Phật nói Kinh Bốn Không đâu sợ
(Phật thuyết Tứ Vô sở úy Kinh)
Hán dịch: Đại sư Thần Thí Hộ
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

Phật nói Kinh Bốn Không đâu sợ

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở tại vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc Nước Xá Vệ. Khi đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo ! Các Ngài nghe Tuệ ! Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác thành công bốn Không đâu sợ. Ở trong Đại Chúng chuyển vầng Pháp lớn. Như Sư Tử gầm Tự do không sợ. Thời các Tì Kheo nghe lời nói đó xong. Phục đất đỉnh lễ, đỉnh lễ chân Phật, chắp tay báo cáo nói rằng : Thế nào là bốn Không đâu sợ của Như Lai ?

Phật bảo Tì Kheo ! Ta từ thời trước tới nay, ở trong Đại Chúng mà làm lời nói như thế. Như Lai thành công Chính Đẳng Chính Giác. Khi nói như thế Sa Môn, Bà La Môn, Ma Phạm người Trời, đều phát ra nói rằng : Nói được tuyên bố này, dựa vào giáo Pháp sai. Chưa từng nghe thấy có việc như thế. Khi đó Thế Tôn ở trong Chúng đó không hoảng không sợ. Tâm được yên vui, ở trong Không đâu sợ.

Mới lại bảo nói rằng : Thân của Ta Thanh tịnh, các Phiền não đã hết. Lúc nói như thế Sa Môn, Bà La Môn, Ma Phạm người Trời, đều phát ra nói rằng : Nói được tuyên bố này, dựa vào giáo Pháp sai. Chưa từng nghe thấy có việc như thế. Khi đó Thế Tôn ở trong Chúng đó không hoảng không sợ. Tâm được yên vui, ở trong Không đâu sợ.

Mới lại bảo nói rằng : Một chướng ngại bẩn loạn, có thể ngăn cản quả Đạo. Chướng ngại này nếu mất, Đạo Thánh tự hiện ra. Lúc nói như thế Sa Môn, Bà La Môn, Ma Phạm người Trời, đều phát ra nói rằng : Nói được tuyên bố này, dựa vào giáo Pháp sai. Chưa từng nghe thấy có việc như thế. Khi đó Thế Tôn ở trong Chúng đó không hoảng không sợ. Tâm được yên vui, ở trong Không đâu sợ.

Mới lại bảo nói rằng : Tu các Giới Định, có thể ra ngoài sinh chết, hết các báo ứng khổ. Lúc nói như thế Sa Môn, Bà La Môn, Ma Phạm người Trời, đều phát ra nói rằng : Nói được tuyên bố này, dựa vào giáo Pháp sai. Chưa từng nghe thấy có việc như thế. Khi đó Thế Tôn ở trong Chúng đó không hoảng không sợ. Tâm được yên vui, ở trong Không đâu sợ.

Phật bảo Tì Kheo ! Tên đó là Như Lai chuyển vầng Pháp lớn, bốn Không đâu sợ. Lại nữa Tì Kheo ! Cũng ở trong tám Đại Chúng thành công đầy đủ bốn Không đâu sợ. Thế nào là Tám ? Trước đây ở một nơi, có vô số trăm chúng Sa Môn. Hoặc dừng hay đứng hoặc đi hay ngồi. Hỗ trợ lẫn nhau cùng nói rằng : Từ trước tới nay Phật nói tướng Pháp như thế. Rất sâu khó hiểu, chưa từng nghe thấy. Là đúng hay sai, là ảo hay thực. Khi đó Như Lai nghe lời nói đó xong. Tâm không khiếp sợ, thân không dựng chân lông. Tự do Không sợ, như núi không động.

Lại nữa vô số trăm chúng Bà La Môn. Vô số trăm chúng Sát Đế Lợi. Vô số trăm chúng Cư Sĩ. Vô số trăm chúng bốn Vua Trời. Vô số trăm chúng Trời Đao Lợi. Vô số trăm chúng Vua Ma. Vô số trăm chúng Trời Phạm. Như thế tám Chúng hoặc dừng hay đứng hoặc đi hay ngồi. Hỗ trợ lẫn nhau cùng nói rằng : Từ trước tới nay Phật nói tướng Pháp như thế. Rất sâu khó hiểu, chưa từng nghe thấy. Là đúng hay sai, là ảo hay thực. Khi đó Như Lai nghe lời nói đó xong. Tâm không khiếp sợ, thân không dựng chân lông. Tự do Không sợ, như núi không động.

Phật nói rằng : Tì Kheo ! Tên đó là Ở trong tám bộ Đại Chúng, được Không đâu sợ. Tức thời đọc bài ca nói rằng :

Như Lai Tự do chuyển vầng Pháp. Trước hay thành công bốn Không sợ. Người Trời Ma Phạm và Sa Môn. Nghe câu của Thầy sợ do dự. Thân tâm không động được Không sợ. Lợi vui tất cả các Có tình. Giúp phát tâm Bình Đẳng Bồ Đề. Cung kính tu hành tới Niết Bàn.

Khi đó các Tì Kheo lớn nghe được Phật nói, tin nhận cung kính thi hành.

Phật nói Kinh Bốn Không đâu sợ.  

Print Friendly, PDF & Email