Phật nói Kinh Tám hiểu của người lớn nhất
(Phật thuyết Bát đại Nhân giác Kinh)
Hán dịch: Hậu Hán An Tức Quốc Tam Tạng An Thế Cao
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2009-2013

 

Phật nói Kinh Tám hiểu của người lớn nhất.

Là Đệ tử Phật, thường cả ngày đêm, chí tâm nhớ khen, tám hiểu của người lớn nhất.

Giác ngộ thứ nhất. Thế gian Biến đổi, Đất nước dễ hỏng. Thân bốn Lớn Khổ Rỗng, năm Uẩn không có bản thân. Sinh mất thay đổi, dối trá không có chủ. Tâm là nguồn gốc của ác, thân hình là bóng của tội. Quan sát như thế, dần rời sinh chết.

Hiểu biết thứ hai. Tham muốn nhiều thì khổ, sinh chết mệt mỏi. Nổi từ tham muốn, tham muốn ít thì Không làm, thân tâm Tự do.

Hiểu biết thứ ba. Tâm đủ không chán, chỉ được cầu nhiều. Tăng lớn tội ác. Bồ Tát không như thế, thường nhớ biết đủ, yên nghèo giữ Đạo, chỉ Trí tuệ là Nghiệp.

Hiểu biết thứ tư. Lười nhác bê tha. Thường làm Tinh tiến, phá ác Phiền não. Hàng phục bốn Ma : Ma năm Uẩn. Do tham nhờ năm Uẩn. Ma Phiền não. Do nhiễm Phiền não. Ma chết. Do rời nhận sinh. Ma Trời. Do nổi kiêu mạn phóng túng. Ra ngoài ngục Cõi Uẩn : Cõi Sắc thân, Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết.

Giác ngộ thứ năm. Ngu si sinh chết. Bồ Tát thường nhớ, học rộng nghe nhiều. Tăng lớn Trí tuệ, thành công tài hùng biện, giáo hóa tất cả, đều được vui lớn.

Hiểu biết thứ sáu. Nghèo khổ oán nhiều, duyên ác ngang trái. Bồ Tát Bố thí, công bằng nhớ oan thân, không nhớ ác cũ, không ghét người ác.

Giác ngộ thứ bảy. Quá nhiều năm Tham muốn : Sắc thanh hương vị xúc thành hoạn nạn. Tuy là người đời, không nhiễm vui đời. Thường nhớ Ba áo, bình bát là khí cụ Pháp. Chí nguyện Xuất gia, giữ Đạo thanh bạch. Hạnh Phạm cao xa, Từ Bi tất cả.

Hiểu biết thứ tám. Sinh chết bùng cháy, khổ não vô lượng. Phát tâm Bậc Phật, rộng cứu tất cả. Nguyện thay chúng sinh, nhận vô lượng khổ. Giúp các chúng sinh, thành quả vui lớn.

Như tám việc này, kể cả các Phật Bồ Tát và người lớn nhất, do được giác ngộ. Tinh tiến thực hành Đạo, Từ Bi tu Tuệ, ngồi thuyền thân Pháp, tới bờ Niết Bàn. Lại về sinh chết, độ thoát chúng sinh. Dùng tám việc trước, mở dẫn tất cả. Giúp các chúng sinh, hiểu khổ sinh chết, rời bỏ năm Tham muốn, tu tâm Đạo Thánh. Nếu Đệ tử Phật khen tám việc này, trong mỗi nghĩ nhớ, mất vô lượng tội.

Tiến hướng Bồ Đề, nhanh lên Chính Giác. Vĩnh đứt sinh chết, thường ở vui sướng.

Phật nói Kinh Tám hiểu của người lớn nhất.