Kinh Quan sát Thân
(Quán thân Kinh)
Hán dịch: Tây Tấn Nguyệt Chi Quốc Tam Tạng Trúc Pháp Hộ
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 12/2014

 

Kinh Quan sát Thân

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc Nước Xá Vệ.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo. Thân đó có cơ da tủy máu thịt. Gồm cả tràn đầy phân nước tiểu. Tự nhìn thấy thân, thấy tốt đẹp ra sao ? Thường có chín lỗ hổng, bệnh ác. Thường không sạch thường chảy ra. Được đầy đủ tủi thẹn, thường với oan gia hòa hợp. Được tới già chết. Cũng cùng đi theo với bệnh.

Vì sao không ác ? Thân thời đang rơi xuống. Biết đang hỏng do vứt bỏ xác chết trong đất, không trở lại sử dụng. Bị cáo sói gặm ăn. Cớ gì thấy như thế không tủi thẹn ? Ai nói tham dâm.

Như Phật nói rằng : Được ít tội nhiều. Tự tâm quan sát như thế. Như gậy giết, máy giết làm tích tụ xương. Như lửa cháy mạnh. Như thuốc độc đau đớn là giây phút. Người ngu si vui thích, hay vui thích không tự biết. Vì sao không sợ lưới võng ?

Tham dâm là ngu si. Tiền vật lúa gạo, vàng bạc lưu ly, trâu ngựa người hầu. Người do sống cho nên cầu. Sống còn hơi thở, sống trước kia cũng tự rất ít, thọ hơn trăm năm. Cũng gặp hòa hợp khổ. Xem như thế ai là người có thể. Như thời Quá khứ mệnh yên chút ít. Mệnh ngày nay đều hết. Như nước sông chảy nhanh. Như mặt Trời mặt Trăng hết. Sống vội là Quá khứ. Mệnh người ra đi không trở lại. Như thế là không thể được.

Khi người chết mệnh ra đi. Nếu như bao nhiêu tiền vật, tìm vật khác của Thiên hạ. Cũng có tất cả. Khi chết đáp lại cũng không vui. Cũng không thể chán ghét. Cũng không thể vui sướng. Cũng không thể không thừa vui. Chỉ có thể tự làm thiện. Do tự làm thiện. Thuận theo tự nhiên.

Nếu do biết thời sắp chết. Đang có vui sướng ra sao ? Người có thể rơi xuống tham dâm. Nếu như thọ lâu dài. Nếu như mất ra đi biết đang chết. Ý yêu thích đều vui sướng thế nào. Cớ là sao ? Không nghĩ nhớ tự yên tĩnh. Ý hết nhận vui vẻ. Con chết xong kêu khóc. Không quá mười ngày. Đã qua sau mười ngày. Liền quên chút ít. Yêu quý vợ con cũng như thế.

Vì gia đình thân thuộc Tri thức cũng như thế. Do thường sửa chữa khổ, sống đem tới tiền vật. Tự yêu quý thân mệnh tốt đẹp. Khi người chết đều vứt bỏ toàn bộ. Thân cứng ở trên đất. Đặt xuống nhập vào trong đất. Chỉ là Uẩn ra đi, sinh theo Làm, nhận lấy hình người.

Ví như đã thấy hoa quả của cây. Như thế là Có, ý người rơi xuống trong Có. Tất cả quả vật của Thiên hạ. Một người được không tự đầy đủ. Nếu được một phần, đang được tự chán ghét ra sao. Không có tính ba mươi lăm vui thích, tự vui sướng đầy khắp, đang vì có lợi ích ra sao.

Người đã gặp khổ, tìm nhận lấy tội, ý người là tốt đẹp như thế. Gọi là có được lợi ích, không muốn nhận yên tĩnh, cầu làm độc hại. Tự thân của trùng không chân, như nhiều ít cũng như thế. Như nhiều ít cũng như thế. Như bệnh là lớn nhỏ cũng khổ. Ví như xương không có thịt. Chó được gặm nó không chán. Muốn chó tập luyện như thế. Là cũng khó được.

Đã được đang nhiều lo sợ. Là tập luyện không lâu. Người cũng rơi xuống ác. Như người thấy trong mơ. Đã thức dậy không trở lại được. Tham dâm cũng như thế. Mơ diễn ra như mơ vì có vui sướng. Như trùng không chân đen, như lưỡi câu, như thịt. Như hoa quả của cây. Quả ít mùi vị nhiều. Chết làm tăng thêm cố kết. Do ác làm trước kia. Đạo gia đình thường không sử dụng. Người đó vứt bỏ vui sướng ở trên Trời. Cùng cây sắc trên Trời. Cũng ở vườn Đoan Chính Hảo Uyển. Cũng được cô gái Ngọc trên Trời. Đã được người Trời, không chán năm vui sướng trên Trời. Nay đang được chán vui sướng của Thiên hạ ra sao. Do cầm lấy xương trong hai trăm ngày. Một trăm hai mươi đoạn xương được gân quấn quanh. Là chín lỗ hổng thường thấm ra. Là sáu mươi ba loại. Là khổ nhất của trăm bệnh. Là hòa hợp máu thịt. Là cơ da sống. Là ở trong gió nóng lạnh. Là phân nước tiểu, hay nghìn loại trùng. Đều từ trong thân phát ra, cũng có nghìn lỗ hổng. Cũng có diễn ra là bản thân, đã hỏng làm khác. Từ đó sinh ra không sạch. Từ trong mũi chảy ra. Sinh ra nước dãi nước khác từ miệng. Mồ hôi sinh ra dưới nách. Phân nước tiểu sinh ra từ hai lỗ bên dưới.

Như thế đều sinh ra từ thân. Người chết diễn trò trong mộ. Tin có thể vứt bỏ trò đùa ác, sau đó được nơi ác. Toàn bộ thân không sạch, như thế là loại không sạch, là từ trước tới nay như thế, như vàng mạ lên đồ vật khác làm áo, cho nên hương phấn sáp, hoa đỏ bóng xanh thẫm. Được người ngu si thấy như thế, làm loạn ý đó. Như tô đỏ trên bình sứ, như cỏ che lên hầm. Người yêu thích ôm lấy, về sau thời hối hận.

Tì Kheo nghe Kinh quỳ bái nhận lấy. Dạy Đạo như thế.

Kinh Quan sát thân.

Print Friendly, PDF & Email