Kinh Tên hiệu nghìn Phật Tương Lai Kiếp Tinh Tú
(Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh Kinh)
Hán dịch: Tống Cương Lương Da Xá
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2008-2013

 

Kinh Tên hiệu nghìn Phật Tương Lai Kiếp Tinh Tú (Tên gọi số một : Tập hợp núi Công Đức lớn của các Phật).

Chưa kịp tu Phúc thiện, bị họa ác nhỏ tới, người sáng tỏ chút Lý tự nhiên và tin hiểu. Mới lại cùng nhau sinh đời năm Đục ác này : Thấy đục, Mệnh đục, Kiếp đục, Chúng sinh đục, Phiền não đục. Phiền não năm Uẩn : Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức. Ba độc : Tham muốn, thù giận, ngu mê cháy mạnh. Sinh chết luân chuyển do không có hết. Thời trước Phật tại thế số lượng Nhân dân như cát sông Hằng. Ngày nay tàn lụi dần, vạn còn sót một. Cớ là sao ? Họ là người thiện. Người làm ít ác. Do chết phần lớn vào Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh, đều là Cá tôm, Côn trùng, Vi trùng, Súc sinh, không trở lại được thân người. Kinh Pháp Hoa viết : Ba Đạo ác tràn đầy, Người Trời tạm giảm, hết Kiếp không lâu suy dài, đáng thương như thế. Như Lai thuận theo giáo hóa, Hiền từ coi trọng thiện, không tiếc thân mệnh, siêng thực hành Tinh tiến, có thể được miễn thoát. Nhanh làm đỉnh lễ bái, có thể mất vô lượng tội Kiếp. Tội mất Phúc sinh, đem tới Không làm.

Trong Kiếp Tương lai Tinh Tú này, đang có nghìn Phật ra đời, tên chữ như thế. Nếu có người nghe tên nhất tâm lễ thờ, không sinh lười nhác, nhất định được Niết Bàn, vĩnh rời nạn sinh chết Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, yên ở Từ Nhẫn nhịn, đầy đủ nghe nhiều. Nếu người có thể nhận giữ luyện đọc, người đó liền nhất định gặp ngay nghìn Phật, được mất tội nặng sinh chết của vô lượng A tăng kì Kiếp. Được Tam muội Thần thông, tài hùng biện không trở ngại, các môn Pháp lớn, môn Pháp Tổng trì, tất cả Kinh sách, đủ loại Trí tuệ của các Phật. Tùy nghi nói Pháp, không tự dối cuồng, rời với danh lợi, không nhớ ghen đố, thực hành sáu Hòa kính, nhất tâm kính giữ không mất Duyên đó. Người thực hành như thế, nhanh được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Nam mô Nhật Quang Phật. Nam mô Long Uy Phật. Nam mô Hoa Nham Phật. Nam mô Vương Trung Vương Phật. Nam mô A Tu Luân Vương Hộ Phật. Nam mô Tác Cát Tường Phật. Nam mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam mô Bảo Ý Phật. Nam mô Thành Biện Sự Phật. Nam mô Thành Biện Sự Kiến Căn Nguyên Phật. Nam mô Chủng Tính Hoa Phật. Nam mô Cao Lôi Âm Phật. Nam mô Vô Tỉ Biện Phật. Nam mô Trí Tuệ Tự Tại Phật. Nam mô Xưng Thành Phật. Nam mô Uy Hoài Bộ Phật. Nam mô Phúc Đức Quang Minh Phật. Nam mô Nguyệt Ma Ni Quang Vương Phật. Nam mô Mục Kiền Liên Tính Phật. Nam mô Vô Ưu Thổn Phật. Nam mô Tư Duy Trí Tuệ Phật. Nam mô Ý Trí Phật. Nam mô Chư Thiên Cúng Dưỡng Pháp Phật. Nam mô Dũng Hãn Phật. Nam mô Vô Hạn Lực Phật. Nam mô Trí Tuệ Hoa Phật. Nam mô Cương Âm Phật. Nam mô Hoan Nhạo Phật. Nam mô Thuyết Nghĩa Phật. Nam mô Tịnh Hoài Phật. Nam mô Sư Tử Khẩu Phật. Nam mô Hảo Kết Phật. Nam mô Bất Thủ Chư Pháp Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Thượng Tinh Tú Vương Phật. Nam mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật. Nam mô Nhân Đà La Tràng Vương Phật. Nam mô Hương Âm Phật. Nam mô Thường Quang Minh Phật. Nam mô Chiên Đàn Tướng Hảo Phật. Nam mô Vô Hạn Cao Phật. Nam mô Liên Hoa Tràng Phật. Nam mô Liên Hoa Hóa Sinh Phật. Nam mô Vị Tế Hoa Phật. Nam mô A Kiệt Lưu Hương Phật. Nam mô Đại Dũng Phật. Nam mô Chiên Đàn Tướng Hảo Quang Minh Phật. Nam mô Ngân Tràng Cái Phật. Nam mô Đại Hải Ý Phật. Nam mô Phan Tràng Hảo Phật. Nam mô Phạm Vương Đức Phật. Nam mô Đại Hương Huân Phật. Nam mô Đại Dũng Hiện Phật. Nam mô Bảo Luân Phật. Nam mô Phát Hành Nan Phật. Nam mô Vô Sở Phát Hành Phật. Nam mô Kim Bảo Ung Phật. Nam mô Thiên Võng Phật. Nam mô Ngôn Tòng Phật. Nam mô Thường Vú Hoa Phật. Nam mô Đại Hảo Lạc Phật. Nam mô Sư Tử Thượng Hương Phật. Nam mô Ma Thiên Tướng Hảo Phật. Nam mô Đế Thích Quang Minh Phật. Nam mô Đại Tướng Hảo Phật. Nam mô Sư Tử Hoa Hảo Phật. Nam mô Tịch Diệt Tràng Phan Phật. Nam mô Trì Giới Vương Phật. Nam mô Tướng Hảo Dực Tòng Phật. Nam mô Dực Tòng Diện Thủ Phật. Nam mô Vô Ưu Tướng Hảo Phật. Nam mô Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật. Nam mô Đại Địa Phật. Nam mô Đại Lực Long Dực Tòng Hảo Phật. Nam mô Tịnh Hành Vương Phật. Nam mô Đại Du Hí Phật. Nam mô Liên Hoa Uy Phật. Nam mô Phóng Xả Hoa Phật. Nam mô Thường Quan Phật. Nam mô Pháp Thể Quyết Định Phật. Nam mô Tác Trực Hành Phật. Nam mô Bất Định Nguyện Phật. Nam mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật. Nam mô Vô Thường Trung Thượng Phật. Nam mô Nguyệt Uy Phật. Nam mô Chiên Đàn Sắc Phật. Nam mô Nhật Không Phật. Nam mô Uy Tướng Phúc Phật. Nam mô Phá Phiền Não Phật. Nam mô Thực Pháp Quảng Xưng Phật. Nam mô Thế Gian Hỉ Phật. Nam mô Bảo Xưng Phật. Nam mô Nan Thắng Phục Phật. Nam mô Hảo Quan Phật. Nam mô Dũng Hưng Phật. Nam mô Dực Tòng Thụ Phật. Nam mô Ly Ngưu Uy Phật. Nam mô Thiên Trung Thiên Phật. Nam mô Sư Tử Tràng Phật. Nam mô Trí Tuệ Uy Phật. Nam mô Vô Để Uy Phật.

Đủ hết một trăm Phật.

Nam mô Đức Phong Phật. Nam mô Hậu Đức Phật. Nam mô Vô Niệm Thị Hiện Chư Hành Phật. Nam mô Vô Sinh Phật. Nam mô Vô Thượng Quang Phật. Nam mô Sơn Đức Phật. Nam mô Xuất Hiện Phật. Nam mô Phục Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hành Phật. Nam mô Đại Giảng Phật. Nam mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật. Nam mô Bảo Thụ Phật. Nam mô Phổ Bi Phật. Nam mô Đức Dưỡng Phật. Nam mô Đại Chuyển Phật. Nam mô Tuyệt Chúng Sinh Nghi Vương Phật. Nam mô Nhất Đạo Phật. Nam mô Phổ Cái Phật. Nam mô Đại Cái Phật. Nam mô Tối Đức Phật. Nam mô Thiên Cận Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Dũng Phật. Nam mô Ly Thế Gian Phật. Nam mô Phan Tràng Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Đức Phật. Nam mô Phục Thụ Vương Phật. Nam mô Tôn Đức Phật. Nam mô Phổ Liên Hoa Phật. Nam mô Đẳng Đức Phật. Nam mô Long Trung Mật Phật. Nam mô Đại Hải Thâm Thắng Phật. Nam mô Vô Lượng Bảo Cái Phật. Nam mô Vô Biểu Thức Phật. Nam mô Tu Di Thân Phật. Nam mô Hư Không Nham Phật. Nam mô Cương Xưng Vương Phật. Nam mô Phóng Quang Phật. Nam mô Vô Nhiễm Trọc Phật. Nam mô Tại Hoa Tụ Đức Phật. Nam mô Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật. Nam mô Vô Tướng Thanh Phật. Nam mô Điện Mục Nhãn Phật. Nam mô Bảo Thất Phật. Nam mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Phật. Nam mô Chúng Tôn Tụ Phật. Nam mô Sơn Vương Thân Phật. Nam mô Nhất Cái Phật. Nam mô Năng Khuất Phục Phật. Nam mô Chiên Đàn Cung Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Thụ Đề Phấn Tấn Thông Phật. Nam mô Quang Võng Phật. Nam mô Hồng Liên Hoa Phật. Nam mô Thiện Hiện Quang Phật. Nam mô Tuệ Hoa Bảo Quang Diệt Phật. Nam mô Tán Chúng Úy Phật. Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam mô An Vương Phật. Nam mô Pháp Không Phật. Nam mô Xuất Thiên Quang Phật. Nam mô Quá Thiên Quang Phật. Nam mô Cảnh Giới Tự Tại Phật. Nam mô Xuất Hiển Quang Phật. Nam mô Thiện Hành Phật. Nam mô Vô Năng Khuất Thanh Phật. Nam mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật. Nam mô Bảo Trí Phật. Nam mô Tiến Tịch Tĩnh Phật. Nam mô Vô Lượng Dực Tòng Phật. Nam mô Thế Gian Khả Lạc Phật. Nam mô Trụ Tuệ Phật. Nam mô Năng Nhân Tiên Phật. Nam mô Tuệ Xưng Phật. Nam mô Chư Thụ Vương Phật. Nam mô Vô Cấu Vân Vương Phật. Nam mô Tùy Thế Gian Ý Phật. Nam mô Bảo Thực Phật. Nam mô Ly Ngu Xưng Phật. Nam mô Đức Hiện Phật. Nam mô Bảo Ái Phật. Nam mô Bất Đường Tinh Tiến Phật. Nam mô Hương Huân Quang Phật. Nam mô Vô Năng Khuất Hương Quang Phật. Nam mô Chúng Cương Vương Phật. Nam mô Xuất Tu Di Sơn Đỉnh Phật. Nam mô Tòng Bảo Xuất Đức Phật. Nam mô Liên Hoa Thượng Phật. Nam mô Tòng Bảo Xuất Phật. Nam mô Hương Quang Phật. Nam mô Xưng Viễn Phương Phật. Nam mô Tạng Hương Tự Tại Phật. Nam mô Vân Lôi Vương Phật. Nam mô Vô Tế Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Tuệ Thành Phật. Nam mô Chủng Chủng Vô Lượng Hành Phật. Nam mô Vô Lượng Đức Quang Vương Phật. Nam mô Tôn Tụ Phật. Nam mô Giác Hoa Phẫu Đức Phật. Nam mô Giác Hoa Phẫu Thượng Vương Phật. Nam mô Bảo Thể Phật. Nam mô Vô Đường Xưng Phật.

Đủ hết hai trăm Phật.

Nam mô Cộng Phát Ý Phật. Nam mô Trang Nghiêm Nhất Thiết Ý Phật. Nam mô Cái Liên Hoa Bảo Phật. Nam mô Quang Luân Thành Vương Phật. Nam mô Đức Vương Quang Phật. Nam mô Quá Nhất Thiết Đức Phật. Nam mô Đăng Quang Hành Phật. Nam mô Thành Tác Quang Phật. Nam mô Giang Tiên Phật. Nam mô Bảo Hình Phật. Nam mô Thắng Hộ Phật. Nam mô Tuệ Liên Hoa Đức Phật. Nam mô Phạm Công Đức Thiên Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Nhan Phật. Nam mô Vô Tụ Hội Vương Phật. Nam mô Bảo Thân Phật. Nam mô Thụ Vương Trung Vương Phật. Nam mô La Võng Thủ Phật. Nam mô Ma Ni Luân Phật. Nam mô Vô Lượng Đức Khải Phật. Nam mô Thế Âm Phật. Nam mô Tu Di Sơn Quang Phật. Nam mô Quá Thượng Bộ Phật. Nam mô Do Bảo Liên Hoa Đức Phật. Nam mô Tác Tế Phật. Nam mô Chúng Sinh Sở Hỉ Khải Phật. Nam mô Thượng Bảo Cái Phật. Nam mô Vô Lượng Cái Phật. Nam mô Dực Tòng Phật. Nam mô Nguyệt Hiện Đức Phật. Nam mô Dĩ Phát Ý Năng Chuyển Luân Phật. Nam mô Thông Đạt Nghĩa Phật. Nam mô Ly Khoáng Dã Vương Phật. Nam mô Nhật Luân Quang Phật. Nam mô Giải Thoát Uy Đức Phật. Nam mô Tuệ Công Đức Phật. Nam mô Chúng Sinh Vương Trung Lập Phật. Nam mô Vô Năng Khuất Phục Phật. Nam mô Hư Không Bộ Phật. Nam mô Câu Tô Ma Thông Phật. Nam mô Vô Tỉ Khải Phật. Nam mô Quang Luân Tràng Đức Vương Phật. Nam mô Nhân Duyên Trợ Phật. Nam mô Man Đà La Phật. Nam mô Tịnh Tràng Phật. Nam mô Kim Cương Sở Tu Dụng Phật. Nam mô Tuệ Tịnh Phật. Nam mô Thiện Cầu Phật. Nam mô Thiện Thảo Khải Phật. Nam mô Thắng Phục Oán Phật. Nam mô Tịnh Thánh Phật. Nam mô Danh Xưng Lực Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Hương Phật. Nam mô Tu Di Sơn Vương Phật. Nam mô Chủng Chủng Hoa Phật. Nam mô Pháp Bảo Phật. Nam mô Hàng Hóa Nam Nữ Phật. Nam mô Tối Hương Đức Phật. Nam mô Bảo Thượng Vương Phật. Nam mô Tu Di Sơn Hương Vương Phật. Nam mô Khả Hỉ Chúng Sinh Giác Kiến Phật. Nam mô Vô Tưởng Âm Thanh Phật. Nam mô Đại Nhân Phật. Nam mô Âm Thanh Vô Phục Ngại Phật. Nam mô Nhất Bảo Vô Ưu Phật. Nam mô Vô Động Dũng Phật. Nam mô Chủng Tính Phật. Nam mô Quan Chư Dục Khởi Phật. Nam mô Tịnh Tú Phật. Nam mô Hiện Đắc Phật. Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hoại Chúng Nghi Phật. Nam mô Bất Không Kiến Phật. Nam mô Thiện Kiều Lương Phật. Nam mô Quảng Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Tràng Phật. Nam mô Thanh Lương Phật. Nam mô Quang La Võng Phật. Nam mô Biến Tri Phật. Nam mô Vô Lượng Đức Tính Phật. Nam mô Ư Chư Pháp Vô Sở Trứ Phật. Nam mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. Nam mô Ư Nhất Thiết Chúng Thệ Khải Vô Thoát Phật. Nam mô Hữu Vô Lượng Đức Phật. Nam mô Tuệ Thượng Quang Phật. Nam mô Bất Khả Số Kiến Phật. Nam mô Phương Thượng Phật. Nam mô Hữu Hoa Đức Phật. Nam mô Pháp Quang Từ Bi Nguyệt Phật. Nam mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Phật. Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật. Nam mô Ly Phục Nội Giải Tuệ Vương Phật. Nam mô Hoại Chư Dục Phật. Nam mô Hành Thanh Tịnh Phật. Nam mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật. Nam mô Thường Diệt Độ Phật. Nam mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. Nam mô Bất Đọa Lạc Phật. Nam mô Chiên Đàn Thanh Lương Thất Phật. Nam mô Pháp Dụng Phật.

Đủ hết ba trăm Phật.

Nam mô Vô Lượng Tuệ Xưng Phật. Nam mô Thanh Lương Thất Phật. Nam mô Vô Tỉ Giác Hoa Phẫu Phật. Nam mô Thiện Trụ Thụ Vương Phật. Nam mô Nguyệt Quang Trung Thượng Phật. Nam mô Diêm Phù Quang Minh Phật. Nam mô Tu Di Sơn Thân Phật. Nam mô Thiên Hương Phật. Nam mô Danh hiệu Hưng Hiển Phật. Nam mô Danh Xưng Hữu Phật. Nam mô Danh Xưng Tối Tôn Phật. Nam mô Trừ Ưu Phật. Nam mô Liên Hoa Thượng Đức Vương Phật. Nam mô Xiển Hoa Tràng Phật. Nam mô Phổ Phóng Hương Hóa Phật. Nam mô Tối Nhãn Phật. Nam mô Phóng Diễm Phật. Nam mô Viễn Phương Xưng Phật. Nam mô Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán Phật. Nam mô Pháp Hư Không Thắng Vương Phật. Nam mô Hỏa Diễm Phật. Nam mô Tam Giới Hùng Dũng Phật. Nam mô Quang Luân Phật. Nam mô Hư Không Hùng Xảo Phật. Nam mô Cùng Tận Hùng Phật. Nam mô Thiên Cổ Âm Thanh Phật. Nam mô Phổ Hùng Phật. Nam mô Nhất Thiết Chúng Sinh Ái Kiến Phật. Nam mô Vô Úy Luân Cương Giới Thượng Phật. Nam mô Thiện Trụ Vương Phật. Nam mô Chúng Đức Tụ Phật. Nam mô Chư Giác Cương Giới Ưng Sức Phật. Nam mô Giác Bảo Đức Xưng Phật. Nam mô Tuệ Thượng Đức Phật. Nam mô Tuệ Quang Vương Trung Thượng Minh Phật. Nam mô Liên Hoa Trung Xuất Hiện Phật. Nam mô Phổ Pháp Hùng Phật. Nam mô Nguyệt Bán Quang Phật. Nam mô Mãn Túc Bách Thiên Đức Quang Tràng Phật. Nam mô Đại Như Ý Luân Phật. Nam mô Liên Hoa Trung Hiện Đức Phật. Nam mô Chấp Cự Phật. Nam mô Bảo Thượng Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Thanh Lương Đức Phật. Nam mô Bảo Nghiêm Tuệ Trung Thượng Phật. Nam mô Đức Tôn Phật. Nam mô Bất Nhị Luân Phật. Nam mô Vô Lượng Đức Hải Phật. Nam mô Chúng Tụ Phật. Nam mô Nhất Thiết Đức Tụ Phật. Nam mô Liên Hoa Ưng Đức Phật. Nam mô Cực Thượng Trung Vương Phật. Nam mô Pháp Chiếu Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Sơn Vương Phật. Nam mô Hư Không Luân Thượng Phật. Nam mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật. Nam mô Thiện Trụ Tịnh Cảnh Giới Phật. Nam mô Tạp Bảo Sắc Hoa Phật. Nam mô Tối Tụ Phật. Nam mô Bất Xả Hoằng Thệ Khải Phật. Nam mô Kim Hoa Phật. Nam mô Tạp Sắc Hoa Phật. Nam mô Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Vương Phật. Nam mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật. Nam mô Tòng Liên Hoa Xuất Hiện Phật. Nam mô Hoa Cái Phật. Nam mô Phi Tuệ Khải Phật. Nam mô Xưng Lực Vương Phật. Nam mô Tịnh Âm Thanh Phật. Nam mô Câu Tô Ma Quốc Thổ Phật. Nam mô Vô Lượng Tụ Hội Phật. Nam mô Nhất Thiết Thắng Phật. Nam mô Tinh Tiến Tiên Phật. Nam mô Tán Chúng Bộ Phật. Nam mô Hoại Nghi Phật. Nam mô Vô Tưởng Thanh Phật. Nam mô Vô Lượng Đức Cụ Túc Phật. Nam mô Hữu Chúng Đức Phật. Nam mô Liên Hoa Thượng Đức Phật. Nam mô Bảo Tôn Phật. Nam mô Ư Khứ Lai Kim Vô Ngại Khải Phật. Nam mô Hỉ Thân Phật. Nam mô Bảo Sơn Vương Phật. Nam mô Nhật Khải Trung Thượng Phật. Nam mô Cự Đăng Phật. Nam mô Vô Tỉ Quang Phật. Nam mô Thiện Sinh Phật. Nam mô Trường Dưỡng Phật. Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam mô Chỉ Giang Phật. Nam mô Chư Viễn Phương Khải Phật. Nam mô Giác Hoa Hữu Đức Phẫu Phật. Nam mô Bảo Hỏa Vi Nhiêu Phật. Nam mô Tuệ Quốc Thổ Phật. Nam mô Tịch Tĩnh Phật. Nam mô Dị Quan Phật. Nam mô Hiền Dược Vương Phật. Nam mô Khai Ngộ Bồ Đề Trí Quang Phật. Nam mô Hỉ Uy Đức Phật. Nam mô Ba Đầu Đà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật.

Đủ hết bốn trăm Phật.

Nam mô Thiện Trung Thượng Đức Phật. Nam mô Hùng Mãnh Phật. Nam mô Hương Tôn Tràng Phật. Nam mô Hương Tối Đức Phật. Nam mô Hương Tràng Phật. Nam mô Thiện Sắc Tạng Phật. Nam mô Vô Lượng Tinh Tiến Phật. Nam mô Qúa Thập Phương Quang Phật. Nam mô Giác Hoa Phẫu Thượng Phật. Nam mô Vô Lượng Hùng Mãnh Phật. Nam mô Liên Hoa Khủng Úy Quá Thượng Phật. Nam mô Bảo La Võng Phật. Nam mô Thiện Trụ Trung Vương Phật. Nam mô Hương Trung Tôn Vương Phật. Nam mô Trí Chư An Lạc Phật. Nam mô Nhất Thiết Tụ Quan Phật. Nam mô Bất Đường Khí Danh Xưng Phật. Nam mô Hoại Tán Chư Khủng Úy Phật. Nam mô Năng Giải Phược Phật. Nam mô Uy Đức Nhân Đà La Phật. Nam mô Vị Chư Chúng Sinh Trí Phật. Nam mô Hư Không Vô Tế Phật. Nam mô Trụ Thanh Tịnh Phật. Nam mô Hư Không Tràng Phật. Nam mô Tôn Thiện Trung Đức Phật. Nam mô Tại Vô Khủng Úy Hoa Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Hùng Mãnh Hình Pháp Phật. Nam mô Đắc Thế Gian Công Đức Phật. Nam mô Đại Xa Thừa Phật. Nam mô Cực Tối Đức Thượng Phật. Nam mô Mạc Năng Thắng Tràng Phật. Nam mô Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật. Nam mô Thú Hướng Đương Trụ Phật. Nam mô Vô Lượng Tối Hương Phật. Nam mô Nguyệt Luân Xưng Vương Phật. Nam mô Tôn Tu Di Sơn Phật. Nam mô Trụ Trì Đa Công Đức Thông Pháp Phật. Nam mô Thắng Tích Phật. Nam mô Tâm Bồ Đề Hoa Thắng Phật. Nam mô Trụ Vô Lượng Tập Đức Phật. Nam mô Uy Thần Vương Phật. Nam mô Thiện Tư Nguyện Tự Điều Phật. Nam mô Tịnh Luân Vương Phật. Nam mô Tuệ Thượng Phật. Nam mô Tuệ Nghiêm Phật. Nam mô Tạo Thành Viễn Phương Phật. Nam mô Hội Trung Tôn Phật. Nam mô Quyết Đoạn Phật. Nam mô Hoa Man Sắc Vương Phật. Nam mô Tuệ Ẩn Phật. Nam mô Cực Thú Thượng Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Bảo Phật. Nam mô Chúng Sinh Ý Dục Sở Thú Dũng Ý Thị Chi Phật. Nam mô Vô Lượng Bảo Vương Phật. Nam mô Ư Nhất Thiết Chư Ái Trung Hùng Phật. Nam mô Quang Vô Ngại Phật. Nam mô Vô Ngại Quang Minh Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Phẫu Thượng Đức Phật. Nam mô Hảo Kiên Phật. Nam mô Nhất Thiết Sở Thú Trung Giác Ly Kiến Chư Giác Thân Phật. Nam mô Quá Hóa Âm Thanh Phật. Nam mô Liên Hoa Tôn Tại Chư Bảo Đức Phật. Nam mô Hải Tu Di Vương Đức Phật. Nam mô Vô Thô Tuệ Phật. Nam mô Tại Tuệ Hoa Phật. Nam mô Cực Thú Thượng Uy Thần Tụ Phật. Nam mô Tịch Định Phật. Nam mô Ly Hùng Phật. Nam mô Xả Nhất Thiết Bộ Phật. Nam mô Đức Bất Khả Tư Nghị Phật. Nam mô Tại Ư Du Hí Đức Phật. Nam mô Thú Vô Úy Đức Phật. Nam mô Hương Thú Vô Lượng Hương Quang Phật. Nam mô Vân Cổ Âm Phật. Nam mô Tại Phúc Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Dũng Hùng Mãnh Phật. Nam mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật. Nam mô Tối Hương Tu Di Thân Phật. Nam mô Phá Vô Minh Ám Phật. Nam mô Quang Phổ Kiến Phật. Nam mô Khủng Úy Phật. Nam mô Tự Chí Đáo Phật. Nam mô Thực Đế Xưng Phật. Nam mô Tinh Đăng Phật. Nam mô Thành Thục Phật. Nam mô Cực Thú Thượng Phật. Nam mô Tôn Hội Phật. Nam mô Kim Cương Kiên Phật. Nam mô Tuệ Trung Tự Tại Vương Phật. Nam mô Tuệ Lực Xưng Phật. Nam mô Tối An Phật. Nam mô Đức Thân Vương Đức Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phát Hành Phật. Nam mô Thế Gian Tự Tại Phật. Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hư Không Tu Di Phật. Nam mô Thập Lực Vương Phật. Nam mô Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật. Nam mô Thí Phong Đức Phật. Nam mô Hỏa Viêm Tích Phật.

Đủ hết năm trăm Phật.

Nam mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật. Nam mô Hiền Tối Đức Phật. Nam mô Bảo Luân Quang Minh Thắng Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Phật. Nam mô Tòng Liên Hoa Phật. Nam mô Phổ Minh Quan Xưng Phật. Nam mô Tu Di Ý Phật. Nam mô Tôn Tư Phật. Nam mô Bảo Cái Phật. Nam mô Thiện Thanh Tịnh Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Hùng Phật. Nam mô Danh Xưng Bất Đường Phật. Nam mô Đức Bất Khả Tư Nghị Vương Quang Phật. Nam mô Nhạn Vương Phật. Nam mô An Ẩn Vương Phật. Nam mô Liên Hoa Trung Thượng Đức Phật. Nam mô Thường Tự Khởi Giác Ngộ Phật. Nam mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Môn Phật. Nam mô Vô Tướng Tu Hành Phật. Nam mô Cầu Thiện Phật. Nam mô Tinh Tiến Lực Thành Tựu Phật. Nam mô Công Đức Đa Bảo Hải Vương Phật. Nam mô Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật. Nam mô Sắc Thanh Hùng Phật. Nam mô Vô Lượng Hư Không Hùng Phật. Nam mô Kiến Thực Phật. Nam mô Siêu Cảnh Giới Phật. Nam mô Hư Không Tôn Cực Thượng Đức Phật. Nam mô Thành Phương Thổ Phật. Nam mô Cực Thú Thượng Tu Di Phật. Nam mô Ẩm Cam Lộ Phật. Nam mô Hộ Thế Gian Cúng Dưỡng Phật. Nam mô Thiện Hộ Chư Môn Phật. Nam mô Hỏa Tràng Phật. Nam mô Thiện Vô Cấu Uy Quang Phật. Nam mô Bất Khả Động Phật. Nam mô Lực Xưng Vương Phật. Nam mô Đức Quang Vương Phật. Nam mô Tuệ Quang Vương Phật. Nam mô Liên Hoa Thượng Hữu Đức Phật. Nam mô Bảo Hỏa Phật. Nam mô Duy Liên Hoa Đức Phật. Nam mô Hoại Tán Chúng Nghi Phật. Nam mô Câu Lưu Tần Phật. Nam mô Cụ Túc Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam mô Tràng Vương Phật. Nam mô Tòng Liên Hoa Đức Phật. Nam mô Phạn Thanh An Ẩn Chúng Sinh Phật. Nam mô Từ Thị Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Minh Phật. Nam mô Tôn Vương Pháp Tràng Phật. Nam mô Vô Lượng Dũng Phật. Nam mô Hải Tu Di Phật. Nam mô Cực Chí Thượng Phật. Nam mô Kim Chi Hoa Phật. Nam mô Bất Đường Quan Phật. Nam mô Ngôn Biện Âm Thanh Vô Ngại Phật. Nam mô Vô Ngại Đức Xưng Quang Phật. Nam mô Vô Xưng Bất Tán Thệ Khải Phật. Nam mô Diệu Đỉnh Phật. Nam mô Bất Tán Tâm Phật. Nam mô Thường Lai Phật. Nam mô Vô Cấu Ly Độ Phật. Nam mô Ư Tam Thế Vô Ngại Thệ Khải Phật. Nam mô Vô Lượng Hoa Phật. Nam mô Thành Tựu Quan Phật. Nam mô Bình Đẳng Tu Di Diện Phật. Nam mô Thanh Tịnh Công Đức Tướng Phật. Nam mô Tất Cánh Thành Tựu Đại Bi Phật. Nam mô Bát Nhã Tề Phật. Nam mô Cái Bảo Phật. Nam mô Mãn Túc Ý Phật. Nam mô Nội Ngoại Tịnh Phật. Nam mô Thiện Tinh Phật. Nam mô Quang Luân Tràng Phật. Nam mô A Thúc Ca Phật. Nam mô Cực Thượng Đức Phật. Nam mô Vô Ngại Hùng Phật. Nam mô Vô Lượng Hùng Dũng Phật. Nam mô Ngôn Âm Vô Ngại Phật. Nam mô Đại Vân Quang Phật. Nam mô La Võng Quang Tụ Phật. Nam mô Giác Hoa Phẫu Phật. Nam mô Liên Hoa Hùng Phật. Nam mô Hoa Sơn Vương Phật. Nam mô Nguyệt Tụ Tự Tại Phật. Nam mô Tịch Chư Căn Phật. Nam mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tiến Kiên Phật. Nam mô Ly Vô Ngu Quan Phật. Nam mô Đỉnh Thượng Cực Xuất Vương Phật. Nam mô Liên Hoa Đỉnh Thượng Vương Phật. Nam mô Vô Ngu Xưng Phật. Nam mô Bất Đường Dũng Phật. Nam mô Vô Đường Hùng Phật. Nam mô Vô Ngu Quang Minh Phật. Nam mô Quốc Thổ Trang Nghiêm Thân Phật. Nam mô Sa Bà Hoa Vương Phật. Nam mô Vô Niệm Giác Pháp Vương Phật. Nam mô Chính Giác Liên Hoa Bộ Phật. Nam mô Di Lưu Đăng Vương Phật.

Đủ hết sáu trăm Phật.

Nam mô Thiền Tư Cái Phật. Nam mô Trí Căn Bản Hoa Vương Phật. Nam mô Chiên Đàn Thất Phật. Nam mô Hóa Xưng Phật. Nam mô Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật. Nam mô Thiền Tư Tu Di Phật. Nam mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật. Nam mô Vô Cấu Tế Phật. Nam mô Hữu Chúng Bảo Phật. Nam mô Tự Tính Thanh Tịnh Trí Phật. Nam mô Dược Vương Thanh Vương Phật. Nam mô Nhất Thiết Đức Phật. Nam mô Giác Phẫu Hoa Trung Đức Phật. Nam mô Diệu Cổ Thanh Vương Phật. Nam mô Tì Ni Xưng Phật. Nam mô Vô Quá Đức Phật. Nam mô Bảo Dũng Phật. Nam mô Vô Lượng Thệ Khải Phật. Nam mô Vô Lượng Thiền Đức Phật. Nam mô Hư Không Luân Tràng Quang Phật. Nam mô Vô Biểu Thức Âm Thanh Phật. Nam mô Giác Vương Phật. Nam mô Nhiên Pháp Đình Bạo Phật. Nam mô Quan Ý Hoa Xuất Phật. Nam mô Hư Không Thất Phật. Nam mô Hư Không Thanh Phật. Nam mô Tại Hư Không Thiền Sư Phật. Nam mô Đại Nhãn Phật. Nam mô Tại Tôn Đức Phật. Nam mô Giác Liên Hoa Đức Phật. Nam mô Phạn Thanh Vương Phật. Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam mô Sư Tử Hộ Phật. Nam mô Sư Tử Giáp Di Phật. Nam mô Thiện Trung Vương Phật. Nam mô Tĩnh Tu Di Phật. Nam mô Tĩnh Nhãn Phật. Nam mô Vô Quá Dũng Bộ Phật. Nam mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật. Nam mô Bất Tán Phật. Nam mô Hương Tu Di Phật. Nam mô Đại Trí Chân Thanh Phật. Nam mô Hương Nham Phật. Nam mô Năng Dữ Pháp Phật. Nam mô Bảo Tu Di Phật. Nam mô Đại Hương Hành Quang Minh Phật. Nam mô Dược Thụ Thắng Phật. Nam mô Tịnh Tu Di Phật. Nam mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam mô Đắc Độ Phật. Nam mô Vân Thanh Vương Phật. Nam mô Vô Quá Tinh Tiến Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Thệ Khải Phật. Nam mô Bất Động Nguyệt Phật. Nam mô Ư Chư Chúng Trung Tôn Phật. Nam mô Chư Tôn Trung Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Quốc Thổ Trung Vương Phật. Nam mô Tinh Tiến Thượng Trung Vương Phật. Nam mô Xả Ly Nghi Phật. Nam mô Thiện Tinh Trung Vương Phật. Nam mô Công Đức Bảo Thắng Phật. Nam mô Tạo Hóa Phật. Nam mô Phổ Hiện Tiền Phật. Nam mô Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Phật. Nam mô Các Thành Tựu Phật. Nam mô Bạch Cái Phật. Nam mô Hương Cái Phật. Nam mô Tính Nhật Phật. Nam mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật. Nam mô Chiên Đàn Đức Phật. Nam mô Nghĩa Thành Tựu Phật. Nam mô Vô Cấu Hỉ Phật. Nam mô Hậu Kiên Cố Phật. Nam mô Thế Gian Cầu Phật. Nam mô Thắng Bộ Hành Phật. Nam mô Vô Úy Ly Y Mao Thụ Phật. Nam mô Mệnh Uy Đức Phật. Nam mô Trụ Trí Đức Phật. Nam mô Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Chuyển Hóa Nữ Thệ Khải Phật. Nam mô Chân Kim Sơn Phật. Nam mô Thâm Trí Phật. Nam mô Thú Hướng Chư Giác Thân Phật. Nam mô La Võng Quang Trung Duyên Khởi Trung Vương Phật. Nam mô Vô Lượng Thú Quan Chư Giác Thân Phật. Nam mô Thành Giác Phẫu Liên Hoa Phật. Nam mô La Võng Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Giác Hoa Khai Phẫu Phật. Nam mô Bảo Tát Lê Thụ Phật. Nam mô Bảo Châu Phật. Nam mô Tức Phát Ý Chuyển Pháp Luân Phật. Nam mô Thiên Quang Phật. Nam mô Tối Hậu Kiến Phật. Nam mô Thắng Thổ Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Dũng Phật. Nam mô Vô Lượng Biện Phật. Nam mô Thánh Đức Phật. Nam mô Bảo Hải Phật. Nam mô Ái Hiệt Tuệ Phật. Nam mô Thắng Tu Phật.

Đủ hết bảy trăm Phật.

Nam mô Tín Như Ý Phật. Nam mô Kim Quang Minh Phật. Nam mô Kim Hải Phật. Nam mô Tinh Tiến Quân Phật. Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam mô Vô Quyết Đoạn Nguyện Phật. Nam mô Nội Điều Phật. Nam mô Điều Hóa Vô Hưu Tức Phật. Nam mô Hương Phong Phật. Nam mô Vô Thú Hướng Thệ Khải Phật. Nam mô Giác Hư Không Đức Phật. Nam mô Nhiếp Thủ Chúng Sinh Ý Phật. Nam mô Thành Tựu Thệ Khải Phật. Nam mô Đà La Ni Tự Tại Vương Phật. Nam mô Thường Tinh Tiến Phật. Nam mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật. Nam mô Tất Cánh Trí Phật. Nam mô Thiện Tướng Thiện Khải Phật. Nam mô Thiện Ngôn Thệ Khải Phật. Nam mô Năng Tư Duy Nhẫn Phật. Nam mô Quang Tạo Phật. Nam mô Nhất Tạng Phật. Nam mô Nhất Chủng Tính Phật. Nam mô Vô Lượng Thân Phật. Nam mô Đại Chúng Thượng Thủ Phật. Nam mô Thâm Vương Phật. Nam mô Trí Tuệ Tán Thán Phật. Nam mô Công Đức Lương Phật. Nam mô Vô Danh Xưng Phật. Nam mô Tán Chư Khủng Bố Phật. Nam mô Viễn Ly Chư Nghi Phật. Nam mô Trừ Khủng Y Mao Thụ Phật. Nam mô Phục Nhất Thiết Oán Phật. Nam mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật. Nam mô Vô Lượng Chấp Trì Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Phật. Nam mô Quang Nham Phật. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Ly Luân Tràng Hậu Phật. Nam mô Thú Bồ Đề Phật. Nam mô Giác Hoa Khai Phẫu Quang Phật. Nam mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật. Nam mô Nhiếp Thụ Xưng Phật. Nam mô Quyết Định Sắc Phật. Nam mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật. Nam mô Phương Tiện Tu Phật. Nam mô Thắng Báo Phật. Nam mô Bảo Hoa Đức Phật. Nam mô Tại Chư Bảo Phật. Nam mô Nguyệt Hoa Phật. Nam mô Nhất Thiết Quần Manh Thệ Khải Phật. Nam mô Chuyển Hóa Nhất Thiết Khiên Liên Phật. Nam mô Vô Lượng Biện Tài Phật. Nam mô Vô Tranh Vô Khủng Phật. Nam mô Đô Thú Chúng Biện Phật. Nam mô Phổ Hương Quang Phật. Nam mô Kham Thụ Khí Thanh Phật. Nam mô Tu Di Hương Phật. Nam mô Đại Qúy Phật. Nam mô Hương Hùng Phật. Nam mô Đại Tu Hành Phật. Nam mô Hương Thất Phật. Nam mô Xả Tranh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Liên Hoa Thượng Vương Phật. Nam mô Giác Hùng Phật. Nam mô Thế Gian Tôn Trọng Phật. Nam mô Vô Lượng Hương Hùng Phật. Nam mô Cực Tôn Phật. Nam mô Văn Đức Phật. Nam mô Hoa Cái Bảo Phật. Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Trang Nghiêm Phật. Nam mô Thanh Tịnh Tâm Phật. Nam mô Hương Hoa Phật. Nam mô Tu Di Vương Phật. Nam mô Thụ Đề Phật. Nam mô Chuyển Hóa Chúng Tướng Phật. Nam mô Quá Nhất Thiết Chúng Sinh Thệ Khải Phật. Nam mô Cực Trì Thệ Khải Phật. Nam mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật. Nam mô Vô Lượng Hương Phật. Nam mô Phổ Khai Quang Phật. Nam mô Phổ Phóng Hương Huân Phật. Nam mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật. Nam mô Tại Liên Hoa Đức Phật. Nam mô Tối Thượng Thiên Vương Phật. Nam mô Nhất Giới Trì Giác Sát Phật. Nam mô Thiện Nhiếp Thân Phật. Nam mô Hương Huân Phật. Nam mô Vô Lượng Tuệ Hùng Phật. Nam mô Vô Lượng Quan Phật. Nam mô Vô Ngã Nhãn Phật. Nam mô Nan Động Phật. Nam mô Sơ Phát Ý Phật. Nam mô Vô Dũng Vương Phật. Nam mô Vô Tích Bộ Phật. Nam mô Trừ Nhất Thiết Ưu Phật. Nam mô Ly Ưu Phật.

Đủ hết tám trăm Phật.

Nam mô Như Ngu Lạc Tại Đức Phật. Nam mô An Ẩn Vương Đức Phật. Nam mô Tôn Tu Di Uy Hương Sơn Phật. Nam mô Đại Chủng Tính Phật. Nam mô Vô Cấu Diện Phật. Nam mô Hồng Liên Hoa Đức Phật. Nam mô Bạch Liên Hoa Uy Đức Phật. Nam mô Hống Nhãn Phật. Nam mô Thiện An Chúng Sinh Phật. Nam mô Vô Biên Tế Quang Phật. Nam mô Hiện Nguyệt Quang Phật. Nam mô Viễn Phương Thanh Xưng Phật. Nam mô Nguyệt Tự Tại Vương Phật. Nam mô Tùy Ý Quang Minh Phật. Nam mô Hương Tôn Tu Di Phật. Nam mô Cát Tường Hữu Đức Phật. Nam mô Tại Nguyệt Quang Hữu Đức Phật. Nam mô Tại Vô Lượng An Ẩn Đức Phật. Nam mô Nhất Thiết Dĩ Đức Tự Tại Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Trụ Trì Đình Bạo Phật. Nam mô Mạc Năng Thắng Tràng Phan Phật. Nam mô Tôn Ẩn Tạng Quang Phật. Nam mô Tòng Uy Hoa Vương Phật. Nam mô Nhập Tại Vô Biên Tế Phật. Nam mô Nhất Thiết Tôn Phật. Nam mô Phổ Cực Thượng Phật. Nam mô Hải Uy Phật. Nam mô Chư Bảo Thượng Đức Phật. Nam mô Tĩnh Thiên Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Hương Tượng Phật. Nam mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật. Nam mô Tạo Đăng Minh Phật. Nam mô Liên Hoa Tôn Quang Phật. Nam mô Thí An Ẩn Phật. Nam mô Tín Tâm Bất Khiếp Nhược Phật. Nam mô Bình Đẳng Tâm Minh Phật. Nam mô Văn Trí Phật. Nam mô Đại Bộ Phận Phật. Nam mô Kim Diện Quang Phật. Nam mô Phổ Quang Uy Đức Phật. Nam mô Thiện Xưng Đức Uy Đế Thích Uy Tràng Quang Phật. Nam mô Phổ Đức Quang Phật. Nam mô Tinh Tiến Phục Oán Dũng Phật. Nam mô Trụ Trì Địa Lực Tiến Pháp Phật. Nam mô Vô Ngại Dược Thụ Uy Đức Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Trụ Tát Lê Thụ Vương Phật. Nam mô Cầu Đức Phật. Nam mô Nhật Luân Tràng Đức Quang Phật. Nam mô Bảo Liên Dũng Phật. Nam mô Nhất Bảo Cái Phật. Nam mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật. Nam mô Hộ Căn Phật. Nam mô Trụ Thiền Tư Dũng Phật. Nam mô Bảo Tràng Uy Đức Phật. Nam mô Trụ Vô Lượng Dũng Phật. Nam mô Hảo Hương Tôn Hương Huân Phật. Nam mô Tư Duy Tôn Tượng Đức Phật. Nam mô Liên Hoa Tôn Đức Phật. Nam mô Nhật Luân Tràng Tôn Thượng Đức Phật. Nam mô Hưng Thành Phật. Nam mô Giải Thoát Thừa Phật. Nam mô Tư Duy Tối Dũng Phật. Nam mô Bảo Hoa Phổ Quang Uy Phật. Nam mô Trụ Vô Tỉ Dũng Phật. Nam mô Vô Lượng Tối Trung Vương Phật. Nam mô Hoa Thành Tựu Phật. Nam mô Tự Tại Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật. Nam mô Bảo Nội Phật. Nam mô Bảo Luân Uy Cực Thượng Đức Phật. Nam mô Liễu Ý Phật. Nam mô Thắng Hoa Tập Phật. Nam mô Sa La Uy Đức Phật. Nam mô Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật. Nam mô Tâm Dũng Mãnh Phật. Nam mô Địa Uy Đức Phật. Nam mô Thanh Triệt Quang Phật. Nam mô Vô Cấu Uy Đức Phật. Nam mô Ly Ác Đạo Phật. Nam mô Liên Hoa Thượng Tôn Phật. Nam mô Vô Cấu Lưu Ly Phật. Nam mô Vô Cấu Tý Phật. Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật. Nam mô Đại Diễm Thân Phật. Nam mô Hư Không Luân Tĩnh Vương Phật. Nam mô Thanh Âm Vô Biểu Thức Phật. Nam mô Kim Cương Chử Thế Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Diện Phật. Nam mô Tổng Trì Phật. Nam mô Bảo Luân Võng Phật. Nam mô Thiên Đế Tràng Phật. Nam mô Thiện Tụ Quang Liên Hoa Phẫu Thể Phật. Nam mô Vô Lượng Danh Xưng Đức Quang Phật. Nam mô Diêm Phù Đăng Phật. Nam mô Tu Di Nham Phật. Nam mô Tuệ Đăng Minh Phật. Nam mô Quang Cực Minh Phật. Nam mô Nhật Uy Đức Trang Nghiêm Tạng Phật. Nam mô Sắc Tràng Phan Tinh Vương Phật. Nam mô Bất Động Quang Quan Tự Tại Vô Lượng Mệnh Phật. Nam mô Uy Đức Tự Tại Vương Phật.

Đủ hết chín trăm Phật.

Nam mô Chính Giác Trung Vương Phật. Nam mô Tôn Bảo Phật. Nam mô Vô Biên Nguyện Phật. Nam mô Diệu Pháp Phật. Nam mô Bảo Tràng Luân Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Chiêm Bà Già Sắc Phật. Nam mô Vô Cấu Tuệ Phật. Nam mô Tín Chúng Sinh Phật. Nam mô Tại Bảo Phật. Nam mô Phóng Thiên Uy Phật. Nam mô Thắng Uy Đức Sắc Phật. Nam mô Thí Bảo Quang Phật. Nam mô Bi Từ Ý Phật. Nam mô Vô Tranh Hành Phật. Nam mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật. Nam mô Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật. Nam mô Hoài Nhãn Phật. Nam mô Chấp Phu Sức Phật. Nam mô Hư Không Ý Phật. Nam mô Năng Dữ Lạc Phật. Nam mô Hoan Hỉ Vương Phật. Nam mô Đại Tích Phật. Nam mô Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sinh Tín Phật. Nam mô Chí Đại Phật. Nam mô Thập Phương Xưng Danh Phật. Nam mô Vô Đối Quang Phật. Nam mô Long Tôn Phật. Nam mô Khoái Kiến Phật. Nam mô Hương Thượng Phật. Nam mô Đại Hoài Phật. Nam mô Bất Tùy Tha Phật. Nam mô Đại Hóa Phật. Nam mô Bảo Hồi Phật. Nam mô Đại Xa Hoa Phật. Nam mô Mỹ Khoái Đức Phật. Nam mô Quan Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật. Nam mô Chư Đế Thích Trung Vương Phật. Nam mô Giới Vị Phật. Nam mô Hoa Uy Phật. Nam mô Phổ Uy Phật. Nam mô Vô Lượng Tế Uy Phật. Nam mô Năng Dữ Nhãn Phật. Nam mô Hương Uy Phật. Nam mô Thượng Tràng Phật. Nam mô An Ẩn Đức Phật. Nam mô Kim Cương Biến Chiếu Thập Phương Phật. Nam mô Phát Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Tu Hành Phật. Nam mô Hiển Hiện Phật. Nam mô Bảo Uy Phật. Nam mô Tại Đức Phật. Nam mô Bình Đẳng Tác Phật. Nam mô Vô Tỉ Phật. Nam mô Phổ Uy Đức Phật. Nam mô Bất Khả Lượng Thực Thể Thắng Phật. Nam mô Hoa Thành Công Đức Phật. Nam mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật. Nam mô Duyệt Âm Thanh Phật. Nam mô Thí Uy Phật. Nam mô Phổ Nguyệt Phật. Nam mô Tý Nguyệt Phật. Nam mô Tôn Uy Phật. Nam mô Bất Động Tâm Phật. Nam mô Nhất Thiết Pháp Vô Quan Phật. Nam mô Tràng Phan Phật. Nam mô Câu Tô Ma Thành Phật. Nam mô Phổ Phong Âm Phật. Nam mô Hương Tôn Phật. Nam mô Thắng Mệnh Phật. Nam mô Năng Vi Chủ Phật. Nam mô Tràng Uy Phật. Nam mô Tụ Uy Phật. Nam mô Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật. Nam mô Dụ Bảo Phật. Nam mô Kiên Tinh Tiến Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam mô Ca Lăng Tần Già Thanh Phật. Nam mô Đại Long Uy Phật. Nam mô Thập Lực Ngu Lạc Phật. Nam mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật. Nam mô Xưng Nhất Thiết Chúng Sinh Niệm Thắng Công Đức Phật. Nam mô Thiên Đế Thích Tịnh Tràng Phật. Nam mô Thường Tương Ứng Ngữ Phật. Nam mô Chiên Đàn Tạp Hương Thụ Phật. Nam mô Dụ Như Tu Di Sơn Phật. Nam mô Vân Trung Tự Tại Đăng Minh Phật. Nam mô Vân Trung Tự Tại Vương Phật. Nam mô Trừ Thế Úy Giác Ngộ Phật. Nam mô Liên Hoa Diệp Tịnh Phật. Nam mô Tinh Vương Hoa Phật. Nam mô Hiền Trí Bất Động Phật. Nam mô Lực Sĩ Vương Phật. Nam mô Bảo Đài Phật. Nam mô Tượng Thứu Sư Tử Nham Lôi Nan Quá Thượng Phật. Nam mô Phổ Thiền Phật. Nam mô Thanh Mãn Thập Phương Phật. Nam mô Công Đức Thành Tựu Phật. Nam mô Ba Lầu Na Thiên Phật. Nam mô Thập Phương Thượng Phật. Nam mô Ly Cấu Quang Phật. Nam mô Uy Nghiêm Phật. Nam mô Tu Di Tướng Phật.

Đủ hết một nghìn Phật.

Nếu có họ tộc nam nữ, nghe tên hiệu các Phật Thế Tôn đó. Vui mừng tin thích, giữ nói đọc khen mà không phỉ báng, hoặc có thể viết chép vì người khác nói. Hoặc có thể tạo lập hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dưỡng hương hoa kĩ nhạc. Người ca ngợi công Đức của Phật, chí tâm làm lễ. Vượt hơn người dùng toàn châu ngọc Như ý, châu báu tràn đầy Đất nước các Phật mười phương, chất tới Trời Phạm, trong trăm nghìn Kiếp mà Bố thí.

Các vị họ tộc nam nữ đó, trước kia đã từng cúng dưỡng các Như Lai đó rồi. Người đó đời sau sinh được công Đức này, tới khi làm Phật mà không có hết. Đều đang được quyết định truyền bậc của Phật trong Kiếp Hiền. Nơi được sinh của người đó thường gặp Phật Pháp Tăng, được sinh các Đất nước Phật. Đầy đủ sáu Tình. Không đọa tám nạn, nhanh được đầy đủ ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo tốt. Nếu có thể qua một lần năm thân thể phục đất mà vì làm lễ, miệng tự đọc nói rằng : Con nay rộng lễ tất cả các Phật Ba Đời mười phương, tới nghìn Phật, qua việc này về sau mới phát ra được giúp Phúc như nói ở trên. Giữ công Đức này, nguyện cùng tất cả chúng sinh năm Đạo, tới lúc Biến đổi, sinh Nước Phật Vô Lượng Thọ, lập thệ nguyện lớn. Giúp các chúng sinh đều sinh Nước đó, đã sinh Nước đó, các Tướng Hảo của thân, Trí tuệ tài hùng biện. Như các Thế Tôn, A Di Đà Phật, nhận được quả báo cũng như Thế Tôn.

Kinh Tên hiệu nghìn Phật Tương Lai Kiếp Tinh Tú.