KIM CANG XỬ THỦ NHÃN

 

Kim Cang Xử Thủ (Tay cầm chày Kim Cương Độc Cổ):

Tay thứ hai trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ của Mật Pháp, là Pháp Điều Phục.

Câu thư 43 trong Chú Đại Bi là:”Ta Ra Ta Ra” dịch nghĩa là sức bền chắc tức Kim Cang Xử Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

Đại Bi xuất tướng câu 43: Ta Ra Ta ra

Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 16 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn tồi phục tất cả oán đối thù địch, nên cầu nơi tay Kim Cang Xử”.

Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ sáu:

“Nếu người nào vì tồi phục tất cả oán địch thì nên cầu nơi bàn tay cầm chày Kim Cang (chày Độc Cổ)”.

Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ sáu là:

Nếu người muốn đập nát oán địch nên tu pháp Kim Cang Xử ( Độc Cổ Kim Cang) Tướng TRÌ XỬ QUÁN TỰ TẠI đó….chỉ có tay trái nắm quyền đặt ở eo. Tay phải cầm chày Độc Cổ đặt ở lông mày như thế đập đánh, vẽ tướng xong.

Tướng Ấn đó là Tay phải nắm quyền, duỗi ngón trỏ, dùng Ấn làm thế đập nát.

Tướng Trì Xử Quán Tự Tại Bồ Tát

6) Kim-Cang-Xử Thủ Nhãn Ấn Pháp

Kinh nói rằng: “Nếu muốn hàng phục tất cả oán tặc, nên cầu nơi Tay cầm Chày Kim-Cang.

Thần-chú rằng: Ta Ra Ta Ra [43]

𑖭𑖨 𑖭𑖨
SARA SARA

SARA (Kiên cố, bền chắc)

SARA SARA: Sức kiên cố, thật bền chắc

Ta ra Ta ra”: Bạn nghe âm thanh này rất là lợi hại. Ðây là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “kiên cố lực”. Sức lực này đặc biệt kiên cố, chẳng có ai phá hoại được. “Sức kiên cố” này có thể phá tan tất cả thiên ma ngoại đạo, hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo.

Câu Chú này là “Kim Cang Xử Thủ”, tức cũng là “Bảo Xử Thủ”. Bảo Xử Thủ này hay phá tan tất cả ma oán, cho nên gọi là ‘sức kiên cố’.

Kệ:

Thiện xảo phương tiện độ sa bà
Kì hiện ngũ trọc hóa quần ma
Thường hành vô ngã ba la mật
Li chư pháp chấp diễn ma ha

Dịch:

Cứu cõi sa bà khéo dùng phương tiện
Hiện năm điều chấp trước dạy quần ma
Luôn tu ba la mật, phá bỏ chấp Ta
Phá chấp Pháp mới gọi là pháp lớn.

Chơn-ngôn rằng: Án– phạ nhựt-ra chỉ-nảnh, bát-ra nể bát đa dã, tát-phạ hạ.

𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖀𑖐𑖿𑖡𑖰 𑖢𑖿𑖨𑖟𑖱𑖢𑖿𑖝𑖧 _ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
OṂ_ VAJRA AGNI PRADĪPTAYA _ SVĀHĀ

OṂ (cảnh giới ) VAJRA AGNI (Ngọn lửa Kim Cương) PRADĪPTAYA (cháy đỏ rực rỡ) SVĀHĀ (Viên mãn tốt lành)

Kim Cương Xử  là cái chày vồ bằng đá, gọi là Độc Cổ Xử  biểu thị cho nghĩa tồi phá. Vua Trời Đế Thích cầm chày Kim Cương là khí trượng đẩy lui  Quỷ Chướng dùng phá nát oán địch .

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Tư Bi cầm chày Độc Cổ biểu thị cho nghĩa tồi phục tất cả oán địch .

Hành Giả dùng bạc, đồng … làm chày Độc Cổ , tụng Chú hướng về phương oán địch, hiển thế phá thì sẽ trừ được oán đối .

Kệ tụng:

Hàng phục oán ma kinh quỉ thần
Vũ trụ cát tường chánh khí tồn
Hộ pháp vệ giáo công huân phổ
Tăng già hợp hòa đạo dịch hưng.

[Hàng phục Oán ma, kinh sợ các qủi thần.
Chánh pháp còn trụ ở thế gian, thì Vũ-trụ sẽ không bị hủy diệt.
Bảo hộ chánh Pháp, thì công đức không cùng tận.
Tăng gìa hòa hiệp, thì đạo trường sẽ phát triển mạnh mẽ.]

Bất cứ tu pháp nào đủ “TỨ PHÁP GIỚI” đều là “Phổ Hiền Hạnh Nguyện”, tức là công đức không cùng tận.

1. Hư không 2. Chúng sanh 3. nghiệp của chúng sanh 4. phiền não của chúng sanh không cùng tận, nên hạnh nguyện của Phổ-hiền cũng không cùng tận, THÂN, KHẨU, Ý không hề nhàm chán, BẢO HỘ CHÁNH PHÁP được thường trụ, thì Vũ-trụ sẽ không bị hủy diệt, thì tất cả công đức khác mới được thành tựu. (KINH HOA NGHIÊM-Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện)

Kệ tụng Việt dịch:

Hàng phục oán ma khiếp quỉ thần
Đất trời tươi nhuận khí thanh trần
Giữ gìn giáo pháp nơi nơi tỏ
Tăng già hòa hợp đạo thịnh hưng.

Kim-Cang-Xử Thủ Nhãn Ấn Pháp
Thứ Sáu 

Ta Ra Ta Ra [43]
𑖭𑖨 𑖭𑖨
SARA SARA

Án– phạ nhựt-ra chỉ-nảnh, bát-ra nể bát đa dã, tát-phạ hạ.
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨 𑖀𑖐𑖿𑖡𑖰 𑖢𑖿𑖨𑖟𑖱𑖢𑖿𑖝𑖧 _ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
OṂ_ VAJRA AGNI PRADĪPTAYA _ SVĀHĀ