NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

NGHI THỨC TẤN ĐÀN TỲ-KHEO

I. THỈNH THẬP SƯ QUANG LÂM GIỚI TRƯỜNG

Đến giờ, Dẫn thỉnh cùng 4 Giới tử, y áo chỉnh tề, đến trước Trượng đường, lạy 1 lạy, quỳ bạch:

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch Hòa thượng Giới sư, chư tôn Đại đức.

Trước đã định ngày hôm nay đăng đàn truyền giới, giờ đã đến, chúng con xin thành tâm cầu thỉnh Hòa thượng, chư tôn Đại đức quang lâm Lễ đường cho các Giới tử lễ bạch.

Ngưỡng mong Hòa thượng, chư tôn Đại đức từ bi ai lân thính thọ.

Hòa thượng đáp:

– Thiện tai khả nhĩ! (Được, tốt lắm!)

Dẫn thỉnh cùng 4 Giới tử lạy 1 lạy rồi lui ra.

Tất cả Giới tử Tỳ-kheo sắp hàng hai bên, quỳ, chắp tay, cúi đầu hầu Thập sư đi qua.

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh Thập sư quang lâm Lễ đường.

– Mạt vị tiên hành.

Đến Lễ đường, Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh Thập sư tựu tòa an tọa.

Thập sư an tọa xong, một Giới tử đại diện đứng trước, hướng về Thập sư, bạch:

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tôn chứng sư từ mẫn, Giới tử chúng con có duyên sự, đầu thành đảnh lễ, xin tác bạch: (Lạy một lạy, quỳ bạch)

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch Hòa thượng, chư tôn Giới sư.

Bấy lâu chúng con hết lòng khát ngưỡng giới pháp, nay đủ duyên lành, được Hòa thượng Giới sư, chư tôn Đại đức đã thùy từ lân mẫn, hợp thời chúng con xin kiền thỉnh Hòa thượng, chư tôn Đại đức đăng đàn truyền giới cho chúng con được ân triêm công đức.

Hòa thượng đáp:

– Thiện tai khả nhĩ! (Được, tốt lắm!)

Giới tử thưa:

– Chư tôn Hòa thượng, Đại đức đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con đầu thành đảnh lễ cúng dường.

(Lạy 3 lạy)

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh chư tôn quang lâm Tổ đường.

Giới tử sắp hàng hai bên, quỳ, chắp tay, cúi đầu hầu Thập sư đi qua.

Dẫn thỉnh xướng:

– Mạt vị tiên hành.

Đến bàn Tổ, Hòa thượng niêm hương, Thập sư lễ Tổ xong, Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh Thập sư đăng lâm Bảo điện.

– Mạt vị tiên hành.

Đến trước điện Phật, Hòa thượng niêm hương.

Thập sư đảnh lễ xong, Dẫn thỉnh cử:

– Tán lư hương….

– Tụng Đại bi…. đến câu: “Nam mô Thập phương Thường trụ Tam bảo…”.

Dẫn thỉnh:

– Cung thỉnh Hòa thượng, chư Giới sư hồ quỳ, tụng sám pháp:

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

                   Giai do vô thỉ tham, sân, si

                   Tùng thân, ngữ, ý chi sở sanh

                   Nhất thiết ngã kim giai sám hối.

                   Nam mô Ly cấu địa Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh chư tôn đảnh lễ Tam bảo, tam bái.

Khi Thập sư lễ xong, Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh Thập sư quang lâm Giới trường, tựu tòa an tọa.                                                       

Tất cả Giới tử Tỳ-kheo sắp hàng hướng về Thập sư, Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử!

Nhất tâm đảnh lễ Hòa thượng, tam bái.

Nhất tâm đảnh lễ Yết-ma sư, tam bái.

Nhất tâm đảnh lễ Giáo thọ sư, tam bái.

Nhất tâm đảnh lễ Tôn chứng sư, tam bái.

II. KHAI ĐẠO, VẤN DUYÊN

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử trường quỳ, hiệp chưởng.

Hòa thượng khai đạo:

– Các Giới tử lắng nghe.

Ba đời chư Phật đều do xuất gia mà được thành đạo. Lịch đại Tổ sư truyền Phật tâm ấn đều là bậc Sa-môn, do nghiêm trì Giới luật thanh tịnh mới có thể hoằng truyền chánh pháp, cho nên phải thọ trì Giới luật trước khi tham thiền học đạo. Nếu không tránh lỗi, ngừa quấy thì làm sao mà thành Phật, làm Tổ được?!

Bởi thế, người thọ trì giới này giữ đủ luật nghi của Phật, sẽ được Phật thọ dụng. Nên trong Kinh nói rằng: Muốn thấy được Phật tánh, chứng đại Niết-bàn, cần phải hết lòng giữ giới cho thanh tịnh. Tướng tốt của Như Lai lấy giới làm nhân, năm phần pháp thân đều y nơi giới mà lập. Do đây chứng biết rằng: đâu có ai không trọng kính giới mà đắc quả được ư?! 

Dẫn thỉnh bảo:

– Các Giới tử hướng về Hòa thượng lạy 1 lạy.

(Đến đây, vị Giáo thọ ngoài dẫn một ít Giới tử đến chỗ vấn duyên, ngồi vào bàn để dạy các già nạn. Trong khi đó các vị kia tiếp tục nơi mục “CẦU THỈNH THẬP SƯ”.

– Vị trí để Giáo thọ ngoài vấn duyên, hoặc đặt bàn một bên nhà Tổ, hoặc trước tiền đường, nơi nào trống, trang trọng và thích hợp).

III. PHẦN GIÁO THỌ NGOÀI

Dẫn thỉnh dẫn Giới tử vào trước vị Giáo thọ ngoài – mỗi lần 3 Giới tử – đảnh lễ rồi quỳ, chắp tay.

Vị Giáo thọ ngoài bảo:

– Các Giới tử lắng nghe! Quí vị chớ có sợ hãi. Trong giây lát nữa đây, tôi sẽ đưa qúi vị đến chỗ cao tột, gọi là Chúng trung tôn.

Giáo thọ chỉ vào y và bát nói:

– Đây là y An-đà-hội, đây là y Uất-đa-la-tăng, đây là y Tăng-già-lê. Đây là Bát-đa-la, đây là tọa cụ.

Y, bát và tọa cụ này có phải của các ông không?

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật, phải.

Giáo thọ lại bảo:

– Các Giới tử nghe cho kỹ! Đây là thời gian chí thành, đây là thời gian nói sự thật. Những điều tôi sắp hỏi các ông ở đây, lát nữa các ông cũng phải trả lời trước Tăng như vậy. Điều gì có thật hãy trả lời là có thật. Điều gì không có thật hãy trả lời là không có thật. Các ông đừng khiếp sợ, đừng bối rối. Lát nữa, Tăng sẽ hỏi các ông, các ông sẽ trả lời theo câu hỏi.

– Các ông có phạm biên tội không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phá tịnh hạnh của Tỳ-kheo-ni không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là tặc trú không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là kẻ phá nội, ngoại đạo không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có giết cha không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có giết mẹ không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có giết A-la-hán không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phá hòa hợp Tăng không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có gây thương tích Phật với ác tâm không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là bất năng nam không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là phi nhơn không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là súc sanh không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là nhị hình không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là quan viên tại chức không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là người trốn nợ không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là đầy tớ trốn chủ không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là trượng phu không?

– Nam mô Phật, phải.

– Là trượng phu có các bệnh: cùi, hủi, ung thư, ghẻ mủ, động kinh, lao phổi… không?

– Nam mô Phật, không.

– Tuổi đủ hai mươi chưa?

– Nam mô Phật, đủ.

– Y, bát có đủ không?

– Nam mô Phật, có đủ.

– Cha mẹ đã cho phép chưa?

– Nam mô Phật, đã cho phép.

– Pháp danh các ông là gì?

– Nam mô Phật, con pháp danh là…

– Hòa thượng của các ông hiệu là gì?

– Nam mô Phật, Hòa thượng của con hiệu thượng…. hạ…

Giáo thọ ngoài tiếp dặn các Giới tử:

– Những điều tôi vừa hỏi quý vị, lát nữa Tăng cũng sẽ hỏi như vậy. Quý vị cũng phải như vậy mà trả lời. Quý vị đợi tôi một chút, tôi vào trong Tăng xin phép. Khi tôi gọi mới vào.

Dẫn thỉnh sắp xếp cho các Giới tử đã được giáo thọ ngồi vào một chỗ (bên ngoài giới trường), cứ 3 người một đàn theo thứ tự và ngồi đợi, khi nào Yết-ma chấp thuận, vị Giáo thọ ngoài sẽ dẫn vào.

(Hết phần GIÁO THỌ NGOÀI)

Vì để thời gian không bị cách quãng, trong khi Giáo thọ ngoài hướng dẫn cho một số Giới tử về các già nạn, còn lại một số bên trong tiếp phần “CẦU THỈNH THẬP SƯ TÁC PHÁP”.

IV. CẦU THỈNH THẬP SƯ TÁC PHÁP YẾT-MA, TRUYỀN GIỚI

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử trường quỳ, hiệp chưởng.

Dẫn thỉnh tiếp bảo:

– Các Giới tử nói theo tôi để thỉnh Thập sư.

THỈNH HÒA THƯỢNG

“Bạch Đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là…. Nay thỉnh ngài làm Hòa thượng, xin ngài vì chúng con làm Hòa thượng, chúng con nương theo ngài được thọ giới Cụ túc. Xin ngài thương xót chúng con”.

Hòa thượng chứng:

– Tốt lắm! Quý vị phải giữ gìn thân tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp:

– Y giáo phụng hành.

Dẫn thỉnh xướng:

– Khấu thủ!

(Cúi đầu xá)

THỈNH YẾT-MA

“Bạch Đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là…. Nay thỉnh Đại đức làm Yết-ma A-xà-lê. Xin Đại đức vì chúng con làm Yết-ma A-xà-lê. Chúng con nương theo Đại đức được thọ giới Cụ túc. Xin ngài thương xót chúng con.” 

Yết-ma chứng:

– Tốt lắm! Quý vị phải giữ gìn thân tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp:

– Y giáo phụng hành.

Dẫn thỉnh xướng:

– Khấu thủ!

THỈNH GIÁO THỌ

“Bạch ­­­­­­­­­­Đại đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là…. Nay thỉnh Đại đức làm Giáo thọ A-xà-lê. Xin Đại đức vì chúng con làm Giáo thọ A-xà-lê. Chúng con nương theo Đại đức được thọ giới Cụ túc. Xin ngài thương xót chúng con.” 

Giáo thọ chứng:

– Tốt lắm! Các vị phải giữ gìn thân tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp:

– Y giáo phụng hành.

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ Tam sư, tam bái.

THỈNH TÔN CHỨNG

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử trường quỳ, hiệp chưởng.

Giáo thọ bảo:

– Các Giới tử nói theo tôi để thỉnh Tôn chứng Tăng-già:

Chư Tôn đức một lòng thương xót, chúng con pháp danh là…. Nay thỉnh chư Tôn đức làm Tôn chứng Tăng-già, xin chư Tôn đức vì chúng con làm Tôn chứng Tăng-già. Chúng con nương theo chư Tôn đức được thọ giới Cụ túc. Cúi xin quý ngài thương xót chúng con! 

Dẫn thỉnh xướng:

– Khấu thủ!

Chư vị Tôn chứng đáp:

– Thiện tai khả nhĩ! (Được, tốt lắm!)

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ Tôn chứng Tăng-già, tam bái.

Khi lạy xong, Dẫn thỉnh hướng dẫn các Giới tử đến chỗ Giáo thọ ngoài để vấn duyên.

TÁC PHÁP YẾT-MA

Yết-ma vỗ thủ xích hỏi, Dẫn thỉnh đáp:

– Tăng nhóm đủ chưa?

– Tăng đã nhóm đủ rồi.

– Hòa hợp không?

– Hòa hợp.

– Người chưa thọ Cụ túc giới ra chưa?

– Đã ra rồi.

– Các Tỳ-kheo khiếm diện có thuyết dục không?

– Trong đây không có Tỳ-kheo khiếm diện.

– Tăng nay hòa hợp để làm gì?

– Yết-ma cho thọ giới Cụ túc.

Giáo thọ ngoài đến trước Tăng, lạy 1 lạy, quỳ chắp tay, bạch:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe. Sa-di…. cầu thọ giới Cụ túc với Hòa thượng: thượng…. hạ…. Tôi đã giáo thọ xong. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi sẽ gọi Sa-di…. vào.

Yết-ma nói:

– Nếu thanh tịnh hãy cho vào.

Giáo thọ ngoài gọi Giới tử vào.

Giới tử vào trước Tăng, để y bát trước mặt, lạy 3 lạy.

Giáo thọ (ngoài) hướng dẫn Giới tử bạch Tăng xin giới:

– Các Giới tử nói theo tôi:

“Bạch Đại đức Tăng, con Sa-di…. , cầu thọ giới Cụ túc với Hòa thượng: thượng…. hạ…. Con nay cầu xin Tăng được thọ giới Cụ túc với Hòa thượng: thượng…., hạ…. Cúi xin Tăng rũ lòng thương, để con được trượng thừa công đức”. (Nói 3 lần)

Giáo thọ (trong) tác bạch:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe. Sa-di này cầu thọ giới Cụ túc với Hòa thượng: thượng…. hạ…. Sa-di này nay cầu xin Tăng được thọ giới Cụ túc với Hòa thượng: thượng…. hạ…. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi hỏi các chướng pháp.

Bảo Giới tử dâng y, bát của mình lên cho vị Giáo thọ (trong) xem.

Giáo thọ (trong) xem xong, hỏi:

– Đây là y An-đà-hội, đây là y Uất-đa-la-tăng, đây là y Tăng-già-lê, đây là bình bát, đây là tọa cụ. Ba y, bình bát và tọa cụ này có phải là của các ông không?

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật, phải.

TRUYỀN GIỚI

Yết-ma nói:

– Này, ….. (kêu pháp danh Giới tử)! Hãy lắng nghe. Đây là thời gian chí thành. Đây là thời gian nói sự thật. Những điều tôi sắp hỏi các ông sau đây, điều nào có thật hãy trả lời là có; điều nào không có thật hãy trả lời là không:

– Các ông có phạm biên tội không?

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phá tịnh hạnh của Tỳ-kheo-ni không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là tặc trú không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là kẻ phá nội, ngoại đạo không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có giết cha không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có giết mẹ không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có giết A-la-hán không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phá hòa hợp Tăng không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có gây thương tích Phật với ác tâm không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là bất năng nam không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là phi nhơn không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là súc sanh không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là nhị hình không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là quan viên tại chức không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là người trốn nợ không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là đầy tớ trốn chủ không?

– Nam mô Phật, không.

– Các ông có phải là trượng phu không?

– Nam mô Phật, phải.

– Là trượng phu, có các bệnh: cùi, hủi, ung thư, ghẻ mủ, động kinh, lao phổi… không?

– Nam mô Phật, không.

– Tuổi đủ hai mươi chưa?

– Nam mô Phật, đủ.

– Y, bát có đủ không?

– Nam mô Phật, có đủ.

– Cha mẹ đã cho phép chưa?

– Nam mô Phật, đã cho phép.

– Pháp danh các ông là gì?

– Nam mô Phật, con pháp danh là….

– Hòa thượng của các ông hiệu gì?

– Hòa thượng của con hiệu: thượng… hạ….

Dẫn thỉnh xướng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ tam bái.

Hòa thượng vỗ thủ xích bảo:

– Các Giới tử lắng nghe! Lục đạo chúng sanh phần nhiều bị chướng duyên, không thể thọ giới được. Chỉ có loài người mới được thọ giới nhưng còn chướng nạn, chưa chắc được thọ. Quý vị không có chướng nạn, chắc được thọ giới, song cần phải phát khởi tâm cao thượng rộng lớn, nghĩa là phát khởi tâm cứu độ tất cả chúng sanh, lấy pháp độ người, khiến cho họ ra khỏi ba cõi, đồng chứng quả Bồ-đề. Nay giới pháp này làm gốc cho căn lành, có thể làm chánh nhân cho tam thừa, lại có thể hộ trì chánh pháp của Phật khiến được lâu dài. Sở nhân giới này là của quý báu trong Phật pháp, các đạo khác không có, nên cần phải sanh lòng tôn trọng là khó được gặp.

Bây giờ phải nhờ vị A-xà-lê, vì quý vị tác pháp Yết-ma. Do nhờ oai lực Yết-ma, đức của chúng Tăng khiến cho quý vị thành tựu tánh Tỳ-kheo. Vậy quý vị phải chú ý mà nghe cho kỹ, hết lòng thành thật mà lãnh thọ.

Giới tử đồng thanh:

– Y giáo phụng hành.

Dẫn thỉnh xướng:

– Giới tử khởi thân đảnh lễ tam bái.

Yết-ma vỗ thủ xích, bạch:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe: Sa-di…. này cầu thọ Cụ túc giới với Hòa thượng: thượng…. hạ…. Sa-di…. này cầu xin Tăng được thọ Cụ túc với Hòa thượng: thượng…. hạ…. Sa-di…. này đã tự nói là thanh tịnh, không có các chướng pháp, tuổi đủ hai mươi, ba y, bình bát và tọa cụ đã đầy đủ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho Sa-di…. này thọ Cụ túc với Hòa thượng: thượng…. hạ….

Đây là lời tác bạch. Tác bạch như thế có thành không?

Chư vị tôn chứng đồng đáp:

– Thành.

– Khấu thủ!

Yết-ma tác pháp:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe: Sa-di…. này cầu thọ Cụ túc với Hòa thượng: thượng…. hạ…. Sa-di này nay cầu xin Tăng được thọ Cụ túc với Hòa thượng: thượng…. hạ…. Sa-di…. này đã tự nói là thanh tịnh, không có các chướng pháp, tuổi đủ hai mươi, ba y, bình bát và tọa cụ đầy đủ. Tăng nay chấp thuận cho Sa-di…. thọ Cụ túc với Hòa thượng: thượng…. hạ…. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng cho Sa-di…. thọ Cụ túc với Hòa thượng: thượng…. hạ…. thì im lặng. Vị nào không chấp thuận hãy nói. Đây là Yết-ma lần thứ nhất, Yết-ma có thành không?

Tôn chứng đồng đáp:

– Thành.