Phật nói Kinh tên hiệu một trăm Phật
(Phật Thuyết bách Phật danh Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Na Liên Đề Da Xá
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

Phật nói Kinh tên hiệu một trăm Phật.

Tôi nghe như thế. Thời đó Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Nước Xá Vệ. Với nam Tì Kheo lớn, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử, chúng Bồ Tát lớn nhất. Với các Trời lớn, Vua Trời Đế Thích, Vua Trời Đại Phạm, Vua lớn của bốn Trời. Trời Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người không phải người. Vô lượng trăm nghìn Đại chúng vòng quanh trước sau, cung kính cúng dưỡng tôn trọng ca ngợi.

Khi đó Thế Tôn vì các Đại chúng nói đọc Pháp vi diệu. Lúc đó Tôn Giả Xá Lợi Phất tức thời rời chỗ ngồi đứng lên, chỉnh sửa quần áo. Đầu gối phải chạm đất, chắp mười ngón tay, mà báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn ! Diễn thuyết tên hiệu các Phật của Thế giới Hiện tại mười phương. Sở dĩ thế nào ? Nếu có người nam thiện người nữ thiện, nghe tên hiệu của các Phật thời Hiện tại đó. Sinh công Đức lớn phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, được Không chuyển lui. Cũng đang nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Khi đó Phật bảo Xá Lợi Phất ! Thiện thay, thiện thay ! Ngài nay do vì muốn lợi ích yên vui các Đại chúng. Vì che chở thương xót bảo vệ các chúng sinh, vì giúp các chúng sinh được thỏa mãn cầu nguyện, do giúp tất cả chúng sinh vui mừng. Cũng do vì các Bồ Tát thời Tương lai tăng thêm Căn thiện. Thiện thay, thiện thay ! Sinh các giác quan thiện làm câu hỏi như thế. Người hỏi như thế đều là lực uy Thần của Như Lai.

Xá Lợi Phất ! Ngài nay nghe Tuệ ! Nếu có người nam thiện người nữ thiện. Nghe được tên hiệu của các Phật thời Hiện tại có thể nhận giữ. Tất cả chúng Ma với người đó không được Phương tiện của họ. Tất cả người ác cũng không được Phương tiện. Nhận được vô lượng vô biên công Đức rất sâu, tùy theo nơi được sinh đầy đủ hạnh Bồ Tát. Hiểu được mệnh của Kiếp trước, dung mạo đoan chính các hình Tướng đầy đủ, thường được thân thiết cúng dưỡng các Phật. Thậm chí nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Cớ là sao ?

Xá Lợi Phất ! Nếu nghe được tên hiệu của các Phật đó, nhận giữ đọc khen cung kính lễ bái viết chép chuyển đưa dạy người khác. Có được công Đức vô lượng vô biên. Khi đó Thế Tôn liền đọc bài kệ nói rằng :

Nếu người khéo giữ tên Phật này. Người này không bị đao đả thương. Độc không thể hại, lửa không thiêu. Cũng không rơi vào trong tám nạn. Được gặp ánh vàng Trí tuệ lớn. Ba mươi hai Tướng các Vua Pháp. Đã được thấy các Đức Phật xong. Vô lượng cúng dưỡng các Phật đó. Mắt họ không mù không đỏ vàng. Thân không cong gù không một mắt. Được thân lực lớn Na La Diên. Nhận giữ tên Phật báo như thế. Thường được Trời Rồng và Dạ Xoa. Càn Thát Bà cùng tới cúng dưỡng. Oán gia người ác không thể hại. Nhận giữ tên Phật báo như thế. Ngài nay nghe Tuệ Xá Lợi Phất. Như được Ta nói lời vi diệu. Nếu có nghe tên hiệu Phật này. Liền được gần kề Đạo Bồ Đề. Vì thế Ngài nay chí tâm nghe. Vua Pháp lớn Thế giới mười phương. Hay bỏ Phiền não đâm chúng sinh. Ví như cây thuốc bỏ các bệnh. Các người Phàm ngu si mù tối. Ban cho mắt Trí tuệ Bồ Tát. Lại như Bồ Tát làm cho tốt. Nhiều nghìn trăm triệu nhiều Thế giới. Trong đó đều đủ vàng Diêm phù. Ngày đêm sáu thời không ngừng nghỉ. Ban cho Đại Bi Thầy dẫn lớn. Lại đem Chiên đàn đầy trăm Nước. Phướn lọng quần áo như cát sông. Trong nhiều nghìn vạn trăm triệu Kiếp. Nhất tâm mà dùng đem Bố thí. Lại ở trong một Đất nước Phật. Xây các Tháp Phật đầy bên trong. Ở trong mười Kiếp mà cúng dưỡng. Các Phật nhiều như cát sông Hằng. Lại dựng Tháp cao như Tu Di. Đều do bảy báu thành Tháp đó. Như thế tràn đầy mười nghìn Nước. Số đó ba mươi sáu trăm triệu. Dùng Chiên đàn đỏ và trân châu. Tạo thành dù lọng đồ cúng dưỡng. Mỗi một dù lọng hay che khắp. Trăm Thế giới Phật và các Nước. Ngọc trân châu đầy Đất nước Phật. Số đó nhiều như cát sông Hằng. Với Rỗng lại làm dù lọng vàng. Số đó cũng như cát sông Hằng. Sắc như Tượng vàng mười đỏ tía. Từng loại soi khắp cõi Ba nghìn. Trong mỗi một Tháp làm cúng dưỡng. Số Kiếp nhiều vô lượng vô biên. Làm được các công Đức như trên. Không bằng hay phát tâm Bồ Đề. Hay phát tâm Bồ Đề như thế. Ở trong Giới sạch không phóng túng. Không bằng khéo giữ tên Phật này. Khéo giữ tên Phật này như thế. Lại hay thương xót các chúng sinh. Phân phát rộng khắp ở mười phương. Người dạy giúp nhận giữ tên Phật. Họ ở trong tất cả chúng sinh. Làm được ruộng Phúc giống như Phật.

Khi đó Phật bảo Xá Lợi Phất ! Nếu có người nhất tâm nhận giữ đọc khen, tưởng nhớ ôn lại không quên tên hiệu Phật này. Nếu sinh ra tham muốn thù giận ngu si và các hoảng sợ tức thời được trừ diệt. Chưa sinh ra tham muốn thù giận ngu si và các hoảng sợ, có thể giúp cho không sinh. Khi đó Thế Tôn liền đọc danh hiệu của Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô A Súc Phật. Nam mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đa Già La Hương Phật. Nam mô Thường Chiếu Diệu Phật. Nam mô Chiên Đàn Đức Phật. Nam mô Tối Thượng Phật. Nam mô Liên Hoa Tràng Phật. Nam mô Liên Hoa Sinh Phật. Nam mô Bảo Tụ Phật. Nam mô A Già Lâu Hương Phật. Nam mô Đại Tinh Tiến Phật. Nam mô Chiên Đàn Đức Phật. Nam mô Hải Phật. Nam mô Cự Hải Phật. Nam mô Tràng Đức Phật. Nam mô Phạm Đức Phật. Nam mô Đại Hương Phật. Nam mô Đại Sinh Phật. Nam mô Bảo Võng Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thí Đức Phật. Nam mô Đại Kim Trụ Phật. Nam mô Đại Niệm Phật. Nam mô Ngôn Vô Tận Phật. Nam mô Thường Tán Hoa Phật. Nam mô Đại Ái Phật. Nam mô Sư Tử Hương Thắng Phật. Nam mô Dưỡng Đức Phật. Nam mô Đế Thích Hỏa Viêm Phật. Nam mô Thường Lạc Đức Phật. Nam mô Sư Tử Hoa Đức Phật. Nam mô Tịch Diệt Tràng Phật. Nam mô Giới Vương Phật. Nam mô Phổ Đức Phật. Nam mô Phổ Đức Tượng Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Ưu Ba La Hương Phật. Nam mô Đại Địa Phật. Nam mô Đại Long Đức Phật. Nam mô Thanh Tịnh Vương Phật. Nam mô Quảng Niệm Phật. Nam mô Liên Hoa Đức Phật. Nam mô Xả Hoa Phật. Nam mô Long Đức Phật. Nam mô Hoa Tụ Phật. Nam mô Hương Tượng Phật. Nam mô Thường Quan Phật. Nam mô Chính Tác Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam mô Ni Cồ Lô Đà Vương Phật. Nam mô Vô Thượng Vương Phật. Nam mô Nguyệt Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Lâm Phật. Nam mô Nhật Tạng Phật. Nam mô Đức Tạng Phật. Nam mô Tu Di Lực Phật. Nam mô Ma Ni Tạng Phật. Nam mô Kim Cương Vương Phật. Nam mô Uy Đức Phật. Nam mô Vô Hoại Phật. Nam mô Thiện Kiến Phật. Nam mô Tinh Tiến Đức Phật. Nam mô Đại Hải Phật. Nam mô Phúc Sa La Thụ Phật. Nam mô Bạt Tha Đức Phật. Nam mô Phật Thiên Phật. Nam mô Sư Tử Tràng Phật. Nam mô Tì Đầu Đức Phật. Nam mô Vô Biên Đức Phật. Nam mô Đức Trí Phật. Nam mô Hậu Đức Phật. Nam mô Hoa Tràng Phật. Nam mô Tượng Đức Phật. Nam mô Tinh Tiến Đức Phật. Nam mô Long Đức Phật. Nam mô Đức Sinh Phật. Nam mô Bảo Tụ Phật. Nam mô Đức Bà Tha Tử Phật. Nam mô Luận Nghĩa Phật. Nam mô Phổ Kiến Phật. Nam mô Bảo Đa La Phật. Nam mô Phổ Xả Phật. Nam mô Đại Cúng Dưỡng Đức Phật. Nam mô Đại Võng Phật. Nam mô Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi Vương Phật. Nam mô Bảo Đức Phật. Nam mô Phổ Cái Phật. Nam mô Đại Cái Phật. Nam mô Thắng Đức Phật. Nam mô Thiên Cúng Dưỡng Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Phấn Tấn Phật. Nam mô Hậu Đức Phật. Nam mô Trí Tràng Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Đức Phật. Nam mô Ni Cồ Lô Đà Bà Tha Vương Phật. Nam mô Thường Đức Phật. Nam mô Phổ Liên Hoa Phật. Nam mô Bình Đẳng Đức Phật. Nam mô Long Hộ Cứu Tế Phật.

Tên các vị Phật này. Hay cứu giúp Thế gian. Đầu đêm đọc một lần. Nghĩ nhớ Phật mà ngủ. Nửa đêm đọc một lần. Cuối đêm cũng như thế. Ngày ba thời như thế. Đầu giữa cuối mỗi thời. Mỗi thời đọc một lần. Tinh siêng không phóng túng. Do đọc tên Phật này. Thường được thấy mộng đẹp. Quỷ ác và người ác. Không thể lợi dụng họ. Vì thế tên Phật này. Hay cứu giúp Thế gian. Tất cả Trời nhạc Thần. Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà. La Sát các Quỷ Thần. Không thể gây chướng ngại. Với tên trăm Phật này. Người thường khéo giữ nhớ. Tất cả các việc mê. Không thể lợi dụng họ. Khi đó Trời Đế Thích. Vua Trời cung Đao Lợi. Sửa quần áo trên thân. Quỳ xuống mà chắp tay. Báo Phật rằng : Thế Tôn. Chúng con thường bảo vệ. Người nhận nhớ tên Phật. Với Vua lớn bốn Trời. Cũng thường giúp người đó. Người nhận giữ tên Phật. Chỉ bỏ Nghiệp nhất định. Không thể được cứu giúp. Trong tất cả người Trời. Không thể tăng thêm ác. Lúc đó Phật Thế Tôn. Phát âm lớn vi diệu. Tám loại âm hòa nhã. Nghe các nhạc hay vui. Bảo khắp các Đại chúng. Nhanh nhận tên Phật này. Ở Thế giới mười phương. Tại đó lưu truyền khắp. Mà làm Pháp cho lớn. Cắt bỏ nghi của Chúng. Đại Thánh Thích Ca Văn. Lúc diễn thuyết Pháp này. Ba trăm các Tì Kheo. Đều được hết các Phiền. Lại có nữ Tì Kheo. Số đó có bốn mươi. Tất cả Pháp Phiền hết. Nhanh được A La Hán. Lại có nam Phật Tử. Số đó đủ năm nghìn. Ở trong tâm vui vẻ. Được quả Tu Đà Hoàn. Lại có nữ Phật Tử. Số đó nghìn một trăm. Đều rời xa bụi trần. Mà được Pháp Bồ Tát. Lại có Vua Trời lớn. Chúng vô lượng nghìn vạn. Trong Pháp của Vua Pháp. Được Pháp Bồ Tát sạch. Như cát sông Hằng đó. Chia ra làm ba phần. Bồ Tát như một phần. Được cả Nhẫn không sinh. Nước Ba nghìn Đại thiên. Lúc đó sáu chấn động. Các núi và đỉnh cao. Đất lớn đều rung kêu. Ở trên trong khoảng không. Rắc hoa Trời vi diệu. Trời Rồng không phải Người. Âm vui đều tràn khắp. Khi đó Trời Đế Thích. Mục Liên, Ly Ba Đa. Xà Nô, Kiếp Tân Na. Ma Ha Ca Chiên Diên. Với Ma Ha Ca Diệp. Âu Lâu Tần Ca Diệp. Thậm chí Na Ca Diệp. Phú Lâu Di Đa La. Thiện Cát, Bất Kiến Không. A Nan Đà, Bạt Đề. Đạp Bà Ma La Tử. Như thế cùng Đại chúng. Hai vạn năm nghìn người. Đồng thanh báo Phật rằng. Thích Sư Tử Vua Pháp. Con hết lực Tinh tiến. Đều cùng không có khác. Dùng các lực Thần thông. Ở vô lượng Thế giới. Hóa làm vô lượng Thân. Qua rất nhiều Nước Phật. Thường nói tên Phật này. Cũng như được Phật nói. Khi đó Phật Thế Tôn. Vì cố giúp chúng sinh. Tỏ rõ Thần thông lớn. Hiện nhiều trăm triệu Nước. Dùng lực Thần thông Phật. Gặp Vua Thích Sư Tử. Khắp nơi mà tràn đầy. Nói Kinh Pháp Phật này. Cũng như Phật Quá khứ. Nói không có khác biệt. Phật bảo các Đại chúng. Ta trong vô lượng Kiếp. Lâu khéo tu Thần thông. Với Pháp Phật Bình Đẳng. Quyết định không sinh nghi. Vì yên ổn chúng sinh. Nhanh nói tên Phật này. Giúp cho các chúng sinh. Vĩnh rời khổ sinh chết.

Khi đó Phật bảo Tuệ Mệnh Xá Lợi Phất ! Nếu có người nam thiện, người nữ thiện nghe xong tên hiệu Phật. Tin Thanh tịnh sâu phát tâm Bồ Đề, yêu thích nhận giữ ngày đêm tinh siêng. Đọc khen viết chép rộng vì người khác nói, được vô lượng vô biên công Đức rộng lớn. Được Không chuyển lui thậm chí nhanh thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tất cả các Ma không thể quấy nhiễu não loạn.

Phật nói Kinh đó xong. Tuệ Mệnh Xá Lợi Phất, Thích Phạm bốn Vua Trời. Nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử, Trời Rồng Dạ Xoa, Càn Thát Bà A Tu La. Tất cả Đại chúng nghe xong Pháp này, đều rất vui mừng.

Phật nói Kinh danh hiệu một trăm Phật.