PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

7. NGHI THƯỢNG CHÂN DUNG
* Tiết thứ làm nghi:

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
Hiếu đồ tang quyến,
Mời đến trước đây,
Tất cả đều quỳ,
Đốt hương mặc niệm …

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Dâng hương lên án cúng dường.
Cúi lễ giác linh ba lạy.
Tất cả thứ tự lại quỳ.
Một lòng chí thành làm lễ.

– TÁN HƯƠNG:
Trầm nhũ chiên đàn quí biết bao,
Lư vàng vừa bén khói bay cao,
Ba nghìn thế giới hương ngào ngạt,
Linh giác đi về dưới ánh sao!
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

– CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Chúng tôi thiết nghĩ:
Người,
Xuất thế độ sanh,
hiện huyễn tướng như trăng dưới nước;
Tùy cơ tiếp vật,
Tìm chân thân như bóng trong gương!
Thể dụng khôn lường
Máy then khó hiểu!
Kính bạch ngài!
Người:
Tánh hòa trong sáng,
Mắt tách (được) hoa mờ.
Xứng ngôi bốn chúng tôn thờ,
Đáng bậc nhiều người trọng vọng!
Nào ngờ:
Trần gian lặng bóng,
Thánh cảnh an thần!
Tuy biết rằng:
Tức sắc tức không,
Nhưng xót nỗi:
Nào sanh nào diệt!
Hình thần đâu biết,
Lòng mắt nào hay!
May thay di ảnh còn đây,
Nhìn bóng nhớ người đỡ tủi.
Xin lên bảo tọa,
Sớm tối cung chiêm,
Hoa đổi hương thêm,
Như thầy còn vậy!

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
– Sơ hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

– KỆ TRÀ:
Trượng thất hơi sương lạnh,
Thiền đường khói mây mờ,
Thiên nhiên mày mặt thật,
Vẽ lên để tôn thờ!

– CHỦ LỄ XƯỚNG:
(Hoặc tán lễ Danh hiệu giác linh ghi trong long vị).

Chí tâm đảnh lễ: … đường thượng nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ …, húy thượng … hạ …, hiệu … Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh. (lễ 3 lần)

– CHỦ LỄ TUYÊN SỚ:
Tín hương vừa bén,
Linh giác đã hay,
Lễ tiến hôm nay,
Sớ văn bái bạch.
Cúi xin linh giác từ bi,
Phủ thùy chứng giám!

– TUYÊN ĐỌC VĂN SỚ:
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch giác linh Hòa thượng!
Tất cả chúng tôi cảm thấy rằng:
Mưa chiều khói nước mênh mông,
Thuyền con lạnh lẽo;
Đêm vắng đèn thiền loe lét,
Tháp miếu quạnh hiu!
Tìm đạo mạo thêm buồn,
Nhìn di dung càng nhớ!

Sớ rằng:
Nay có Tỳ kheo Thích … cùng bốn chúng Tăng Ni, mười phương Phật tử thuộc chùa … ở xã … huyện … tỉnh …

Giờ này,
Trước thềm kính cẩn,
Dưới tọa nghẹn ngào!
Đau thương vì:
Đường thượng Bổn sư:
Từ xa trần thế,
Đánh mất huyễn thân.
Bốn chúng bơ vơ,
Biết đâu tham hỏi!
Chạnh lòng thao thức,
Lo nghĩ đứng ngồi.
May thay!
Ưu Điền (vua) ngày trước nhớ Phật,
Nắn đúc tượng vàng.
Và nhờ vậy,
Đệ tử hôm nay thờ thầy,
Vẽ tô ảnh sắc.
Để rồi,
Hương hoa cung phụng,
Tán tụng tôn vinh,
Ngỏ xem đường nét tinh thần,
Hầy thấy xưa nay mày mặt!
Nay thời,
Linh mô an vị,
Tang sự viên hoàn,
Dâng sớ mấy hàng,
Cúi đầu bái bạch.

Nam mô … đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ …, húy thượng … hạ …, hiệu … Tân tịch Bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:
Thầm gia bí quyết,
Mật chú di hình,
Hiển hiện linh thiêng,
An ủi chúng con đau khổ;
Quang minh lừng lẫy,
Xôn xao mọi xứ ngưỡng cầu.
Đi nhớ ở thương,
Sống sao thác vậy!
Cẩn sớ.
Nay, ngày … tháng … năm … PL. 254 …

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Á hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

– KỆ TRÀ:
Vang bóng tìm nơi nao,
Người không, pháp có sao?
Không đi, vì không đến,
Chim ấn dấu trời cao!

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Phụng thực

– TỤNG:
Cúng dường Nam mô tát phạ …

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Chung hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

– KỆ TRÀ:
Bát vàng, cơm Hương Tích,
Bình ngọc, nước Triệu Châu.
Đầy vơi mùi thiền vị,
Đệ tử nguyện xin hầu.
Thiền duyệt Tạng Bồ Tát.

– TỤNG:
Bát Nhã Tâm kinh v.v…
Vãng sanh thần chú v.v…

CHỦ LỄ BẠCH:
Kính bạch Hòa thượng giác linh!
Đến đây:
Chân dung đã thượng,
Sắc tướng như sanh,
Bốn chúng lòng thành,
Cúi đầu kính chúc.
Chúng con kính chúc Hòa thượng:
Đến nước Như Lai,
Tiêu diêu tự tại.
Vào nhà Từ phụ,
An nghỉ lâu dài.
Và xin Hòa thượng gia hộ cho chúng con:
Đạo nghiệp vuông tròn,
Tín tâm kiên cố,
Giữ gìn ấn Tổ,
Xây dựng Tôn phong.
Tất cả một lòng,
Cúi đầu lễ tạ,
Trống chuông Bát Nhã,
Tang lễ đã hoàn.

– TÁN THÀNH:
Chân như chẳng biến lại tùy duyên,
Mắt sáng, bụi tiêu, một tánh viên.
Cất bước đã ra ngoài vũ trụ,
Độ sanh trở lại một từ thuyền.

– TÁN:
Tiêu diêu kim thế giới v.v…
Nguyện tiêu …
Nguyện sanh …

– TẢ BẠCH XƯỚNG:
Hiếu đồ tang quyến,
Lễ thành ba lạy.