Phật nói Kinh Tam muội Ấn Phật
(Phật thuyết Phật Ấn Tam muội Kinh)
Hán dịch: Hậu Hán An Tức Quốc Tam Tạng An Thế Cao
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 12/2014

 

Phật nói Kinh Tam muội Ấn Phật, một quyển

Phật ở trong núi Kì Xà Quật nơi La Duyệt Kì. Thời Tì Kheo Tăng lớn nhất, một vạn hai nghìn người, đều là A La Hán. Thời các Bồ Tát có bốn trăm trăm triệu vạn người. Đều là Hiền giả như nhóm Di Lặc vậy. Cùng với các Bồ Tát trên dưới tám phương. Tăng dần vô ương số không thể lại tính đếm. Đều bay tới nơi ở của Phật. Ở phía trước dùng đầu mặt hôn chân Phật. Đứng lên vây quanh Phật bảy vòng, lui ra ngồi xuống. Tiếp theo trên dưới trăm trăm triệu vạn tầng, không thể lại tính đếm.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tài cao bậc nhất. Trí tuệ Quang sáng với các Bồ Tát rất khác. Không thể theo kịp.

Khi Phật ngồi trong Tam muội áo trong áo ngoài Thần thức thân Phật. Phật ngồi quang chiếu sáng đều không hiện ra. Tức thời vô số Nước Phật trên dưới tám phương đều cùng chiếu sáng. Các Nước có Phật đều tự nhiên cúng dưỡng các Phật Bồ Tát. Cùng với Bích Chi Phật, La Hán các Tì Kheo Tăng.

Vô số Nước Phật trên dưới tám phương. Đều sai các Bồ Tát bay tới nơi ở của Phật. Ngồi nơi bên cạnh. Các Bồ Tát đều tập hợp. Số đó như cát bồi bên bờ nước sông Hằng. Một hạt cát là một Bồ Tát. Cát bên bờ bốn mươi sông Hằng như thế. Đều cùng liên tiếp trên dưới. Một Bồ Tát tự nhiên ngồi trên một hoa Sen lớn. Phật đều lại hóa ra cõi Giới Trời đất. Các Bồ Tát đều ngồi tính tới nghìn vạn dặm. Đã đầy tràn trong đó.

Di Lặc Bồ Tát cùng với Xá Lợi Phất. Liền ở phía trước bắt chéo ngón hai bàn tay. Hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói rằng : Người Hiền tài cao nhất. Phật hướng về Tam muội. Nay đều không hiện ra, không biết tới đâu. Đang có ý sợ. Nguyện muốn nghe nó.

Văn Thù Sư Lợi vì Di Lặc nói rằng : Người Hiền tài cao. Sắp tới đang làm Phật. Xá Lợi Phất, Ngài là Đệ tử của Phật được Đạo La Hán tài cao Trí tuệ mạnh. Sao không đều tự nhất tâm ngồi Thiền, tìm kiếm biết Thần thức thân Phật, như hạnh ra sao.

Tức thời các Bồ Tát và các A La Hán. Vô ương số đều ngồi nhất tâm tìm kiếm vô cùng vô cực vô số các Nước Phật ở trên dưới tám phương. Không có thể biết nơi Thần thức Thân Phật.

Nhóm Di Lặc Bồ Tát. Nhóm Xá Lợi Phất. Lại quỳ lâu bắt chéo ngón hai bàn tay. Hỏi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chúng con nhất tâm tìm kiếm Thần thức thân Phật. Không biết nơi ở. Nguyện muốn biết lời nói này.

Văn Thù Sư Lợi nói rằng : Đều cùng ngồi yên đợi giây phút. Tự đang trở lại. Thấy Phật nhanh trở lại ngồi. Thời đều thấy Phật trở lại ở nơi ngồi, đều vui mừng. Đứng lên vì Phật làm lễ. Lễ nhóm Di Lặc Bồ Tát.

Nhóm Xá Lợi Phất ở phía trước quỳ lâu bắt chéo ngón hai bàn tay hỏi Phật. Khi hướng về Tam muội. Áo trong áo ngoài Thần thức thân Phật đều cùng không hiện. Cũng không biết như hạnh. Chúng con cùng nhất tâm Thiền tìm Thần thức thân Phật. Vô cùng vô cực trên dưới tám phương. Không biết rõ nơi Phật. Nguyện nghe từ Phật.

Phật nói rằng : Tới được nơi đó rất sâu. Không phải các Ngài biết được. Chỉ riêng các Phật tự biết thôi. Phật nói rằng : Tam muội cũng rất khó gặp ngay. Nếu nghe biết cùng gặp ngay. Rất vui sướng cũng không thể nói. Sở dĩ thế nào ? Cũng rất khó được nghe.

Phật nói rằng : Các Bồ Tát cầu Đạo, kính thực hành không hỏng mất sáu Pháp tới Niết Bàn. Nghìn trăm triệu vạn Kiếp còn không thể được. Thời gặp ngay Tam muội của Phật. Cũng không thể được nghe tên Tam muội của Phật vậy. Lại thực hành sáu Pháp tới Niết Bàn, Tinh tiến không lười nhác. Ba nghìn trăm triệu vạn Kiếp nghe tên Tam muội của Phật và cùng gặp ngay. Còn trở lại không tin, cũng hướng về Có. Lại thực hành không hỏng mất sáu Pháp tới Niết Bàn. Bảy nghìn trăm triệu vạn Kiếp nghe Tam muội của Phật. Còn trở lại không tin, cũng hướng về Có. Lại thực hành không hỏng mất sáu Pháp tới Niết Bàn. Tám nghìn trăm triệu vạn Kiếp nghe Tên hiệu Tam muội của Phật. Lại tin hướng về trực tiếp nghe. Tin hướng về Có. Trong một thời gian nếu cùng gặp ngay. Trong tâm vui mừng dũng mãnh. Một ngày một đêm tốt hơn lại thực hành sáu Pháp tới Niết Bàn, lui lại sau ba nghìn trăm triệu vạn Kiếp vậy. Sở dĩ thế nào ?

Nghe biết Tam muội : Nhận đúng, Hiểu đúng, Yên định đúng. Sau đó cầu Đạo nhanh được bậc Phật. Tên hiệu là Tam muội của Phật. Cũng là Ấn Trí tuệ, Kinh Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Bồ Tát cầu Đạo. Người được nghe Ấn Trí tuệ, Kinh Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Không thể được nghe thiện lớn nhất vậy. Bồ Tát cầu Đạo muốn được làm Phật. Cốt yếu cần được Kinh Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Kinh Trí tuệ tới Niết Bàn Phật đó. Là Cha mẹ lớn nhất của các Phật trên dưới tám phương vậy. Được Kinh Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Lại được làm Phật vậy. Bồ Tát cầu Đạo. Chủ yếu cần tích lũy đầy đủ công Đức. Lại nghe Kinh Trí tuệ tới Niết Bàn Phật vậy. Bồ Tát cầu Đạo. Người không được Kinh Trí tuệ tới Niết Bàn Phật. Không được làm Phật vậy.

Phật nói rằng : Nếu có người nam thiện người nữ thiện. Tin hướng về có tên hiệu Kinh Tam muội của Phật. Đáp lại họ quỳ bái tâm Từ vui mừng. Người đó liền được Phúc này. Đời sau cũng lại được Phúc này. Hết thọ mệnh sinh lên trên Trời làm Vua Trời. Hết thọ mệnh sinh xuống Thế gian. Lại làm Vua Già Ca Việt. Như thế hết thọ mệnh sinh lên trên Trời. Hết thọ mệnh trên Trời xuống sinh gia đình Vương Hầu. Phát chuyển trong Đạo Trời, Đạo người. Cuối cùng không trở lại trải qua bùn đen cày xới, cầm thú cây leo, Rồng Quỷ Thần. Lui về sau vô số Kiếp đều đang làm Phật. Nếu có nghe tên hiệu Tam muội này. Người có ít nghi hoặc, không tin lớn như sợ tóc. Người đó đã bỏ mệnh vào trong mười tám bùn đen cày xới. Thiêu đốt cuối cùng không có ngày ra. Sau đó được ra ngoài. Người cầu Đạo cũng còn chưa làm Phật. Sở dĩ thế nào ? Kinh Tam muội của Phật. Là Ấn sáng quyết định chủ yếu của các Phật trên dưới tám phương.

Phật nói rằng : Lời nói của Ta như thế. Các Ngài đều nên tin không được nghi vậy. Ai đang chứng minh nó. Chỉ riêng có các Bồ Tát như cát bồi bên bờ bốn mươi sông Hằng. Là Đệ tử nhỏ của Ta chứng minh điều đó.

Phật nói Kinh xong. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cùng với nhóm Di Lặc Bồ Tát. Xá Lợi Phất, các A La Hán. Và nhân dân các Trời nghe Kinh, đều rất vui mừng. Đứng lên vì Phật làm lễ.

Phật nói Kinh Tam muội Ấn Phật.