KIM CƯƠNG XỬ THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn đập nát oán địch, nên tu pháp Kim Cương Xử (Độc Cổ Kim Cương)-Tượng Trì Xử Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái nắm quyền đặt ở eo, tay phải cầm chày Độc Cổ đặt ở lông mày như thế đập đánh”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼  𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖢𑖯𑖜𑖰 – 𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖫𑖝𑖿𑖨𑖳  𑖭𑖿𑖣𑖘𑖿 –  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ  HRĪḤ_ VAJRA-PĀṆI – SARVA  ŚATRŪ  SPHAṬ –  SVĀHĀ.

Kim Cương Xử là cái chày vồ bằng đá, gọi là Độc Cổ Xử biểu thị cho nghĩa tồi phá. Vua Trời Đế Thích cầm chày Kim Cương là khí trượng đẩy lui Quỷ Chướng dùng phá nát oán địch .

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm chày Độc Cổ biểu thị cho nghĩa tồi phục tất cả oán địch .

Hành Giả dùng bạc, đồng … làm chày Độc Cổ, tụng Chú hướng về phương oán địch, hiển thế phá thì sẽ trừ được oán  đối.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ   ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ HRĪḤ (quy mệnh chữ chủng tử thanh tịnh của Quán Âm Bộ) VAJRA-PĀṆI SARVA ŚATRŪ SPHAṬ (Kim Cương Thủ phá hoại tất cả Oan Gia) SVĀHĀ (thành tựu tốt lành)

Print Friendly, PDF & Email