NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

GIỚI ĐÀN NI

I. NGHI THỨC THỌ GIỚI THỨC-XOA-MA-NA

Thầy muốn cho đệ tử thọ giới Thức-xoa-ma-na thì một tháng trước bảo lạy Hồng danh hoặc tam thiên Phật, sám hối nghiệp chướng cho thanh tịnh. Cung thỉnh Giới sư Ni và Tôn chứng Ni rồi, đến ngày làm lễ thì sắm sửa hương hoa cúng dường.

Đến giờ truyền giới, Dẫn thỉnh (Điển lễ) Ni đem 2 vị Giới tử Ni đến từng phòng thỉnh Giới sư Ni bằng cách:

Dẫn thỉnh Ni lạy 1 lạy, quỳ bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư tôn Giới sư Ni, trước đã định ngày hôm nay đăng đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na. Nay đã đến giờ, chúng con xin thành tâm cầu thỉnh trên chư tôn tề nghệ trai đường cho các Giới tử lễ bạch. Xin chư tôn từ bi thính thọ.

Giới sư Ni đáp:

– Tốt lắm! (Thiện)

Dẫn thỉnh Ni lạy 3 lạy, lui ra.

Khi Thập sư Ni ra Lễ đường, Dẫn thỉnh Ni thỉnh 3 tiếng khánh, xướng:

– Cung thỉnh chư tôn tề nghệ Lễ đường.

– Cung thỉnh chư tôn phân ban an tọa.

II. CUNG AN CHỨC SỰ

Dẫn thỉnh Ni và 2 Giới tử lớn ra giữa bạch cung thỉnh cung an chức sự bằng cách đứng mà tác bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư tôn Giới sư Ni, chúng con có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ tác bạch:

(Lạy 1 lạy, quỳ bạch)

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch trên chư tôn, hôm nay Giới đàn thiết lập, chánh luật tuyên hành, chung bản hòa minh, thánh hiền vân tập. Chúng con xin:

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đàn đầu Hòa thượng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Yết-ma A-xà-lê.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Giáo thọ A-xà-lê.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ nhất tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ nhị tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ tam tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ tứ tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ ngũ tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ lục tôn chứng.

– Cung thỉnh Ni sư thượng…. hạ…. đương vi Đệ thất tôn chứng.

– Cúi xin chư tôn thùy từ nhẫn khả cho các Giới tử được ân triêm công đức.

Hòa thượng Ni đáp:

– Thiện tai khả nhĩ! (Được, tốt lắm!)

Dẫn thỉnh Ni:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chư tôn đã thùy từ hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (Lạy 3 lạy)

Dẫn thỉnh đánh khánh, xướng:

– Giới tử tựu ban.

– Giới tử thứ đệ tấn ban.

III. THỈNH GIỚI SƯ ĐĂNG ĐÀN

Một Giới tử lớn đứng trước, đại diện tác bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư tôn Đại đức Ni, chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch: (Lạy 1 lạy, quỳ bạch)

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch trên chư tôn Đại đức Ni, chúng con bấy lâu khát ngưỡng giới pháp, nay đủ duyên lành, trên chư tôn Đại đức Ni đã thùy từ lân mẫn. Bây giờ đã đến lúc, chúng con xin kiền thỉnh chư tôn đăng đàn truyền giới, cho chúng con được ân triêm công đức.

Hòa thượng Ni đáp:

– Thiện tai khả nhĩ! (Được, tốt lắm!)

Giới tử lại bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Trên chư tôn Đại đức Ni đã từ bi hứa khả, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (Lạy 3 lạy)

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Cung thỉnh chư tôn tề nghệ Tổ đường.

Đến Tổ đường rồi, xướng:

– Cung thỉnh chư tôn thứ đệ lập ban.

Nhất tâm đảnh lễ Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

– Thỉnh chư tôn phân lập lưỡng ban.

Tiếp xướng:

– Chư Giới tử tựu ban.

– Nhất tâm đảnh lễ Tây thiên Đông độ Việt Nam lịch đại chư vị Tổ sư tam bái.

Lại xướng:

– Cung thỉnh chư tôn đăng lâm Bảo điện.

Trước tam bảo, Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Cung thỉnh chư tôn thứ đệ tấn ban.

Giới sư hướng về Tam bảo, các Giới tử đứng một bên. Dẫn thỉnh Ni lại xướng:

– Hồ quỳ, niệm hương.

Hòa thượng Ni dâng hương cầu nguyện:

– Ngã đệ tử khể thủ cúi đầu xá, kiền bổng hương hoa phụng hiến đạo tràng Giáo chủ Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng. Duy nguyện thùy từ lân mẫn, phủ tứ oai quang nạp thọ chơn hương, phổ đồng cúng dường. Tư thời đệ tử chúng đẳng phụng vì Việt Nam quốc… tỉnh… quận… xã… tự. Kim Giới tử… pháp danh… ư… niên… nguyệt… nhật, kiến đàn thọ Thức-xoa-ma-na giới. Đệ tử chúng đẳng phần hương tiến hoa, phụng thỉnh đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng, phổ cập Hộ pháp chư thiên, thiện thần chúng đẳng, duy nguyện từ mẫn giáng lâm chứng minh gia bị. Tỷ đệ tử chúng đẳng phụng hành pháp sự, nội chướng tiềm tiêu, ngoại ma vô nhiễu, thứ chư Giới tử giới châu quang nhuận, đạo quả viên thành. Thượng chúc Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, quốc giới thái bình, nhân dân an lạc, hiển u quân lợi, pháp giới mông huân, cung cẩn phần hương, hy thùy chiếu giám.

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Phụng hiến hương hoa, các các hồ quỳ, đầu thành sám hối.

Hòa thượng Ni bạch sám:

– Đệ tử chúng đẳng chí tâm sám hối:

                   Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

                   Giai do vô thỉ tham, sân, si

                   Tùng thân, ngữ, ý chi sở sanh

                   Nhất thiết ngã kim giai sám hối.

             Nam mô Cầu sám hối Bồ-tát ma-ha-tát.

(3 lần)

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Sám hối dĩ, các các khởi thân đảnh lễ Tam bảo:

– Nhất tâm đảnh lễ, nam mô Thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam bảo, tam bái.

– Thỉnh chư tôn phân lập lưỡng ban.

– Chư Giới tử tựu ban.

– Nhất tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam bảo tam bái. 

– Nhất tâm đảnh lễ đạo tràng giáo chủ Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, tam bái.

– Nhất tâm đảnh lễ đương hội đạo tràng nhất thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền Thánh Tăng, tam bái.

(Nếu riêng có Giới trường để truyền giới thì tốt. Nếu không có Giới trường riêng thì phương tiện ở trước Tam bảo kết giới, truyền giới. Nếu ở trước Tam bảo mà thọ, hoặc đến Giới trường riêng mà thọ thì Dẫn thỉnh Ni xướng, tùy nghi mà xướng “tề nghệ Tam bảo tiền” hay “tề nghệ Giới trường”).

Đánh khánh đưa đến rồi, Giới sư lạy 3 lạy, Dẫn thỉnh Ni cầm 5 nén hương quỳ bên phải, bạch:

Nhất chú chiên đàn hương

                        Cử khởi biến thập phương

                        Thỉnh sư đăng bảo tọa

                        Bỉnh pháp quảng tuyên dương.

Dẫn thỉnh đánh khánh 3 tiếng, tiếp xướng:

Hàng phục ma lực oán

                             Trừ kiết tận vô dư

                             Đàn thượng kích kiền chùy

                             Giới sư Ni đương tập

                             Chư hữu văn pháp nhân

                             Độ lưu sanh tử hải

                             Văn thử diệu hướng âm

                             Tất đương vân lai tập.

                Nam mô Vân lai tập Bồ-tát ma-ha-tát. 

(3 lần)

Dẫn thỉnh Ni lại xướng:

– Thỉnh chư tôn thăng tòa.

Giới sư thăng tòa, đồng chắp tay cử hương tán:

Lư hương sạ nhiệt

                          Pháp giới mông huân

                          Chư Phật hải hội tất diêu văn

                          Tùy xứ kiết tường vân

                          Thành ý phương ân

                          Chư Phật hiện toàn thân.

           Nam mô Hương vân cái Bồ-tát ma-ha-tát.

(3 lần)

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.  

(3 lần)

Vô thượng thậm thâm Tỳ-ni pháp

               Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

               Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

               Nguyện giải Như Lai Tỳ-ni nghĩa.

          Nam mô Khai bảo tạng Bồ-tát ma-ha-tát.

(3 lần)

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Chư Giới tử thính các lập ban.

– Văn khánh thinh, chí thành đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Tam bảo, tam bái.

– Đảnh lễ Hòa thượng truyền giới, tam bái.

– Đảnh lễ Yết-ma A-xà-lê, tam bái.

– Đảnh lễ Giáo thọ A-xà-lê, tam bái.

– Đảnh lễ chư vị Tôn chứng, tam bái.

Lạy rồi, đánh khánh 3 tiếng, xướng:

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Dẫn thỉnh Ni bảo:

– Các Giới tử! Nay cung thỉnh Giới sư. Phép thỉnh Giới sư các vị phải tự nói, chỉ vì các vị chưa thể nói được, nay tôi chỉ cho các vị. Các vị nói theo tôi:

Bạch Đại đức Ni một lòng thương xót, con pháp danh là…. nay thỉnh Đại đức làm Hòa thượng. Xin Đại đức vì thương xót chúng con mà làm Hòa thượng. Con nương theo Đại đức mà được thọ giới Thức-xoa-ma-na. (Thỉnh 3 lần, mỗi lần đều cúi đầu xá).

Hòa thượng Ni bảo:

– Thiện tai khả nhĩ! Các vị hãy giữ thân tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp:

– Nam mô Phật, con xin vâng lời. (Xá)

Dẫn thỉnh Ni lại bảo:

– Các Giới tử hướng về Yết-ma Ni lạy một lạy.

Tiếp bảo:

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Và nói:

– Các vị hãy nói theo tôi:

Bạch Đại đức Ni một lòng thương xót, con pháp danh là…. nay thỉnh Đại đức làm Yết-ma A-xà-lê. Xin Đại đức vì thương xót chúng con mà làm Yết-ma A-xà-lê. Con nương theo Đại đức mà được thọ giới Thức-xoa-ma-na. (Thỉnh 3 lần, mỗi lần đều cúi đầu xá).

Yết-ma Ni bảo:

– Thiện tai khả nhĩ! Các vị hãy giữ thân tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp:

– Nam mô Phật, con xin vâng lời. (Xá)

Dẫn thỉnh Ni lại bảo:

– Các Giới tử hướng về thầy Giáo thọ Ni lạy một lạy.

Tiếp bảo:

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Và nói:

– Các vị hãy nói theo tôi:

Bạch Đại đức Ni một lòng thương xót, con pháp danh là…. nay thỉnh Đại đức làm Giáo thọ A-xà-lê. Xin Đại đức vì thương xót chúng con mà làm Giáo thọ A-xà-lê. Con nương theo Đại đức mà được thọ giới Thức-xoa-ma-na. (Thỉnh 3 lần, mỗi lần đều cúi đầu xá).

Giáo thọ Ni bảo:

– Thiện tai khả nhĩ! Các vị hãy giữ thân tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp:

– Nam mô Phật, con xin vâng lời. (Xá)

Giáo thọ Ni bảo:

– Các Giới tử hướng về các vị Tôn chứng lạy một lạy.

Tiếp bảo:

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Và nói:

– Các Giới tử! Các vị hãy nói theo tôi:

Chư Đại đức Ni một lòng thương xót, con pháp danh là…. nay thỉnh chư Đại đức làm Tôn chứng. Xin chư Đại đức vì thương xót chúng con mà làm Tôn chứng. Con nương theo chư Đại đức mà được thọ giới Thức-xoa-ma-na. (Thỉnh 3 lần, mỗi lần đều cúi đầu xá).

Các Tôn chứng cùng đáp:

– Thiện tai khả nhĩ!

Giới tử cúi đầu xá 3 lần.

Dẫn thỉnh Ni đánh khánh, bảo:

– Hồ quỳ, hiệp chưởng.

Giáo thọ Ni bảo:

– Các Giới tử! Phép xin thọ giới các vị phải tự nói. Chỉ vì các vị chưa có thể nói được, nay tôi chỉ bảo, các vị hãy nói theo tôi:

Bạch chư Đại đức Ni, con Sa-di-ni pháp danh là…., nay theo chư Đại đức xin học giới hai năm, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Xin chư Đại đức Ni cho con học giới hai năm. Xin thương xót cho chúng con. (Bạch 3 lần, mỗi lần đều cúi đầu xá).

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ chư tôn Giới sư tam bái.

Rồi xướng:

– Thoái ban.

Lại bảo:

– Các Giới tử ra phía ngoài cửa, đứng chỗ mắt thấy mà tai không nghe, cung kính chắp tay hướng vào.

IV. HỌP TĂNG VẤN HÒA

Yết-ma Ni hỏi, Dẫn thỉnh Ni đáp:

– Tăng họp chưa?

– Tăng đã họp.

– Hòa hợp không?

– Hòa hợp.

– Người chưa thọ giới Cụ túc đã ra chưa?

– Đã ra rồi.

– Tăng nay hòa hợp để làm gì?

– Yết-ma truyền thọ giới Thức-xoa-ma-na.

BẠCH YẾT-MA

Yết-ma Ni bạch:

– Chư Đại đức Ni Tăng nghe cho. Các Sa-di-ni…., …., …. nay theo chư Đại đức Ni xin học giới hai năm, do Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Nếu Tăng thấy đến lúc và Tăng chấp thuận thì cho các Sa-di-ni…., …., …. học giới hai năm, do Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Bạch như vậy, tác bạch có thành không?

Tôn chứng Ni cùng đáp:

– Thành.

Yết-ma Ni bạch tiếp:

– Chư Đại đức Ni Tăng nghe cho. Các Sa-di-ni…., …., …. theo chư Đại đức xin học giới hai năm, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Tăng nay cho các Sa-di-ni…., …., …. học giới hai năm. Chư Đại đức nào bằng lòng cho 3 vị này học giới hai năm, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Đây là Yết-ma lần thứ nhất, có thành không?

Tôn chứng Ni cùng đáp:

– Thành.

Yết-ma Ni bạch tiếp:

– Chư Đại đức Ni Tăng nghe cho. Các Sa-di-ni…, …, …. theo chư Đại đức xin học giới hai năm, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Tăng nay cho các Sa-di-ni…., …., …. học giới hai năm. Chư Đại đức nào bằng lòng cho 3 vị này học giới hai năm, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Đây là Yết-ma lần thứ hai, có thành không?

Tôn chứng Ni cùng đáp:

– Thành.

Yết-ma Ni lại bạch:

– Chư Đại đức Ni Tăng nghe cho. Các Sa-di-ni…., …., …. theo chư Đại đức xin học giới hai năm, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Tăng nay cho các Sa-di-ni…., …., …. học giới hai năm. Chư Đại đức nào bằng lòng cho 3 vị này học giới hai năm, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Đây là Yết-ma lần thứ ba, có thành không?

Tôn chứng Ni cùng đáp:

– Thành.

Yết-ma Ni bạch:

– Tăng đã bằng lòng cho các Sa-di-ni…., …., …. học giới hai năm, Tỳ-kheo-ni thượng…. hạ…. làm Hòa thượng vì Tăng đã im lặng. Việc này tôi thông qua như vậy.

Dẫn thỉnh Ni xướng:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ chư Giới sư, tam bái.

Giới tử lạy xong ra ngồi một nơi đã được ấn định (ba Giới tử này ra, cho ba vị khác vào. Nghi lập lại như phần Yết-ma. Cứ tuần tự như thế cho đến hết số Giới tử xin thọ giới. Xong cho tất cả vào sắp hàng hướng về Thập sư….).

Giáo thọ Ni bảo:

– Các Giới tử! Từ trước đến nay Tăng đã Yết-ma cho các vị, Giới thể đã tròn đủ. Nay, để biết Giới tướng mà giữ gìn nên Giới sư Ni sẽ trao Giới tướng cho các vị. Các vị hãy chắp tay lắng nghe cho kỹ mà lãnh thọ.

Yết-ma Ni bảo:

– Các Giới tử lắng nghe! Đức Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác nói ra 6 giới pháp Thức-xoa-ma-na:

Thứ nhất, không được phạm sự bất tịnh, làm việc dâm dục. Nếu Thức-xoa-ma-na làm việc dâm dục thì không phải là Thức-xoa-ma-na, không phải là con gái dòng họ Thích. Nếu cùng nam tử có tâm nhiễm ô, thân xúc chạm nhau thì phạm giới, phải thọ giới lại. Trong giới này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Thứ hai, không được trộm cắp, cho đến ngọn cỏ lá cây. Nếu Thức-xoa-ma-na trộm vật của người đáng 5 tiền hoặc hơn 5 tiền, tự lấy, bảo người lấy thì không phải là Thức-xoa-ma-na, không phải là con gái dòng họ Thích. Nếu trộm lấy dưới 5 tiền thì phạm giới, phải thọ giới lại. Trong giới này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Thứ ba, không được cố giết mạng chúng sanh, cho đến con vật nhỏ như kiến. Nếu Thức-xoa-ma-na tự tay giết mạng người, cầm dao đưa cho người giết, xúi giết, khen ngợi giết, cho uống thuốc độc, hoặc phá thai, hoặc trù ếm, hoặc chú thuật giết, hoặc tự giết, hoặc bảo người giết thì không phải là Thức-xoa-ma-na, không phải là con gái dòng họ Thích. Nếu giết mạng chúng sanh thì phạm giới, phải thọ giới lại. Trong giới này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Thứ tư, không được cố nói dối, cho đến nói chơi, giễu cười. Nếu Thức-xoa-ma-na không phải mình thực có mà nói rằng: “Tôi được pháp thượng nhân, được thiền, được giải thoát, được tam-muội chánh thọ, được chứng quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, thiên long và quỷ thần đến cúng dường cho tôi”. Như thế không phải là Thức-xoa-ma-na, không phải là con gái dòng họ Thích. Nếu ở trong chúng cố ý nói dối thì phạm giới, phải thọ giới lại. Trong giới này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Thứ năm, không được ăn phi thời. Nếu Thức-xoa-ma-na ăn phi thời thì phạm giới, phải thọ giới lại. Trong giới này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Thứ sáu, không được uống rượu. Nếu Thức-xoa-ma-na uống rượu thì phạm giới, phải thọ giới lại. Trong giới này suốt đời không được phạm, các vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

Yết-ma Ni bảo:

Trên đây là 6 học giới của Thức-xoa-ma-na, các vị phải suốt đời kính giữ cho thanh tịnh, không được trái phạm.

Giới tử đồng thanh đáp:

– Y giáo phụng hành.

Lạy 3 lạy rồi quỳ. Dẫn thỉnh Ni đánh 3 tiếng khánh.

Giáo thọ Ni bảo:

– Các Giới tử! Như vậy là ngày nay các vị đã lãnh thọ giới pháp rồi. Nhờ đời trước có trồng nhân lành cho nên nay được tướng viên đảnh phương bào, mặc áo giải thoát, siêu thoát trần lao, sống như Phật sống, nghe giới pháp, mở tâm tư, đối với giới luật và uy nghi thì không được trái phạm, thường cúng dường Tam bảo, siêng tu ba nghiệp, ngồi thiền, tụng kinh, làm việc trong chúng. Hòa thượng A-xà-lê dạy răn điều gì thì không được chốn.