnh không thiện, hủy báng Thánh Hiền. Phát ra các thấy sai, Pháp Nghiệp thấy sai, tập hợp lại làm nguyên nhân. Mang Nhân duyên đó thân hỏng mệnh hết, rơi xuống Đường ác sinh trong Địa ngục. Nếu Nghiệp Thân miệng ý của các Chúng sinh Có tình, làm các hạnh thiện, không phỉ báng Thánh Hiền, phát ra Thấy đúng. Pháp Nghiệp Thấy đúng tập hợp lại làm nguyên nhân. Mang Nhân duyên đó thân hỏng mệnh hết. Ở nơi hướng thiện sinh lên trên Trời, như thế với việc đều biết như thực. Do vì biết chân thực, đó là Lực Trí tuệ mắt Trời thứ chín của Như Lai. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ Lực đó. Tức thời có thể biết rõ nơi tốt đẹp rộng lớn. Ở trong Đại chúng làm Sư Tử gầm, chuyển vầng Phạm Thanh tịnh vi diệu.

Mới lại tất cả các Phiền não của Như Lai đã hết, tùy theo tăng thêm Phiền não sai. Giải thoát Tâm thiện, Giải thoát Tuệ thiện, thấy Pháp như thế Trí tuệ tự chứng nghiệm quả. Ta đã hết sinh, hạnh Phạm đã tạo lập, việc cần làm đã làm xong về sau không nhận lấy Có, đều biết như thực. Do vì biết chân thực, đó là Lực Trí tuệ hết Phiền não thứ mười của Như Lai. Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác đầy đủ Lực đó. Tức thời có thể biết rõ nơi tốt đẹp rộng lớn. Ở trong Đại chúng làm Sư Tử gầm, chuyển vầng Phạm Thanh tịnh vi diệu.

Phật nói Kinh này xong, các chúng Tì Kheo nghe được Phật nói, đều rất vui mừng tin nhận kính thực hành.

 Phật nói Kinh Mười Lực của Phật.