Kinh Tám Yên lành
(Bát Cát tường Kinh)
Hán dịch: Lương Phù Nam Tam Tạng Tăng Già Bà La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 2/2015

 

Kinh Tám Yên lành

Tôi nghe như thế. Một thời Phật dừng ở vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc, Nước Xá Vệ. Cùng với chúng Tì Kheo lớn nhất, một nghìn hai trăm năm mươi người. Bồ Tát Bồ Tát lớn tám vạn người, và các bậc Trời Rồng Quỷ Thần.

Khi đó Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất. Theo Thế giới Phật này hướng về phương Đông, qua Thế giới như số cát của một sông Hằng. Có Thế giới tên là Thiên Thắng. Đất đó có Phật. Tên hiệu Thiện Thuyết Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri. Hiện tại nay nói Pháp.

Xá Lợi Phất ! Theo Thế giới Phật này hướng về phương Đông, qua Thế giới như số cát của hai sông Hằng. Có Thế giới tên là Niệm Ý. Đất đó có Phật. Tên hiệu Phổ Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng Chính Biến Tri. Hiện tại nay nói Pháp.

Xá Lợi Phất ! Theo Thế giới Phật này hướng về phương Đông, qua Thế giới như số cát của ba sông Hằng. Có Thế giới tên là Khả Ái Du Hí. Đất đó có Phật. Tên hiệu Chiến Đấu Thắng Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri. Hiện tại nay nói Pháp.

Xá Lợi Phất ! Theo Thế giới Phật này hướng về phương Đông, qua Thế giới như số cát của bốn sông Hằng. Có Thế giới tên là Thiện Thanh Tịnh Tụ. Đất đó có Phật. Tên hiệu Tự Tại Tràng Vương Như Lai, Ứng Cúng Chính Biến Tri. Hiện tại nay nói Pháp.

Xá Lợi Phất ! Theo Thế giới Phật này hướng về phương Đông, qua Thế giới như số cát của năm sông Hằng. Có Thế giới tên là Vô Trần Tụ. Đất đó có Phật. Tên hiệu Vô Biên Công Đức Quang Minh Cát Như Lai, Ứng Cúng Chính Biến Tri. Hiện tại nay nói Pháp.

Xá Lợi Phất ! Theo Thế giới Phật này hướng về phương Đông, qua Thế giới như số cát của sáu sông Hằng. Có Thế giới tên là Vô Phương Ngại Du Hí. Đất đó có Phật. Tên hiệu Vô Chướng Ngại Nghiệp Trụ Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri. Hiện tại nay nói Pháp.

Xá Lợi Phất ! Theo Thế giới Phật này hướng về phương Đông, qua Thế giới như số cát của bảy sông Hằng. Có Thế giới tên là Kim Tụ. Đất đó có Phật. Tên hiệu Hương Khí Dũng Mãnh Như Lai, Ứng Cúng Chính Biến Tri. Hiện tại nay nói Pháp.

Xá Lợi Phất ! Theo Thế giới Phật này hướng về phương Đông, qua Thế giới như số cát của tám sông Hằng. Có Thế giới tên là Mĩ Thanh. Đất đó có Phật. Tên hiệu Bảo Liên Hoa An Trụ Vương Như Lai, Ứng Cúng Chính Biến Tri. Hiện tại nay nói Pháp.

Xá Lợi Phất ! Tám Đất Phật này đều cùng Thanh tịnh. Không có người nữ cũng không có năm Đục ác.

Xá Lợi Phất ! Nếu người nam thiện người nữ thiện dừng ở Pháp Bậc Phật. Nghe tên hiệu tám Phật này. Nhận giữ không quên. Đều vì người khác nói. Nếu sinh Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh, nơi tám nạn. Không có nơi như thế. Nếu có người nữ nghe tên hiệu tám Phật, tự có thể giữ nhớ. Kiêm thêm vì người khác nói. Nếu thêm nhận thân nữ. Không có nơi như thế.

Xá Lợi Phất ! Nếu người nam thiện người nữ thiện dừng ở Pháp Bậc Phật. Nghe tên hiệu tám Phật này. Nghe xong nhận giữ. Vì người khác nói. Đời này đời sau thường có Thần thông. Được ham nói hùng biện. Tu sâu Thiền Định. Đầy đủ ghi nhớ không quên Pháp. Sáu Căn Thanh tịnh. Thường gặp ngay Phật. Không có Trời Rồng, Dạ Xoa người và người sai, trộm cướp, nước lửa, thuốc độc và sợ hãi. Tất cả hoảng sợ đều cùng bỏ mất. Nằm ngủ thường yên ổn. Không có các mộng ác. Thường được các Trời giúp bảo vệ nơi ở.

Khi đó Thế Tôn nói bài ca ngợi này.

Nếu có người nam thiện.
Và với các người nữ.
Nghe tên hiệu tám Phật.
Giữ nhớ vì người nói.
Thân tâm thường yên ổn.
Không có các hoảng sợ.
Luôn nhớ không quên mất.
Mất vô lượng tội Kiếp.
Sau sinh trong người Trời.
Rời xa các Đạo ác.
Sáu Căn thường Thanh tịnh.
Đoan chính có uy Đức.
Các Thần thiện tám Bộ.
Đêm thường giúp bảo vệ.
Được Trời Người cung kính.
Cúng dưỡng sinh vui vẻ.
Dạ Xoa và người sai.
Trộm cướp và đao gậy.
Các nước lửa thuốc độc.
Sợ này đều không có.
Nằm ngủ thường yên ổn.
Không có các mộng ác.
Căn sắc có Trí tuệ.
Thường ham nghe Pháp đúng.
Nghe xong sinh tâm tin.
Được Pháp sâu vi diệu.
Hơi miệng không hôi bẩn.
Tinh tiến vì người nói.
Các Ma và ngoài Đạo.
Không có dám gây loạn.
Người nữ nghe tên Phật.
Giữ nhớ vì người nói.
Hết báo người nữ này.
Sau sinh không lại nhận.
Đọc giữ vì người nói.
Tên hiệu của tám Phật.
Được các quả công Đức.
Như được nói bên trên.
Vì thế người có Trí.
Chỉ cần nhớ nhận giữ.
Nhất tâm vui vẻ nhớ.
Không nên sinh phóng túng.

Phật nói Kinh này xong. Trưởng Lão Xá Lợi Phất và các Tì Kheo lớn nhất. Hết cả các chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Các Trời Rồng Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, người sai. Nghe được Phật nói vui mừng kính thực hành.

Kinh Tám Yên lành.  

Print Friendly, PDF & Email