Kinh Vào Ấn yên không yên
(Nhập định bất định ấn Kinh)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Kinh Vào Ấn yên không yên

Tôi nghe như thế. Một thời Phật Thế Tôn ở trong núi Thứu Phong thành Vương Xá. Cùng với chúng Tì Kheo lớn, một nghìn hai trăm năm mươi người đi theo. Bồ Tát Bồ Tát lớn, sáu mươi trăm triệu trăm nghìn Na do tha.

Tên họ là Diệu Cát Tường Bồ Tát. Quan Tự Tại Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát. Dược Thượng Bồ Tát. Tập Lôi Âm Vương Bồ Tát. Như thế cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn. Mà là đứng hàng đầu. Tất cả đều được Bậc Tam muội quyết định lựa chọn Tĩnh lặng. Bậc Tam muội hạnh mạnh khỏe. Bậc Tam muội thủy triều biển không động rất sâu. Đà La Ni thành công tưới đỉnh. Đà La Ni thành công vô biên các Sắc thân Phật.

Khi đó Diệu Cát Tường Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chỉ nguyện Thế Tôn. Vì các Bồ Tát nói giảng môn Pháp vào Ấn yên không yên. Do Chúng con vào ấn Pháp này. Liền hay hiểu biết rõ. Đây là Bồ Tát không yên định. Cầu Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Với Đạo Trí tuệ Bình Đẳng mà Có chuyển lui. Đây là Bồ Tát được yên định. Cầu Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Với Đạo Trí tuệ Bình Đẳng mà Không chuyển lui.

Lúc đó Thế Tôn bảo Diệu Cát Tường Đồng Tử nói rằng :

Diệu Cát Tường ! Nên biết Bồ Tát có năm loại đi. Thế nào là năm ? Gọi là đi bằng xe dê. Đi bằng xe voi. Đi bằng Thần lực của mặt Trăng mặt Trời. Đi bằng Thần lực của Thanh Văn. Đi bằng Thần lực của Như Lai.

Diệu Cát Tường ! Đó là năm loại đi của Bồ Tát. Diệu Cát Tường ! Hai Bồ Tát ban đầu với Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Là không được yên định. Ba Bồ Tát sau với Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Là được yên định.

Diệu Cát Tường Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Thế nào là hai Bồ Tát không yên định, vì cầu Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Với Đạo Trí tuệ Bình Đẳng mà Có chuyển lui. Thế nào là ba Bồ Tát được yên định, vì cầu Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Với Đạo Trí tuệ Bình Đẳng mà Không chuyển lui.

Phật bảo Diệu Cát Tường. Gọi là đi bằng xe dê, đi bằng xe voi. Đây là hai Bồ Tát vì cầu Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Với Đạo Trí tuệ Bình Đẳng mà Có chuyển lui. Đi bằng Thần lực của mặt Trăng mặt Trời. Đi bằng Thần lực của Thanh Văn. Đi bằng Thần lực của Như Lai. Ba Bồ Tát này vì cầu Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Với Đạo Trí tuệ Bình Đẳng mà Không chuyển lui.

Diệu Cát Tường ! Thế nào là Bồ Tát đi bằng xe dê ? Ví như có người do vì Nhân duyên của việc lớn. Do Nhân duyên của việc quan trọng. Muốn vượt qua Thế giới, bằng số bụi trần của năm Nước Phật, người đó tự suy nghĩ. Ta nay đang ngồi vào xe nào, mà có thể vượt qua Thế giới như thế. Liền làm nghĩ nhớ đó. Đang ngồi vào xe dê, vượt qua Thế giới đó.

Diệu Cát Tường ! Người đó liền ngồi vào xe dê, theo đường mà đi. Lâu dài nhận khổ, đi tới trăm Du thiện na : Tám trăm cây số. Bỗng nhiên gặp gió lớn thổi. Làm cho lui về sáu trăm bốn mươi cây số.

Diệu Cát Tường ! Với Ngài ý là thế nào ? Người ngồi xe dê đó. Hoặc một Kiếp hoặc trăm Kiếp. Hoặc nghìn Kiếp hoặc trăm triệu Kiếp. Hoặc không thể nói không thể nói Kiếp. Mà có thể vượt qua một Thế giới chăng.

Diệu Cát Tường nói rằng : Không thể, Thế Tôn ! Người ngồi xe dê đó. Hoặc một Kiếp hoặc trăm Kiếp. Hoặc nghìn Kiếp hoặc trăm triệu Kiếp. Hoặc không thể nói không thể nói Kiếp. Mà có thể vượt qua một Thế giới. Không có nơi đó.

Phật nói rằng : Như thế, đúng như thế !

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Phát tâm mong cầu Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Liền cùng với Thanh Văn cùng nhau ở. Thân thiết dựa vào việc, cười đùa luyện đàm luận. Nếu ở vườn rừng và ở trong Chùa cùng nơi đi qua lại. Đọc khen suy nghĩ bậc Thanh Văn, dạy giải thích nghĩa của nó. Hoặc lại dạy người khác đọc khen suy nghĩ bậc Thanh Văn, dạy giải thích nghĩa của nó. Do nhận giữ bậc Thanh Văn này, vì dạy trồng Căn thiện. Trí tuệ nhỏ kém, thoái lui Đạo Trí tuệ Bình Đẳng. Tuy trước tu luyện mắt Tuệ, Căn Tuệ của tâm Bồ Đề. Đương nhiên do nhận giữ bậc Thanh Văn, vì dạy trồng Căn thiện. Làm cho Căn của họ ngu tối, liền bèn lui mất Đạo Trí tuệ Bình Đẳng.

Diệu Cát Tường ! Ví như có người do mắt bị nạn mù tối, muốn giúp mở ra. Trải qua tháng chữa trị mắt của nó liền khỏi. Thời có oan gia liền dùng hoa cúc cây lá lốt tán nhỏ. Đặt lên mắt của nó bèn trở lại đen tối. Như thế, đúng như thế ! Diệu Cát Tường ! Bồ Tát đó tuy trước tu luyện Căn Tuệ mắt tuệ của tâm Bồ Đề. Đương nhiên do nhận giữ bậc Thanh Văn, do dạy trồng Căn thiện. Làm cho Căn của nó ngu tối. Liền bèn lui mất Đạo Trí tuệ Bình Đẳng. Diệu Cát Tường ! Như thế tên là Bồ Tát đi bằng xe dê.

Diệu Cát Tường ! Thế nào là Bồ Tát đi bằng xe voi ? Ví như có người do vì Nhân duyên của việc lớn. Do Nhân duyên của việc quan trọng. Muốn vượt qua Thế giới bằng số bụi trần như trên. Người đó tự suy nghĩ. Ta nay đang ngồi lên xe gì mà có thể vượt qua Thế giới như thế. Liền làm nghĩ nhớ đó. Ta đang ngồi trên xe voi đẹp đầy đủ tám sừng như thế, vượt qua Thế giới đó.

Diệu Cát Tường ! Người đó liền ngồi xe voi, theo đường mà đi. Trải qua trăm năm đi được mười sáu nghìn cây số. Bỗng nhiên gặp gió lớn thổi. Làm cho lui trở lại tám nghìn cây số. Diệu Cát Tường ! Với Ngài ý là thế nào ? Người ngồi xe voi đó. Hoặc một Kiếp hoặc trăm Kiếp. Hoặc nghìn Kiếp hoặc nghìn trăm triệu Kiếp. Hoặc không thể nói không thể nói Kiếp. Mà có thể vượt qua một Thế giới chăng.

Diệu Cát Tường nói rằng : Không thể, Thế Tôn ! Người ngồi xe voi đó. Hoặc một Kiếp hoặc trăm Kiếp. Hoặc nghìn Kiếp hoặc nghìn trăm triệu Kiếp. Hoặc không thể nói không thể nói Kiếp. Mà có thể vượt qua một Thế giới. Không có nơi đó. Như thế, đúng như thế !

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Phát tâm mong cầu Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Liền cùng với Thanh Văn cùng nhau ở. Thân thiết dựa vào việc, cười đùa luyện đàm luận. Cùng làm nhận sử dụng. Nếu ở vườn rừng và ở trong Chùa cùng nơi đi qua lại. Đọc khen suy nghĩ bậc Thanh Văn, dạy giải thích nghĩa của nó. Hoặc lại dạy người khác đọc khen suy nghĩ bậc Thanh Văn, dạy giải thích nghĩa của nó. Do nhận giữ bậc Thanh Văn này, vì dạy trồng Căn thiện. Trí tuệ nhỏ kém, thoái lui Đạo Trí tuệ Bình Đẳng. Tuy trước tu luyện mắt Tuệ, Căn Tuệ của tâm Bồ Đề. Đương nhiên do nhận giữ bậc Thanh Văn, vì dạy trồng Căn thiện. Làm cho Căn của nó ngu tối. Liền bèn lui mất Đạo Trí tuệ Bình Đẳng.

Diệu Cát Tường ! Ví như cây lớn dài tám trăm nghìn cây số. Rơi xuống biển lớn chìm nổi chảy theo sóng nước. Có các nơi ở Rỗng nhiều các Dược Xoa. Ở trong biển lớn liền giúp ở. Lại với dài rộng khoảng bốn mươi nghìn cây số. Chày thép ràng buộc và giúp ở.

Diệu Cát Tường ! Với Ngài ý thế nào ? Cây lớn này hay vượt qua biển lớn. Với các Chúng sinh Có tình làm lợi ích chăng. Diệu Cát Tường nói rằng : Không thể, Thế Tôn !

Phật nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Diệu Cát Tường ! Bồ Tát đó tuy lại tu luyện tâm Bồ Đề, nhận giữ Pháp Bậc Phật, trồng các gốc thiện. Tuy nhiên do vì tu luyện Pháp Thanh Văn. Với biển Tất cả Trí tuệ liền giúp thoái lui. Không thể tiến hướng về biển Tất cả Trí tuệ. Ở trong biển sinh chết không thể cứu giúp tất cả Chúng sinh Có tình.

Diệu Cát Tường ! Như thế tên là Bồ Tát đi bằng xe voi.

Diệu Cát Tường ! Thế nào là Bồ Tát đi bằng Thần lực của mặt Trăng mặt Trời. Ví như có người do vì Nhân duyên của việc lớn. Do Nhân duyên của việc quan trọng. Muốn vượt qua Thế giới bằng số bụi trần như trên. Người đó tự suy nghĩ. Ta nay đang làm lực Thần thông gì, mà có thể vượt qua Thế giới như thế. Liền làm nghĩ nhớ đó. Ta đang làm Thần lực của mặt Trăng mặt Trời như thế, vượt qua Thế giới đó. Diệu Cát Tường ! Người đó liền bèn làm Thần lực của mặt Trăng mặt Trời, theo đường mà đi. Diệu Cát Tường ! Với Ngài ý thế nào ? Người đó có thể vượt qua Thế giới đó chăng.

Diệu Cát Tường Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Người đó có thể vượt qua Thế giới như thế. Mà đường dài luôn trải qua nhiều khổ.

Phật nói rằng : Như thế Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Phát tâm mong cầu Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Không với Thanh Văn cùng nhau ở. Thân thiết dựa vào việc, cười đùa luyện đàm luận. Cũng không cùng họ nhận sử dụng thức ăn quần áo. Không ở vườn rừng và ở trong Chùa, cùng nơi đi qua lại. Đọc khen suy nghĩ bậc Thanh Văn, dạy thậm chí cùng khen. Cũng không dạy người khác đọc, khen suy nghĩ, dạy bậc Thanh Văn. Thường nghĩ đọc khen Pháp Bậc Phật. Nói giảng Pháp Bậc Phật. Diệu Cát Tường ! Như thế tên là Bồ Tát đi bằng Thần lực của mặt Trăng mặt Trời.

Diệu Cát Tường ! Thế nào là Bồ Tát đi bằng Thần lực của Thanh Văn ? Ví như có người do vì Nhân duyên của việc lớn. Do Nhân duyên của việc quan trọng. Muốn vượt qua Thế giới bằng số bụi trần như trên. Người đó tự suy nghĩ. Ta nay đang làm lực Thần thông gì, mà có thể vượt qua Thế giới như thế. Liền làm nghĩ nhớ đó. Ta đang làm Thần lực của Thanh Văn, vượt qua Thế giới đó. Liền dùng Thần lực của Thanh Văn, vượt qua Thế giới đó.

Diệu Cát Tường ! Với Ngài ý thế nào ? Người đó có thể vượt qua Thế giới đó sao.

Diệu Cát Tường Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Người đó có thể vượt qua Thế giới như thế.

Phật nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Phát tâm mong cầu Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Không với Thanh Văn cùng nhau ở. Thân thiết dựa vào việc, cười đùa luyện đàm luận. Cũng không cùng họ nhận sử dụng thức ăn quần áo. Không ở vườn rừng và ở trong Chùa, cùng nơi đi qua lại. Đọc khen suy nghĩ bậc Thanh Văn, dạy thậm chí cùng khen. Cũng không dạy người khác đọc, khen suy nghĩ, dạy bậc Thanh Văn. Thường nghĩ đọc khen Pháp Bậc Phật. Với tin sâu Pháp Bậc Phật, đọc khen Pháp Bậc Phật, hút lấy Pháp Bậc Phật, sinh tâm cung kính. Bản thân kính hướng về mà cùng ở. Thân thiết dựa vào việc, cười đùa luyện đàm luận. Thường cầu Pháp Bậc Phật nhận giữ đọc khen. Lại dùng đủ loại hương hoa, hương bôi hương bột, đèn sáng tua hoa. Tâm kính cúng dưỡng, thường chỉ đọc khen Kinh điển Pháp Bậc Phật. Dùng tâm vui mừng vì người diễn thuyết. Với Bồ Tát chưa học tâm sinh cung kính. Đều cười nói trước. Lời nói không xấu ác. Do nói mềm mại giúp người thích nghe. Giả sử gặp gỡ Nhân duyên mất mệnh. Cũng không rời bỏ tâm Pháp Bậc Phật.

Nếu có Bồ Tát. Phát hướng tới Pháp Bậc Phật. Đọc khen Pháp Bậc Phật. Hút lấy Pháp Bậc Phật. Thường với người này phát tâm tăng cao, mà làm cúng dưỡng. Cũng không cùng với người khác, cùng làm cạnh tranh. Với Kinh điển Pháp Bậc Phật chưa từng nghe, thường thích mong cầu. Với người nói Pháp phát ra tâm cung kính, sinh tưởng nhớ Thầy lớn. Với Bồ Tát chưa học cũng sinh tâm kính. Với lỗi cũ của người khác, nếu thực không thực không nên trách mắng. Cũng không thích tìm hay dở của người khác. Thường thích tu hành Từ Bi Hỉ Xả. Diệu Cát Tường ! Như thế tên là Bồ Tát đi bằng Thần lực của Thanh Văn.

Diệu Cát Tường ! Thế nào là Bồ Tát đi bằng Thần lực của Như Lai ? Ví như có người do vì Nhân duyên của việc lớn. Do Nhân duyên của việc quan trọng. Muốn vượt qua Thế giới bằng số bụi trần như trên. Người đó tự suy nghĩ. Ta nay đang làm lực Thần thông gì, mà có thể vượt qua Thế giới như thế. Liền làm nghĩ nhớ đó. Ta nay đang làm Thần lực của Như Lai, vượt qua Thế giới đó. Liền dùng Thần lực của Như Lai, vượt qua Thế giới đó.

Diệu Cát Tường ! Với Ngài ý thế nào ? Người đó có thể vượt qua Thế giới đó chăng.

Diệu Cát Tường Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Người đó nhanh có thể vượt qua Thế giới đó.

Phật nói rằng : Như thế, đúng như thế !

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Phát tâm mong cầu Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Không cùng với Thanh Văn cùng nhau ở. Thân thiết dựa vào việc, cười đùa luyện đàm luận. Cũng không cùng họ nhận sử dụng thức ăn quần áo. Không ở vườn rừng và ở trong Chùa, cùng nơi đi qua lại. Đọc khen suy nghĩ bậc Thanh Văn, dạy thậm chí cùng khen. Cũng không dạy người khác đọc, khen suy nghĩ, dạy bậc Thanh Văn. Thường nghĩ đọc khen Pháp Bậc Phật. Nói giảng Pháp Bậc Phật. Với thân tâm lời nói thường giúp Thanh tịnh. Với Giới hạnh Pháp thiện cũng thường yên ở. Cũng hay giúp người khác Thanh tịnh thân tâm lời nói, yên ở Pháp Giới hạnh. Nếu có Bồ Tát phát hướng về Pháp Bậc Phật. Đọc khen Pháp Bậc Phật. Hút lấy Pháp Bậc Phật. Thường với người đó cung kính hướng trở về. Thân thiết dựa vào việc, cười đùa luyện đàm luận. Toàn bộ thức ăn quần áo cùng vì nhận sử dụng. Với Bồ Tát đó mà cùng nhau, cùng nơi đi lại. Thường cầu Pháp Bậc Phật. Hút lấy Pháp Bậc Phật. Nhận giữ Pháp Bậc Phật. Lại dùng đủ loại hương hoa, hương bôi hương bột, đèn sáng tua hoa. Tâm kính cúng dưỡng. Thường chỉ đọc khen Kinh điển Pháp Bậc Phật. Dùng tâm vui mừng nói Pháp Bậc Phật. Với Bồ Tát chưa học không phát ra tâm kiêu mạn. Với Bồ Tát khác cũng giúp yên ở. Đều cười nói trước. Lời nói không xấu ác. Do nói mềm mại giúp người thích nghe. Với người khác cũng như thế. Giả sử gặp gỡ Nhân duyên mất mệnh. Cũng không rời bỏ tâm Pháp Bậc Phật.

Nếu có Bồ Tát phát hướng tới Pháp Bậc Phật. Đọc khen Pháp Bậc Phật. Hút lấy Pháp Bậc Phật. Do tâm tăng cao vui mừng kính thân thiết. Cũng dạy cho người khác cung kính cúng dưỡng. Cũng không cấp cho người khác, cùng vì cạnh tranh. Với Kinh điển Pháp Bậc Phật chưa từng nghe, thường thích mong cầu. Với người nói Pháp phát ra cung kính, tâm sinh tưởng nhớ Thầy lớn. Với Bồ Tát chưa học không sinh tâm kiêu mạn. Với lỗi cũ của người khác nếu thực không thực, không nên trách mắng. Cũng không thích tìm hay dở của người khác. Đã tự làm, đã lại dạy người khác tu học như thế. Diệu Cát Tường ! Bồ Tát tự xem Chúng sinh Có tình mất Nghiệp Bồ Tát như thế, dạy giúp được Nghiệp. Cũng hay giúp người khác, dạy các Chúng sinh Có tình mất Nghiệp Bồ Tát, dạy giúp được Nghiệp. Tự xem Chúng sinh Có tình mất Đạo Bồ Tát, dạy giúp được Đạo. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất Đạo Bồ Tát, dạy giúp được Đạo. Tự xem Chúng sinh Có tình mất hạnh Bồ Tát, dạy giúp được hạnh. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất hạnh Bồ Tát, dạy giúp được hạnh. Tự xem Chúng sinh Có tình mất Nhân duyên Bồ Tát, dạy giúp được Nhân duyên. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất Nhân duyên Bồ Tát, dạy giúp được Nhân duyên.

Tự xem Chúng sinh Có tình mất thiện khéo của Bồ Tát, giúp được thiện khéo. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất thiện khéo của Bồ Tát, giúp được thiện khéo. Tự xem Chúng sinh Có tình mất việc Bồ Tát, dạy giúp được việc. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất việc Bồ Tát, dạy giúp được việc. Tự xem Chúng sinh Có tình mất lực hạnh tăng thêm của Bồ Tát, giúp được tăng thêm hạnh. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất lực hạnh tăng thêm của Bồ Tát, giúp được tăng thêm hạnh. Tự xem Chúng sinh Có tình mất nơi dừng dựa của hạnh Bồ Tát, giúp được nơi dựa vào. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất nơi dừng dựa của hạnh Bồ Tát, giúp được nơi dựa vào. Tự xem Chúng sinh Có tình mất Từ Bi Hỉ Xả, giúp được Từ Bi Hỉ Xả. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất Từ Bi Hỉ Xả, giúp được Từ Bi Hỉ Xả. Tự xem Chúng sinh Có tình mất hạnh Bình đẳng, giúp được hạnh Bình đẳng. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất hạnh Bình đẳng, giúp được hạnh Bình đẳng. Tự xem Chúng sinh Có tình không tin Phật Pháp Tăng, giúp tin Phật Pháp Tăng. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình không tin Phật Pháp Tăng, giúp tin Phật Pháp Tăng.

Tự xem Chúng sinh Có tình mất ham muốn Pháp thiện, giúp được ham muốn Pháp thiện. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất ham muốn Pháp thiện, giúp được ham muốn Pháp thiện. Tự xem Chúng sinh Có tình bị nhốt trong tù, giúp được Giải thoát. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình bị nhốt trong tù, giúp được Giải thoát. Tự xem Chúng sinh Có tình có bệnh khổ, Bố thí với thuốc uống. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình có bệnh khổ, Bố thí với thuốc uống. Tự xem Chúng sinh Có tình mất trồng được Căn thiện ở nơi ở của Phật, giúp được Căn thiện. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất trồng được Căn thiện, giúp được Căn thiện. Tự xem Chúng sinh Có tình không có dựa đỡ, vì làm ra hướng trở về. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình không có dựa đỡ, vì làm ra hướng trở về. Tự xem Chúng sinh Có tình ngủ say lâu dài, giúp được giác ngộ. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình ngủ say lâu dài, giúp được giác ngộ. Tự xem Chúng sinh Có tình sinh ra hèn kém, giúp sinh ở nơi tốt. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình sinh ra hèn kém, giúp sinh ở nơi tốt. Tự xem Chúng sinh Có tình mất tâm Bồ Đề, giúp được tâm Bồ Đề. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất tâm Bồ Đề, giúp được tâm Bồ Đề.

Tự xem Chúng sinh Có tình mất đầy đủ Pháp, giúp được đầy đủ Pháp. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất đầy đủ Pháp, giúp được đầy đủ Pháp. Tự xem Chúng sinh Có tình mất lương thực Trí Phúc, giúp được lương thực. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất lương thực Trí Phúc, giúp được lương thực. Tự xem Chúng sinh Có tình mất tin Pháp Bậc Phật, giúp được tin đúng. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất tin Pháp Bậc Phật, giúp được tin đúng. Tự xem Chúng sinh Có tình, người mất giữ Giới hạnh, giúp ở giữ Giới hạnh. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình, người mất giữ Giới hạnh, giúp ở giữ Giới hạnh. Tự xem Chúng sinh Có tình mất Pháp thuận theo Pháp, giúp được Pháp này. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất Pháp thuận theo Pháp, giúp được Pháp này. Tự xem Chúng sinh Có tình mất Nhịn hòa hợp, giúp được Nhịn hòa hợp. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất Nhịn hòa hợp, giúp được Nhịn hòa hợp.

Tự xem Chúng sinh Có tình mất dừng xem, giúp ở xem. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất dừng xem, giúp ở xem. Tự xem Chúng sinh Có tình mất Tinh tiến của Bồ Tát, giúp ở Tinh tiến. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất Tinh tiến của Bồ Tát, giúp ở Tinh tiến. Tự xem Chúng sinh Có tình mất biết đủ thuận theo Bố thí, giúp được các Bố thí. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất các Bố thí, giúp được các Bố thí. Tự xem Chúng sinh Có tình mất nghĩ nhớ giữ thực hành Trí tuệ, giúp được các nghĩ nhớ. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất các nghĩ nhớ, giúp được các nghĩ nhớ. Tự xem Chúng sinh Có tình mất hướng tới Đạo Niết Bàn đó, giúp hướng tới Đạo Niết Bàn đó. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất hướng tới Đạo Niết Bàn đó, giúp hướng tới Đạo Niết Bàn đó. Tự xem Chúng sinh Có tình không sinh gia đình Phật, giúp sinh gia đình Phật. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình không sinh gia đình Phật, giúp sinh gia đình Phật.

Tự xem Chúng sinh Có tình mất bạn thiện, giúp được bạn thiện. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất bạn thiện, giúp được bạn thiện. Tự xem Chúng sinh Có tình mất lợi ích tâm Chúng sinh Có tình, giúp được lợi ích tâm Chúng sinh Có tình. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất lợi ích tâm Chúng sinh Có tình, giúp được lợi ích tâm Chúng sinh Có tình. Tự xem Chúng sinh Có tình mất Pháp dựa vào, giúp được Pháp dựa vào. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất Pháp dựa vào, giúp được Pháp dựa vào. Tự xem Chúng sinh Có tình mất Trí tuệ dựa vào, giúp được Trí tuệ dựa vào. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất Trí tuệ dựa vào, giúp được Trí tuệ dựa vào. Tự xem Chúng sinh Có tình mất nghĩa dựa vào, giúp được nghĩa dựa vào. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất nghĩa dựa vào, giúp được nghĩa dựa vào.

Tự xem Chúng sinh Có tình mất dựa vào Kinh rõ nghĩa, giúp được dựa vào Kinh rõ nghĩa. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất dựa vào Kinh rõ nghĩa, giúp được dựa vào Kinh rõ nghĩa. Tự xem Chúng sinh Có tình mất bốn Siêng đúng, giúp được bốn Siêng đúng. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất bốn Siêng đúng, giúp được bốn Siêng đúng. Tự xem Chúng sinh Có tình mất Pháp lời nói thực, nói lời nói lợi ích, lời nói điều phục. Giúp ở Pháp lời nói thực, nói lời nói lợi ích, lời nói điều phục. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình mất Pháp lời nói thực, nói lời nói lợi ích, lời nói điều phục. Giúp ở Pháp lời nói thực, nói lời nói lợi ích, lời nói điều phục. Tự xem Chúng sinh Có tình thấy bần tiện, giúp được giàu sang. Cũng hay giúp người khác, xem các Chúng sinh Có tình thấy bần tiện, giúp được giàu sang. Bồ Tát Bồ Tát lớn với các Chúng sinh Có tình phát ra tâm Đại Từ, đều giúp tràn khắp. Làm nghĩ nhớ như thế. Các Chúng sinh Có tình đó không có dừng dựa. Không có hướng trở về. Không có châu bãi nhỏ. Không có nhà ở. Không có cứu giúp. Ta với thời gian nào có thể vì Chúng sinh Có tình làm cứu giúp sao.

Diệu Cát Tường ! Ví như Vua chim Kim Sí đẹp ít tuổi có thế lực lớn, theo ý bay lên đỉnh núi Diệu Cao. Bồ Tát đi bằng Thần lực của Như Lai cũng lại như thế. Đủ Căn thiện lớn lực nhanh mạnh. Tùy ý có thể hướng tới sinh trong hội Phật. Có thể với Chúng sinh Có tình hướng tới ác mà làm cứu giúp. Diệu Cát Tường ! Như thế tên là Bồ Tát đi bằng Thần lực của Như Lai.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Ở trong mỗi ngày dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng các Phật, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Lại châu báu Như ý tràn đầy Thế giới, như số cát sông Hằng mà dùng Bố thí. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng. Cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dạy một Chúng sinh Có tình, được quả Tu Đà Hoàn. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dạy Chúng sinh Có tình bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương đó, được quả Tu Đà Hoàn. Nếu lại có người dạy một Chúng sinh Có tình, được quả Tư Đà Hàm. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dạy Chúng sinh Có tình bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương đó, được quả Tư Đà Hàm. Nếu lại có người dạy một Chúng sinh Có tình, được quả A Na Hàm. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dạy Chúng sinh Có tình bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương đó, được quả A Na Hàm. Nếu lại có người dạy một Chúng sinh Có tình, được quả A La Hán. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dạy Chúng sinh Có tình bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương đó, được quả A La Hán. Nếu lại có người dạy một Chúng sinh Có tình, được quả Duyên Giác. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dạy Chúng sinh Có tình bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương đó, được quả Duyên Giác. Nếu lại có người dạy một Bồ Tát đi bằng xe dê, giúp họ yên ở tâm Bồ Đề. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dạy Chúng sinh Có tình bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương đó, được tâm Bồ Đề đi bằng xe dê. Nếu lại có người dạy một Chúng sinh Có tình, được tâm Bồ Đề đi bằng xe voi. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dạy Chúng sinh Có tình bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương đó, được tâm Bồ Đề đi bằng xe voi. Nếu lại có người dạy một Chúng sinh Có tình, được tâm Bồ Đề đi bằng Thần lực của mặt Trăng mặt Trời. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dạy Chúng sinh Có tình bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương đó, được tâm Bồ Đề đi bằng Thần lực của mặt Trăng mặt Trời. Nếu lại có người dạy một Chúng sinh Có tình, được tâm Bồ Đề đi bằng Thần lực của Thanh Văn. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dạy Chúng sinh Có tình bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương đó, được tâm Bồ Đề đi bằng Thần lực của Thanh Văn. Nếu lại có người dạy một Chúng sinh Có tình, được tâm Bồ Đề đi bằng Thần lực của Như Lai. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Ở trong mỗi ngày dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng Chúng sinh Có tình, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho một Phật Tử Về theo Phật Pháp Tăng, nhận năm nơi học. Với Pháp dạy của Phật sinh tin đúng. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng Phật tử, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho người thứ tám. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng người thứ tám, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho một quả Tu Đà Hoàn. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng quả Tu Đà Hoàn, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho một quả Tư Đà Hàm. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng quả Tư Đà Hàm, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho một quả A Na Hàm. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng quả A Na Hàm, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho một quả A La Hán. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng quả A La Hán, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho một Duyên Giác. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng quả Duyên Giác, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho Bồ Tát đi bằng xe dê. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó. Cớ là sao ?

Diệu Cát Tường ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đó theo với thời gian nào. Theo với việc gì phát tâm Bồ Đề. Liền với thời gian đó, đều cùng có thiện, mà không bỏ. Không có một Pháp Phật, mà không sinh lớn.

Diệu Cát Tường ! Do vì Bồ Tát đó đầy đủ công Đức tốt, không thể nghĩ bàn như thế.

Diệu Cát Tường ! Ví như Vua chim Ca lăng tần già ở trong quả trứng, tuy tự chưa mở ra, đã có thể tốt hơn tất cả bầy chim đó. Do vì có âm thanh đẹp vi diệu sâu. Như thế, đúng như thế !

Diệu Cát Tường ! Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề ở trong vỏ Ngu tối. Tuy Nghiệp Phiền não chướng ngại che phủ. Đương nhiên hay tốt hơn Thanh Văn Duyên Giác đó. Do vì có âm thanh vi diệu hồi hướng Căn thiện hạnh nguyện.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng Bồ Tát đi bằng xe dê, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho Bồ Tát đi bằng xe voi. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng Bồ Tát đi bằng xe voi, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho Bồ Tát đi bằng Thần lực của mặt Trăng mặt Trời. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng Bồ Tát, đi bằng Thần lực của mặt Trăng mặt Trời, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho Bồ Tát đi bằng Thần lực của Thanh Văn. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng Bồ Tát, đi bằng Thần lực của Thanh Văn, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người dùng một thức ăn uống, cấp cho Bồ Tát đi bằng Thần lực của Như Lai. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng Bồ Tát, đi bằng Thần lực của Như Lai, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người nghe môn Pháp này, tâm sâu tin nhận. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Tạo dựng Chùa, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Cúng dưỡng Duyên Giác, bằng số bụi trần của Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Phòng nhà ở của Tăng đó, đều dùng vàng Diêm phù đàn, mà tạo thành. Dùng đèn điện, báu vật Ma ni vụn, mà làm trang sức. Tất cả quang báu dùng làm bậc bệ. Châu báu Ma ni, các chuỗi ngọc báu dùng làm trang sức. Cờ lọng cờ tăng treo la liệt khắp nơi. Châu báu Như ý quý nhất, võng linh mõ báu dùng làm trướng của nó. Rồng giúp giữ, Chiên đàn dùng làm sáp hương, dùng quét đất đó. Hoa Sen trắng nhỏ. Hoa Sen trắng lớn. Hoa Sen đỏ nhỏ. Hoa Sen đỏ lớn. Hoa Tô mạt na. Hoa Ột bát la. Hoa Sen màu vàng. Hoa Sen màu trắng. Hoa Bà lợi sa. Hoa Trớ la ni. Hoa Cù trớ la ni. Hoa Bạt la. Hoa Tô kiện địa. Như thế cùng với các hoa đẹp ở trên, mà làm rải khắp. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời, mà cúng dưỡng họ. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người được nghe tên hiệu Phật. Hoặc tên hiệu Tất cả Trí tuệ. Hoặc tên hiệu chúa Thế gian. Nếu xem hình tượng, thậm chí quyển Kinh, toàn bộ tượng vẽ. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó. Huống chi có người chắp mười ngón tay, mà làm cung kính. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó. Huống chi lại dùng các đèn sáng hương hoa. Thậm chí ca ngợi công Đức một tướng của Phật. Phúc này chuyển tốt hơn. Ở đời Tương lai nhận giàu sướng lớn. Thậm chí tới được Trí của Tất cả Trí tuệ. Diệu Cát Tường ! Như một giọt nước rơi xuống biển lớn. Thậm chí khi Kiếp lửa phát ra, cuối cùng không hay hết.

Diệu Cát Tường ! Bồ Tát cũng như thế. Dùng ít Căn thiện hồi hướng thành Phật. Thậm chí khi lửa Tất cả Trí tuệ sinh, cuối cùng không hay hết.

Diệu Cát Tường ! Ví như vầng Trăng hay tốt hơn các Sao. Vầng tròn Quang sáng rộng lớn cao hơn. Bồ Tát cũng như thế. Dùng ít Căn thiện hồi hướng thành Phật. Mà có thể tốt hơn Thanh Văn Duyên Giác đó. Do Căn thiện đó rộng lớn cao hơn. Diệu Cát Tường ! Như Lai Ứng Chính đẳng Giác có như thế, cùng với công Đức không thể nghĩ bàn.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Dùng áo đẹp trên Trời, thức ăn trăm vị trên Trời. Cúng dưỡng Thanh Văn Duyên Giác và các Bồ Tát, bằng số bụi trần của tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí Kiếp như số cát sông Hằng, cúng dưỡng như thế. Nếu lại có người hay với Kinh này, tâm sinh tin nhận. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó. Huống chi có người viết chép, vì người giảng giải. Phúc này tốt nhất. Cớ là sao ? Do Nhân duyên thành Phật đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu có người nam người nữ. Dùng tâm giận ác, xâm đoạt thức ăn quần áo của vô lượng Thanh Văn Duyên Giác. Nếu lại có người dùng tâm giận ác, xâm đoạt tin thích Bồ Tát Pháp Bậc Phật. Thậm chí đồng ý ít thức ăn quần áo. Hoặc trong mỗi ngày làm cho họ không ăn. Tội này nặng vô lượng vô số đó. Cớ là sao ? Tất cả Thanh Văn Duyên Giác Ba đời. Với vô số Kiếp tu hành Bố thí giữ Giới Nhẫn nhịn Tinh tiến Thiền định Trí tuệ. Đều là cắt bỏ Phiền não của tự bản thân. Bồ Tát không như thế. Thậm chí chút ít khi cấp cho Súc sinh. Đều là do không cắt đứt hết Phật Pháp Tăng.

Diệu Cát Tường ! Nếu như có người dùng tâm giận ác, phá hỏng Giới Định Trí tuệ Giải thoát thấy biết của vô lượng vô biên vô số Duyên Giác. Nếu như có người dùng tâm giận ác, với một tin thích Bồ Tát Pháp bậc Phật, hỏng tổn nhánh Giới hạnh. Và do việc học làm cho không thành công. Tội này nặng vô lượng vô số đó. Cớ là sao ? Tất cả Thanh Văn Duyên Giác Ba đời. Với vô số Kiếp toàn bộ Giới Định Trí tuệ Giải thoát Giải thoát thấy biết. Đều là cắt bỏ Phiền não của tự bản thân. Bồ Tát không như thế. Thậm chí một ngày tu Giới Định Trí tuệ Giải thoát Giải thoát thấy biết. Đều vì cắt bỏ Phiền não của Chúng sinh Có tình.

Diệu Cát Tường ! Nếu như có người dùng tâm giận ác, buộc lấy tất cả Chúng sinh Có tình mười phương bỏ vào trong lao ngục. Nếu lại có người dùng tâm giận ác, với Bồ Tát do không muốn mắt thấy quay lưng mà đi. Tội này nặng vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Giả sử có người dùng tâm giận ác, lấy ra con mắt của Chúng sinh Có tình ở tất cả Thế giới mười phương. Nếu lại có người dùng tâm giận ác, với Bồ Tát do không muốn mắt thấy quay lưng mà đi. Tội này nặng vô lượng vô số đó. Diệu Cát Tường ! Nếu như tất cả Chúng sinh Có tình mười phương, đều bị lựa lấy mắt. Lại có người khác với Chúng sinh Có tình phát ra tâm Đại Từ, giúp mắt bình phục, có được công Đức. Nếu lại có người dùng tâm Thanh tịnh, mà đi tới kính xem Bồ Tát Pháp Bậc Phật. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu như có người hay giúp toàn bộ ngục tù mười phương, đều được Giải thoát. Nhận vui sướng của Trời Đế Thích, Vua Thánh Chuyển Luân. Nếu lại có người dùng tâm Thanh tịnh, kính xem ca ngợi Bồ Tát Pháp Bậc Phật. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Giả sử có người hay giúp toàn bộ Chúng sinh Có tình mười phương, chứng quả Duyên Giác có được công Đức. Nếu lại có người dạy, cùng nhau tin thích Bồ Tát Pháp Bậc Phật. Từng ở nơi ở của Phật trồng một Căn thiện, giúp được tăng lớn. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu có tin sâu Bồ Tát Pháp Bậc Phật, với tất cả Chúng sinh Có tình của Thế giới mười phương. Đều giúp yên ở tâm Bồ Đề, có được công Đức. Nếu lại có người dùng Pháp Bậc Phật, thậm chí một bài ca dạy tỏ rõ với người khác. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Giả sử có người đem Duyên Giác, bằng số bụi trần của Thế giới mười phương. Bỏ vào Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Nếu lại có người với một người mới phát tâm Bồ Đề, mà làm ra chướng ngại. Tội này nặng vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Giả sử có người với tất cả Chúng sinh Có tình, phát tâm Bồ Đề của Thế giới mười phương, mà làm ra chướng ngại. Nếu lại có người với cùng nhau tin sâu tâm Bồ Đề của Bồ Tát Pháp Bậc Phật, mà làm ra chướng ngại. Tội này nặng vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Giả sử tất cả Chúng sinh Có tình mười phương. Đều rơi xuống Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, cõi Vua Diêm Ma. Nếu lại có người cứu giúp làm cho ra ngoài. Lại dạy yên ở tâm Bồ Đề, có được công Đức. Nếu lại có người giúp tất cả Chúng sinh Có tình, sinh tin hiểu sâu ở trong Pháp Bậc Phật. Phúc này tốt hơn vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu như có người với Duyên Giác trong tràn đầy Thế giới mười phương, mà sinh coi thường. Nếu lại có người với một Bồ Tát ban đầu phát tâm, sinh tâm coi thường. Tội này nặng vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Giả sử có người với Duyên Giác cắt đứt hết lợi dưỡng, bằng số bụi trần của Thế giới mười phương. Rõ rệt tên ác của họ với cõi mười phương. Nếu lại có người với cùng nhau tin sâu Bồ Tát Pháp Bậc Phật, cắt đứt hết lợi dưỡng rõ rệt tên ác của họ. Tội này nặng vô lượng vô số đó.

Diệu Cát Tường ! Nếu người nam thiện người nữ thiện. Với cùng nhau tin Bồ Tát Pháp Bậc Phật. Do vì cầu Pháp đúng, thậm chí cấp cho một bình nước. Do Nghiệp Phúc này, đang được vô lượng quả báo tốt đẹp của Vua Thánh Chuyển Luân. Huống chi cấp cho nhận giữ đọc khen, sinh tin hiểu sâu Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Khi đó Thế Tôn nói Kinh này xong. Diệu Cát Tường Đồng Tử. Và các Bồ Tát Bồ Tát lớn. Các chúng Thanh Văn. Các Trời Rồng, Dược Xoa Kiền Thát Bà, A Tu La Yết Lộ Đồ, người không phải người. Đều rất vui mừng. Tin nhận kính thực hành.

Kinh Vào Ấn yên không yên.