Phật nói Kinh Bậc Phật
(Phật thuyết Phật Địa Kinh)
Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 12/2014

 

Phật nói Kinh Bậc Phật

Tôi nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn dừng ở Tối Thắng Quang Diệu Thất Bảo Trang Nghiêm. Phóng Quang sáng lớn rộng chiếu sáng tất cả vô biên Thế giới. Trang sức vi diệu nhiều không gian của vô lượng phương đất, vòng quanh không có giới hạn. Hạn lượng đó khó đo lường, vượt qua nơi làm của Ba Cõi. Phát ra Căn thiện ra ngoài Thế gian tốt đẹp. Tự do bậc nhất, biết sạch là hình tướng. Được Như Lai khen ngợi.

Các chúng Bồ Tát lớn nhất tập hợp từng đoàn. Vô lượng các Trời Rồng, người, không phải người, thường đi theo trợ giúp. Vui sướng giữ lấy vị Pháp rộng lớn. Làm tất cả nghĩa, lợi ích các chúng sinh. Diệt mất các Phiền não, bẩn ràng buộc ngang trái. Rời xa chúng Ma, vượt qua các trang nghiêm. Trang nghiêm nơi dừng ở của Như Lai. Do vì cách thay đổi, nghĩ nhớ hạnh Tuệ lớn. Do vì được bậc Pháp, dừng quan sát hay lớn. Vì nhập vào môn Giải thoát, Rỗng lớn, không có hình tướng, không có nguyện. Do trang nghiêm vô lượng nhiều công Đức. Do thiết lập nhiều hoa báu lớn nhất.

Trong cung điện lớn Phật Thế Tôn đó hiểu Thanh tịnh nhất. Hiện ra làm không hai, hướng tới Pháp không có hình tướng. Ở nơi dừng ở của Phật. Bắt được tính Bình đẳng của tất cả Phật, tới nơi không có chướng ngại. Thực hành Pháp không thể chuyển vận, không có trở ngại. Nếu thành lập không thể nghĩ bàn. Đi lại với tính Pháp Bình đẳng Ba Đời. Thân đó lưu truyền khắp tất cả Thế giới. Với tất cả Pháp Trí tuệ không nghi đọng. Với tất cả hạnh thành công hiểu lớn nhất. Với các Trí tuệ Pháp không có nghi hoặc. Nếu hiện ra thân, không thể phân biệt.

Tất cả Bồ Tát cầu Trí tuệ đúng. Được Niết Bàn tốt nhất, không có hai dừng ở của Phật, không cùng hỗn tạp. Trí vi diệu Giải thoát của Như Lai, thành quả chứng không có bên rìa ở giữa. Bậc Phật Bình đẳng hết cả Cõi Pháp. Hết cả tính khoảng không, hết thời Tương lai. Cùng với vô lượng các chúng Thanh Văn lớn nhất đi theo. Tất cả điều thuận, đều là Con Phật. Giải thoát tâm thiện, Giải thoát Tuệ thiện. Nghe giữ, thích Nghe nhiều, Thanh tịnh Giới thiện hướng về cầu Pháp. Nếu nghe tích góp, nghĩ bởi nghĩ thiện, nói do nói thiện, làm do làm thiện. Tuệ nhanh, Tuệ nhanh nhất, Tuệ sắc xảo, Tuệ ra ngoài. Thành công tuệ báu, Tuệ quyết lựa chọn tốt hơn, tuệ lớn, tuệ rộng và tuệ không sánh. Đầy đủ ba Sáng : Sáng mệnh Kiếp trước, Sáng mắt Trời, Sáng hết Phiền não. Bắt được hiện ra vui Pháp bậc nhất. Dừng ở ruộng Phúc rất sạch. Thành công không giảm, uy nghi Tĩnh lặng, mềm hòa Nhẫn lớn. Đã hay kính thực hành lời dạy sáng suốt của Như Lai.

Lại có vô lượng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Từ các đất Phật, đều tới tập hợp hội. Đều dừng ở Pháp Bậc Phật, vui Pháp Bậc Phật. Với các chúng sinh tâm họ Bình đẳng. Rời các phân biệt và không phân biệt, đủ các loại phân biệt. Mất các oán Ma, rời xa phân biệt nghĩ nhớ luôn của tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật. Do giữ vui sướng vị Pháp rộng lớn. Vượt qua năm hoảng sợ, một hướng nhanh nhập vào bậc Không chuyển lui. Ngưng nghỉ tất cả nơi bức bách khổ não của các chúng sinh, mà hiện ra phía trước. Diệu Sinh Bồ Tát mà là đứng hàng đầu.

Khi đó Thế Tôn bảo Diệu Sinh Bồ Tát. Diệu Sinh cần biết. Có năm loại Pháp hút lấy Bậc Hiểu lớn nhất. Thế nào là năm ?

Gọi là Cõi Pháp Thanh tịnh. Trí tuệ gương tròn lớn nhất. Trí tuệ tính Bình đẳng. Trí tuệ quan sát vi diệu. Được Trí tuệ do làm.

Diệu Sinh cần biết. Cõi Pháp Thanh tịnh. Ví như khoảng không. Tuy đầy khắp các Sắc thân, ở giữa đủ các hình tướng. Mà không thể nói, có đủ các hình tướng. Thể loại chỉ một vị. Cõi Pháp Thanh tịnh của Như Lai như thế. Tuy lại tới khắp đủ các loại hình tướng. Do biết cảnh giới, mà không thể nói có đủ loại hình tướng. Thể loại chỉ một vị. Lại như khoảng không tuy đầy khắp các Sắc thân, không cùng rời bỏ. Mà không bị ô nhiễm tội cũ của Sắc thân. Cõi Pháp Thanh tịnh của Như Lai như thế.  Tuy đầy khắp tính tâm của tất cả chúng sinh. Không cùng rời bỏ do vì chân thực. Mà không bị ô nhiễm tội cũ của Sắc thân.

Lại như khoảng không nhịn chứa tất cả Nghiệp Thân Lời nói Ý. Mà khoảng không này không có phát ra làm. Cõi Pháp Thanh tịnh của Như Lai như thế. Nhịn chứa Tất cả Trí tuệ, do biến hóa lợi ích việc chúng sinh. Cõi Pháp Thanh tịnh không có phát ra làm. Lại như trong khoảng không đủ loại sắc tướng, hiện ra sinh, hiện ra mất. Mà khoảng không này không sinh, không mất. Trong Cõi Pháp sạch của Như Lai như thế. Các Trí tuệ biến hóa lợi ích việc chúng sinh, hiện ra sinh, hiện ra mất. Mà Cõi Pháp sạch không sinh, không mất.

Lại như trong khoảng không đủ loại sắc tướng, hiện ra tăng, hiện ra giảm. Mà khoảng không này không tăng, không giảm. Trong Cõi Pháp sạch của Như Lai như thế. Tỏ ra rõ dạy bảo sáng Cam Lộ của Như Lai, có tăng, có giảm. Mà Cõi Pháp sạch không tăng, không giảm. Lại như trong khoảng không Sắc tướng mười phương vô tận, vô biên. Cõi khoảng không đó do vô biên tận. Mà khoảng không này không tới, không đi, không chuyển, không động. Trong Cõi Pháp sạch của Như Lai như thế. Thiết lập yên vui, lợi ích tất cả chúng sinh mười phương. Đủ các loại tác dụng vô biên vô tận. Do Cõi Pháp Thanh tịnh vô biên tận. Mà Cõi Pháp sạch không tới không đi, không chuyển không động.

Lại như trong khoảng không Ba nghìn Thế giới, hiện ra thành, hiện ra hỏng. Mà Cõi khoảng không không thành, không hỏng. Trong Cõi Pháp sạch của Như Lai như thế. Hiện ra vô lượng hình tướng, thành Đẳng Chính Giác. Hoặc lại tỏ ra rõ nhập vào Niết Bàn Phật. Mà Cõi Pháp sạch thành Đẳng Giác sai, nhập vào Tạ thế sai. Lại như dựa vào đủ các loại Sắc tướng rỗng. Tan hỏng khô cháy, có thể được biến khác. Mà Cõi khoảng không biến hóa đó sai, cũng không có mệt mỏi. Dựa vào bên trong Cõi chúng sinh, Cõi sạch của Như Lai như thế. Đủ các loại nơi học, Nghiệp Thân Lời nói Ý có thể được hỏng lỗi.

Mà Cõi Pháp sạch biến khác đó sai, cũng không có mệt mỏi. Lại như núi lớn Đất lớn dựa vào rỗng.

Nước lửa Quang sáng, quyến thuộc của Đế Thích. Thậm chí mặt Trời mặt Trăng có thể được đủ các loại. Mà Cõi khoảng không các hình tướng đó sai. Dừng dựa vào Cõi sạch của Như Lai như thế. Uẩn Giới, Uẩn Định, Uẩn Tuệ, Giải thoát, Giải thoát thấy biết có thể được các Uẩn. Mà Cõi Pháp sạch các hình tướng đó sai. Lại như trong khoảng không, đủ các loại Nhân duyên chuyển phát sinh ra. Vô lượng Thế giới của Ba nghìn Đại thiên, có thể được vòng khắp. Mà Cõi khoảng không không đâu phát ra làm. Trong Cõi Pháp sạch của Như Lai như thế. Đủ vô lượng hình tướng, hội chúng các Phật có thể được vỏng khắp. Mà Cõi khoảng không không đâu phát ra làm.

Lại nữa Diệu Sinh ! Trí tuệ gương tròn lớn nhất. Như dựa vào gương sáng tròn, chúng sinh hiện ra ảnh tượng. Dừng dựa vào gương Trí tuệ Như Lai như thế. Cảnh các nơi hiện ra ảnh tượng các Biết. Chỉ dùng gương tròn làm ví dụ. Cần biết gương tròn, gương Trí tuệ Như Lai Bình đẳng ngang bằng. Vì thế gương Trí tuệ, tên là Trí tuệ gương tròn. Như gương tròn lớn nhất có Phúc vui sướng, người treo nơi cao nhất không đâu dao động. Vô lượng chúng sinh đi tới các Có. Với quan sát này tự mất công Đức của thân. Vì muốn còn công Đức, cho nên vứt bỏ các mất. Trí tuệ gương tròn treo của Như Lai như thế. Ở Cõi Pháp sạch không có gián đoạn, cho nên không đâu dao động. Muốn giúp cho vô lượng vô số chúng sinh, quan sát với sạch lây nhiễm. Vì muốn cầm giữ sạch, cho nên vứt bỏ các lây nhiễm.

Lại như gương tròn đánh bóng thiện nhất. Xem sạch không bẩn, Quang sáng chiếu sáng khắp. Trí tuệ gương tròn lớn nhất của Như Lai như thế. Tất cả Phiền não với Trí tuệ Phật như trên, do vì biết vĩnh rời bỏ bẩn chướng ngại. Đánh bóng thiện nhất là dừng dựa vào Yên định. Do hút giữ lấy xem sạch không bẩn. Do làm việc vui sướng lợi ích các chúng sinh. Quang sáng chiếu sáng khắp. Lại như gương tròn dựa vào bản chất duyên. Đủ các loại tướng mạo ảnh tượng sinh ra. Trí tuệ gương tròn lớn nhất của Như Lai như thế. Với tất cả thời gian do dựa vào các duyên. Đủ các loại tướng mạo ảnh Trí tuệ sinh ra. Như trên gương tròn các ảnh tượng một, nhiều chúng sai phát ra. Mà trên gương tròn không có các ảnh tượng. Mà gương tròn này không làm, không động. Trên Trí tuệ gương tròn của Như Lai như thế. Ảnh Trí tuệ một, nhiều chúng sai phát ra. Trên Trí tuệ gương tròn, không có các ảnh Trí tuệ. Gương Trí tuệ này không làm, không động.

Lại như gương tròn và các ảnh tượng. Hòa hợp sai, ly rời sai, do không tụ tập. Do hiện ra duyên đó. Trí tuệ gương tròn của Như Lai như thế. Với các ảnh Trí tuệ hòa hợp sai, ly rời sai. Do không tụ tập, cho nên tan mất. Lại như đánh bóng khắp cả gương tròn. Mặt của nó với tất cả nơi. Vì các ảnh tượng biến ra, dựa vào duyên. Trí tuệ gương tròn lớn nhất của Như Lai như thế. Không cắt đứt đánh bóng, làm thiện của vô lượng chúng sinh. Vì các ảnh Trí tuệ biến ra, dựa vào duyên. Gọi là các ảnh tượng Trí tuệ của bậc Thanh Văn. Các ảnh tượng Trí tuệ của bậc Duyên Giác. Các ảnh tượng Trí tuệ của Bậc Phật Bình Đẳng. Vì muốn giúp cho các người bậc Thanh Văn dựa vào bậc Thanh Văn, mà cố rời ra. Người bậc Duyên Giác dựa vào bậc Duyên Giác, mà cố rời ra. Người Pháp Bậc Phật dựa vào bậc Bình Đẳng, mà cố rời ra. Có thể được ảnh lớn nhất, như ở trong gương tròn. Gọi là ảnh Đất lớn núi lớn, cây lớn, nơi ở, cung điện lớn. Gương tròn như thế không bằng so lường đó. Trí tuệ gương tròn của Như Lai bên trên như thế. Từ Bậc Vui mừng nhất, thậm chí Bậc Phật. Có thể được ảnh Trí tuệ.

Cùng với tất cả Pháp ra ngoài Thế gian. Có thể được ảnh Trí tuệ. Mà Trí tuệ gương tròn, phân lượng đó sai.

Lại như duyên phát ra ảnh tượng thực, chướng ngại nơi sai của gương tròn. Trí tuệ gương tròn lớn nhất của Như Lai như thế. Hút lấy bạn ác sai, nghe Pháp không đúng. Duyên phát ra chướng ngại ảnh Trí tuệ chúng sinh. Do khí cụ sai đó. Lại như duyên phát ra ảnh tượng thực tối, nơi sai của gương tròn. Trí tuệ gương tròn lớn nhất của Như Lai như thế. Duyên phát ra ảnh Trí tuệ chúng sinh, thích ác ngu tối nơi sai. Do khí cụ sai đó. Lại như duyên phát ra ảnh tượng thực, xa nơi sai của gương tròn. Trí tuệ gương tròn lớn nhất của Như Lai như thế. Không sạch nơi sai, cảm xúc hết Nghiệp Pháp. Duyên phát ra ảnh Trí tuệ của chúng sinh không tin. Do khí cụ sai đó.

Lại nữa Diệu Sinh ! Trí tuệ tính Bình đẳng. Do thành công đầy đủ mười loại hình tướng. Chứng được các hình tướng, tăng cao yêu thích. Tính Pháp Bình đẳng, cho nên được đầy đủ. Chứng được tất cả, duyên nhận lấy phát ra. Tính Pháp Bình đẳng, cho nên được đầy đủ. Chứng được rời xa hình tướng khác, hình tướng sai. Tính Pháp Bình đẳng, cho nên được đầy đủ. Đại Từ cứu giúp lớn. Tính Pháp Bình đẳng, cho nên được đầy đủ. Đại Bi không chờ đợi. Tính Pháp Bình đẳng, cho nên được đầy đủ. Theo chúng sinh tỏ ra rõ được vui. Tính Pháp Bình đẳng, cho nên được đầy đủ. Tất cả chúng sinh kính nhận do nói. Tính Pháp Bình đẳng, cho nên được đầy đủ. Tĩnh lặng Thế gian, đều cùng một vị. Tính Pháp Bình đẳng, cho nên được đầy đủ. Các Pháp Thế gian, một vị sướng khổ. Tính Pháp Bình đẳng, cho nên được đầy đủ. Tu trồng thành quả vô lượng công Đức. Tính Pháp Bình đẳng, cho nên được đầy đủ.

Lại nữa Diệu Sinh ! Trí tuệ quan sát vi diệu. Ví như Thế giới giữ Cõi chúng sinh. Trí tuệ quan sát vi diệu của Như Lai như thế. Chịu giữ tất cả môn Đà La Ni, môn Tam ma địa. Nói giảng không trở ngại Pháp vi diệu của các Phật. Lại như Thế giới là các chúng sinh. Nhân duyên vội phát ra, biết tất cả đủ các loại vô lượng hình tướng. Trí tuệ quan sát vi diệu của Như Lai như thế. Hay vì vội phát ra, do biết tất cả. Nhân duyên biết đủ các loại vô lượng hình tướng của Trí tuệ, vi diệu không trở ngại. Lại như Thế giới đủ các loại, có thể vui chơi. Do trang nghiêm các ao đầm vườn rừng. Rất có thể yêu thích. Trí tuệ quan sát vi diệu của Như Lai như thế. Nhiều phần Pháp Bồ Đề, Pháp tới Niết Bàn, đủ các loại có thể vui chơi. Do trang nghiêm mười Lực, Không sợ, không cùng Pháp Phật. Rất có thể yêu thích.

Lại như châu, bãi nổi của Thế giới. Mặt Trời mặt Trăng, Trời bốn Vua Trời. Trời Đao Lợi của Đế Thích và Trời Dạ Ma. Trời Đâu Suất Đà, Trời Lạc Biến Hóa. Các Trời Phạm Thân, Tha Hóa Tự Tại. Trang sức vi diệu đầy không gian. Trí tuệ quan sát vi diệu của Như Lai như thế. Nhân quả thịnh suy của Thế gian và ra ngoài Thế gian. Chứng đầy đủ Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Quan sát không khác, trang sức vi diệu đầy không gian. Lại như Thế giới vì nhận dùng rộng lớn của các chúng sinh.

Trí tuệ quan sát vi diệu của Như Lai như thế. Tỏ ra rõ tất cả hội chúng các Phật. Rơi xuống mưa Pháp lớn, vì giúp cho chúng sinh, nhận vui thích Pháp lớn.

Như trong Thế giới có thể được năm Hướng tới. Gọi là Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, người hướng về hướng lên Trời. Trí tuệ quan sát vi diệu của Như Lai bên trên như thế. Nhân quả vô biên, năm hướng tới sai khác, hiện ra rõ đầy đủ. Như trong Thế giới có thể được các Cõi Tham muốn, Sắc thân, không có Sắc thân. Trí tuệ quan sát vi diệu của Như Lai bên trên như thế. Nhân quả vô biên, năm hướng tới sai khác, hiện ra rõ đầy đủ.

Như trong Thế giới các Tô Mê Lô. Núi báu lớn nhất có thể được hiện ra rõ. Trí tuệ quan sát vi diệu của Như Lai bên trên như thế. Uy Thần dẫn hướng của các Phật Bồ Tát. Có thể được Pháp dạy bảo rộng lớn rất sâu. Như trong Thế giới rộng lớn rất sâu. Không thể nghiêng động, có thể được biển lớn.

Trí tuệ quan sát vi diệu của Như Lai bên trên như thế. Luận khác của tất cả Ma Trời, ngoài Đạo. Do không nghiêng động. Cõi Pháp rất sâu có thể được Pháp dạy bảo. Lại như vây quanh núi Luân Vi lớn nhỏ của Thế giới. Trí tuệ quan sát vi diệu của Như Lai như thế. Không lừa dối tất cả, tự cùng nhau cùng vây quanh.

Lại nữa Diệu Sinh ! Được Trí tuệ do làm. Như các chúng sinh cố gắng Nghiệp Thân. Do chúng sinh đó hướng tới cầu đủ các loại theo lợi, việc làm ruộng siêng khéo cùng với việc. Được Trí tuệ do làm của Như Lai như thế, thường Nghiệp biến hóa thân. Do Như Lai đó tỏ ra rõ đủ các loại các việc hay khéo, thường ẩn giấu diệt mất các nghề, chúng sinh ngạo mạn, do dùng lực Phương tiện hay khéo đó.

Hướng dẫn chúng sinh, giúp cho nhập vào dạy bảo của Thánh, thành thục Giải thoát.

Lại như chúng sinh nhận dùng Nghiệp Thân. Do chúng sinh đó nhận dùng đủ các loại Sắc thân và cảnh giới. Được Trí tuệ do làm của Như Lai như thế. Nhận Nghiệp hóa ra thân. Do Như Lai đó đi tới đủ các loại nơi sinh của các chúng sinh. Tỏ ra cùng một loại sinh, mà ở địa vị tôn quý. Do vì tỏ ra rõ cùng một loại sinh đó. Ẩn giấu hút lấy tất cả chúng sinh khác loại. Do vì lực Phương tiện hay khéo đó. Hướng dẫn chúng sinh, giúp cho nhập vào dạy bảo của Thánh, thành thục Giải thoát.

Lại như chúng sinh nhận lấy Nghiệp Thân. Do chúng sinh đó nhận lấy quả Nghiệp thiện ác do làm.

Được Trí tuệ do làm của Như Lai như thế. Nhận lấy Nghiệp biến hóa thân. Do Như Lai tỏ ra rõ nhận lấy. Việc trước kia, sinh trước kia, khó tu các hạnh. Do vì lực Phương tiện hay khéo đó. Hướng dẫn chúng sinh, giúp cho nhập vào dạy bảo của Thánh, thành thục Giải thoát.

Lại như chúng sinh thường yên vui Nghiệp Lời nói. Do chúng sinh đó chuyển phát đàm luận, lần lượt cùng thường yên vui. Được Trí tuệ do làm của Như Lai như thế. Nghiệp biến hóa lời nói vui. Do Như Lai đó nói thông suốt đủ các loại nghĩa văn hay khéo, thuận theo Pháp được vui sướng. Chúng sinh Trí tuệ nhỏ mới nghe còn tin. Do vì lực Phương tiện hay khéo đó. Hướng dẫn chúng sinh, giúp cho nhập vào dạy bảo của Thánh, thành thục Giải thoát.

Lại như Phương tiện Nghiệp Lời nói của chúng sinh. Do chúng sinh đó chỉ tay truyền chuyển phát.

Do chuyên làm việc chê ác, ca ngợi thiện, giúp nhau vẫy gọi mệnh. Được Trí tuệ do làm của Như Lai như thế. Do phát ra Phương tiện Nghiệp biến hóa lời nói. Do Như Lai đó lập ra nơi học đúng. Chê các phóng túng, khen ngợi không phóng túng.

Lại trở về thiết lập theo người tin làm, theo Pháp thực hành Bình đẳng. Do vì lực Phương tiện hay khéo đó. Hướng dẫn chúng sinh, giúp cho nhập vào dạy bảo của Thánh, thành thục Giải thoát. Lại như chúng sinh nói khen Nghiệp Lời nói. Do chúng sinh đó mở tỏ chuyển phát. Do không biết rõ nghĩa, nói đọc các luận. Được Trí tuệ do làm của Như Lai như thế. Nghiệp biến hóa lời nói. Do Như Lai đó cắt đứt vô lượng nghi hoặc của các chúng sinh. Do vì lực Phương tiện hay khéo đó. Hướng dẫn chúng sinh, giúp cho nhập vào dạy bảo của Thánh, thành thục Giải thoát.

Lại như chúng sinh quyết lựa chọn Nghiệp Ý. Do chúng sinh đó quyết lựa chọn, có thể làm và không thể làm. Được Trí tuệ do làm của Như Lai như thế. Quyết định Nghiệp biến hóa Ý. Do Như Lai đó quyết lựa chọn, tám vạn bốn nghìn tâm làm sai khác của chúng sinh. Do vì lực Phương tiện hay khéo đó. Hướng dẫn chúng sinh, giúp cho nhập vào dạy bảo của Thánh, thành thục Giải thoát. Lại như chúng sinh làm ra Nghiệp Ý. Do chúng sinh đó làm ra đủ các loại, các Nghiệp do phát ra. Được Trí tuệ do làm của Như Lai như thế. Tạo ra Nghiệp biến hóa Ý. Do Như Lai quan sát hạnh làm được của các chúng sinh. Làm và không làm. Nếu được hoặc mất, vì giúp cho cầm lấy, vứt bỏ. Tạo ra cách trị lại. Do vì lực Phương tiện hay khéo đó. Hướng dẫn chúng sinh, giúp cho nhập vào dạy bảo của Thánh, thành thục Giải thoát.

Lại như chúng sinh phát ra Nghiệp Ý. Do chúng sinh đó phát ra các Nghiệp. Được Trí tuệ do làm của Như Lai như thế. Phát ra Nghiệp biến hóa Ý. Do Như Lai đó vì muốn đọc nói cách trị lại đó. Hiện rõ được vui, tên là Tự có mang câu chữ. Do vì lực Phương tiện hay khéo đó. Hướng dẫn chúng sinh, giúp cho nhập vào dạy bảo của Thánh, thành thục Giải thoát. Lại như chúng sinh nhận lấy Nghiệp Ý. Do chúng sinh đó nhận lấy sướng khổ. Được Trí tuệ do làm của Như Lai như thế. Nhận Nghiệp biến hóa Ý. Do Như Lai đó với Yên định, không Yên định. Do hỏi lại nhớ bố trí, hay là nhớ khác. Theo muốn của họ nhận lấy nghĩa Bình đẳng Quá khứ, Hiện tại, Tương lai. Do vì lực Phương tiện hay khéo đó. Hướng dẫn chúng sinh, giúp cho nhập vào dạy bảo của Thánh, thành thục Giải thoát.

Khi đó Diệu Sinh Bồ Tát Bồ Tát lớn báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Vì chỉ có Như Lai với Cõi Pháp sạch. Nhận dùng Trí tuệ hòa hợp làm một vị. Mà các Bồ Tát cũng có thể như thế.

Phật bảo Diệu Sinh Bồ Tát. Cũng có thể nhận dùng Trí tuệ hòa hợp làm một vị.

Diệu Sinh Bồ Tát lại báo cáo Phật nói rằng : Bồ Tát nhận dùng Trí tuệ hòa hợp làm một vị ra sao ? Phật bảo Diệu Sinh. Chứng được Bồ Tát Pháp Nhẫn không sinh. Do Bồ Tát ở trong Pháp Nhẫn Không sinh đó. Khi hiểu được Nhẫn, trị lại hai Tưởng nhớ. Do vì sai khiến từ hai loại Tưởng nhớ khác, được tâm Bình đẳng. Từ đây tới bên trên. Các Bồ Tát từ Tưởng nhớ khác đó, không trở lại hiện ra. Nhận dùng Trí tuệ hòa hợp làm một vị.

Diệu Sinh Bồ Tát lại báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Như Lai rộng nói ví dụ. Giúp cho các Bồ Tát hiểu nghĩa rất sâu. Thuận theo Duyên hóa ra, rộng nói lưu truyền khắp. Giúp cho chúng sinh nghe xong, nhanh hiểu Pháp Nhẫn Không sinh.

Phật bảo Diệu Sinh. Ví như Trời Đao Lợi của Đế Thích chưa nhập vào rừng hỗn tạp, cuối cùng không thể, với như việc hoặc nhận không có bản thân, không được bản thân, hòa hợp nhận dùng. Nếu nhập vào rừng hỗn tạp, liền tùy ý sử dụng không phân biệt. Do rừng hỗn tạp này có Đức như thế. Hay giúp cho các Trời nhập vào rừng này. Các quả báo của Trời, nếu làm hay nhận. Không đâu suy nghĩ hòa hợp nhận dùng.

Bồ Tát nếu chưa chứng được Pháp Nhẫn Không sinh như thế. Cuối cùng không thể được tâm Bình đẳng và vứt bỏ Bình đẳng. Mới lại với tất cả Thanh Văn Duyên Giác, không có sai khác. Do có hai Tưởng nhớ. Họ không thể dừng ở, nhận dùng Trí tuệ hòa hợp làm một vị. Nếu đã chứng được Pháp Nhẫn Không sinh. Vì khiến cho hai tưởng nhớ, được tâm Bình đẳng. Bèn cùng với sai khác của Thanh Văn Duyên Giác. Do tâm Bình đẳng mà có thể dừng ở vứt bỏ. Nhận dùng Trí tuệ hòa hợp làm một vị.

Lại nữa Diệu Sinh ! Ví như đủ các loại, các giòng chảy lớn nhỏ. Chưa nhập vào biển lớn, đều phân biệt dựa vào. Nước lạ nước ít, nước có tăng giảm. Theo Nghiệp nước đó làm được đều khác. Phần nhỏ dựa vào giữ sinh mệnh của loài trong nước. Nếu nhập vào biển lớn, dựa vào không phân biệt. Nước không khác biệt, nước không hạn lượng. Nước không tăng giảm, do làm một Nghiệp. Rộng lớn dựa vào giữ sinh mệnh của loài trong nước.

Bồ Tát như thế. Nếu chưa chứng nhập vào biển lớn, Cõi Pháp Thanh tịnh của Như Lai. Đều phân biệt dựa vào Trí tuệ khác, Trí tuệ nhỏ, Trí tuệ có tăng giảm. Theo Nghiệp Trí tuệ đó làm được đều khác. Phần nhỏ chúng sinh dừng lại, dựa vào thành thục Căn thiện. Nếu đã chứng nhập vào biển lớn, Cõi Pháp Thanh tịnh của Như Lai. Không phân biệt dựa vào Trí tuệ, không khác biệt. Trí tuệ không có hạn lượng, Trí tuệ không tăng giảm. Nhận dùng Trí tuệ hòa hợp làm một vị. Vô lượng chúng sinh dừng lại, dựa vào thành thục Căn thiện.

Khi đó Thế Tôn mà đọc bài ca nói rằng :

Tất cả Pháp Chân Như.
Tướng hai Chướng Thanh tịnh.
Trí Pháp do duyên đó.
Tướng Tự do vô tận.
Trí Chân Như rộng khắp.
Tu luyện chứng đầy đủ.
Yên lập hai chúng sinh.
Các loại quả không hết.
Thân Lời và tâm hóa.
Hay hóa Nghiệp Phương tiện.
Định và môn Tổng trì.
Thành công hai vô biên.
Nhận dùng Pháp Tự tính.
Biến hóa chuyển sai khác.
Cõi Pháp sạch như thế.
Được do các Phật nói.

Khi Phật Thế Tôn nói Kinh đó xong.

Diệu Sinh Bồ Tát Bồ Tát lớn và các Thanh Văn lớn nhất. Các người Trời A Tu La Thế gian. Tất cả Đại chúng nghe được Phật nói. Đều rất vui mừng, tin nhận kính thực hành.

Phật nói Kinh Bậc Phật.

Print Friendly, PDF & Email