Kinh Rất Hiếm Có
(Thậm Hi Hữu Kinh)
Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 10/2014

 

Kinh Rất Hiếm Có

Tôi nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn ở núi Thứu Phong nơi thành Vương Xá. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất một nghìn hai trăm năm mươi người đi theo. Và vô lượng Bồ Tát, các người Trời.

Khi đó Tôn Giả A Nan. Ở phần sáng sớm do vì xin cơm. Mặc áo cầm bát vào thành Vương Xá lần lượt đi xin ăn. Từ xa thấy một nơi có lầu gác lớn cao tầng. Nhiều cấu trúc mới nghiêm đẹp, trang sức sáng đẹp rất đáng yêu thích. Đã thấy nó rồi bên trong tự suy nghĩ. Nếu có các người nam thiện hoặc người nữ thiện. Hay tạo ra lầu gác cao tầng, cao rộng như thế. Nghiêm đẹp trang sức sáng đẹp rất đáng yêu thích. Kính dâng Bố thí cho chúng Tăng Đức lớn bốn phương.

Lại có các người nam thiện hoặc người nữ thiện. Với các Như Lai sau khi nhập Niết Bàn làm ra Tháp báu. Hạn lượng của nó nhỏ như quả Soài. Dùng Xá Lợi Phật như hạt cải bố trí yên ở trong nó. Cột cờ dựng lên dùng để hiện ra, hạn lượng như chiếc kim lớn. Bên trên yên ổn chín vòng tròn như lá táo nhỏ. Hoặc tạo ra tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch. Như thế hai loại tụ Phúc được sinh, là nhiều phải không ?

Khi đó Tôn Giả A Nan liền làm nghĩ nhớ đó. Ở thành Vương Xá đã lần lượt xin cơm, đi ra trở về nơi ở của mình. Ăn cơm xong thu dọn áo bát, rửa chân xong. Thời sau bữa ăn đi tới nơi ở của Như Lai. Tới rồi đỉnh lễ đôi chân Thế Tôn. Lui dừng ở một bên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Do con hướng về ở phần sáng sớm. Do vì xin cơm mặc áo cầm bát. Vào thành Vương Xá lần lượt đi xin ăn. Từ xa thấy một nơi có lầu gác lớn cao tầng. Nhiều cấu trúc mới nghiêm đẹp, trang sức sáng đẹp rất đáng yêu thích. Đã thấy nó rồi bên trong tự suy nghĩ.

Nếu có các người nam thiện hoặc người nữ thiện. Hay tạo ra lầu gác cao tầng, cao rộng như thế. Nghiêm đẹp trang sức sáng đẹp rất đáng yêu thích. Kính dâng bố thí cho chúng Tăng Đức lớn bốn phương.

Lại có các người nam thiện hoặc người nữ thiện. Với các Như Lai sau khi nhập Niết Bàn làm ra Tháp báu. Hạn lượng của nó nhỏ như quả Soài. Dùng Xá Lợi Phật như hạt cải bố trí yên ở trong nó. Cột cờ dựng lên dùng để hiện ra, hạn lượng như chiếc kim lớn. Bên trên yên ổn chín vòng tròn như lá táo nhỏ. Hoặc tạo ra tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch.

Như thế hai loại tụ Phúc được sinh, là nhiều phải không ? Cho nên con nay thăm hỏi Thế Tôn. Chỉ mong Như Lai thương xót vì nói.

Khi đó Thế Tôn dùng tiếng Phạn bảo A Nan nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Ngài nay vì muốn lợi ích yên vui vô lượng chúng sinh. Thương xót các loại người Trời Thế gian. Giúp cho được nghĩa lớn lợi ích yên vui. Thăm hỏi Như Lai nghĩa lớn như thế. Ngài nay lắng nghe suy nghĩ thiện nhất. Ta đang vì ngài phân biệt giảng giải.

A Nan báo cáo Phật. Tuy nhiên Thế Tôn ! Nguyện ham muốn nghe.

Lúc đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Liền ở châu Thiệm Bộ nơi phương Nam này. Xung quanh dài rộng chừng năm mươi sáu nghìn cây số. Bắc rộng Nam hẹp. Hình dáng như thùng xe. Mặt người cũng như thế. Nếu như ở bên trong hợp lại thành một đoạn. Hoặc là rừng mía hay rừng lau sậy hoặc là rừng trúc. Hoặc lại các ruộng lúa, ruộng vừng đen. Tràn đầy kín khắp ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn khắp châu Thiệm Bộ như thế. Hoặc quả Tu Đà Hoàn hay quả Tư Đà Hàm, hay quả A Na Hàm hay A La Hán, hoặc các Duyên Giác. Tràn đầy kín khắp cũng không tách nứt gián đoạn như các cây mía. Nếu có một nhà với chúng Thánh đó, hết đời cung kính theo việc cúng dưỡng. Kính dâng Bố thí áo vi diệu thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống và các duyên riêng tư. Với mỗi một người đó sau khi vào Niết Bàn. Đốt thân như Pháp thu lấy xương để lại. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Hương bột hương ướp hương hoa man. Cờ lọng trướng báu âm nhạc cao đẹp. Quang sáng đèn đuốc ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào. Do Nhân duyên như thế sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không ?

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ.

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Tạm bố trí châu Thiệm Bộ ở phương Nam này. Với châu Tì Đề Ha ở phương Đông này. Xung quanh dài rộng chừng sáu mươi tư nghìn cây số. Hình dáng như nửa vầng Trăng, mặt người cũng như thế. Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn. Thành rừng mía hay rừng lau sậy hoặc là rừng trúc. Hoặc lại các ruộng lúa, ruộng vừng đen. Tràn đầy kín khắp ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn khắp châu Tì Đề Ha ở phương Đông đó như thế. Được quả Tu Đà Hoàn hay quả Tư Đà Hàm, hay quả A Na Hàm hay A La Hán, hoặc là các Duyên Giác. Tràn đầy kín khắp cũng không tách nứt gián đoạn như các cây mía. Nếu có một nhà với chúng Thánh đó, hết đời cung kính theo việc cúng dưỡng. Kính dâng Bố thí áo vi diệu thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống và các duyên riêng tư. Với mỗi một người đó sau khi vào Niết Bàn. Đốt thân như Pháp thu lấy xương để lại. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Hương bột hương ướp hương hoa man. Cờ lọng trướng báu âm nhạc cao đẹp. Quang sáng đèn đuốc ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào. Do Nhân duyên như thế sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không ?

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Tạm bố trí châu Tì Đề Hà ở phương Đông này. Với châu Cồ Đà Ni ở phương Tây này. Xung quanh dài rộng chừng bảy mươi hai nghìn cây số. Hình dáng như vầng mặt Trời, mặt người cũng như thế. Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn. Hoặc các rừng mía hay rừng lau sậy hoặc là rừng trúc. Hoặc lại các ruộng lúa, ruộng vừng đen. Tràn đầy kín khắp ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn khắp châu Cồ Đà Ni ở phương Tây đó như thế. Hoặc quả Tu Đà Hoàn hay quả Tư Đà Hàm, hay quả A Na Hàm hay A La Hán, hoặc các Duyên Giác. Tràn đầy kín khắp cũng không tách nứt gián đoạn như các cây mía. Nếu có một nhà với chúng Thánh đó, hết đời cung kính theo việc cúng dưỡng. Kính dâng Bố thí áo vi diệu thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống và các duyên riêng tư. Với mỗi một người đó sau khi vào Niết Bàn. Đốt thân như Pháp thu lấy xương để lại. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Hương bột hương ướp hương hoa man. Cờ lọng trướng báu âm nhạc cao đẹp. Quang sáng đèn đuốc ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào. Do Nhân duyên như thế sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không ?

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Tạm bố trí châu Cồ Đà Ni ở phương Tây. Với châu Câu Lô lớn ở phương Bắc này. Xung quanh dài rộng chừng tám mươi nghìn cây số. Đất hình dáng như phương Tây, mặt người cũng như thế. Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn. Hoặc các rừng mía hay rừng lau sậy hoặc là rừng trúc. Hoặc lại các ruộng lúa, ruộng vừng đen. Tràn đầy kín khắp ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn khắp châu Câu Lô lớn ở phương Bắc đó như thế. Hoặc quả Tu Đà Hoàn hay quả Tư Đà Hàm, hay quả A Na Hàm hay A La Hán, hoặc các Duyên Giác. Tràn đầy kín khắp cũng không tách nứt gián đoạn như các cây mía. Nếu có một nhà với chúng Thánh đó, hết đời cung kính theo việc cúng dưỡng. Kính dâng Bố thí áo vi diệu thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống và các duyên riêng tư. Với mỗi một người đó sau khi vào Niết Bàn. Đốt thân như Pháp thu lấy xương để lại. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Hương bột hương ướp hương hoa man. Cờ lọng trướng báu âm nhạc cao đẹp. Quang sáng đèn đuốc ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào. Do Nhân duyên như thế sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không ?

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Tạm bố trí châu Câu Lô lớn ở phương Bắc. Chúa Trời Đế Thích có đài lớn cao tầng. Đài này dừng dựa vào tám vạn bốn nghìn các trụ báu vi diệu. Mỗi một lồng trụ báu dùng đủ các loại lưới võng châu báu lưu ly xanh vi diệu trên Trời. Dùng cát vàng rải lên, tưới bằng nước hương. Xung quanh đài này tám vạn bốn nghìn cửa sổ báu vi diệu. Mỗi một song cửa dùng đủ các loại rèm châu báu lưu ly xanh vi diệu trên Trời rủ xuống. Dùng cát vàng rải lên, tưới bằng nước hương. Đài này lại có tám vạn bốn nghìn các lầu đối địch vi diệu. Mỗi một lầu đối địch báu dùng đủ các loại lưới châu Pháp vi diệu lưu ly xanh trên Trời che lên. Dùng cát vàng rải lên, tưới bằng nước hương.

Giả sử nếu có các người nam thiện hay người nữ thiện. Tạo ra lầu gác cao tầng vi diệu, cao rộng nghiêm đẹp. Giống như đài báu cao tầng vi diệu của Ngọc Hoàng Đế Thích. Kính dâng Bố thí cho chúng Tăng Đức lớn bốn phương. Ý ngài thế nào ? Người nam thiện hoặc người nữ thiện đó. Do Nhân duyên này sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không ?

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Khi đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Tạm bố trí bốn châu và đài lớn báu cao tầng của Ngọc Hoàng Đế Thích. Giả sử nếu có các người nam thiện hoặc người nữ thiện. Hay tạo ra trăm nghìn trăm triệu lầu gác cao tầng. Cao rộng nghiêm đẹp đều như đài báu cao tầng vi diệu của Đế Thích. Kính dâng Bố thí cho chúng Tăng Đức lớn bốn phương.

Lại có các người nam thiện hoặc người nữ thiện. Với các Như Lai sau khi vào Niết Bàn, làm ra Tháp báu. Hạn lượng của nó nhỏ như quả Soài. Dùng Xá Lợi Phật như hạt cải đặt yên ở trong nó. Cột cờ dựng lên dùng để hiện ra, hạn lượng như chiếc kim lớn. Bên trên yên ổn chín vòng tròn như lá táo nhỏ. Hoặc làm ra tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch.

Đem tụ Phúc bên trên so với tụ Phúc này. Với trong trăm phần không bằng một phần của nó. Với trong nghìn phần cũng không bằng một. Với trong trăm nghìn phần, phần số, phần tính, phần ví dụ, thậm chí phần lượng vô lượng vô biên A tăng kì cũng không bằng một.

Cớ là sao ? A Nan ! Như tụ Phúc ở trên, lượng của nó tuy nhiều, đương nhiên không thể bằng.

Vì các Như Lai với ba A tăng kì Kiếp lớn. Tu tập vô lượng Giới Định Tuệ tốt nhất. Cùng với Giải thoát, Giải thoát Thấy biết do đều đầy đủ. Vô lượng Từ Bi Hỉ Xả của Như Lai. Thần thông giáo hóa sáu Đạo chúng sinh mười phương do đều đầy đủ. Vô lượng Bố thí giữ Giới, Nhẫn nhịn Tinh tiến, Trí tuệ suy nghĩ tĩnh lặng của Như Lai. Cùng với công Đức khác do đều đầy đủ. Vì thế cần biết. Tạo ra hình tượng Phật và Tháp báu. Nhận được tụ Phúc không thể nghĩ bàn, không thể so sánh ví dụ.

Lúc đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Ngài nay cần cung kính nhận lấy môn Pháp như thế.

A Nan báo cáo Phật. Con đã cung kính nhận lấy. Chưa hỏi kĩ môn Pháp được nói như thế. Tên nó là gì, con đang kính giữ lấy.

Phật bảo A Nan. Nay môn Pháp này tên là Rất Hiếm Có. Có thể giúp cho chúng sinh trồng được đầy đủ tất cả Pháp sáng sạch. Dùng làm tên chữ, ngài đang kính giữ lấy.

A Nan cần biết. Ta từ xa xưa tới nay luôn thường từng vì Trời Rồng Dược Xoa rộng nói. Thậm chí người, các người sai đọc nói mở tỏ ra rõ môn Pháp như thế. Cớ là sao ?

Thế Tôn muốn giúp cho đủ loại các loại chúng sinh như thế. Ở nơi ở của Như Lai không đảo lộn, cung kính trồng các Căn thiện. Đêm dài nhận được lợi ích yên vui. Vì nhanh được Phật Bồ Đề Bình Đẳng.

Thời Phật Thế Tôn nói Kinh đó xong. Tôn Giả A Nan, chúng Tì Kheo lớn nhất, vô lượng Bồ Tát và các người Trời, các A Tu La. Nghe được Phật nói đều rất vui mừng. Tin nhận lấy cung kính thi hành.

Kinh Rất Hiếm Có.