Phật nói Kinh Tên hiệu của tám ban Phật
(Phật thuyết Bát bộ Phật danh Kinh)
Hán dịch: Nguyên Ngụy Thiên Trúc Bà La Môn Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch 3/2015

 

Phật nói Kinh Tên hiệu của tám ban Phật

Nghe như thế. Một thời Phật đi tới vườn Nại Nữ Thụ ở Duy Da Ly. Cùng với Tì Kheo lớn nhất đi theo. Tì Kheo một nghìn hai trăm năm mươi, các Bồ Tát rất nhiều vô số.

Khi đó có con trai của Trưởng Giả, tên là Thiện Tác.  Trong thành theo ra ngoài, đi tới vườn Nại Nữ. Tới nơi ở của Thế Tôn, phục đất đỉnh lễ dưới chân, vòng bên phải ba lượt, lui dừng ở một bên. Bắt chéo ngón hai bàn tay. Muốn có do hỏi. Thánh lớn nhất nghe thấy. Mới dám tự trình bày.

Phật bảo Thiện Tác. Tự do muốn hỏi. Như Lai đang phân biệt giảng giải đầy đủ.

Thiện Tác nghe thấy. Liền báo cáo Phật nói rằng : Chỉ Thiên Trung Thiên. Chắc chắn có các Phật, tu hành nguyện trước kia, tự đem tới Chính Giác. Đời hiện nay giảng giải Kinh Đạo.

Thánh lớn nhất ! Nguyện nói tên hiệu các Phật. Nghe cầm giữ, đeo đội trên đỉnh đầu. Hỏi nhận được nói, đỉnh lễ mệnh trở về. Nói ra công Đức, không trở lại các ách nạn, không hướng tới Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Nghe tên hiệu các Phật. Người, hoặc người sai không được Phương tiện của họ. Nếu ở quan huyện nói tên hiệu các Phật. Không thể oan uổng bất ngờ, đoạt lấy toàn bộ của họ. Mà tính kiên cường không lo nghĩ khiếp nhược. Yên ổn được tốt hơn. Lại lao vào chiến đấu, đao không tổn thương thân, không dính vào tên bắn. Dạ Xoa các Quỷ, các Trời Rồng Thần không dám quấy nhiễu. Sư Tử hổ chó sói, thú hoang, trùng hại, không thể làm hại.

Phật bảo Thiện Tác. Lắng nghe ! Nghe Tuệ tu Tuệ ! Đang vì Ngài nói, ủng hộ trừ bỏ ách nạn. Không hoảng sợ được yên ổn. Lúc đó Thiện Tác nhận dạy bảo mà lắng nghe.

Phật nói rằng : Phương Đông tới nơi này có Phật. Tên hiệu Phụng Chí Thành Như Lai, tới Hiểu đúng Bình đẳng chân chính. Hiện tại nay nói Kinh Pháp. Thế giới tên là Văn Tích.

Lại nữa Phương Đông có Phật. Tên hiệu Cố Tiến Độ Tư Cát Nghĩa Như Lai, tới Hiểu đúng Bình đẳng chân chính. Hiện tại nay nói Kinh Pháp. Thế giới tên là Mạc Năng Đương.

Lại nữa Phương Đông tới Đất Phật này có Phật. Tên hiệu Quan Minh Công Huân Như Lai, tới Hiểu đúng Bình đẳng chân chính. Hiện tại nay nói Kinh Pháp. Thế giới tên là Cát An.

Lại nữa Phương Đông tới Đất Phật này có Phật. Tên hiệu Từ Anh Tịch Thủ Như Lai, tới Hiểu đúng Bình đẳng chân chính. Hiện tại nay nói Kinh Pháp. Thế giới tên là Vô Khuể Hận.

Lại nữa Phương Đông tới Đất Phật này có Phật. Tên hiệu Chân Tính Thượng Thủ Như Lai, tới Hiểu đúng Bình đẳng chân chính. Hiện tại nay nói Kinh Pháp. Thế giới tên là Khứ Trượng.

Lại nữa Phương Đông tới Đất Phật này có Phật. Tên hiệu Niệm Chúng Sinh Xưng Thượng Thủ Như Lai, tới Hiểu đúng Bình đẳng chân chính. Hiện tại nay nói Kinh Pháp. Thế giới tên là Sí Thịnh Thủ.

Lại nữa Phương Đông có Phật. Tên hiệu Dũng Thủ Cao Siêu Tu Di Như Lai, tới Hiểu đúng Bình đẳng chân chính. Hiện tại nay nói Kinh Pháp. Thế giới tên là Diệu Hách Nhiệt Thủ.

Lại nữa Phương Đông tới Đất Phật này có Phật. Tên hiệu Thắng Sỉ Xưng Thượng Thủ Như Lai, tới Hiểu đúng Bình đẳng chân chính. Hiện tại nay nói Kinh Pháp. Thế giới tên là Ái Lạc.

Giả sử có người từ xa nghe tên hiệu các Như Lai ở phương Đông. Nhận tên hiệu của các Phật Thế Tôn này. Cẩn thận cung kính hay suy nghĩ, ôm ấp nhớ ở trong tâm. Giữ đọc ca ngợi. Nếu như Đạo Trí tuệ Đức Giới hạnh của các Phật vốn dĩ Bình đẳng.

Lại các Đất nước trang nghiêm Thanh tịnh, công Đức khác lạ. Nổi bật không có bạn. Không có Phiền não. Không có ách nạn ô uế của người nữ. Cũng không có năm Đục ác, luôn khổ bệnh hoạn. Ách nạn của Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Không có cát sỏi, cây gai hào hầm.

Phật nói rằng : Thiện Tác ! Nếu có thể cung kính giữ tên hiệu của các Phật Thế Tôn đó. Ban bố gần xa. Đầu đêm làm cho thức dậy mà phát ra đi lại. Ca ngợi đọc nói tên hiệu của các Phật này. Giữa đêm cuối đêm phát ra nhất tâm dừng ở. Vứt bỏ vô ích này. Nhớ tăng tu hành. Người làm như thế. Đức hạnh ngày tăng thêm. Cuối cùng không hao tổn vậy.

Phật bảo Thiện Tác. Ngài đang vui thích Kinh tên hiệu tám Phật này. Phật dùng Pháp này dạy con của họ tộc. Nhớ ôm giữ ở trong tâm, không được quên bỏ. Theo thời siêng tu, liền đang bắt được thấy tám nghìn các Phật.

Thiện Tác với dạy bảo của Thánh truyền như thế. Chắc là dùng hoa báu giá trị tám nghìn lạng vàng. Kính dâng rắc lên Thế Tôn, đỉnh lễ chân Phật. Vòng phải ba lượt, lui xuống mà ngồi.

Thời Ngọc Hoàng Đế Thích ở trong hội đó. Tiến lên báo cáo Phật nói rằng : Tuy nhiên Thánh lớn nhất ! Con đã nhận tên hiệu của tám Phật này. Do đọc ca ngợi, ôm giữ nhớ ở trong tâm. Chỉ Thiên Trung Thiên. Thân con đang siêng Tinh tiến, kính thực hành tên hiệu của các Phật Thế Tôn nơi tám ban Phật. Suy nghĩ chuyên nhớ nghỉ ăn không ly rời. Quý trọng cung kính vì hiểu Bình Đẳng.

Phật bảo Ngọc Hoàng Đế Thích. Do vì như thế Trời, A Tu La khi cùng chiến đấu. Nếu có hoảng sợ. Nhớ cầm lấy che chở, được không đâu sợ. Sở dĩ thế nào ?

Giả sử có người ca ngợi, nói khen Kinh điển tám ban tên hiệu các Như Lai. Chắc là nói bảo Nghiệp không đâu sợ. Người nói tên Kinh điển của các Như Lai. Không gặp ách nạn, các bệnh hoạn nóng Phiền não. Nếu hay tỏ rõ, truyền cho cốt yếu Kinh điển tên hiệu các Như Lai. Chắc là nói thời thái bình hưng thịnh. Người hay truyền cho tên Kinh điển của các Phật. Chắc là nói yên ổn trừ bỏ bệnh hoạn lớn. Người hay truyền cho tên Kinh điển của các Phật. Chắc là tuyên bố, ngồi yên tĩnh lặng. Người nếu truyền cho tên Kinh điển của các Phật. Chắc là ly rời tất cả vô số hoảng sợ. Nếu hay truyền cho Kinh tên hiệu các Phật này. Mộng yên ngủ yên vui. Không sợ quan huyện, nước lửa trộm cướp. Oan gia chủ nợ tự nhiên bỏ đi. Quỷ Thần La Sát, Quỷ núi Yêu ma, dây leo, Quỷ gỗ đá, đều không dám ngăn che.

Nếu nhập vào núi đồi, khe hang, đường hang động. Lấy trộm, cướp lấy tự nhiên không hiện ra. Sư tử hổ chó sói, gấu con bi, rắn hổ mang, đều tự chui nấp. Sở dĩ thế nào ?

Các Phật tới Đức tôn kính vượt qua núi Tu Di. Hiểu biết vượt qua sông biển. Trí tuệ vượt qua khoảng không. Một mình đi bộ trong Ba Cõi, không thể theo kịp. Tất cả mười phương đều cùng được độ thoát.

Phật nói như thế. Trưởng Giả Thiện Tác và Ngọc Hoàng Đế Thích, các Tì Kheo Tăng. Tất cả Chúng hội. Các Trời Rồng Thần, A Tu La, người Thế gian. Nghe Kinh vui mừng. Làm lễ mà lui ra.

Phật nói Kinh Tên hiệu của tám ban Phật.