Phật nói Kinh Khó báo ơn Cha mẹ
(Phật thuyết Phụ mẫu ân nan báo Kinh)
Hán dịch: Hậu Hán An Tức Quốc Tam Tạng An Thế Cao
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Phật nói Kinh Khó báo ơn Cha mẹ

Nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc nơi thành Xá Vệ.

Khi đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo. Cha mẹ với con có tăng ích lớn. Sữa ăn nuôi lớn, theo thời sẽ nuôi dưỡng. Bốn Lớn được thành. Vai phải Cha gánh. Vai trái mẹ gánh. Trải qua nghìn năm. Đúng là tiện lợi trên lưng. Tuy nhiên không có tâm oán với Cha mẹ.

Con này do không đầy đủ báo ơn Cha mẹ. Nếu Cha mẹ dạy không tin, giúp cho tin. Được nơi yên ổn. Không có Giới hạnh, dạy truyền ban cho Giới hạnh. Được nơi yên ổn. Không nghe khiến dạy truyền cho nghe. Được nơi yên ổn. Tham keo kiệt dạy bảo, giúp cho thích Bố thí. Khuyên ham thích dạy truyền cho. Được nơi yên ổn. Không có Trí tuệ dạy, giúp cho thông tuệ. Khuyên ham thích dạy truyền cho. Giúp nơi yên ổn. Như thế tin Như Lai được Bình đẳng Chính Giác chân thực, Minh Hạnh, thành được Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thầy Trời Người, tên hiệu Phật Thế Tôn. Dạy tin truyền cho giáo Pháp. Được nơi yên ổn. Các Pháp rất sâu. Hiện ra thân được quả. Vị nghĩa rất sâu.

Như thế người Trí tuệ. Sáng suốt hạnh này. Dạy giúp cho tin chúng Thánh. Chúng Thánh của Như Lai hạnh rất Thanh tịnh. Ngay thẳng không quanh co, thường hòa hợp. Thành công các Pháp. Thành công Giới hạnh. Thành công Tam muội. Thành công Trí tuệ. Thành công Giải thoát. Thành công Trí tuệ thấy Giải thoát.

Gọi là chúng Thánh. Bốn Cha mẹ, tám bậc trên. Đó gọi là chúng Thánh của Như Lai. Tôn quý bậc nhất. Cần tôn trọng kính ngưỡng. Đó là ruộng Phúc Bình đẳng của Thế gian. Như thế các con cần dạy bảo thực hành tâm Từ của Cha mẹ.

Các Tì Kheo có hai con. Được sinh con được nuôi dưỡng con. Đó là hai con của Tì Kheo. Vì thế các Tì Kheo đang học được sinh con. Miệng sinh ra vị Pháp. Như thế các Tì Kheo đang làm học đó.

Khi đó các Tì Kheo nghe được Phật nói. Vui mừng kính thực hành.

 

Phật nói Kinh Khó báo ơn Cha mẹ.