BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

6_ Kim Cương Xử Thủ (Tay cầm chày Kim Cương Độc Cổ):

_Tay thứ hai trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kula) của Mật Pháp, là Pháp Điều Phục (Abhicàruka)

_ Câu thư 43 trong văn của bài Chú là:”Sa la sa la” dịch nghĩa là sức bền chắc tức Kim Cương Xử Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 16 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn tồi phục tất cả oán đối thù địch , nên cầu nơi tay Kim Cương Xử?

__ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đờii Đường, là tướng tay thứ sáu:

“Nếu người nào vì tồi phục tất cả oán đ?ch thì nên cầu nơi bàn tay cầm chày Kim Cương (chày Độc Cổ)”

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ sáu là:

Nếu người muốn đập nát oán địch nên tu pháp Kim Cương Xử ( Độc Cổ Kim Cương) Tướng TRÌ XỬ QUÁN TỰ TẠI đó….chỉ có tay trái nắm quyền đặt ở eo. Tay phải cầm chày Độc Cổ đặt ở lông mày như thế đập đánh, vẽ tướng xong.

Tướng Ấn đó là Tay phải nắm quyền, duỗi ngón trỏ, dùng Ấn làm thế đập nát.

Chân Ngôn là:

ÁN_ NGỘT LÝ (chủng tử) PHỘC NHẬT LA BÁ NINH (Trì Kim Cương) TÁT PHỘC THIẾT ĐỐT LỖ (tất cả oán địch) SA PHÁ TRA DÃ (phá hoại) SA PHỘC HẠ