Phật nói Kinh Bố Thí
(Phật thuyết Bố Thí Kinh)
Hán dịch: Đại Sư Thần Pháp Hiền
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 10/2014

 

Phật nói Kinh Bố Thí

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc nơi Nước Xá Vệ, cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất. Nói Pháp Bố thí. Có ba mươi bảy loại.

Một là dùng tâm tin lớn mà làm Bố thí, đang được ly rời các ghen tị, được người kính trọng.

Hai là dựa vào thời Bố thí, được Nghiệp Thân miệng ý Thanh tịnh, bốn thời khắc yên ổn.

Ba là thường làm Bố thí, được thân tâm vui thích, không có tan loạn.

Bốn là tự tay Bố thí, được ngón tay thon dài, thân hình đoan chính.

Năm là vì người khác Bố thí, lại được người khác làm Bố thí vứt bỏ lớn.

Sáu là dựa vào dạy bảo Bố thí, tâm ly rời cầm lấy hình tướng, được Phúc Không có làm.

Bảy là đem đồ dùng sắc đẹp Bố thí, được thân đoan nghiêm, được chúng sinh yêu thích.

Tám là lấy đồ dùng thơm đẹp nhất Bố thí, thường được hương Chiên đàn, nhận lấy dùng để cúng dưỡng.

Chín là dùng mùi vị tốt nhất Bố thí, được mùi vị tốt nhất trong mùi vị, lợi ích tràn đầy thân tay chân.

Mười là như Pháp tôn trọng Bố thí, được yên ổn vui sướng, mọi người thấy vui mừng.

Mười một là dùng tâm rộng lớn Bố thí, được vô lượng Phúc rộng lớn.

Mười một là dùng thức ăn ngon Bố thí, được ly rời đói khát, kho tàng tràn đầy.

Mười ba là dùng nước tương Bố thí, được tới nơi không có các đói khát.

Mười bốn là dùng quần áo Bố thí, được áo đẹp nhất, trang nghiêm thân hình.

Mười lăm là dùng nơi ở Bố thí, được nhà đất thoáng rộng, lầu gác trang nghiêm.

Mười sáu là dùng đồ ngủ Bố thí, được sinh họ tộc tôn quý, tư trang sáng sạch.

Mười bảy là dùng voi ngựa xe quý Bố thí, được bốn Thần biến, không ôm giữ công dụng hay.

Mười tám là dùng thuốc uống Bố thí, được yên vui sung sướng, không có các bệnh tật.

Mười chín là dùng Kinh Pháp Bố thí, được thông suốt các mệnh Kiếp trước.

Hai mươi là dùng hoa quả Bố thí, được hoa bảy nhánh Hiểu.

Hai mươi mốt là dùng tua hoa Bố thí, được thoát khỏi cáu bẩn Tham muốn thù giận ngu si.

Hai mươi hai là dùng hương thơm Bố thí, được ly rời Phiền não hôi bẩn.

Hai mươi ba là lấy dù lọng Bố thí, được Tự do Pháp.

Hai mươi bốn là dùng linh mõ Bố thí, được lời nói hay đẹp.

Hai mươi lăm là dùng tiếng vui thích Bố thí, được tiếng Phạn hay sâu.

Hai mươi sáu là dùng đèn sáng Bố thí, được mắt Trời Thanh tịnh.

Hai mươi bảy là dùng lụa màu giấy trắng Bố thí, được quần áo Giải thoát.

Hai mươi tám là dùng nước hương tưới lên Tháp miếu của Như Lai.

Hai mươi chín là dùng nước hoa tắm thân Như Lai.

Ba mươi là dùng dầu thơm bôi trang sức tượng Phật. Cùng được ba mươi hai tướng, tám mươi diện mạo đẹp.

Ba mươi mốt là dùng nước hoa cho chúng Tăng tắm, được sinh gia đình phú quý, yên vui ít bệnh.

Ba mươi hai là dùng Tâm từ Bố thí, được dung mạo vui vẻ, không có các thù giận.

Ba mươi ba là dùng tâm thương xót Bố thí, được ly rời sát hại.

Ba mươi tư là dùng tâm vui mừng Bố thí, được không đâu sợ, rời xa lo buồn.

Ba mươi lăm là dùng tâm vứt bỏ Bố thí, được ly rời trở ngại, chứng được vui Vắng lặng.

Ba mươi sáu là dùng đủ các loại Bố thí, được đủ các loại Phúc.

Ba mươi bảy là dùng tâm không dừng ở không hình tướng Bố thí, được Bình Đẳng Chính Đẳng Chính Giác.

Phật bảo các Tì Kheo. Ba mươi bảy loại như thế, hạnh của người Trí tuệ, hạnh Bố thí vi diệu. Ngài nay nhận giữ lấy.

Khi đó Vua Nước Xá Vệ báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chúng con như thế nào mà làm Bố thí ?

Phật nói rằng : Vua lớn ! Nếu cầu Phúc báo tốt đẹp mà khi làm Bố thí. Tâm từ không sát hại, ly rời ghen tị. Thấy đúng tương ứng, xa lánh không thiện. Kiên trì giữ Giới cấm, thân thiết bạn thiện. Bịt cửa hướng tới ác, mở ra đường lên Trời. Tự lợi lợi người, tâm đó bình đẳng. Nếu Bố thí như thế, là Bố thí chân thực, là ruộng Phúc lớn.

Lại tiếp theo làm Bố thí, theo nguyện của tự tâm, được báo ứng đó. Hoặc dùng sắc đẹp, hương danh tiếng, châu báu mùi vị mềm mại, tay tự Bố thí. Được mọi người tôn trọng, quyến thuộc đầy đủ, quả báo phú quý yên vui. Hoặc dùng thức ăn uống Bố thí, mà được lực lớn. Hoặc dùng dầu bơ và đèn Bố thí mà được mắt Trời. Hoặc dùng tiếng vui thích Bố thí mà được tai Trời. Hoặc dùng thuốc uống Bố thí mà được trường thọ. Hoặc dùng nơi ở Bố thí mà được ruộng vườn lầu gác. Hoặc dùng nói Pháp Bố thí mà được Giới hạnh Thanh tịnh.

Phật nói rằng : Vua lớn ! Nếu dùng mười Thiện làm Bố thí, lại được mười loại báo ứng.

Mười Thiện là : Không sát sinh, không trộm cướp, không tham dâm, không nói dối, không nói thêu dệt, không nói ác, không nói hai lời, không tham muốn, không thù hận, không ngu si.

Mà được không yểu mệnh, tiền vật không tan mất, quyến thuộc trong sạch, nói ra chân thành, ly rời các ghen tị, người thấy được vui, bạn bè hòa thuận, không rơi xuống bần tiện, dung mạo đoan chính, Trí tuệ tương ứng, được quả báo như thế.

Phật nói rằng : Vua lớn ! Nếu dùng thức ăn uống tốt đẹp cúng dưỡng Phật Pháp Tăng. Được năm loại lợi ích. Tướng thân đoan nghiêm, khí lực tăng mạnh. Thọ mệnh lâu dài, yên ổn vui sướng, thành công tài hùng biện.

Như thế tất cả chúng sinh của châu Nam Thiệm Bộ, cha mẹ vợ con nam nữ quyến thuộc. Bố thí như trên, tùy theo cầu nguyện, đều cùng đầy đủ.

Nói Pháp này xong, đều rất vui mừng, làm lễ mà lui ra.

Phật nói Kinh Bố Thí.

Print Friendly, PDF & Email