NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

NGHI THỨC THỌ GIỚI TỲ-KHEO-NI

Giới Tỳ-kheo-ni cũng rất cao quý và quan hệ trong Tăng luân. Thế nên các Đại đức Ni làm thầy, thấy người cầu đại giới thì trước hết phải coi mỗi sự có đúng như giới pháp hay không. Trước khi thọ giới một tháng, bảo lạy tam thiên Phật, sám trừ nghiệp chướng cho thanh tịnh. Phải thỉnh Tam sư Thất chứng trong số Đại đức Ni cho đúng như pháp, nghĩa là Tam sư phải đủ 12 tuổi hạ trở lên, Thất chứng phải đủ 10 tuổi hạ trở lên và giới hạnh phải thanh tịnh. Nếu ở chỗ biên địa ít Tăng thì có thể thỉnh Tam sư Nhị chứng. Nếu Giới tử đông nhiều thì nên thỉnh 2 vị Giáo thọ để giáo thọ cho mau chóng. Nên thỉnh hai vị làm Dẫn thỉnh (Điển lễ).

Thức-xoa-ma-na xin thọ giới Tỳ-kheo-ni thì phải đúng 20 tuổi mới cho. Giới tử phải đủ 5 y1 một bát ứng khí, một đãy lọc nước, một phu cụ. Tất cả đều không được tạm mượn. Trước ngày truyền giới phải qua cuộc khảo hạch rồi dạy cách tác bạch, cách trả lời…

Phải chuẩn bị chu đáo để đàn giới được viên mãn. Nếu không có giới trường riêng thì truyền giới trước Tam bảo.

I. ĐĂNG ĐÀN

Đến giờ truyền giới, Dẫn thỉnh (Điển lễ) Ni đem 2 vị Giới tử Ni đến từng phòng thỉnh Giới sư Ni bằng cách:

Dẫn thỉnh Ni lạy 1 lạy, quỳ bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư tôn Giới sư Ni, trước đã định ngày hôm nay đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo-ni. Nay đã đến giờ, chúng con xin thành tâm cầu thỉnh trên chư tôn tề nghệ Lễ đường cho các Giới tử lễ bạch. Xin chư tôn từ bi thính thọ.

Giới sư Ni đáp:

– Tốt lắm!

Dẫn thỉnh Ni lạy 3 lạy, lui ra.

Khi Thập sư Ni y hậu đã chỉnh tề, Dẫn thỉnh Ni đánh 3 tiếng khánh, xướng:

– Cung thỉnh chư tôn tề nghệ Lễ đường.

– Cung thỉnh chư tôn phân ban an tọa.

II. CUNG AN CHỨC SỰ

Dẫn thỉnh Ni và 2 Giới tử lớn ra giữa bạch cung thỉnh cung an chức sự bằng cách đứng mà tác bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư tôn Giới sư Ni, chúng con có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ tác bạch:

(Lạy 1 lạy, quỳ bạch)

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch trên chư tôn, hôm nay Giới đàn thiết lập, chánh luật tuyên hành, chung bản hòa minh, thánh hiền vân tập. Chúng con xin:

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đàn đầu Hòa thượng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Yết-ma A-xà-lê.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Giáo thọ A-xà-lê.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ nhất tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ nhị tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ tam tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ tứ tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ ngũ tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ lục tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ thất tôn chứng.

Cúi xin chư tôn thùy từ nhẫn khả cho các Giới tử được ân triêm công đức.

Hòa thượng Ni đáp:

– Thiện tai khả nhĩ! (Được, tốt lắm!)

Dẫn Thỉnh Ni:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chư tôn đã thùy từ hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (Lạy 3 lạy)

III. THỈNH GIỚI SƯ ĐĂNG ĐÀN

Các Giới tử sắp hành tề chỉnh, một Giới tử lớn đứng trước, đại diện tác bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư tôn Đại đức Ni, chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch: (Lạy 1 lạy, quỳ bạch)

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch trên chư tôn Đại đức Ni, chúng con bấy lâu khát ngưỡng giới pháp, nay đủ duyên lành, trên chư tôn Đại đức Ni đã thùy từ lân mẫn. Bây giờ đã đến lúc, chúng con xin kiền thỉnh chư tôn đăng đàn truyền giới, cho chúng con được ân triêm công đức.

Hòa thượng Ni đáp:

– Thiện tai khả nhĩ! (Được, tốt lắm!)

Giới tử lại bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Trên chư tôn Đại đức Ni đã từ bi hứa khả, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (Lạy 3 lạy)

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Cung thỉnh chư tôn tề nghệ Tổ đường.

Đến Tổ đường, xướng:

– Cung thỉnh chư tôn thứ đệ lập ban.

– Nhất tâm đảnh lễ Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

– Thỉnh chư tôn phân lập lưỡng ban.

– Chư Giới tử tựu ban.

– Nhất tâm đảnh lễ Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

– Cung thỉnh chư tôn tề nghệ Tam bảo tiền

– Cung thỉnh chư tôn thứ đệ tấn ban.

Giới sư hướng về Tam bảo, các Giới tử đứng một bên. Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Cung thỉnh chư Tôn hồ quỳ, niệm hương.

Hòa thượng Ni dâng hương cầu nguyện:

– Ngã đệ tử chúng đẳng khể thủ, kiền bổng chơn hương phụng hiến đạo tràng Giáo chủ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng. Duy nguyện thùy từ lân mẫn, phủ tứ oai quang nạp thọ chơn hương, phổ đồng cúng dường. Tư thời đệ tử chúng đẳng phụng vì Việt Nam quốc…. tỉnh…. quận…. xã…. tự. Kim Giới tử…. pháp danh…. ư…. niên…. nguyệt…. nhật, kiến đàn thọ Tỳ-kheo-ni giới. Đệ tử chúng đẳng phần hương tiến hoa, phụng thỉnh Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng, phổ cập Hộ pháp chư thiên, thiện thần chúng đẳng, duy nguyện từ mẫn giáng lâm chứng minh gia bị. Tỷ đệ tử chúng đẳng phụng hành pháp sự, nội chướng tiềm tiêu, ngoại ma vô nhiễu, thứ chư Giới tử giới châu quang nhuận, đạo quả viên thành. Thượng chúc Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, quốc giới thái bình, nhân dân an lạc, hiển u quân lợi, pháp giới mông huân, cung cẩn phần hương, hy thùy chiếu giám.

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Phụng hiến hương hoa, các các hồ quỳ, đầu thành sám hối.

Hòa thượng Ni bạch sám:

– Đệ tử chúng đẳng nhất tâm sám hối:

                   Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

                   Giai do vô thỉ tham, sân, si

                   Tùng thân, ngữ, ý chi sở sanh

                   Nhất thiết ngã kim giai sám hối.

             Nam mô Cầu sám hối Bồ-tát ma-ha-tát

(3 lần)

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Sám hối dĩ, các các khởi thân đảnh lễ Tam bảo:

– Nhất tâm đảnh lễ, nam mô Thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam bảo, tam bái.

– Cung thỉnh chư tôn phân lập lưỡng ban.

– Chư Giới tử tựu ban.

– Nhất tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam bảo tam bái. 

– Nhất tâm đảnh lễ đạo tràng giáo chủ Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, tam bái.

– Nhất tâm đảnh lễ đương hội đạo tràng nhất thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng, tam bái.

– Cung thỉnh chư Giới sư tề nghệ Giới trường

(Nếu riêng có Giới trường để truyền giới thì tốt. Nếu không có Giới trường riêng thì phương tiện ở trước Tam bảo kết giới, truyền giới. Nếu ở trước Tam bảo mà thọ, hoặc đến Giới trường riêng mà thọ thì Dẫn thỉnh Ni, tùy nghi mà xướng “Tề nghệ Tam bảo tiền” hay “Tề nghệ Giới trường”).

Đến Giới trường, Giới sư lạy 3 lạy, Dẫn thỉnh Ni cầm 5 nén hương quỳ bên phải, bạch:

Nhất chú chiên đàn hương

                        Cử khởi biến thập phương

                        Thỉnh sư đăng bảo tọa

                        Bỉnh pháp quảng tuyên dương.

Dẫn thỉnh tiếp xướng:

Hàng phục ma lực oán

                           Trừ kiết tận vô dư

                           Đàn thượng kích kiền chùy

                           Giới sư đương vân tập

                           Chư hữu văn pháp nhân

                           Độ lưu sanh tử hải

                           Văn thử diệu hương âm

                           Tất đương vân lai tập.

                Nam mô Vân lai tập Bồ-tát ma-ha-tát. 

(3 lần)

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Cung thỉnh chư tôn thăng tòa an tọa.

Giới sư thăng tòa an tọa, Dẫn thỉnh chắp tay cử hương tán:

Lư hương sạ nhiệt

                             Pháp giới mông huân

                             Chư Phật hải hội tất diêu văn

                             Tùy xứ kiết tường vân

                             Thành ý phương ân

                             Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương vân cái Bồ-tát ma-ha  tát. (3 lần)

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần)

Vô thượng thậm thâm Tỳ-ni pháp

                    Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

                    Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

                    Nguyện giải Như Lai Tỳ-ni nghĩa.

            Nam mô Khai bảo tạng Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Chư Giới tử thính các lập ban.

– Văn khánh thinh, chí thành đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Tam bảo, tam bái.

– Đảnh lễ Hòa thượng truyền giới, tam bái.

– Đảnh lễ Yết-ma A-xà-lê, tam bái.

– Đảnh lễ Giáo thọ A-xà-lê, tam bái.

– Đảnh lễ chư vị Tôn chứng, tam bái.

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Hòa thượng Ni khai đạo:

– Các Giới tử lắng nghe! Ba đời chư Phật đều do xuất gia giữ giới mà được thành đạo, lịch đại Tổ sư cũng do vậy mới có thể hoằng truyền chánh pháp. Cho nên tham thiền học đạo, giới luật làm trước. Nếu không tránh lỗi ngừa quấy thì làm sao mà thành Phật tác Tổ. Bởi thế, người thọ trì giới pháp, giữ đủ luật nghi của Phật thì có thể làm được việc Phật giao phó. Nên trong kinh có nói rằng: Muốn thấy Phật tánh, chứng Niết-bàn thì phải hết lòng giữ giới cho thanh tịnh. Tướng tốt của Như Lai lấy giới làm nhân, năm phần pháp thân đều y giới pháp mà có. Do đó biết rằng không kính giới thì không được thọ giới.

Dẫn thỉnh Ni bảo:

– Các Giới tử hướng về Hòa thượng Ni lạy một lạy.

Tiếp bảo:

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Dẫn thỉnh Ni bảo:

– Các Giới tử! Nay cung thỉnh Giới sư. Phép thỉnh sư các vị phải tự nói, nhưng vì các vị chưa thể nói được, nay tôi chỉ cho các vị, các vị nói theo tôi:

“Bạch Đại đức Ni một lòng thương xót, Thức-xoa-ma-na chúng con pháp danh là…., nay thỉnh Đại đức làm Hòa thượng. Xin Đại đức vì thương xót chúng con mà làm Hòa thượng. Con nương theo Đại đức được thọ giới Tỳ-kheo-ni”. (Thỉnh 3 lần, mỗi lần xá 1 xá).

Hòa thượng Ni bảo:

– Thiện tai khả nhĩ! Các vị hãy giữ thân tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp:

– Nam mô Phật, chúng con xin vâng lời. (Xá)

Dẫn thỉnh Ni lại bảo:

– Các Giới tử hướng về Yết-ma Ni lạy một lạy.

Tiếp bảo:

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Và nói:

– Các vị hãy nói theo tôi:

“Bạch Đại đức Ni một lòng thương xót, con pháp danh là…. nay thỉnh Đại đức làm Yết-ma A-xà-lê. Xin Đại đức vì thương xót chúng con mà làm Yết-ma A-xà-lê. Con nương theo Đại đức mà được thọ giới Tỳ-kheo-ni”. (Thỉnh 3 lần, mỗi lần xá 1 xá).

Yết-ma Ni bảo:

– Thiện tai khả nhĩ! Các vị hãy giữ thân tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp:

– Nam mô Phật, chúng con xin vâng lời. (Xá)

Dẫn thỉnh Ni lại bảo:

– Các Giới tử hướng về thầy Giáo thọ Ni lạy một lạy.

Tiếp bảo:

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Và nói:

– Các vị hãy nói theo tôi:

“Bạch Đại đức Ni một lòng thương xót, Thức-xoa-ma-na chúng con pháp danh là….  nay thỉnh Đại đức làm Giáo thọ A-xà-lê. Xin Đại đức vì thương xót chúng con mà làm Giáo thọ A-xà-lê. Con nương theo Đại đức mà được thọ giới Tỳ-kheo-ni”. (Thỉnh 3 lần, mỗi lần 1 xá).

Giáo thọ Ni bảo:

– Thiện tai khả nhĩ! Các vị hãy giữ thân tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp:

– Nam mô Phật, chúng con xin vâng lời. (Xá)

Giáo thọ Ni bảo:

– Các Giới tử hướng về các vị Tôn chứng lạy 1 lạy.

Tiếp bảo:

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Và nói:

– Các Giới tử! Các vị hãy nói theo tôi:

“Chư Đại đức Ni một lòng thương xót, Thức-xoa-ma-na chúng con pháp danh là…. nay thỉnh chư Đại đức làm Tôn chứng. Xin chư Đại đức vì thương xót chúng con mà làm Tôn chứng. Con nương theo chư Đại đức mà được thọ giới Tỳ-kheo-ni”. (3 lần, mỗi lần xá 1 xá).

Các Tôn chứng cùng đáp:

– Thiện tai khả nhĩ!

Giới tử cúi đầu xá.

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ chư tôn Giới sư, tam bái.

– Thoái ban.

Dẫn thỉnh Ni dẫn các Giới tử đến chỗ hỏi già nạn.

Giới tử đi rồi, Yết-ma Ni đánh khánh hỏi, Dẫn thỉnh Ni đáp:

– Tăng nhóm chưa?

– Tăng nhóm đã đủ rồi.

– Hòa hợp không?

– Hòa hợp.

– Người chưa thọ giới Cụ túc đã ra chưa?

– Đã ra rồi.

– Tăng nay hòa hợp để làm gì?

– Yết-ma truyền thọ giới Tỳ-kheo-ni.

Yết-ma Ni thuyết tiền phương tiện như vậy rồi, hỏi già nạn cho Giới tử bằng cách: Giáo thọ Ni ra trước Tăng lạy 1 lạy. Nếu 2 vị Giáo thọ thì đồng ra lạy, rồi luân phiên đến ngồi nơi bàn hỏi già nạn.

Dẫn thỉnh Ni dẫn Giới tử đến – bảo lạy thầy Giáo thọ 1 lạy, hồ quỳ hiệp chưởng.

Giáo thọ Ni bảo:

– Các Giới tử lắng nghe, chớ có sợ hãi. Trong chốc lát nữa các vị sẽ được đặt vào chỗ cao cả và siêu việt.

Trước hết, Giáo thọ Ni giăng y ra, xếp y lại và mở bát coi có đúng sắc thể lượng không, xét đúng luật rồi hỏi:

– Giới tử! Đây là An-đà-hộiđây là Uất-đa-la-tăngđây là Tăng-già-lêđây là Bát-đa-la, đây là phu cụ. Y, bát và phu cụ này có phải của các vị không?

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật, phải.

– Các Giới tử nghe cho kỹ. Bây giờ tôi hỏi các vị, các vị phải hết lòng thành thật mà đáp, nếu có thì nên nói có, nếu không thì nên nói không.

– Các vị có phạm biên tội 2không?

– Nam mô Phật, không.

– Các vị có phạm hạnh nhơ với Tỳ-kheo 3không?

– Nam mô Phật, không.

– Các vị có phải tặc tâm thọ giới 4không?

– Nam mô Phật, không.

– Các vị có phá nội, ngoại đạo6không?

– Nam mô Phật, không.

– Các vị có giết cha không?

– Nam mô Phật, không.

– Các vị có giết mẹ không?

– Nam mô Phật, không.

– Các vị có giết A-la-hán không?

– Nam mô Phật, không.

– Các vị có phá Yết-ma Tăng7không?

– Nam mô Phật, không.

– Các vị có ác tâm làm thân Phật ra huyết8không?

– Nam mô Phật, không.

– Các vị có phải là phi nhơn9không?

– Nam mô Phật, không.

– Các vị có phải là hai căn10không?

– Nam mô Phật, không.

 

CHÚ THÍCH

 1.  Tỳ-kheo-ni phải đủ 5 y. Ba y, như Tỳ-kheo. Tỳ-kheo-ni có thêm tăng-kì-chi (tăng-khước-kỳ) và phú kiên y. Pāli (Vin.ii. 272): saṅkacchika (Tăng-kỳ-chi hay phú kiên y, hay yếm che ngực), udakasāṭika (quyết-tu-la, thủy dục y, quần hay váy để tắm mưa). Trong bản Hán, tăng-khước-kỳ và phú kiên y khác nhau. Có thể nhầm. Thập tụng 46 (tr.331c05): phú kiên y 覆肩衣 và quyết-tu-la 厥修羅. Ngũ phần 29 (tr.187c20): phú kiên y 覆肩衣, thủy dục y 水浴衣. Tăng kỳ 30 (tr.472b22): phú kiên y, vũ y 雨衣. (chú thích Tứ phần luật 3 – HT Thích Đỗng Minh dịch). Nhưng khi truyền y, chỉ truyền ba y như Tỳ-kheo.
 2. Các già nạn trong nghi thức này là dựa theo Tứ phần luật Tỳ-kheo-ni yết-ma pháp, tr.1066c, T22n1434. (Biên tội: xem cht. 2, Nghi tấn đàn Tỳ-kheo). Theo Đàm-vô-đức luật bộ tạp yết-ma, tr. 1049a, T22n1432, hỏi là “Người đã từng thọ Tỳ-kheo-ni chưa?” Già nạn này khác với già nạn về phạm biên tội của Tỳ-kheo. Vì nếu người nữ đã từng thọ Tỳ-kheo-ni, rồi hoàn tục, dù không phạm các trọng cấm và đã hoàn giới như pháp, theo luật chế (Căn bản nhất thiết hữu bộ Tỳ-nại-da tạp sự 30, Thập Tụng ‘Trùng trị sự nghĩa tập yếu, quyển 17, Sa-môn Trí Húc soạn tập – Tục tạng 40, tr. 483b5’, …) không cho phép thọ cụ túc lại.
 3. Khi làm cư sĩ có phạm bất tịnh với Tỳ-kheo.
 4. Tặc tâm thọ giới như Tặc trú. Xem cht. 4, Nghi tấn đàn Tỳ-kheo.
 5.  Xem cht. 5, Nghi tấn đàn Tỳ-kheo. Trong Tạp yết-ma, ni không có già nạn này[/note không?

  – Nam mô Phật, không.

  – Các vị có phải hoàng môn5 Hoàng môn: phi nam phi nữ, không hoàn toàn tánh người nữ (Xem thêm cht. 8, Nghi tấn đàn Tỳ-kheo). Trong Tạp yết-ma cũng không có trường hợp này.

 6. Phá Yết-ma Tăng là ở trong một cương giới mà tách ra hai chúng và đồng thời làm Yết-ma. Ni không có trường hợp phá pháp luân Tăng, vì người nữ không thể tự xưng là Phật. Tạp yết-ma không có già nạn này.
 7. Phật đã diệt độ thì phá tượng Phật, phá hoại chùa là đồng tội làm thân Phật ra huyết.
 8. Xem cht. 9, Nghi tấn đàn Tỳ-kheo.
 9. Xem cht. 11, Nghi tấn đàn Tỳ-kheo.