Kinh Nguyện trước kia của Địa Tạng Bồ Tát
(Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh)
Hán dịch: Đường Vu Điền Quốc Tam Tạng Sa Môn Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2015

 

Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đọc nhớ Kinh Nguyện trước kia của Địa Tạng Bồ Tát.

 

Chú đốt đèn.

Quang sạch ngọc trắng đi có lại.
Không hình không tướng cũng không đài.
Cười trong tiếng người gỗ cô gái đá.
Hồng vàng lửa đỏ ngày đêm tỏ.

Yểm. Tam muội quang minh sa ha.

Chú đốt hương.

Hàng ngày đốt hương cúng trước tòa.
Sáng nay Đệ tử đốt khói hương.
Khói thơm đầy khắp Cõi ba nghìn.
Cúng dưỡng Phật Thánh và các Trời.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ca ngợi hương.

Lư hương mới đốt.
Cõi Pháp được thơm.
Hội lớn các Phật
Từ xa đều biết.
Tùy xứ kết mây lành.
Thành ý Đức lớn.
Các Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hương Giới, hương Định và hương Tuệ.
Hương Giải thoát, Giải thoát Thấy biết.
Đài mây quang sáng khắp Cõi Pháp.
Cúng dưỡng trước Tam Bảo mười phương.

Nam mô Hương Cúng Dưỡng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Phật Pháp Tăng Ba Đời, thường ở khắp cả khoảng không Cõi Pháp mười phương. Nguyện mây hương hoa này. Đầy khắp cõi mười phương. Cúng dưỡng tất cả Phật. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Chúng Bồ Tát Thanh Văn. Nhận dùng làm việc Phật.

Ca ngợi Như Lai.

Thân sắc Như Lai đẹp.
Thế gian không sánh bằng.
Không nghĩ bàn tính toán.
Vì thế nay đỉnh lễ.
Sắc Như Lai vô tận.
Trí tuệ cũng như thế.
Tất cả Pháp thường ở.
Vì thế Con Về theo.
Trí lớn lực nguyện lớn.
Rộng độ thoát chúng sinh.
Giúp bỏ thân Phiền não.
Sinh Nước sạch mát đó.
Con nay ba Nghiệp sạch.
Về theo lễ ca ngợi.
Nguyện cùng các chúng sinh.
Cùng sinh Nước An Lạc.

Yểm. Phạ nhật la vật.

Nhất tâm đỉnh lễ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Chín mươi chín trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Phật.

Nhất tâm đỉnh lễ Hết trong Kinh Địa Tạng cùng với tất cả các Phật Ba Đời mười phương.

Nhất tâm đỉnh lễ Kinh Nguyện trước kia của Địa Tạng Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Hết trong Kinh Địa Tạng cùng với tất cả Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, được Đạo Hiền Thánh Tăng Ba Đời mười phương.

Nhất tâm đỉnh lễ U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Kệ mở Kinh.

Pháp Bình Đẳng rất sâu vi diệu.
Trăm nghìn vạn Kiếp khó gặp nhau.
Con nay nghe thấy được nhận giữ.
Nguyện hiểu nghĩa chân thực của Phật.

Chân ngôn sạch Nghiệp miệng.

Yểm. Tu lị tu lị. Ma ha tu lị. Tu tu lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp thân.

Yểm. Tu đa lị Tu đa lị. Tu ma lị. Tu ma lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp ý.

Yểm. Phược nhật la đát ha hạ hộc.

Chân ngôn sạch ba Nghiệp Thân miệng ý.

Yểm. Sa phược. Sa phược. Thuật đà sa phược. Đạt ma sa phược. Bà phược thuật độ hám.

Chân ngôn yên thổ địa.

Nam mô Tam mãn đa một đà nam. Yểm. Độ lỗ độ lỗ, địa vĩ, tát bà ha.

Chân ngôn rộng cúng dưỡng.

Yểm. Nga nga nãng. Tam bà phược, phạt nhật la hộc.

Chân ngôn sám hối.

Yểm. Tát bà bá bả. Tốt phổ tra đà ha nễ. Bạt viết la da. Sa ha.

Văn sám hối.

Con Đệ tử các chúng sinh.. Thành tâm sám hối. Từ xưa tới nay. Tới ngày hôm nay. Khi chưa biết Phật. Khi chưa nghe Pháp. Khi chưa gặp Tăng. Không biết thiện ác, không tin nhân quả, gặp Duyên không thiện, gần Tri thức ác, Thân miệng ý manh động, ác nào cũng làm. Nghiệp Thân không thiện hành Sát, Đạo, Dâm (Giết hại, Trộm cướp, Tham dâm). Nghiệp Miệng không thiện nói dối, bịa đặt, nói ác, hai lời. Nghiệp Ý không thiện nổi Tham, hận, ngu. Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán. Phá hòa hợp Tăng, chia rời bỏ Phật. Đốt thiêu Chùa Tháp, phỉ báng Bậc Phật. Xâm hại Thường trụ, uế Phạm, lừa Tăng. Phạm các Giới cấm (Uống rượu, hút thuốc, ăn tỏi hành kiệu hẹ hành tây..). Làm không đúng luật nghi, tự làm dạy người, nghe thấy vui theo. Như thế với vô lượng vô biên tội. Ngày nay giãi bày lộ ra sám hối. Chỉ nguyện Phật Pháp Tăng cùng ban thương cảm. Giúp Căn tội của Con, một nhớ sương mù tan, đều cùng Thanh tịnh.

Năm mươi ba Phật Quá khứ chân Từ. Ba nghìn các Phật chuyển nghe giữ. Lần lượt được Bồ Đề. Con nay Về theo, chỉ nguyện độ các mê.

Ba mươi lăm Phật Hiện tại hiền kính. Cõi Pháp mười phương chuyển môn Từ. Hút vòng mê khắp nơi. Sám trừ Căn tội đều giúp chứng gốc thực.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chân ngôn rộng hồi hướng.

Yểm. Sa ma la. Sa ma la. Nhị ma nãng. Tát phược ha. Ma ha chước ca la. Hông.

Sám hối nguyện hồi hướng.

Chí tâm sám hối. Con Đệ tử các chúng sinh. Từ xưa tới nay. Mê mất tâm thực. Luân chuyển sinh chết. Tội chướng sáu Căn. Vô lượng vô biên. Bậc Phật đủ khéo. Không dùng mở hiểu. Tất cả mong nguyện. Chưa được hiện ra. Nay chúng Con lễ kính, nhận giữ đọc khen. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Dùng Căn thiện này. Bóc mở tối ác. Quá khứ, Hiện tại, Tương lai. Làm được ba Nghiệp. Vô biên tội nặng. Đều được tiêu diệt. Thân tâm Thanh tịnh. Hoặc chướng trừ bỏ. Phúc Trí trang nghiêm. Tăng lớn nhân sạch. Các hạnh nguyện khác. Nhanh được tròn vẹn. Nguyện các Như Lai. Thường sống nói Pháp. Toàn bộ công Đức. Phát tâm vui theo. Hồi hướng Bồ Đề. Chứng quả thường vui. Sắp gần ngày mất. Nhớ đúng hiện ra. Gặp thấy Di Đà. Cùng với các Thánh. Chỉ một giây phút. Sinh trong hoa Sen. Nguyện các chúng sinh. Đều thành Đạo Phật.

Sám hối phát nguyện xong. Mệnh về lễ Phật Pháp Tăng.

Nguyện nếu người chưa sám hối, được sám hối này, đều được diệt tội. Nhanh được Giải thoát. Nguyện tội của ba, bốn, năm, sáu Đạo ác, đều cùng tiêu trừ hết.

Nếu Con hướng về núi đao, núi đao tự bẻ gẫy. Nếu Con hướng về vạc dầu, vạc dầu tự tiêu diệt. Nếu Con hướng về Địa ngục, Địa ngục tự khô héo. Nếu Con hướng về Quỷ đói, Quỷ đói tự no đủ. Nếu Con hướng về Tu La, tâm ác tự điều phục. Nếu Con hướng về Súc sinh, tự được Trí tuệ lớn.

Kệ Sám hối.

Xa xưa tạo được các Nghiệp ác. Đều do từ xưa Tham Hận Ngu. Được sinh ra theo Thân miệng ý. Nay ở trước Phật xin sám hối. Sám hối tội lỗi do Tâm tạo. Tâm nếu mất thời tội cũng mất. Tâm mất tội mất hai câu Rỗng. Mới là tên chân thực sám hối.

Con nay phát tâm không vì tự cầu Phúc báo của Trời Người. Thanh Văn Duyên Giác thậm chí Bậc quyền quý. Các vị Bồ Tát chỉ dựa vào Pháp Bậc Phật. Con nay phát tâm Phật Bồ Đề. Nguyện với tất cả chúng sinh Cõi Pháp. Cùng một lúc được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Con Đệ Tử chúng sinh đọc khen Kinh Chú Bậc Phật. Và công Đức lễ Phật, nhớ Phật, cúng Phật. Chuyên vì hồi hướng Đất Phật trang nghiêm Tây phương. Nguyện tất cả oán thân từ xưa tới nay. Bảy tổ chín ngành, Thầy Tăng Cha mẹ, nay sinh nhiều lần sinh. Rộng với tất cả chúng sinh Cõi Pháp mười phương. Tri thức thiện ác, tám nạn, ba Đạo ác. Cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa. Hoặc lỡ sát hại, cố sát hại tất cả vạn loại. Nguyện tháo tất cả các oan khiên. Nguyện tan tất cả các Nghiệp tội. Cùng chứng Phật Bồ Đề, cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô Liên Trì Hải Hội Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Phục lễ Tây phương Nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Thầy dẫn lớn. Nay Con phát nguyện nguyện tới sinh. Chỉ nguyện Từ Bi thương hút nhận.

Chân ngôn Về theo Pháp.

Yểm. Tát bà bột đà. Mộ địa tát thóa phược nan. Xả la xá nghiệt xa nhị. Bạt viết la Đạt ma. Hột lý.

Ba Về theo.

Tự Về theo Phật, đang nguyện chúng sinh. Hiểu rõ Đạo lớn, phát tâm Bình Đẳng.

Tự Về theo Pháp, đang nguyện chúng sinh. Vào sâu Kinh Tạng, Trí Tuệ như biển.

Tự Về theo Tăng, đang nguyện chúng sinh. Hướng dẫn Đại Chúng, tất cả không trở ngại.

Lễ bái chúng Thánh.

Lễ Phật, Kinh công Đức rất tốt. Vô biên Phúc tốt đều hồi hướng. Rộng nguyện các chúng sinh Cõi Pháp. Rộng nguyện chúng sinh đang trầm luân. Nhanh tới Nước Phật Vô Lượng Quang. Tất cả Phật Ba Đời mười phương. Tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Thế Âm. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Phục lễ Phật Ba Cõi. Mệnh về Phật mười phương. Con nay phát nguyện lớn. Giữ Kinh Bậc Phật này. Trên báo bốn Ân nặng. Dưới cứu Khổ ba Đạo. Nếu có người nghe thấy. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Thế giới Tam giới Đạo sư, Tứ sinh Từ Phụ, Nhân Thiên Giáo chủ, Tam loại hóa Thân, Thiên bách ức hóa Thân, bản Sư Hòa thượng, Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tự Về theo Phật đủ Phúc Đức Trí Tuệ. Tự Về theo Pháp, kính rời tham muốn. Tự Về theo Tăng tôn kính trong Chúng.

Tự Về theo Phật không đọa Địa ngục. Tự Về theo Pháp không đọa Quỷ đói. Tự Về theo Tăng không đọa Súc sinh.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới. Tam thập lục vạn ức. Nhất thập nhất vạn. Cửu thiên ngũ bách. Đồng danh đồng hiệu. Đại Từ Đại Bi. Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Thệ nguyện độ vô biên Chúng sinh. Thệ nguyện cắt Phiền não không hết. Thệ nguyện học vô lượng môn Pháp. Thệ nguyện thành Đạo Phật Bình Đẳng. Thệ nguyện độ tự Tính chúng sinh. Thệ nguyện cắt tự Tính Phiền não. Thệ nguyện học tự Tính các Pháp. Thệ nguyện thành tự Tính Đạo Phật. Nguyện tan ba Chướng các Phiền não. Nguyện được Trí tuệ chân sáng tỏ. Rộng nguyện tai chướng đều tiêu trừ. Đời đời thường hành Đạo Bồ Tát.

Nguyện sinh trong đất sạch Tây phương. Chín phẩm hoa Sen là Cha Mẹ. Hoa nở thấy Phật hiểu Không sinh. Bồ Tát Không lui là Chúng bạn.

Nguyện đem công Đức này. Tiêu trừ Nghiệp trước nay. Tăng lớn các Phúc Tuệ. Đủ được Căn thiện tốt. Nếu có Kiếp đao binh. Cùng với Kiếp đói khổ. Đều tiêu trừ hết tận. Người đều tập lễ nhịn. Người nhận giữ đọc khen. Người phát triển lưu thông. Gia đình được yên vui. Người mất được siêu thăng. Mưa gió thường hòa thuận. Nhân dân được yên ổn. Cõi Pháp và các Biết. Cùng chứng Đạo Bình Đẳng.

Nguyện đem công Đức này. Trang nghiêm đất Phật sạch. Trên báo bốn ơn nặng (Ơn Trời Đất, ơn Quốc Vương, ơn Thầy, ơn Chúng sinh). Dưới cứu Khổ ba Đạo (Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh). Nếu có người thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc. Tất cả các Phật Ba Đời mười phương. Tất cả các Bồ Tát Ma Ha Tát. Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Nguyện đem công Đức này. Rộng khắp với tất cả. Chúng Con và chúng sinh. Đều cùng thành Đạo Phật.

Kệ thu Kinh.

Ba Đạo ác dứt thường rời Khổ. Sáu Đạo nghỉ theo hết nhân chìm. Hà sa các Biết hiểu Chân Như. Vạn loại Có tình lên Niết Bàn.

Nam mô A Di Đà Phật.

Ca ngợi Địa Tạng Bồ Tát.

Phục lễ bản nhiên Tâm Trí sạch.
Tạng Phật vô tận Đại Từ tôn.
Thế giới phương Nam xuất mây hương.
Mây hoa mưa hương và mưa hoa.
Mưa báu mây báu vô số loại.
Điềm lành báo hiệu khắp trang nghiêm.
Người Trời hỏi Phật nguyên do gì.
Phật nói Địa Tạng Bồ Tát đến.
Như Lai Ba đời đều ca ngợi.
Bồ Tát mười phương cùng Về theo.
Ta nay vốn trồng Nhân duyên thiện.
Khen công Đức thực của Địa Tạng.
Nhân Từ tích thiện nguyện cứu chúng sinh.
Tích trượng trong tay phá mở cửa Địa ngục.
Châu sáng trên tay, sáng hút Đại thiên Thế giới.
Trí tuệ trong âm, cát tường trong mây.
Vì chúng sinh khổ Diêm Phù Đề.
Làm chủ chứng minh công Đức lớn.
Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ,
Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kệ khen của Giác Lâm Bồ Tát.

Nên biết Phật và Tâm.
Tính Hình đều vô tận.
Nếu người biết Tâm làm.
Rộng tạo các Thế gian.
Người đó chắc thấy Phật.
Rõ Tính thực của Phật.
Tâm không ở với Thân.
Thân cũng không ở Tâm.
Mà hay làm việc Phật.
Tự do chưa từng có.
Nếu người muốn biết rõ.
Tất cả Phật Ba đời.
Cần xem Tính Cõi Pháp.
Một tâm tạo tất cả.

Thế Tôn nói Kệ.

Chúng người Trời Hiện tại Tương lai.
Ta nay ân cần giao cho Ngài.
Dùng Phương tiện Thần thông lớn độ.
Đừng để đọa ở các Đạo ác.

Chân ngôn diệt định Nghiệp của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Yểm. Bát la mạt lân đà ninh. Sa Bà ha.

Kệ khen.

Như Lai thương xót.
Chuyển vầng Pháp lớn.
Nữ Bà La Môn cứu mẹ hiền.
Giác Hoa Phật độ bến mê.
Phu nhân Ma Gia (Mẹ của Thích Ca Mâu Ni Phật) thăm hỏi nhân Địa Tạng.

Nam mô Thường trụ thập phương Phật.

Phổ Hiền thưa hỏi.
Địa Tạng nguyện lớn.
Cõi trần dứt ba, sáu Đạo ác.
Phổ Quảng hỏi Như Lai.
Nhớ truyền mười ngày Trai.
Tiếp dẫn lên đài Sen.

Nam mô Thường trụ thập phương Pháp.

Nguyện trước của Địa Tạng.
Do thường lượng xét.
Gù, câm, điếc, mù, tàn tật do Kiếp trước.
Đời này đọc Bậc Phật.
Phúc lợi vô cùng.
Quyết định sinh Sen báu.

Nam mô Thường trụ thập phương Tăng.

Nam mô A Di Đà Phật.

 

Kinh Nguyện trước kia của Địa Tạng Bồ Tát, quyển đầu

Thứ nhất Phẩm Thần thông của cung Trời Đao Lợi.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở Trời Đao Lợi vì mẹ nói Pháp. Khi đó không thể nói, không thể nói tất cả các Phật của vô lượng Thế giới mười phương. Và các Bồ Tát lớn, Bồ Tát lớn nhất đều tới tập hợp hội. Ca ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thể ở đời năm Đục ác. Hiện ra không thể nghĩ bàn lực Thần thông Trí tuệ lớn. Điều phục chúng sinh cương cường biết Pháp sướng khổ. Đều khiến cho người trợ giúp thăm hỏi Thế Tôn.

Khi đó Như Lai mỉm cười. Phóng ra trăm nghìn vạn trăm triệu mây Quang sáng lớn. Gọi là mây Quang sáng lớn đầy đủ. Mây Quang sáng Đại Từ Bi. Mây Quang sáng Trí tuệ lớn không hết. Mây Quang sáng Trí tuệ lớn. Mây Quang sáng Tam muội lớn. Mây Quang sáng yên lành lớn. Mây Quang sáng Phúc Đức lớn. Mây Quang sáng công Đức lớn. Mây Quang sáng Về dựa theo lớn. Mây Quang sáng ca ngợi lớn. Phóng ra như thế cùng với không thể nói mây Quang sáng xong. Lại sinh ra đủ các loại tiếng vi diệu. Gọi là tiếng Pháp Bố thí tới Niết Bàn. Tiếng Pháp giữ Giới tới Niết Bàn. Tiếng Pháp Nhẫn nhịn tới Niết Bàn. Tiếng Pháp Tinh tiến tới Niết Bàn. Tiếng Pháp Thiền định tới Niết Bàn. Tiếng Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn. Tiếng Từ Bi, tiếng Hỉ Xả. Tiếng Giải thoát, tiếng hết Phiền não. Tiếng Trí tuệ, tiếng Trí tuệ lớn. Tiếng Sư Tử gầm, tiếng Sư Tử lớn gầm. Tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn. Sinh ra như thế cùng với không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn tiếng nói xong.

Sa Bà Thế giới và Đất nước phương khác. Có vô lượng trăm triệu Trời Rồng Quỷ Thần. Cùng tập hợp tới cung Trời Đao Lợi. Gọi là Trời bốn Vua Trời, Trời Đao Lợi. Trời Tu Diệm Ma. Trời Đâu Suất Đà. Trời Hoá Lạc. Trời Tha Hóa Tự Tại. Trời Phạm Chúng. Trời Phạm Phụ. Trời Đại Phạm. Trời Thiểu Quang. Trời Vô Lượng Quang. Trời Quang Âm. Trời Thiểu Tịnh. Trời Vô Lượng Tịnh.

Trời Biến Tịnh. Trời Phúc Sinh. Trời Phúc Ái. Trời Quảng Quả. Trời Vô Tưởng. Trời Vô Phiền. Trời Vô Nhiệt. Trời Thiện Kiến. Trời Thiện Hiện. Trời Sắc Cứu Cánh. Trời Ma Ê Thủ La. Thậm chí Trời nơi tưởng nhớ sai, không phải tưởng nhớ sai. Tất cả chúng Trời, chúng Rồng, chúng các Quỷ Thần đều tới tập hợp hội. Lại có các Thần của Đất nước phương khác và Sa Bà Thế giới : Thần trông coi biển, Thần trông coi sông, Thần trông coi lạch. Thần trông coi cây, Thần trông coi núi, Thần trông coi đất, Thần trông coi đồng bằng, Thần trông coi đầm, Thần trông coi lúa gạo, Thần trông coi ban ngày, Thần trông coi ban đêm. Thần trông coi trên Không, Thần trên Trời. Thần trông coi ăn uống, Thần trông coi cây cỏ. Như thế cùng với Thần đều tới tập hợp hội. Lại có các Vua Quỷ lớn của Đất nước phương khác và Sa Bà Thế giới. Gọi là Vua Quỷ Ác Mục. Vua Quỷ Đạm Huyết. Vua Quỷ Đạm Tinh Khí. Vua Quỷ Đạm Thai Noãn. Vua Quỷ Hành Bệnh. Vua Quỷ Nhiếp Độc. Vua Quỷ Từ Tâm. Vua Quỷ Phúc Lợi. Vua Quỷ Đại Ái Kính. Như thế cùng với Vua Quỷ đều tới tập hợp hội.

Lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Bồ Tát lớn. Ngài quan sát tất cả các Phật Bồ Tát đó. Và Trời Rồng Quỷ Thần. Thế giới này Thế giới khác, Đất nước này Đất nước khác. Như thế nay tới tập hợp hội, tới Trời Đao Lợi. Ngài biết số lượng phải không ? Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu dùng Thần lực của con, nghìn Kiếp tính đếm không thể được biết.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi. Ta nay do dùng mắt Phật quan sát còn không tính hết. Đây đều là từ Kiếp xa xưa tới nay của Địa Tạng Bồ Tát. Đã độ thoát, đang độ thoát, chưa độ thoát. Đã thành công, đang thành công, chưa thành công.

Văn Thù Sư Lợi báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con do Quá khứ xa xưa tu Căn thiện, chứng được Trí tuệ không trở ngại. Nghe được lời nói của Phật liền đang tin nhận. Quả nhỏ Thanh Văn, Trời Rồng tám Bộ. Và các loại chúng sinh đời Tương lai. Tuy nghe lời nói thành thực của Như Lai, nhất định lo nghi hoặc. Nếu như đỉnh lễ nhận, chưa miễn phát ra chê bai. Chỉ nguyện Thế Tôn rộng nói Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trí tuệ làm ra hạnh gì, lập thệ nguyện gì. Mà hay thành công không nghĩ bàn việc.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi. Ví như Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Toàn bộ cây cỏ rừng rậm, cây đay lau sậy. Núi đá bụi trần một vật một số. Làm một sông Hằng. Cát một sông Hằng, Thế giới một loại cát. Bên trong một Thế giới một bụi trần một Kiếp. Bên trong một Kiếp do chứa số bụi trần. Hết tận hay là Kiếp. Địa Tạng Bồ Tát chứng được quả vị bậc mười tới nay. Gấp nghìn lần với ví dụ trên. Huống chi Địa Tạng Bồ Tát ở bậc Thanh Văn Bích Chi Phật.

Văn Thù Sư Lợi ! Thệ nguyện uy Thần của Bồ Tát này không thể nghĩ bàn. Nếu đời Tương lai có người nam thiện người nữ thiện. Nghe tên chữ của Bồ Tát đó. Hoặc ca ngợi hoặc xem kính lễ. Hoặc nói tên hoặc cúng dưỡng. Thậm chí vẽ lụa màu, khắc chạm đắp tượng tô sơn hình tượng. Người đó đang được trăm lần qua lại sinh ở Trời Đao Lợi, vĩnh không rơi xuống Đạo ác.

Văn Thù Sư Lợi ! Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Trước kia với không thể nói không thể nói Kiếp Quá khứ xa xưa. Bản thân là con của Trưởng Giả lớn. Thời thế có Phật, tên hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Khi con của Trưởng Giả thấy Tướng Hảo, trăm Phúc trang nghiêm của Phật. Tiếp theo hỏi Phật đó. Làm hạnh nguyện gì mà được Tướng này. Thời Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Bảo con của Trưởng Giả. Muốn chứng được thân này, cần tu lâu dài độ thoát tất cả, nhận chúng sinh khổ.

Văn Thù Sư Lợi ! Thời con của Trưởng Giả tiếp theo phát nguyện nói rằng : Con nay hết không thể tính Kiếp đời Tương lai. Vì chúng sinh sáu Đạo tội khổ đó. Rộng làm Phương tiện giúp cho Giải thoát hết. Mà Con tự thân đang thành Đạo Phật. Do ở trước Phật đó lập ra nguyện lớn này. Tới nay trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha không thể nói Kiếp, còn là Bồ Tát. Lại với không thể nghĩ bàn A tăng kì Kiếp Quá khứ. Thời thế có Phật tên hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Phật đó thọ mệnh bốn trăm nghìn vạn trăm triệu A tăng kì Kiếp. Trong thời hình bóng Pháp có một con gái Bà La Môn. Phúc Kiếp trước sâu dày, được chúng sinh kính nể. Đi dừng nằm ngồi, các Trời giúp bảo vệ. Mẹ của người đó tin sai trái, coi thường Phật Pháp Tăng.  Khi đó nữ Thánh rộng nói Phương tiện. Khuyên dẫn mẹ của mình, giúp cho sinh thấy đúng. Mà mẹ của cô gái này chưa hoàn toàn sinh tin. Không lâu bỏ mệnh. Thần hồn rơi xuống ở Địa ngục Không có gian.

Thời con gái của Bà La Môn biết mẹ ở đời không tin Nhân quả. Tính kế đang theo Nghiệp nhất định sinh ở Đạo ác. Bèn bán nhà cửa, rộng tìm hương hoa và các đồ cúng dưỡng. Ở Chùa Tháp của Phật trước phát ra cúng dưỡng lớn. Thấy hình tượng này của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai ở trong một Chùa. Uy dáng tượng đắp tô vẽ đoan nghiêm đầy đủ. Thời con gái Bà La Môn xem kính lễ chân dung quý. Gấp bội sinh kính trọng riêng tự nghĩ nhớ nói rằng : Tên Phật là Tất cả Trí tuệ đầy đủ hiểu lớn. Nếu thời tại thế sau khi mẹ ta chết. Nếu tới hỏi Phật nhất định biết nơi ở. Thời con gái Bà La Môn gục xuống khóc rất lâu. Kính mộ xem Như Lai, bỗng nhiên nghe tiếng nói trong không nói rằng : Nữ Thánh khóc thầm đừng quá đau thương. Ta nay bảo Ngài, nơi tới của mẹ.

Con gái Bà La Môn chắp tay hướng lên khoảng không mà báo cáo khoảng không nói rằng : Đây là Đức Thần nào rộng lòng vì lo buồn của con. Con từ khi mất mẹ tới nay, ngày đêm nghĩ tiếc nhớ. Không có nơi có thể hỏi, biết cõi sinh của mẹ. Thời trong không có tiếng nói, lại bảo cô gái nói rằng :

Ta là người được Ngài xem kính lễ. Quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Thấy Ngài nhớ mẹ gấp bội so với chúng sinh thường tình. Cho nên tới chỉ bảo. Con gái Bà La Môn nghe tiếng nói này xong. Nâng thân tự đổ xuống, chi khớp đều tổn hại. Hai bên phải trái dựa đỡ rất lâu tỉnh lại, báo cáo khoảng không nói rằng : Nguyện Phật tâm Từ thương xót, nói cõi sinh của mẹ con. Con nay thân tâm không lâu sắp chết.

Thời Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo nữ Thánh nói rằng : Ngài cúng dưỡng xong cần nhanh trở lại nơi ở. Ngồi đoan nghiêm suy nghĩ tên hiệu của Ta. Liền đang biết được nơi tới sinh của mẹ. Thời con gái Bà La Môn lại làm lễ Phật xong, liền trở về nhà của mình. Do vì nhớ mẹ ngồi đoan nghiêm nghĩ nhớ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trải qua một ngày một đêm, bỗng nhiên thấy tự bản thân. Đi tới một bờ biển, nước của nó vọt sôi. Nhiều các thú ác đều trở lại thân bằng thép. Bay chạy trên biển, đuổi theo Đông Tây. Thấy các người nam nữ, số trăm nghìn vạn ẩn hiện trong biển. Bị các thú ác tranh nhau bắt lấy ăn thịt. Lại thấy Dạ Xoa, hình của nó đều khác nhau. Hoặc nhiều tay nhiều mắt, nhiều chân nhiều đầu. Răng miệng chìa ra ngoài, đao nhọn như kiếm. Đuổi các người bị tội, khiến cho tới gần thú ác. Lại tự đánh tóm lấy chân đầu cùng theo tới. Hình dáng của nó, vạn loại không dám nhìn lâu. Thời con gái Bà La Môn, do vì lực nghĩ nhớ Phật tự nhiên không sợ. Có một Vua Quỷ tên là Vô Độc. Phục lễ tới đón, báo cáo nữ Thánh nói rằng : Thiện thay ! Bồ Tát Nhân duyên gì tới nơi này ?

Thời con gái Bà La Môn hỏi Vua Quỷ nói rằng : Đây là nơi nào ?

Vô Độc trả lời nói rằng: Đây là biển quan trọng bậc nhất nơi phía Tây của núi Thiết Vi lớn.

Nữ Thánh hỏi nói rằng: Tôi nghe bên trong núi Thiết Vi. Địa ngục ở bên trong, là việc thực phải không ?

Vô Độc trả lời nói rằng: Thực có Địa ngục.

Nữ Thánh hỏi nói rằng: Tôi nay làm sao được tới nơi ngục.

Vô Độc trả lời nói rằng: Nếu không phải uy Thần, liền cần lực Nghiệp. Không phải hai việc này, cuối cùng không thể tới.

Nữ Thánh lại hỏi. Nước này Nhân duyên ra sao mà lại vọt sôi. Nhiều các người bị tội và với thú ác. Vô Độc trả lời nói rằng : Đây là chúng sinh tạo ác ở Diêm Phù Đề, người mới chết. Trải qua sau bốn mươi chín ngày. Không có người nối dõi làm công Đức cứu rút nạn khổ. Khi sống lại không thiện, tiếp tới đang cứ theo Nghiệp trước kia, cảm nhận Địa ngục. Tự nhiên đầu tiên vượt qua biển này.  Phía Đông của biển hai trăm vạn cây số, lại có một biển, khổ của nó gấp bội so với đây. Phía Đông của biển đó lại có một biển, khổ của nó lại gấp bội. Ba Nghiệp ác tiếp theo do cảm nhận vẫy gọi. Cùng biển Nghiệp kêu gọi, nơi đó là như vậy.

Nữ Thánh lại hỏi Vua Quỷ Vô Độc nói rằng: Địa ngục ở nơi nào ?

Vô Độc trả lời nói rằng: Bên trong ba biển là Địa ngục lớn. Số lượng của nó trăm nghìn, mỗi một loại khác nhau. Gọi là lớn nhất đầy đủ có mười tám, tiếp theo có năm trăm, khổ độc vô lượng. Tiếp theo có nghìn trăm cũng khổ vô lượng.

Nữ Thánh lại hỏi Vua Quỷ lớn nói rằng: Mẹ tôi chết tới nay chưa lâu. Không biết Thần hồn đang tới hướng nào.

Vua Quỷ hỏi nữ Thánh nói rằng: Mẹ của Bồ Tát còn sống luyện tập làm Nghiệp gì.

Nữ Thánh trả lời nói rằng: Mẹ của tôi thấy sai trái, nói xấu Phật Pháp Tăng. Nếu hoặc tạm tin, vụt chốc lại không cung kính. Chết tuy ít ngày chưa biết nơi sinh.

Vô Độc hỏi nói rằng: Mẹ của Bồ Tát họ tộc ra sao ?

Nữ Thánh trả lời nói rằng: Mẹ tôi Cha tôi đều giòng tộc Bà La Môn. Cha tên là Thi La Thiện Hiện, mẹ tên là Duyệt Đế Lợi.

Vô Độc chắp tay báo cáo Bồ Tát nói rằng : Nguyện Thánh Giả lui về nơi ở của mình. Không lo buồn thương tiếc lớn. Người nữ bị tội Duyệt Đế Lợi sinh lên Trời tới nay, hiện trải qua ba ngày. Là dựa vào con hiếu thuận, vì mẹ làm cúng dưỡng tu Phúc. Bố thí cho Chùa Tháp của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Không phải chỉ có mẹ của Bồ Tát được thoát Địa ngục. Ưng theo người bị tội của Không có gian đó, ngày này đều được nhận vui sướng, đều cùng sinh hết. Vua Quỷ nói xong, chắp tay mà lui.

Con gái của Bà La Môn theo như mộng trở về. Gặp việc này xong. Liền ở trước Tượng Tháp của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, thiết lập thệ nguyện lớn. Nguyện Con hết Kiếp Tương lai. Ưng theo có chúng sinh bị tội khổ, rộng thiết lập Phương tiện khiến giúp cho Giải thoát.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi. Thời Vua Quỷ Vô Độc nay đang là Tài Thủ Bồ Tát. Con gái Bà La Môn liền là Địa Tạng Bồ Tát.

 

Thứ hai Phẩm Hóa thân tập hợp hội.

Khi đó trăm nghìn vạn trăm triệu không thể nghĩ, không thể bàn, không thể so lường, không thể nói,

vô lượng A tăng kì Thế giới. Toàn bộ nơi Địa ngục Hóa thân Địa Tạng Bồ Tát. Đều tới tập hợp ở cung Trời Đao Lợi. Do vì Thần lực của Như Lai. Đều do phương đất cùng với các được Giải thoát theo Đạo Nghiệp sinh ra. Cũng đều có số lượng nghìn vạn trăm triệu Na do tha. Cùng cầm giữ hương hoa tới cúng dưỡng Phật. Các nhóm bậc trên cùng tới đó. Đều do Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa. Vĩnh Không chuyển lui với Bình Đẳng Chính đẳng Chính giác. Đó là các loại chúng sinh từ Kiếp xa xưa tới nay. Trôi nổi sáu Đạo sinh chết nhận khổ, tạm ngưng nghỉ không có. Do vì thệ nguyện Đại Từ Bi sâu rộng của Địa Tạng Bồ Tát. Đều được chứng quả đã tới Đao Lợi. Tâm nhớ dũng mãnh cung kính nhìn Như Lai, mắt không tạm rời bỏ.

Lúc đó Thế Tôn duỗi cánh tay màu vàng. Xoa đỉnh đầu các hóa Thân Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn của trăm nghìn vạn trăm triệu không thể nghĩ, không thể bàn, không thể so lường, không thể nói vô lượng A tăng kì Thế giới. Mà làm lời nói như thế. Ta ở đời năm Đục ác giáo hóa chúng sinh cương cường như thế. Giúp cho tâm điều phục, bỏ sai theo đúng. Có mười hai còn ở tập quán ác. Ta cũng nghìn trăm triệu Hóa thân, rộng làm Phương tiện. Hoặc có Căn sáng nghe liền tin nhận. Hoặc có quả thiện, siêng khuyên thành công. Hoặc có ngu tối, lâu dài cảm hóa trở về. Hoặc có Nghiệp nặng, không sinh kính trọng. Như thế cùng với các chúng sinh. Từng loại sai khác, Hóa thân độ thoát. Hoặc hiện ra thân người nam, hoặc hiện ra thân người nữ. Hoặc hiện ra thân Trời Rồng, hoặc hiện ra thân Thần Quỷ. Hoặc hiện ra núi rừng đồng bằng, sông đầm giếng suối. Lợi ích cùng với người, đều cùng độ thoát. Hoặc hiện ra thân Ngọc Hoàng Đế Thích, hoặc hiện ra thân Vua Phạm. Hoặc hiện ra thân Vua Chuyển Luân, hoặc hiện ra thân Người tu ở nhà. Hoặc hiện ra thân Quốc Vương, hoặc hiện ra thân Tể tướng Phụ thần. Hoặc hiện ra thân quyến thuộc quan quân. Hoặc hiện ra thân Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử. Thậm chí các thân Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát. Mà để hóa độ. Không phải chỉ thân Phật riêng hiện ra trước họ. Ngài quan sát Ta nhiều Kiếp siêng khổ. Độ thoát như thế cùng với chúng sinh tội khổ cương cường khó cảm hóa. Nếu có người chưa điều phục, theo Nghiệp báo ứng. Nếu khi rơi xuống Đạo ác nhận khổ cực lớn. Ta đang ghi nhớ. Ta ở cung Trời Đao Lợi ân cần giao phó. Giúp cho chúng sinh tới nay của Sa Bà Thế giới, tới khi Di Lặc xuất hiện ở Thế gian. Đều khiến cho Giải thoát, vĩnh rời các khổ, gặp Phật nhớ truyền cho.

Khi đó Hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các Thế giới. Cùng trở lại một hình rơi lệ thương tiếc, báo cáo Phật này nói rằng : Con từ Kiếp xa xưa tới nay được Phật tiếp dẫn. Khiến cho được đầy đủ Trí tuệ lớn, Thần lực không thể nghĩ bàn. Hóa thân của Con tràn khắp trăm nghìn vạn trăm triệu Thế giới như cát sông Hằng. Mỗi một Thế giới hóa ra trăm nghìn vạn trăm triệu thân. Mỗi một thân độ thoát trăm nghìn vạn trăm triệu người. Giúp cho trở về cung kính Phật Pháp Tăng, vĩnh rời sinh chết, tới vui sướng Niết Bàn. Chỉ ở trong Pháp Phật làm được việc thiện. Một sợi lông một giọt nước một bụi trần. Hoặc cho phép nhỏ như sợi tóc. Con dần dần độ thoát khiến cho được lợi lớn. Chỉ nguyện Thế Tôn không lấy chúng sinh Nghiệp ác đời sau làm buồn. Như thế ba lần báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn không lấy chúng sinh Nghiệp ác đời sau làm buồn.

Lúc đó Phật khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Ta trợ giúp Ngài vui mừng. Ngài hay thành công phát thệ nguyện lớn từ xa xưa tới nay. Rộng độ thoát tất cả, liền chứng Bồ Đề.

 

Thứ ba Phẩm Quan sát duyên Nghiệp của chúng sinh.

Khi đó Phu nhân Ma Da, mẹ của Phật. Cung kính chắp tay hỏi Địa Tạng Bồ Tát nói rằng : Thánh Giả ! Chúng sinh Diêm Phù Đề tạo Nghiệp khác nhau. Nhận lấy báo ứng, việc này thế nào ?

Địa Tạng trả lời nói rằng : Nghìn vạn Thế giới lại với Đất nước. Hoặc có Địa ngục, hoặc không có Địa ngục. Hoặc có người nữ hoặc không có người nữ. Hoặc có Phật Pháp hoặc không có Phật Pháp.

Thậm chí Thanh Văn Bích Chi Phật cũng lại như thế. Không phải chỉ một loại báo ứng tội Địa ngục.

Phu nhân Ma Da lại báo cáo Bồ Tát. Hãy nguyện nghe tội báo, do cảm nhận Đạo ác ở Diêm Phù Đề.

Địa Tạng trả lời nói rằng :  Mẹ Thánh ! Chỉ nguyện nhận nghe. Con nói sơ qua nó.

Mẹ Phật báo cáo nói rằng : Nguyện Thánh Giả nói.

Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát báo cáo mẹ Thánh nói rằng : Tội báo của Diêm Phù Đề ở phía Nam tên hiệu như thế. Nếu có chúng sinh không hiếu dưỡng Cha mẹ, hoặc tới sát hại. Đang rơi xuống Địa ngục Không có gian. Nghìn vạn trăm triệu Kiếp cầu ra không có kỳ hạn. Nếu có chúng sinh chia rẽ rời bỏ Phật. Chê bai Phật Pháp Tăng, không kính trọng Kinh báu. Cũng đang rơi xuống Địa ngục Không có gian. Nghìn vạn trăm triệu Kiếp cầu ra không có kỳ hạn. Nếu có chúng sinh xâm hại Thường trụ, ô uế Tăng ni. Hoặc bên trong Già Lam buông thả làm tham dâm. Hoặc sát hại như thế cùng với các loại. Đang rơi xuống Địa ngục Không có gian. Nghìn vạn trăm triệu Kiếp cầu ra không có kỳ hạn.  Nếu có chúng sinh giả làm Sa Môn, tâm không phải Sa Môn. Phá công dụng Thường trụ, lừa dối người Phàm trần. Ngược lại với Giới luật, tạo ác đủ các loại. Như thế cùng với các loại đang rơi xuống Địa ngục Không có gian. Nghìn vạn trăm triệu Kiếp cầu ra không có kỳ hạn. Nếu có chúng sinh trộm cướp tiền vật lúa gạo, thức ăn uống quần áo của Thường trụ. Thậm chí một vật không cho cầm lấy. Đang rơi xuống Địa ngục Không có gian. Nghìn vạn trăm triệu Kiếp cầu ra không có kỳ hạn.

Địa Tạng báo cáo nói rằng : Mẹ Thánh ! Nếu có chúng sinh làm ra tội như thế. Đang rơi xuống Địa ngục năm Không có gian. Cầu tạm ngừng khổ một giây nghĩ nhớ không được.

Phu nhân Ma Da lại báo cáo Địa Tạng Bồ Tát nói rằng : Thế nào tên là Địa ngục Không có gian.

Địa Tạng báo cáo nói rằng : Mẹ Thánh ! Đây có Địa ngục ở bên trong núi Thiết Vi lớn. Địa ngục lớn đó có mười tám nơi. Tiếp theo có năm trăm, tên hiệu đều khác nhau. Tiếp theo có nghìn trăm, tên chữ cũng khác nhau. Ngục Không có gian, thành của ngục đó chu vi hơn bốn vạn cây số. Thành đó toàn bộ bằng thép cao năm nghìn cây số. Đống lửa trên thành ít có khoảng trống. Trong thành ngục đó các ngục liền nhau, tên hiệu đều khác nhau.

Riêng có một ngục tên là Không có gian. Chu vi ngục này khoảng chín nghìn cây số. Tường ngục cao năm trăm cây số, đều làm bằng thép. Lửa bên trên chạy suốt xuống, lửa bên dưới chạy suốt lên trên. Rắn thép chó thép đuổi theo phun lửa. Bên trên tường ngục Đông Tây mà chạy. Trong ngục có giường thép, tràn khắp năm nghìn cây số. Một người nhận tội, tự thấy thân họ nằm đầy khắp giường.

Nghìn vạn người nhận tội, cũng đều tự thấy thân đầy khắp trên giường. Các Nghiệp do cảm nhận được báo ứng như thế. Lại các người bị tội nhận đầy đủ các khổ. Nghìn trăm Dạ Xoa và với Quỷ ác. Răng miệng như kiếm, mắt như ánh điện. Lại móng đồng của tay lôi kéo người bị tội. Lại có Dạ Xoa cầm kích thép lớn, chĩa giữa thân người bị tội. Hoặc giữa miệng mũi, hoặc giữa lưng bụng. Ném lên trên không, lật xuống trói lại, hoặc đặt lên trên giường. Hoặc có chim ưng thép mổ mắt người bị tội. Lại có rắn thép quấn cổ người bị tội. Bên trong trăm chi khớp đều hạ xuống đinh dài. Kéo lưỡi cày xới, rút ruột chém chặt. Nước đồng rót vào miệng, thép nóng quấn thân. Vạn chết nghìn sinh, Nghiệp cảm nhận như thế. Chuyển động qua trăm triệu Kiếp, cầu ra không có kì hạn. Khi Thế giới này hỏng gửi sinh Thế giới khác. Thế giới khác hỏng tiếp, chuyển gửi sang phương khác. Khi phương khác hỏng chuyển tiếp cùng gửi. Sau khi Thế giới này thành, lại trở về mà tới. Tội báo của Không có gian, việc này như thế.

Lại có năm sự nghiệp cảm nhận, cho nên gọi là Không có gian. Thế nào là năm ?

Một là ngày đêm nhận tội đến tới số Kiếp. Không có thời gian dứt hết, cho nên gọi là Không có gian. Hai là một người cũng tràn đầy, nhiều người cũng tràn đầy, cho nên gọi là Không có gian. Ba là dụng cụ làm tội, chĩa gậy chim ưng rắn chó, chó săn. Cối mài cưa đục, chém chặt vạc dầu.Võng thép dây thép, lừa thép ngựa thép. Da sống quấn đầu, thép nóng tưới thân. Đói nuốt viên thép, khát uống nước thép. Từ năm đến hết Na do tha số Kiếp. Khổ sở liên tục, càng không có gián đoạn, cho nên gọi là Không có gian. Bốn là không hỏi người nam người nữ, người Khương Hồ Di Địch, già trẻ sang hèn.Hoặc Rồng hay Thần, hoặc Trời hay Quỷ. Nghiệp làm tội cảm nhận lấy, đều cùng nhận lấy, cho nên gọi là Không có gian. Năm là nếu rơi xuống Địa ngục này. Từ lúc ban đầu vào đến trăm nghìn Kiếp. Một ngày một đêm vạn lần chết vạn lần sinh. Cầu thời gian một giây nghĩ nhớ tạm dừng không được. Trừ khi Nghiệp hết mới được nhận sinh. Vì liên miên này, cho nên gọi là Không có gian.

Địa Tạng Bồ Tát báo cáo mẹ Thánh nói rằng : Địa ngục Không có gian nói sơ qua như thế. Nếu rộng nói dụng cụ tội của Địa ngục, cùng với tên và các việc khổ. Ở trong một Kiếp cầu nói không hết.

Phu nhân Ma Da nghe xong. Buồn rầu chắp tay đỉnh lễ mà lui.

 

Thứ tư Phẩm Chúng sinh Diêm Phù Đề cảm nhận Nghiệp.

Khi đó Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con do dựa vào lực uy Thần của Phật Như Lai. Tràn khắp trăm nghìn vạn trăm triệu Thế giới. Phân chia thân hình đó, cứu vớt tất cả chúng sinh Nghiệp báo. Nếu do không phải lực Đại Từ của Như Lai. Liền không thể làm biến hóa như thế. Con nay lại được Phật phó thác. Đến nay tới Di Lặc thành Phật. Chúng sinh sáu Đạo khiến giúp cho độ thoát. Tuy nhiên Thế Tôn ! Nguyện không có lo buồn.

Lúc đó Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát. Tất cả chúng sinh người chưa Giải thoát. Tính Biết không yên.  Tập kết Nghiệp ác, tập kết quả thiện. Là thiện là ác, theo cảnh mà sinh. Luân chuyển năm Đạo tạm ngưng nghỉ không có. Chuyển động qua Kiếp bụi trần, mê hoặc nạn chướng. Như cá vui chơi với lưới, sẽ lưu chuyển lâu dài. Thoát ra vào, tạm ra lại trở về gặp lưới. Do các loại như thế Ta đang nghĩ lo buồn. Ngài đã đủ hết nguyện xa xưa đó. Nhiều Kiếp thệ nguyện sâu nặng, rộng độ thoát các tội. Ta lại lo buồn sao.

Khi nói lời đó. Trong hội có một Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tên là Định Tự Tại Vương. Báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Địa Tạng Bồ Tát nhiều Kiếp tới nay, đều phát nguyện gì. Nay được Thế Tôn ân cần ca ngợi. Chỉ nguyện Thế Tôn sơ lược mà nói nó.

Khi đó Thế Tôn bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát. Lắng nghe, nghe Tuệ nghĩ Tuệ tu tuệ. Ta đang vì Ngài phân biệt giảng giải. Tới thời Quá khứ xa xưa vô lượng A tăng kì Na do tha không thể nói Kiếp. Lúc đó có Phật, tên hiệu Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ứng Cúng Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Phật này thọ mệnh sáu vạn Kiếp. Khi chưa Xuất gia là Vua Nước nhỏ. Cùng làm bạn với một Vua Nước bên cạnh. Cùng nhau thực hành mười thiện, lợi ích chúng sinh. Bên trong Nước bên cạnh đó, toàn bộ nhân dân phần nhiều tạo ra các ác. Hai Vua bàn tính rộng làm ra Phương tiện. Một Vua phát nguyện nhanh thành Đạo Phật. Đang độ các loại đó giúp cho không có thừa. Một Vua phát nguyện, nếu không trước tiên độ thoát tội khổ. Giúp cho yên vui được tới Bồ Đề. Con cuối cùng chưa nguyện thành Phật.

Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát. Một Vua phát nguyện nhanh thành Đạo Phật. Tức là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Một Vua phát nguyện vĩnh độ thoát chúng sinh tội khổ. Chưa nguyện thành Phật Giả, tức là Địa Tạng Bồ Tát.

Lại ở Quá khứ vô lượng A tăng kì Kiếp. Có Phật xuất hiện ở đời, tên là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Phật này thọ mệnh bốn mươi Kiếp. Trong thời hình bóng Pháp có một La Hán, Phúc độ thoát chúng sinh. Tiếp theo giáo hóa. Gặp một người nữ, tên chữ là Quang Mục. Làm thức ăn cúng dưỡng. La Hán hỏi người đó muốn nguyện cái gì ?

Quang Mục trả lời nói rằng : Con vì mẹ đã mất, hôm nay nhờ Phúc cứu vớt. Chưa biết mẹ con sinh hướng tới nơi nào ? La Hán thương xót vào Định quan sát. Thấy mẹ của cô gái Quang Mục rơi xuống ở Đạo ác, nhận cực khổ lớn.

La Hán hỏi Quang Mục nói rằng : Mẹ cô còn sống làm Nghiệp ra sao ? Nay ở Đạo ác, nhận cực khổ lớn.

Quang Mục trả lời nói rằng : Mẹ con do tập tính chỉ thích ăn thịt thuộc loài cá Ba ba. Ăn thịt cá Ba ba, ăn nhiều con của nó. Hoặc kho hoặc nấu, thỏa tình ăn thịt. Tính số mệnh của nó, lại hơn nghìn vạn. Tôn Giả thương xót, thương cứu như thế nào.

La Hán thương xót làm ra Phương tiện. Khuyên Quang Mục nói rằng : Cô có thể chí thành nghĩ nhớ Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Thêm việc tô vẽ hình tượng, sống chết được quả báo.

Quang Mục nghe xong liền vứt bỏ yêu thích. Tìm vẽ tượng Phật mà cúng dưỡng Phật. Lại tâm cung kính khóc thương xem kính lễ. Bỗng nhiên ở cuối đêm mộng thấy thân Phật. Sắc vàng sáng lòa như núi Tu Di. Phóng Quang sáng lớn mà bảo Quang Mục. Mẹ Ngài không lâu đương sinh gia đình Ngài. Vừa biết đói rét liền đang nói kể. Sau đó người giúp việc bên trong nhà sinh một con trai. Chưa tròn ba ngày mà lại nói kể. Phục lễ khóc thương bảo với Quang Mục. Duyên Nghiệp sinh chết, quả báo tự nhận. Ta là mẹ của Con. Lâu dài ở trong tối. Tự từ biệt Con tới nay. Chịu rơi xuống Địa ngục. Được lực Phúc của Con, mới được nhận sinh. Là người hèn kém, cũng lại mệnh ngắn. Thọ mười ba năm, lại rơi xuống Đạo ác. Con có kế gì, giúp cho mẹ thoát miễn.

Quang Mục nghe nói biết mẹ không nghi. Khóc thương nghẹn họng, mà báo cáo con trai người giúp việc. Đã là mẹ của Con, hợp lại biết tội trước kia. Làm ra Nghiệp gì, rơi xuống ở Đạo ác.

Con trai của người giúp việc trả lời nói rằng : Vì sát hại chê mắng, hai Nghiệp nhận báo. Nếu không phải được Phúc, cứu vớt nạn của Mẹ. Do vì Nghiệp đó chưa hợp thời Giải thoát.

Quang Mục hỏi nói rằng : Tội báo Địa ngục, việc này thế nào ? Con trai của người giúp việc trả lời nói rằng : Việc của tội khổ không nhẫn tâm nói kể. Trong trăm nghìn năm nhanh nói sơ qua khó hết. Quang Mục nghe xong thương khóc rơi lệ. Mà báo cáo Cõi khoảng không. Nguyện mẹ của Con vĩnh thoát Địa ngục. Hết mười ba tuổi, lại không có tội nặng và trải qua Đạo ác. Các Phật mười phương tâm từ thương xót Con. Nghe Con vì mẹ, phát ra thệ nguyện rộng lớn. Nếu được mẹ của Con vĩnh rời Địa ngục Quỷ đói Súc sinh và hèn kém này. Thậm chí vĩnh Kiếp không nhận thân người nữ. Con nguyện từ nay về sau. Ở trước tượng Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Về sau trong trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp. Ưng theo có toàn bộ Địa ngục của Thế giới. Và các chúng sinh tội khổ của Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Thệ nguyện cứu vớt, giúp cho rời Địa ngục hướng tới ác, Súc sinh Quỷ đói. Tội báo như thế cùng với người đều thành Phật xong. Con sau đó mới thành Chính giác.

Phát thệ nguyện xong. Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai nghe đầy đủ, mà bảo nói rằng :

Quang Mục ! Ngài tâm Từ thương xót lớn, dễ hay vì mẹ phát ra nguyện lớn như thế. Ta xem mẹ Ngài hết mười ba tuổi, vứt bỏ báo ứng này xong, sinh làm Phạm Chí thọ một trăm tuổi. Qua báo ứng đó, sau đang sinh Đất nước Cực Lạc. Thọ mệnh không thể tính Kiếp. Sau thành quả Phật, rộng độ thoát Trời người, số như cát sông Hằng.

Phật bảo Định Tự Tại Vương. Thời đó La Hán, Phúc độ thoát Quang Mục, liền là Vô Tận Ý Bồ Tát.

Mẹ của Quang Mục liền là Giải Thoát Bồ Tát. Cô gái Quang Mục liền là Địa Tạng Bồ Tát.

Trong Kiếp Quá khứ xa xưa thương xót như thế. Phát nguyện như cát sông Hằng, độ thoát chúng sinh. Trong đời Tương lai nếu có người nam người nữ. Người không làm thiện. Người làm ác. Thậm chí người không tin Nhân quả. Người dâm sai nói dối. Người hai lời miệng ác. Người chê bai Pháp Bậc Phật. Các chúng sinh Nghiệp như thế, nhất định rơi xuống Đạo ác. Nếu gặp Tri thức thiện khuyên. Giúp cho thời gian giây phút. Trở về nương theo Địa Tạng Bồ Tát. Các chúng sinh đó liền được Giải thoát báo ứng của Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Nếu hay chí tâm trở về cung kính và xem kính lễ ca ngợi. Hương hoa quần áo, đủ các loại châu báu, hoặc lại thức ăn uống. Kính việc như thế. Tương lai trong trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp. Thường trụ các Trời, nhận vui sướng tốt đẹp nhất. Nếu Phúc trên Trời hết, sinh xuống Nhân gian. Còn trăm nghìn Kiếp thường làm Đế Vương. Hay nhớ mệnh Kiếp trước, ngọn nguồn Nhân quả.

Định Tự Tại Vương ! Như thế Địa Tạng Bồ Tát. Có như thế không thể nghĩ bàn lực uy Thần lớn này, rộng lợi ích chúng sinh. Ngài cùng với các Bồ Tát đang nhớ Kinh đó, rộng nói ban bố.

Định Tự Tại Vương báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nguyện đừng có lo buồn. Chúng con nghìn vạn trăm triệu Bồ Tát Bồ Tát lớn. Nhất định hay dựa vào uy Thần của Phật, rộng nói Kinh đó. Lợi ích chúng sinh ở Diêm Phù Đề. Định Tự Tại Vương Bồ Tát báo cáo Thế Tôn xong. Chắp tay cung kính làm lễ mà lui.

Khi đó Vua Trời bốn phương, đều từ chỗ ngồi đứng lên. Chắp tay cung kính báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Địa Tạng Bồ Tát từ Kiếp xa xưa tới nay. Phát nguyện lớn như thế. Vì sao tới nay còn độ thoát chưa hết. Càng thêm phát thệ nguyện rộng lớn. Chỉ nguyện Thế Tôn vì chúng con nói.

Phật bảo bốn Vua Trời. Thiện thay, thiện thay ! Ta nay vì Ngài và các chúng người Trời Hiện tại Tương lai, vì rộng lợi ích. Nói Địa Tạng Bồ Tát trong Đạo sinh chết, bên trong Diêm Phù Đề ở Sa Bà Thế giới. Việc Phương tiện thương xót cứu vớt, độ thoát tất cả chúng sinh tội khổ.

Bốn Vua Trời nói rằng : Tuy nhiên, Thế Tôn ! Nguyện ham thích muốn nghe.

Phật bảo bốn Vua Trời. Địa Tạng Bồ Tát từ Kiếp xa xưa tới nay. Tới ngày hôm nay độ thoát chúng sinh còn chưa hết nguyện. Thương xót chúng sinh tội khổ ở Thế gian này. Lại quan sát trong vô lượng Kiếp Tương lai, tiếp theo lan dài chưa cắt đứt. Do vì như thế lại phát nguyện quan trọng. Như thế Bồ Tát ở trong Diêm Phù Đề nơi Sa Bà Thế giới. Trăm nghìn vạn trăm triệu Phương tiện, mà vì giáo hóa.

Bốn Vua Trời ! Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp người sát sinh, nói báo ứng đoản mệnh tai ương Kiếp trước. Nếu gặp người trộm cướp, nói báo ứng nghèo khổ bần cùng. Nếu gặp người dâm sai, nói báo ứng chim sẻ bồ câu uyên ương. Nếu gặp người miệng ác, nói báo ứng quyến thuộc đấu tranh. Nếu gặp người chê bai, nói báo ứng miệng bị thương không có lưỡi. Nếu gặp người thù giận, nói báo ứng bẩn xấu lưng gù tàn phế. Nếu gặp người tham keo kiệt, nói báo ứng cầu trái với nguyện. Nếu gặp người ăn uống không có hạn độ, nói báo ứng đói khát, bệnh yết hầu. Nếu gặp người buông thả tình săn bắn, nói báo ứng điên cuồng mất mệnh. Nếu gặp người trái ngược Cha mẹ, nói báo ứng tai ương suy kém của Trời đất. Nếu gặp người đốt cây rừng núi, nói báo ứng mê cuồng cầm lấy chết. Nếu gặp người trước sau ác độc với Cha mẹ, nói báo ứng trở lại sinh hiện ra nhận roi vọt. Nếu gặp người vây lưới bắt chim mới sinh, nói báo ứng cốt nhục phân ly. Nếu gặp người chê bai Phật Pháp Tăng, nói báo ứng mù điếc câm ngọng. Nếu gặp người coi thường Pháp khinh chê dạy bảo, nói báo ứng vĩnh ở Đạo ác. Nếu gặp người phá công dụng của Thường trụ, nói báo ứng trăm triệu Kiếp Luân hồi Địa ngục. Nếu gặp người ô nhiễm vu khống Tăng, nói báo ứng vĩnh ở Súc sinh. Nếu gặp người lửa nước nóng chém chặt tổn thương, nói báo ứng Luân hồi lần lượt đền tội. Nếu gặp người phá Giới hạnh phạm lỗi ăn chay, nói báo ứng chim thú đói khát. Nếu gặp người vô lý phá hỏng vật dùng, nói báo ứng cầu thiếu hết. Nếu gặp người tôi ta dâng cống nhiều, nói báo ứng hèn kém. Nếu gặp người hai lời tranh đấu loạn, nói báo ứng trăm lưỡi không có lưỡi. Nếu gặp người thấy sai trái, nói báo ứng nhận sinh nơi biên giới hải đảo. Như thế cùng với chúng sinh Diêm Phù Đề, quả báo tập kết Nghiệp ác của Thân miệng ý. Trăm nghìn báo ứng nay nói sơ qua. Như thế cùng với chúng sinh Diêm Phù Đề, Nghiệp cảm nhận khác nhau. Trăm nghìn Phương tiện của Địa Tạng Bồ Tát mà giáo hóa họ. Các chúng sinh đó trước nhận báo ứng công bằng như thế. Sau rơi xuống Địa ngục, chuyển động qua số Kiếp không có kì hạn ra ngoài.

Vì thế các Ngài giúp người giúp Đất nước. Không làm cho các loại Nghiệp mê hoặc chúng sinh. Bốn Vua Trời nghe xong, thương cảm rơi lệ, chắp tay mà lui.

 

Thứ năm Phẩm Tên hiệu Địa ngục.

Khi đó Phổ Hiền Bồ Tát Bồ Tát lớn báo cáo Địa Tạng Bồ Tát nói rằng : Người Hiền ! Nguyện vì Trời Rồng, Bốn Chúng và tất cả chúng sinh thời Hiện tại Tương lai. Nói về chúng sinh tội khổ của Sa Bà Thế giới và Diêm Phù Đề. Nhận lấy báo ứng ở Địa ngục, tên hiệu và báo ứng ác cùng với việc.

Khiến cho chúng sinh biết quả báo đó ở thời Pháp hết đời Tương lai.

Địa Tạng trả lời nói rằng : Người Hiền ! Tôi nay dựa vào uy Thần của Phật và lực của Đại Sĩ. Nói sơ qua tên hiệu Địa ngục và việc báo ứng ác, báo ứng tội.

Người Hiền ! Phía Đông của Diêm Phù Đề có núi, tên là Thiết Vi. Núi đó sâu tối không có ánh mặt Trời mặt Trăng. Có Địa ngục lớn tên là Không có gian lớn. Lại có Địa ngục tên là A Tì lớn. Lại có Địa ngục tên là Tứ Giác. Lại có Địa ngục tên là Phi Đao : Đao bay. Lại có Địa ngục tên là Hỏa Tiễn : Mũi tên lửa. Lại có Địa ngục tên là Giáp Sơn : Núi kẹp chặt. Lại có Địa ngục tên là Thông Thương. Lại có Địa ngục tên là Thiết Xa : Xe thép. Lại có Địa ngục tên là Thiết Sàng : Giường thép. Lại có Địa ngục tên là Thiết Ngưu : Trâu thép. Lại có Địa ngục tên là Thiết Y : Áo thép. Lại có Địa ngục tên là Thiên Nhận : Nghìn dao. Lại có Địa ngục tên là Thiết Lư : Lừa thép. Lại có Địa ngục tên là Dương Đồng : Nước đồng. Lại có Địa ngục tên là Bão Trụ : Ôm cột. Lại có Địa ngục tên là Lưu Hỏa : Lửa chảy tràn. Lại có Địa ngục tên là Canh Thiệt : Cày lưỡi. Lại có Địa ngục tên là Tỏa Thủ : Chặt đầu. Lại có Địa ngục tên là Thiêu Cước : Đốt chân. Lại có Địa ngục tên là Đạm Nhãn : Móc mắt. Lại có Địa ngục tên là Thiết Hoàn : Viên thép. Lại có Địa ngục tên là Tranh luận. Lại có Địa ngục tên là Thiết Phu : Dao thép lớn. Lại có Địa ngục tên là Đa Sân : Nhiều thù giận.

Địa Tạng báo cáo nói rằng : Người Hiền ! Bên trong núi Thiết Vi có như thế cùng với Địa ngục, số đó không có hạn. Còn có Địa ngục Kêu thét. Địa ngục Rút lưỡi. Địa ngục Phân nước tiểu. Địa ngục Khóa đồng. Địa ngục Voi lửa. Địa ngục Chó lửa. Địa ngục Ngựa lửa. Địa ngục Trâu lửa. Địa ngục Núi lửa. Địa ngục Đá lửa. Địa ngục Giường lửa. Địa ngục Cầu lửa. Địa ngục Chim ưng lửa. Địa ngục Cưa răng. Địa ngục Lột da. Địa ngục Uống máu. Địa ngục Thiêu tay. Địa ngục Thiêu chân. Địa ngục Đâm ngã. Địa ngục Nhà lửa. Địa ngục Nhà thép. Địa ngục Chó sói lửa. Như thế cùng với Địa ngục. Trong đó mỗi loại lại có các Địa ngục nhỏ. Hoặc một hay hai, hoặc ba hay bốn. Thậm chí trăm nghìn. Trong đó tên hiệu mỗi loại khác nhau.

Địa Tạng Bồ Tát báo cáo Phổ Hiền Bồ Tát nói rằng : Người Hiền ! Đây đều là chúng sinh làm ác của Diêm Phù Đề ở phía Nam. Nghiệp cảm nhận như thế, lực Nghiệp rất lớn. Hay địch lại núi Tu Di, hay như biển lớn sâu, hay ngăn cản Đạo Thánh. Vì thế chúng sinh chớ coi thường ác nhỏ, cho là không có tội. Sau khi chết có báo ứng, nhận lấy như sợi lông. Cha con và thân thuộc đường đi đều khác. Đương nhiên gặp nhau, không thể thay nhau nhận. Tôi nay dựa vào uy lực Phật nói sơ qua việc tội báo Địa ngục. Chỉ nguyện người Hiền tạm nghe lời như thế.

Phổ Hiền trả lời nói rằng : Tôi do từ lâu biết báo ứng của Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Muốn người Hiền nói, giúp cho tất cả chúng sinh làm ác sau thời Pháp hết. Nghe người Hiền nói, khiến cho về với Phật.

Địa Tạng báo cáo nói rằng : Người Hiền ! Tội báo Địa ngục, việc đó như thế. Hoặc có Địa ngục, cầm lấy lưỡi của người bị tội, khiến cho trâu cày. Hoặc có Địa ngục, cầm lấy tim người bị tội, Dạ Xoa ăn nó. Hoặc có Địa ngục, vạc dầu sôi mạnh nấu thân người bị tội. Hoặc có Địa ngục, trụ đồng cháy đỏ, khiến người bị tội ôm lấy. Hoặc có Địa ngục, khiến cho các lửa cháy đuổi theo kịp người bị tội. Hoặc có Địa ngục, một hướng băng đá. Hoặc có Địa ngục, phân nước tiểu không có hạn. Hoặc có Địa ngục, toàn là Tật lê thép bay. Hoặc có Địa ngục, nhiều dùi thép súng phun lửa. Hoặc có Địa ngục, chỉ đâm xiên qua lưng ngực. Hoặc có Địa ngục, chỉ đốt chân tay. Hoặc có Địa ngục, rắn thép quấn quanh. Hoặc có Địa ngục, chó thép đuổi theo. Hoặc có Địa ngục, lừa thép đuổi chạy hết.

Người Hiền ! Như thế cùng với báo ứng. Trong mỗi thứ ngục có trăm nghìn loại. Khí cụ Đạo Nghiệp không chỉ là đồng, là thép, là đá, là lửa. Các làm Nghiệp cảm nhận bốn loại vật này. Nếu rộng nói tội báo cùng với việc của Địa ngục. Trong mỗi một ngục còn có trăm nghìn loại khổ sở. Huống chi nhiều ngục. Tôi nay dựa vào uy Thần của Phật và người Hiền hỏi. Nói sơ qua như thế. Nếu rộng nói giảng hết Kiếp không hết.

 

Thứ sáu Phẩm Như Lai Khen ngợi.

Khi đó Thế Tôn nâng thân phóng ra Quang sáng lớn. Chiếu sáng khắp các Thế giới Phật như số cát của trăm nghìn vạn trăm triệu sông Hằng. Sinh ra âm thanh lớn, rộng bảo tất cả các Bồ Tát Bồ Tát lớn của các Thế giới Phật. Và các Trời Rồng Quỷ Thần, người không phải người. Nghe Ta hôm nay nói khen ca ngợi Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Ở Thế giới mười phương hiện ra lực Từ Bi uy Thần không thể nghĩ bàn. Cứu giúp tất cả việc tội khổ. Sau khi Ta tạ thế, Ngài cùng với các Bồ Tát Đại Sĩ.

Và các Trời Rồng Quỷ Thần. Rộng làm Phương tiện giúp bảo vệ Kinh đó. Giúp cho tất cả chúng sinh chứng vui Niết Bàn.

Nói lời đó xong, trong hội có một Bồ Tát. Tên là Phổ Quảng. Chắp tay cung kính mà báo cáo Phật nói rằng : Nay thấy Thế Tôn ca ngợi Địa Tạng Bồ Tát. Có uy Thần Đức lớn không thể nghĩ bàn như thế. Chỉ nguyện Thế Tôn vì chúng sinh thời Pháp hết ở đời Tương lai. Nói giảng Địa Tạng Bồ Tát lợi ích Trời người, Nhân quả cùng với việc. Khiến cho Trời Rồng tám Bộ và chúng sinh đời Tương lai đỉnh lễ nhận lời Phật.

Lúc đó Thế Tôn bảo Phổ Quảng Bồ Tát và các Bốn Chúng. Lắng nghe, nghe Tuệ. Ta đang vì Ngài nói sơ qua Địa Tạng Bồ Tát lợi ích việc Phúc Đức của Trời người.

Phổ Quảng báo cáo nói rằng : Tuy nhiên, Thế Tôn ! Nguyện ham thích muốn nghe.

Phật bảo Phổ Quảng Bồ Tát. Trong đời Tương lai nếu có người nam thiện người nữ thiện. Nghe tên hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Hoặc người chắp tay, người ca ngợi. Người làm lễ. Người kính mộ. Người đó vượt qua tội của ba mươi Kiếp.

Phổ Quảng ! Nếu có người nam thiện người nữ thiện. Hoặc dùng lụa vẽ hình tượng. Hoặc đất đá sơn keo, vàng bạc đồng thép. Làm ra Bồ Tát này, cùng xem cùng lễ bái. Người đó trăm lần qua lại sinh ở Trời Đao Lợi. Vĩnh không rơi xuống ở Đạo ác. Ví như do Phúc trên Trời hết, sinh xuống nhân gian. Còn làm Quốc Vương, không mất lợi lớn. Nếu có người nữ chán ghét thân người nữ. Tận tâm cúng dưỡng tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát. Và đất đá keo sơn đồng thép cùng với tượng. Hàng ngày như thế không lui. Thường dùng hương hoa, thức ăn uống, quần áo lụa màu cờ phướn, tiền các vật báu cúng dưỡng. Người nữ thiện đó, hết một báo thân nữ này. Trăm nghìn vạn Kiếp càng không sinh Thế giới có người nữ. Huống chi trở lại nhận. Trừ phi do lực nguyện tâm Từ, muốn nhận thân nữ độ thoát chúng sinh. Do dựa vào lực cúng dưỡng Địa Tạng này và lực công Đức. Trăm nghìn vạn Kiếp không nhận thân nữ.

Lại nữa Phổ Quảng ! Nếu có người chán ghét nhiều bệnh tật xấu bẩn. Chỉ với ở trước tượng Địa Tạng chí tâm xem kính lễ. Thời gian bằng một bữa ăn. Người đó ở trong nghìn vạn Kiếp nhận sinh, thân tướng mạo đầy đủ. Người nữ xấu bẩn đó, nếu như không chán ghét thân nữ. Liền ở trong trăm nghìn vạn trăm triệu sinh. Thường làm con gái Vua, thậm chí vợ Vua, Tể tướng Phụ thần, con gái của Trưởng Giả lớn, họ tộc lớn. Nhận sinh đoan chính, các Tướng đầy đủ. Do vì chí tâm xem kính lễ Địa Tạng Bồ Tát, được Phúc như thế.

Lại nữa Phổ Quảng ! Nếu có người nam thiện người nữ thiện. Hay ở trước tượng Bồ Tát. Làm các kĩ nhạc và ca ngâm khen ngợi, hương hoa cúng dưỡng. Thậm chí khuyên với một người, nhiều người. Như thế cùng với loại trước, trong đời Hiện tại và đời Tương lai. Thường được trăm nghìn Quỷ Thần ngày đêm giúp bảo vệ. Không giúp cho việc ác thường nghe qua tai họ. Huống chi tự mình nhận lấy các tai ách bất ngờ.

Lại nữa Phổ Quảng ! Trong đời Tương lai nếu có người ác   và Thần ác Quỷ ác. Thấy có người nam thiện người nữ thiện. Trở về kính cúng dưỡng ca ngợi, xem kính lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Nếu ảo tưởng sinh chê bai. Chê không có công Đức và việc lợi ích. Hoặc cười hở răng, hoặc sai trái quay lưng. Hoặc khuyên người cùng sai trái. Hoặc một người sai trái, hay nhiều người sai trái. Thậm chí một nghĩ nhớ sinh chê bai. Người như thế một nghìn Phật Kiếp Hiền tạ thế. Báo ứng của chê bai còn ở Địa ngục A Tì, nhận tội rất nặng. Đã trải qua Kiếp đó, mới nhận Quỷ đói. Lại trải qua nghìn Kiếp, trở lại nhận Súc sinh. Lại trải qua nghìn Kiếp, mới được thân người. Nếu nhận thân người, cùng khốn hèn kém, các Căn không đủ. Phần nhiều bị Nghiệp ác tới kết buộc tâm họ. Thời gian không lâu lại rơi xuống Đạo ác. Vì thế Phổ Quảng ! Chê bai người khác cúng dưỡng, còn được quả báo này. Huống chi sinh khác thấy ác hủy diệt.

Lại nữa Phổ Quảng ! Nếu đời Tương lai có người nam người nữ. Lâu dài ở trên giường gối, cầu sinh cầu chết biết không thể được. Hoặc đêm mộng gặp Quỷ ác, lại với gia đình quyến thuộc. Hoặc đi tới đường hiểm hoặc nhiều bóng đè. Đi chơi cùng Quỷ Thần. Ngày tháng năm lâu dài, chuyển trở lại gầy yếu, trong khi ngủ kêu khổ, thê thảm không vui. Đây đều là Đạo Nghiệp luận bàn chưa xác định nặng nhẹ. Hoặc khó bỏ thọ, hoặc không được khỏi.

Mắt phàm tục của nam nữ không phân biệt việc đó. Chỉ cần ở trước tượng Phật Bồ Tát. Chuyển lớn giọng đọc Kinh này một lượt. Hoặc cầm lấy vật yêu thích của người bệnh. Hoặc quần áo bảo bối nhà cửa vườn trang trại. Ở trước người bệnh lớn giọng kêu lên nói rằng : Chúng tôi abc.. vì người bệnh đó. Ở trước tượng Kinh vứt bỏ các loại vật. Hoặc cúng dưỡng tượng Kinh, hoặc tạo ra hình tượng Phật Bồ Tát. Hoặc tạo ra Chùa Tháp hoặc đốt đèn dầu. Hoặc ban cho Thường trụ : Phật Pháp Tăng Thường ở. Ba lần báo cáo người bệnh như thế. Khiến giúp cho nghe biết. Nếu giúp cho các Thần thức phân tán, tới hết khí lực. Thậm chí một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, đến ngày thứ bảy đã tới. Chỉ lớn giọng báo cáo, lớn giọng đọc Kinh.

Sau khi người đó bỏ mệnh, tội nặng tai ương Kiếp trước, đến tội năm Không có gian, vĩnh được Giải thoát. Được nhận nơi sinh thường biết mệnh Kiếp trước.

Huống chi người nam thiện người nữ thiện. Tự viết Kinh này, hoặc dạy người viết, hoặc tự tô vẽ hình tượng Bồ Tát. Thậm chí dạy người tô vẽ. Nhận được quả báo, nhất định được lợi lớn.

Vì thế Phổ Quảng ! Nếu thấy có người đọc khen Kinh đó. Thậm chí một nghĩ nhớ ca ngợi Kinh đó, hoặc người cung kính. Ngài cần trăm nghìn Phương tiện. Khuyên loại người đó, tâm siêng chớ lui. Hay được nghìn vạn trăm triệu công Đức không thể nghĩ bàn ở đời Hiện tại Tương lai.

Lại nữa Phổ Quảng ! Nếu các loại chúng sinh ở đời Tương lai. Hoặc mơ hoặc mộng thấy các Quỷ Thần, lại với các hình. Hoặc buồn thương hay khóc, hoặc buồn hay than, hoặc hoảng hay sợ. Đây đều là một lần sinh, mười lần sinh, trăm lần sinh, nghìn lần sinh. Cha mẹ nam nữ anh chị em, vợ chồng quyến thuộc thời Quá khứ còn ở trong Đạo ác, chưa được sinh rời. Không có nơi hi vọng lực Phúc cứu vớt. Đang bảo cốt nhục đời trước. Khiến cho làm ra Phương tiện nguyện rời Đạo ác. Phổ Quảng ! Ngài dùng Thần lực khiến cho quyến thuộc đó. Giúp cho ở trước các tượng Phật Bồ Tát. Chí tâm tự đọc Kinh này, hoặc mời người đọc. Số lần đọc ba lượt, hoặc năm lượt. Như thế quyến thuộc ở Đạo ác. Thông qua âm thanh hết số lần đọc đó, đang được Giải thoát. Thậm chí trong mơ mộng vĩnh không trở lại thấy.

Lại nữa Phổ Quảng ! Đời Tương lai nếu có các loại người hèn kém, hoặc người giúp việc. Thậm chí các người không được Tự do. Hiểu biết mệnh Kiếp trước muốn sám hối tội. Chí tâm xem kính lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Thậm chí trong một tuần bảy ngày, nghĩ nhớ tên hiệu Bồ Tát, được đầy đủ vạn lần. Như thế cùng với người, sau khi hết báo ứng này. Trong nghìn vạn lần sinh, thường sinh tôn quý. Càng không trải qua khổ Đạo ác.

Lại nữa Phổ Quảng ! Nếu bên trong Diêm Phù Đề ở đời Tương lai. Các Sát Lợi Bà La Môn, Trưởng Giả Cư Sĩ tất cả nhân dân. Và giống họ tộc khác có sinh sản mới. Hoặc nam hay nữ, trong vòng bảy ngày. Nhanh cùng đọc khen Kinh điển không thể nghĩ bàn này. Lại thêm vì nghĩ nhớ tên hiệu Bồ Tát, được đầy đủ vạn lần. Con mới sinh đó, hoặc nam hay nữ. Có báo ứng tai ương Kiếp trước, liền được Giải thoát. Yên vui dễ nuôi dưỡng, thọ mệnh tăng lớn. Nếu người sinh dựa vào Phúc đó, chuyển tăng thêm yên vui và giúp cho thọ mệnh.

Lại nữa Phổ Quảng ! Nếu chúng sinh đời Tương lai. Trong tháng ngày mồng một, ngày mồng tám, ngày mười tư, ngày rằm, ngày mười tám, ngày hai mươi ba, ngày hai mươi bốn, ngày hai mươi tám, ngày hai mươi chín, thậm chí ngày ba mươi. Các loại ngày đó các tội tập kết xác định nặng nhẹ. Chúng sinh của Diêm Phù Đề ở phía Nam, nâng dừng chuyển động nghĩ nhớ. Đều cùng là Nghiệp, đều cùng là tội. Huống chi buông thả tính tình, sát hại trộm cướp, dâm sai nói dối, trăm nghìn loại tội. Hay với mười ngày ăn chay đó. Ở trước tượng Phật Bồ Tát, các Thánh Hiền đọc Kinh đó một lượt. Đông Tây Nam Bắc bên trong hai nghìn cây số, không có các tai nạn. Nhận lấy nhà ở này, hoặc lớn hay nhỏ. Trong trăm nghìn năm Hiện tại Tương lai, vĩnh rời Đạo ác. Hay với mười ngày ăn chay, mỗi vòng quay một lần. Đời hiện nay giúp cho nhà ở này, không có các bệnh tai nạn bất ngờ, quần áo thức ăn dư thừa.

Vì thế Phổ Quảng cần biết. Địa Tạng Bồ Tát có như thế cùng với không thể nói trăm nghìn vạn trăm triệu việc lợi ích, lực uy Thần lớn. Chúng sinh Diêm Phù Đề với Đại Sĩ này, có Nhân duyên lớn. Các chúng sinh đó nghe tên hiệu Bồ Tát, thấy tượng Bồ Tát. Thậm chí nghe ba chữ năm chữ, hoặc một câu một bài kệ của Kinh đó. Hiện tại rất yên vui tốt đẹp. Trăm nghìn vạn lần sinh ở đời Tương lai. Thường được đoan chính, sinh gia đình tôn quý.

Khi đó Phổ Quảng Bồ Tát nghe Phật Như Lai nói khen ca ngợi Địa Tạng Bồ Tát xong. Quỳ lâu chắp tay, lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con từ lâu biết Đại Sĩ đó, có như Thần lực không thể nghĩ bàn này và lực thệ nguyện lớn. Vì chúng sinh đời Tương lai, khiến cho biết lợi ích, cho nên hỏi Như Lai, tuy nhiên đỉnh lễ nhận.

Thế Tôn ! Kinh này đang tên là gì. Khiến cho Con lưu truyền ra sao. Phật bảo phổ Quảng. Kinh này có ba tên. Một tên là Nguyện trước kia của Địa Tạng. Cũng tên là Hạnh trước kia của Địa Tạng.  Cũng tên là Kinh Lực thệ nguyện trước kia của Địa Tạng. Từ Kiếp xa xưa tới nay theo Bồ Tát này.

Phát nguyện rất hệ trọng lợi ích chúng sinh. Vì thế các Ngài dựa vào nguyện lưu truyền.

Phổ Quảng nghe xong. Chắp tay cung kính làm lễ mà lui.

Kinh Nguyện trước kia của Địa Tạng Bồ Tát, quyển đầu.

******

Kinh Nguyện trước kia của Địa Tạng Bồ Tát, quyển cuối.

 

Thứ bảy Phẩm Lợi ích sống chết.

Khi đó Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con quan sát chúng sinh của Diêm Phù Đề đó. Tâm nâng chuyển động nghĩ nhớ, chẳng qua là tội. Thoát ra được lợi thiện, phần lớn lui tâm ban đầu. Nếu gặp duyên ác, luôn luôn tăng thêm ích. Các loại người đó như bước vào bùn đất, gánh với đá nặng. Dần dần khổ nặng, chân bước vào sâu thẳm. Nếu được gặp Tri thức, gánh đỡ giảm cho, hoặc hoàn toàn gánh cho. Tri thức đó do có lực lớn. Lại cùng phụ giúp, khuyên giúp cho chân vững chắc. Nếu đến đất bằng, cần coi xét đường ác, không lại trải qua.

Thế Tôn ! Chúng sinh luyện tập ác theo chút ít thời gian, liền tới vô lượng. Các chúng sinh đó có tập luyện như thế. Cha mẹ quyến thuộc khi sắp bỏ mệnh. Hay vì làm Phúc do nhờ đường trước kia. Hoặc treo cờ lọng và đốt đèn dầu. Hoặc thay chuyển đọc Kinh báu. Hoặc cúng dưỡng tượng Phật và tượng các Thánh. Thậm chí nghĩ nhớ tên hiệu của Phật Bồ Tát và Bích Chi Phật. Một tên một danh hiệu, thông qua Căn tai người sắp bỏ mệnh. Hoặc nghe ở biết vốn có. Các chúng sinh đó do tạo ra Nghiệp ác. Tính kế cảm nhận quả này, nhất định rơi xuống Đạo ác. Bởi do quyến thuộc đó vì người sắp mất, tu nhân Thánh này. Các tội như thế đều cùng tiêu diệt. Nếu hay thêm vì sau khi mất thân, trong vòng bốn mươi chín ngày, rộng tạo ra các thiện. Hay khiến cho các chúng sinh đó, vĩnh rời Đạo ác. Được sinh ở Trời người, nhận vui sướng tốt đẹp. Quyến thuộc Hiện tại lợi ích vô lượng. Vì thế Con nay ở trước Phật Thế Tôn và các Trời Rồng tám Bộ chúng, người không phải người. Khuyên chúng sinh ở Diêm Phù Đề. Ngày sắp bỏ mệnh, cẩn thận chớ sát hại và tạo ra Duyên ác. Tế lễ Quỷ Thần, cầu các Yêu quái.

Cớ là sao ? Sát hại như thế thậm chí tế lễ. Không có một chút xíu lực, lợi ích cho người chết. Chỉ kết buộc duyên tội, chuyển tăng thêm sâu nặng. Giả sử đời Tương lai, hoặc sinh Hiện tại. Nhận được phận Thánh, sinh trong Trời người. Do duyên sắp mất đó bị các quyến thuộc, tạo ra Nhân duyên ác như thế. Cũng làm cho người bỏ mệnh đó chịu tai vạ đối chất, chậm sinh nơi thiện. Huống chi người sắp bỏ mệnh. Còn sống chưa từng có chút ít Căn thiện. Đều dựa vào Nghiệp trước kia tự nhận Đạo ác. Quyến thuộc nhịn cái gì, lại làm tăng thêm Nghiệp. Ví như có người từ nơi xa tới, hết lương thực ba ngày. Do gánh vác vật nặng quá một trăm cân. Bỗng nhiên gặp người hàng xóm, lại gửi thêm vật nhỏ. Do vì như thế, thay chuyển trở lại khổ nặng.

Thế Tôn ! Con quan sát chúng sinh Diêm Phù Đề. Chỉ có thể ở trong dạy bảo của các Phật. Thậm chí việc thiện như một bụi trần, một hạt cát, một giọt nước, một sợi lông. Lợi ích như thế đều cùng tự được.

Khi nói lời như thế. Ở trong hội có một Trưởng Giả, tên là Đại Biện. Trưởng Giả đó từ lâu chứng được Không sinh, hóa độ mười phương hiện ra thân Trưởng Giả. Chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Bồ Tát nói rằng : Đại Sĩ ! Chúng sinh Diêm Phù Đề ở phía Nam đó sau khi bỏ mệnh. Quyến thuộc lớn nhỏ vì tu công Đức. Thậm chí làm cơm chay, tạo ra các Nhân duyên thiện. Người bỏ mệnh đó được lợi ích lớn và Giải thoát phải không.

Địa Tạng trả lời nói rằng : Trưởng Giả ! Tôi nay vì tất cả chúng sinh đời Hiện tại Tương lai. Dựa vào uy lực của Phật nói sơ qua việc đó. Trưởng Giả ! Các loại chúng sinh đời Hiện tại Tương lai. Ngày sắp bỏ mệnh được nghe tên hiệu một Phật, tên hiệu một Bồ Tát, tên hiệu một Bích Chi Phật. Không hỏi có tội không có tội, đều được Giải thoát. Nếu có người nam người nữ. Còn sống không tu Nhân duyên thiện, phần lớn tạo ra các tội. Sau khi bỏ mệnh quyến thuộc lớn nhỏ vì tạo ra Phúc lợi. Tất cả việc Thánh ở trong bảy phần, mà lại được một. Sáu phần công Đức người sống tự lợi. Do vì như thế, các nam nữ thiện đời Hiện tại Tương lai. Nghe khỏe mạnh tự tu, từng phần đã được. Quỷ lớn Vô Thường không hẹn mà đến. Thần hồn tới nơi mù mịt, chưa biết tội Phúc. Trong vòng bốn mươi chín ngày như ngu như điếc, hoặc ở các âm ti bàn luận Nghiệp quả. Sau khi thẩm định, dựa theo Nghiệp nhận sinh. Nghìn vạn buồn khổ ở trong thời gian chưa đo lường. Huống chi rơi xuống các loại Đạo ác. Người bỏ mệnh đó chưa được nhận sinh. Ở trong vòng bốn mươi chín ngày, thời gian mỗi nghĩ nhớ, mong muốn các quyến thuộc cốt nhục, cùng tạo ra lực Phúc cứu vớt. Qua sau ngày đó, theo Nghiệp nhận báo ứng. Nếu người bị tội đó chuyển động qua trong nghìn trăm năm, không có ngày Giải thoát. Nếu là tội của năm Không có gian, rơi xuống Địa ngục lớn. Nghìn Kiếp vạn Kiếp vĩnh nhận các khổ.

Lại nữa Trưởng Giả ! Chúng sinh Nghiệp tội như thế, sau khi bỏ mệnh. Quyến thuộc cốt nhục vì tu sửa cơm chay, nhờ phụ giúp Đạo Nghiệp. Thức ăn chay chưa xong và nơi làm thức ăn chay. Nước vo gạo lá rau không vứt trên đất. Thậm chí các thức ăn chưa dâng lên Phật Tăng. Không được ăn trước. Như có thức ăn sai và không tinh siêng. Người bỏ mệnh đó biết rõ không được lực. Như tinh siêng giúp giữ Thanh tịnh, dâng lên Phật Tăng. Người bỏ mệnh đó bảy phần nhận một.

Vì thế Trưởng Giả ! Chúng sinh Diêm Phù Đề. Nếu hay vì Cha mẹ họ, thậm chí quyến thuộc. Sau khi bỏ mệnh làm cơm chay cúng dưỡng, chí tâm siêng cầu. Người sống chết được lợi như thế. Khi nói lời như thế ở cung Trời Đao Lợi. Có nghìn vạn trăm triệu Na do tha Quỷ Thần ở Diêm Phù Đề. Đều phát tâm Bồ Đề vô lượng.

Trưởng Giả Đại Biện làm lễ mà lui.

 

Thứ tám Phẩm Ca ngợi chúng Vua Diêm La.

Khi đó bên trong núi Thiết Vi có vô lượng Vua Quỷ. Cùng với Con Trời Diêm La, đều đi đến cung Đao Lợi, tới nơi ở của Phật. Gọi là Vua Quỷ Ác Độc. Vua  Quỷ Đa Ác. Vua Quỷ Đại Tranh. Vua Quỷ Bạch Hổ. Vua Quỷ Huyết Hổ. Vua Quỷ Xích Hổ. Vua Quỷ Tán Ương. Vua Quỷ Phi Thân. Vua Quỷ Điện Quang. Vua Quỷ Lang Nha. Vua Quỷ Thiên Nhãn. Vua Quỷ Đạm Thú. Vua Quỷ Phụ Thạch. Vua Quỷ Chủ Hao. Vua Quỷ Chủ Họa. Vua Quỷ Chủ Thực. Vua Quỷ Chủ Tài. Vua Quỷ Chủ Súc. Vua Quỷ Chủ Cầm. Vua Quỷ Chủ Thú. Vua Quỷ Chủ Mị. Vua Quỷ Chủ Sản. Vua Quỷ Chủ Mệnh. Vua Quỷ Chủ Tật. Vua Quỷ Chủ Hiểm. Vua Quỷ Tam Mục. Vua Quỷ Tứ Mục. Vua Quỷ Ngũ Mục. Vua Kì Lợi Thất. Vua Đại Kì Lợi Thất. Vua Kì Lợi Xoa. Vua Đại Kì Lợi Xoa. Vua A Na Tra. Vua Đại A Na Tra.

Như thế cùng với Vua Quỷ lớn. Từng người cùng với trăm nghìn các Vua Quỷ nhỏ. Đều ở Diêm Phù Đề. Đều có cầm giữ, đều có được Chủ. Các Vua Quỷ đó cùng với Con Trời Diêm La. Dựa vào uy Thần của Phật và lực của Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Đều đi tới cung Đao Lợi, đứng ở một bên.

Lúc đó Con Trời Diêm La quỳ lâu chắp tay, báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chúng con hôm nay với các Vua Quỷ, dựa vào uy Thần của Phật và lực của Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Mới được đi tới hội lớn cung Đao Lợi này. Cũng là chúng con do được lợi thiện. Con nay có việc nghi nhỏ, dám hỏi Thế Tôn. Chỉ nguyện Thế Tôn Từ Bi nói giảng.

Phật bảo Con Trời Diêm La, Ngài tự do hỏi, Ta vì Ngài nói.

Thời đó Con Trời Diêm La xem kính lễ Thế Tôn. Và quay lại nhìn Địa Tạng Bồ Tát, mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con quan sát Địa Tạng Bồ Tát. Ở trong sáu Đạo trăm nghìn Phương tiện, mà độ thoát chúng sinh tội khổ, không trách cứ mệt mỏi. Bồ Tát lớn nhất đó có việc Thần thông không thể nghĩ bàn như thế. Tuy nhiên các chúng sinh thoát ra được báo ứng tội. Thời gian chưa lâu lại rơi xuống Đạo ác.

Thế Tôn ! Địa Tạng Bồ Tát đó đã có Thần lực không thể nghĩ bàn như thế. Vì sao chúng sinh mà không dừng dựa vào Đạo thiện, vĩnh giữ lấy Giải thoát. Chỉ nguyện Thế Tôn vì Con giảng giải.

Phật bảo Con Trời Diêm La. Chúng sinh Diêm Phù Đề ở phía Nam. Tính họ cương cường khó điều khó phục. Bồ Tát lớn nhất đó với trăm nghìn Kiếp hàng đầu cứu vớt, chúng sinh như thế nhanh giúp cho Giải thoát. Người bị tội báo đó thậm chí rơi xuống Đạo ác lớn. Bồ Tát dùng lực Phương tiện rút ra duyên Nghiệp gốc rễ. Mà khiến cho hiểu việc đời trước. Tự chúng sinh Diêm Phù Đề đó kết buộc luyện tập ác nặng. Nhanh vào nhanh ra nhọc công Bồ Tát đó. Qua nhiều số Kiếp mà làm độ thoát.

Ví như có người quên mất nhà của mình, nhầm lẫn vào đường hiểm. Trong đường hiểm đó nhiều các Dạ Xoa và hổ chó sói, sư tử rắn hổ mang, rắn độc bò cạp. Người nhầm lẫn như thế ở trong đường hiểm. Thời gian giây phút liền gặp các độc ác.

Có một Tri thức hiểu nhiều phép thuật lớn. Hay cấm chế các độc ác, ngay cả các loại độc ác của Dạ Xoa. Bỗng nhiên gặp người nhầm lẫn, muốn tiến vào đường hiểm. Mà bảo nói rằng : Chao ôi, con trai. Do vì việc gì mà vào đường này. Có phép thuật khác gì, có thể hạn chế các độc ác. Người Nhầm lẫn đường đó, đột nhiên nghe lời như thế. Mới biết đường hiểm liền bèn lui ra, cầu ra khỏi đường đó. Tri thức thiện đó bắt tay dẫn dắt, dẫn ra ngoài đường hiểm. Miễn thoát các ác độc, đi tới đường tốt. Giúp cho được yên vui, mà bảo nói rằng : Chao ôi, người nhầm lẫn, từ nay về sau chớ vào đường đó. Người vào đường này, kết cục khó được ra ngoài, lại hao tổn tính mệnh. Người nhầm lẫn đường đó, cũng sinh cảm động nặng. Khi sắp tạm biệt Tri thức lại nói rằng : Nếu thấy biết thân thiết với các người nhầm lẫn đường, hay người nam hoặc người nữ. Nói ở đường này nhiều các độc ác, mất đi tính mệnh. Không làm cho chúng sinh đó, tự cầm lấy cái chết này.

Vì thế Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ Đại Từ Bi, cứu vớt chúng sinh tội khổ. Sinh trong người Trời, giúp cho nhận vui sướng vi diệu. Các chúng sinh bị tội đó, biết khổ Đạo Nghiệp. Thoát ra được ra ngoài, vĩnh không lại trải qua. Như người nhầm lẫn đường lỡ vào đường hiểm. Gặp Tri thức thiện dẫn dắt, giúp cho ra ngoài. Vĩnh không lại vào. Thấy gặp người khác, lại khuyên đừng vào. Tự nói nhân do nhầm lẫn đó. Được Giải thoát xong, càng không lại vào. Nếu lại theo vào, do còn nhầm lẫn. Không biết trước từng lạc vào đường hiểm. Hoặc đem tới mất mệnh, như rơi xuống Đạo ác. Do lực Phương tiện của Địa Tạng Bồ Tát, khiến giúp cho Giải thoát. Sinh trong Trời người, nhanh cũng lại vào. Nếu Nghiệp kết buộc nặng, vĩnh ở Địa ngục thời không có Giải thoát.

Khi đó Vua Quỷ Ác Độc chắp tay cung kính báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con cùng với các Vua Quỷ. Số họ vô lượng ở Diêm Phù Đề. Hoặc lợi ích người, hoặc tổn hại người, từng loại khác nhau. Tuy nhiên báo ứng Nghiệp đó, khiến cho quyến thuộc của Con đi tới Thế giới. Gia đình người tội nhiều ác ít thiện. Hoặc thành ấp làng xóm, vườn trang trại phòng nhà ở. Hoặc có người nam người nữ tu việc thiện như sợi lông. Thậm chí treo một cờ một lọng, ít hương ít hoa. Cúng dưỡng tượng Phật và tượng Bồ Tát. Hoặc thay chuyển đọc Kinh báu, đốt hương cúng dưỡng một câu một bài kệ. Con cùng với Vua Quỷ kính lễ người đó. Như các Phật Quá khứ Hiện tại Tương lai. Lệnh cho các Quỷ nhỏ, đều có lực lớn. Cùng với phận Thổ địa, liền khiến cho giúp bảo vệ. Không khiến cho việc ác, việc ngang trái, bệnh ác bệnh ngang trái. Thậm chí việc không như ý. Gần với nhà ở này cùng với nơi ở. Huống chi vào cửa.

Phật khen Vua Quỷ. Thiện thay, thiện thay ! Các Ngài cùng với Diêm La. Có thể ủng hộ các người nam nữ như thế. Ta cũng bảo Vua Phạm, Ngọc Hoàng Đế Thích giúp bảo vệ Ngài.

Khi nói lời đó. Trong hội có một Vua Quỷ, tên là Chủ Mệnh. Báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Duyên Nghiệp trước kia của Con làm chủ coi mệnh người Diêm Phù Đề. Khi sinh khi chết Con đều làm chủ. Ở nguyện trước kia của Con rất muốn lợi ích. Tự là chúng sinh không biết ý của Con. Đem tới sinh chết đều không được yên. Cớ là sao ? Người Diêm Phù Đề đó khi mới sinh ra, không hỏi nam nữ. Hoặc khi muốn sinh chỉ làm việc thiện, tăng ích lợi nhà ở. Từ nay Thổ địa vui mừng vô lượng, ủng hộ mẹ con. Lợi ích quyến thuộc được yên vui lớn.

Hoặc đã sinh xong, cẩn thận đừng sát hại. Cầm lấy các vị cá thịt tươi sống, cung cấp cho mẹ sinh con và rộng tụ họp quyến thuộc. Uống rượu ăn thịt ca nhạc đàn sáo. Hay làm cho mẹ con không được yên vui. Cớ là sao ? Khi khó sinh con đó, có vô số Quỷ ác và các Yêu ma, Yêu tinh muốn ăn máu thịt. Con nhanh giúp cho nhà ở, Thần Thổ địa, Thần đất gánh vác giúp đỡ mẹ con. Khiến cho yên vui mà được lợi ích. Do người thấy yên vui như thế. Liền họp nhau làm Phúc, báo đáp các Thổ địa. Trái lại làm sát hại, tụ tập quyến thuộc. Do vì phạm tai ương tự nhận lấy như thế, mẹ con đều tổn hại.

Lại người sắp mất ở Diêm Phù Đề, không hỏi thiện ác. Con muốn giúp cho người bỏ mệnh đó, không rơi xuống Đạo ác. Huống chi tự tu Căn thiện. Do tăng thêm lực của mình. Người làm thiện ở Diêm Phù Đề đó. Khi sắp bỏ mệnh cũng có trăm nghìn Quỷ Thần Đạo ác. Hoặc biến làm Cha mẹ, thậm chí các quyến thuộc. Đón dẫn người chết, làm cho rơi xuống Đạo ác. Huống chi người trước kia tạo ác.

Thế Tôn ! Như thế người nam người nữ ở Diêm Phù Đề, khi sắp bỏ mệnh. Thần hồn mê muội không phân biệt thiện ác. Thậm chí tai mắt lại không nghe thấy. Các quyến thuộc đó đang cần làm cúng dưỡng lớn. Thay chuyển đọc Kinh báu, nghĩ nhớ tên hiệu Phật Bồ Tát. Duyên thiện như thế hay giúp cho người chết, rời các Đạo ác. Các Ma Quỷ Thần đều cùng lui tan.

Thế Tôn ! Tất cả chúng sinh khi sắp bỏ mệnh. Nếu được nghe một tên hiệu Phật, một tên hiệu Bồ Tát. Hoặc một câu một bài kệ Kinh điển Bậc Phật. Con quan sát nhóm người như thế, trừ bỏ tội sát hại của năm Không có gian. Nghiệp ác nhỏ bé hợp lại rơi xuống Đạo ác, tìm theo liền Giải thoát.

Phật bảo Vua Quỷ Chủ Mệnh. Do Ngài Đại Từ hay phát ra nguyện lớn như thế. Ở trong sinh chết giúp đỡ các chúng sinh. Nếu trong đời Tương lai có người nam người nữ, tới khi sinh chết. Ngài chớ thoái lui nguyện đó. Đều giúp cho Giải thoát, vĩnh được yên vui.

Vua Quỷ báo cáo Phật nói rằng : Nguyện không có lo buồn. Con đủ hết hình đó, từng nghĩ nhớ ủng hộ chúng sinh Diêm Phù Đề. Khi sinh khi chết đều được yên vui. Chỉ nguyện các chúng sinh ở thời sinh chết. Tin nhận lời của Con, đều cùng Giải thoát, được lợi ích lớn.

Khi đó Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát. Vua Quỷ lớn Chủ Mệnh đó. Đã từng trải qua trăm nghìn sinh làm Vua Quỷ lớn. Ở trong sinh chết ủng hộ chúng sinh. Do nguyện Từ Bi của Đại Sĩ đó. Hiện ra thân Quỷ lớn, thực không phải là Quỷ vậy. Lui về sau qua một trăm bảy mươi Kiếp đang được thành Phật. Tên hiệu là Vô Tướng Như Lai. Tên Kiếp là An Lạc. Tên Thế giới là Tịnh Trụ. Phật đó thọ mệnh không thể tính Kiếp. Địa Tạng ! Việc này của Vua Quỷ lớn đó, không thể nghĩ bàn như thế. Độ thoát người Trời cũng không thể hạn lượng.

 

Thứ chín Phẩm Nói tên hiệu Phật.

Khi đó Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con nay vì chúng sinh đời Tương lai, nói việc lợi ích. Ở trong sinh chết được lợi ích lớn. Chỉ nguyện Thế Tôn nghe Con nói nó. Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát. Ngài nay muốn nổi lớn Từ Bi. Cứu vớt tất cả chúng sinh tội khổ sáu Đạo : Địa ngục Quỷ đói Súc sinh, Người A Tu La Trời. Nói việc không nghĩ bàn. Nay đúng là lúc chỉ cần nhanh nói. Ta ở Niết Bàn khiến cho Ngài nhanh đủ nguyện đó. Ta cũng không lo buồn tất cả chúng sinh đời Hiện tại Tương lai.

Địa Tạng Bồ Tát báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Vô lượng A tăng kì Kiếp Quá khứ. Có Phật xuất hiện ở đời, tên hiệu Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có người nam người nữ. Nghe tên hiệu Phật đó, tạm sinh cung kính. Liền được vượt qua tội nặng sinh chết của bốn mươi Kiếp. Huống chi tô vẽ hình tượng, cúng dưỡng ca ngợi. Người đó được Phúc vô lượng vô biên.

Lại với Kiếp Quá khứ như cát sông Hằng. Có Phật xuất hiện ở đời, tên hiệu Bảo Tính Như Lai. Nếu có người nam người nữ. Nghe tên hiệu Phật đó, thời gian giây phút phát tâm Trở về nương theo. Người đó với Đạo Bình Đẳng, vĩnh Không chuyển lui.

Lại ở Quá khứ Có Phật xuất hiện ở đời. Tên hiệu Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người nam người nữ. Nghe tên hiệu Phật đó, thông qua Căn tai. Người đó đang được nghìn lần qua lại sinh ở trong Trời sáu Tham muốn. Huống chi chí tâm đọc nghĩ nhớ.

Lại với A tăng kì Kiếp Quá khứ không thể nói không thể nói. Có Phật xuất hiện ở đời, tên hiệu Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người nam người nữ. Nghe tên hiệu Phật đó, một nghĩ nhớ Trở về nương theo. Người đó được gặp vô lượng các Phật, xoa đỉnh đầu nhớ truyền cho.

Lại với Quá khứ có Phật xuất hiện ở đời, tên hiệu Câu Lưu Tôn Phật. Nếu có người nam người nữ.   Nghe tên hiệu Phật đó, chí tâm xem kính lễ. Hoặc lại ca ngợi. Người đó ở trong hội nghìn Phật Kiếp Hiền. Làm Vua Phạm lớn, được nhớ truyền cho cao nhất.

Lại với Quá khứ có Phật xuất hiện ở đời, tên hiệu Tì Bà Thi. Nếu có người nam người nữ. Nghe tên hiệu Phật đó, vĩnh không rơi xuống Đạo ác. Thường sinh Trời người, nhận vui sướng tốt đẹp.

Lại với Kiếp Quá khứ vô lượng vô số như số cát sông Hằng, có Phật xuất hiện ở đời, tên hiệu Bảo Thắng Như Lai. Nếu có người nam người nữ. Nghe tên hiệu Phật đó, đều cùng không rơi xuống Đạo ác. Thường ở trên Trời nhận vui sướng tốt đẹp.

Lại với Quá khứ có Phật xuất hiện ở đời. Tên hiệu Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người nam người nữ. Nghe tên hiệu Phật đó, sinh tâm cung kính. Người đó không lâu được quả A La Hán.

Lại với vô lượng A tăng kì Kiếp Quá khứ. Có Phật xuất hiện ở đời, tên hiệu Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có người nam người nữ. Nghe tên hiệu Phật đó, vượt qua tội sinh chết của một trăm Kiếp lớn.

Lại với Quá khứ có Phật xuất hiện ở đời. Tên hiệu Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có người nam người nữ. Người nghe tên hiệu Phật đó, người đó được gặp Phật như số cát sông Hằng. Rộng vì nói Pháp, nhất định thành Bồ Đề.

Lại với Quá khứ có Tịnh Nguyệt Phật. Sơn Vương Phật. Trí Thắng Phật. Tịnh Danh Vương Phật. Trí Thành Tựu Phật. Vô Thượng Phật. Diệu Thanh Phật. Mãn Nguyệt Phật. Nguyệt Diện Phật. Có như thế cùng với không thể nói Phật.

Thế Tôn ! Tất cả chúng sinh Hiện tại Tương lai. Hoặc Trời hay người, hoặc nam hay nữ. Chỉ nghĩ nhớ một tên hiệu Phật, công Đức vô lượng. Huống chi nhiều tên hiệu. Các chúng sinh đó khi sinh khi chết. Tự được lợi lớn, cuối cùng không rơi xuống Đạo ác. Nếu có người sắp bỏ mệnh. Quyến thuộc trong nhà thậm chí một người. Vì người bệnh đó lớn giọng nhớ đọc một tên hiệu Phật. Trừ bỏ tội năm Không có gian của người bỏ mệnh đó. Các Nghiệp báo khác đều được tiêu diệt. Tội năm Không có gian đó tuy rất lớn nặng. Chuyển động qua trăm triệu Kiếp, biết rõ không được ra ngoài. Dựa vào thời gian sắp bỏ mệnh này. Người khác vì họ đọc nhớ tên hiệu Phật. Ở trong tội đó cũng dần dần tiêu diệt. Huống chi chúng sinh tự đọc tự nghĩ nhớ. Được Phúc vô lượng, diệt mất vô lượng tội.

 

Thứ mười Phẩm Lượng xét Duyên công Đức Bố thí.

Khi đó Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn dựa vào uy Thần của Phật, từ nơi ngồi mà đứng lên. Quỳ lâu chắp tay báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con quan sát Chúng sinh Đạo Nghiệp. Lượng xét Bố thí có nhẹ có nặng. Có một lần sinh nhận Phúc, có mười lần sinh nhận Phúc. Có trăm lần sinh nghìn lần sinh nhận Phúc lợi lớn. Việc đó ra sao ? Chỉ nguyện Thế Tôn vì Con nói nó.

Khi đó Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát. Ta nay với tất cả hội chúng ở cung Trời Đao Lợi. Nói lượng xét công Đức Bố thí nặng nhẹ ở Diêm Phù Đề. Ngài nên lắng nghe. Ta vì Ngài nói.

Địa Tạng báo cáo Phật nói rằng : Con nghi việc đó, nguyện ham thích muốn nghe.

Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát. Có các Quốc Vương, Tể tướng Phụ thần, đại thần Trưởng Giả lớn, Sát Lợi lớn các Bà La Môn lớn của Diêm Phù Đề ở phía Nam. Nếu gặp cao thấp bần cùng, thậm chí điếc tàn tật câm ngọng, ngu si không có mắt. Đủ các loại như thế, không hoàn toàn đầy đủ. Các Quốc Vương lớn đó khi muốn Bố thí. Nếu hay đầy đủ Đại Từ Bi, tâm hạ thấp đều mỉm cười. Tay mình Bố thí khắp. Hoặc sai khiến người làm, lời nói an ủi mềm mại. Các Quốc Vương đó có được Phúc lợi.    Như lợi ích công Đức Bố thí cho Phật bằng số cát trăm sông Hằng. Cớ là sao ? Duyên là các Quốc Vương với nhóm bần tiện nhất đó và người không hoàn toàn đầy đủ, phát tâm Đại Từ. Vì thế Phúc lợi có như báo ứng này. Trong trăm nghìn sinh thường được đầy đủ bảy vật báu. Huống chi quần áo thức ăn nhận dùng.

Lại nữa Địa Tạng ! Nếu có các Quốc Vương tới các Bà La môn ở đời Tương lai. Gặp Chùa Tháp Phật hoặc hình tượng Phật. Thậm chí tượng Bồ Tát Thanh Văn Bích Chi Phật. Thân mình tự làm cúng dưỡng Bố thí. Các Quốc Vương đó đang được ba Kiếp, làm thân Ngọc Hoàng Đế Thích, nhận vui sướng tốt đẹp. Nếu hay dùng Phúc lợi Bố thí này, hồi hướng về Cõi Pháp. Các Quốc Vương lớn đó ở trong mười Kiếp, thường làm Vua Trời Phạm lớn.

Lại nữa Địa Tạng ! Nếu có các Quốc Vương tới các Bà La môn ở đời Tương lai. Gặp Tháp miếu của Phật trước kia. Hoặc Kinh tượng quý hỏng rách nát. Lại hay phát tâm tu bổ. Các Quốc Vương đó hoặc tự tay làm, hoặc khuyên người khác. Thậm chí trăm nghìn người cùng nhau kết duyên Bố thí. Các Quốc Vương đó trong trăm nghìn lần sinh, thường làm thân Vua Chuyển Luân. Như thế người khác cùng nhau Bố thí. Trong trăm nghìn lần sinh thường làm thân Quốc Vương nhỏ. Lại hay ở trước Tháp miếu, phát tâm hồi hướng. Như thế Quốc Vương lại cùng với các người, hết cả thành Đạo Phật. Do quả báo này vô lượng vô biên.

Lại nữa Địa Tạng ! Trong đời Tương lai có các Quốc Vương và các Bà La Môn. Thấy các già bệnh và phụ nữ sinh con. Nếu thời gian một nghĩ nhớ đầy đủ tâm Đại Từ. Bố thí thuốc uống, đồ nằm ngủ thức ăn uống, khiến giúp cho yên vui. Phúc lợi như thế tốt nhất không nghĩ bàn. Trong một trăm Kiếp thường làm Chủ Trời Tịnh Cư. Trong hai trăm Kiếp thường làm Chủ Trời sáu Tham muốn. Cuối cùng thành Phật, vĩnh không rơi xuống Đạo ác. Thậm chí trong trăm nghìn lần sinh, tai không nghe tiếng khổ.

Lại nữa Địa Tạng ! Nếu có các Quốc Vương tới các Bà La môn ở trong đời Tương lai. Hay làm Bố thí như thế được Phúc vô lượng. Lại hay hồi hướng, không hỏi nhiều ít. Cuối cùng thành Phật. Huống chi báo ứng của Thích Phạm Chuyển Luân. Vì thế Địa Tạng rộng khuyên chúng sinh đang học như thế.

Lại nữa Địa Tạng ! Trong đời Tương lai nếu người nam thiện người nữ thiện. Ở trong Phật Pháp trồng ít Căn thiện, gắng sức bằng sợi tóc hạt cát bụi trần. Nhận được Phúc lợi không thể làm ví dụ.

Lại nữa Địa Tạng ! Trong đời Tương lai nếu có người nam thiện người nữ thiện. Gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng Vua Chuyển Luân. Bố thí cúng dưỡng được vô lượng Phúc. Thường ở Trời người nhận vui sướng tốt đẹp. Nếu hay hồi hướng Cõi Pháp. Phúc lợi của người đó không thể làm ví dụ.

Lại nữa Địa Tạng ! Trong đời Tương lai nếu có người nam thiện người nữ thiện. Gặp Kinh điển Bậc Phật. Hoặc lắng nghe một câu một bài kệ, phát tâm ơn nặng. Ca ngợi cung kính Bố thí cúng dưỡng. Người đó được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu hay hồi hướng Cõi Pháp. Phúc đó không thể làm ví dụ.

Lại nữa Địa Tạng ! Trong đời Tương lai nếu có người nam thiện người nữ thiện. Gặp Chùa Tháp Phật, Kinh điển Bậc Phật, người mới Bố thí cúng dưỡng, xem kính lễ ca ngợi, cung kính chắp tay. Nếu người do gặp, hoặc người phá hỏng, tu bổ sửa chữa. Hoặc riêng mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người cùng nhau phát tâm. Như thế cùng với các người trong ba mươi lần sinh, thường làm các Quốc Vương nhỏ. Người làm Bố thí thường làm Vua Chuyển Luân. Lại dùng Pháp thiện giáo hóa các Quốc Vương nhỏ.

Lại nữa Địa Tạng ! Trong đời Tương lai nếu có người nam thiện người nữ thiện. Ở trong Pháp Phật trồng các Căn thiện. Hoặc Bố thí cúng dưỡng, hay tu bổ Chùa Tháp, hoặc sang sửa Kinh điển. Thậm chí một sợi lông, một bụi trần, một hạt cát, một giọt nước. Việc thiện như thế chỉ hay hồi hướng Cõi Pháp. Công Đức của người đó trong trăm nghìn lần sinh, nhận vui sướng tốt nhất. Như chỉ hồi hướng gia đình quyến thuộc của mình. Hoặc tự lợi ích thân. Quả báo như thế liền ba lần sinh nhận vui sướng, vứt bỏ một được vạn lần báo ứng.

Vì thế Địa Tạng ! Nhân duyên Bố thí việc này như thế.

 

Thứ mười một Phẩm Thần Đất giúp đỡ Pháp.

Khi đó Thần Đất Kiên Lao báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con từ trước tới nay. Xem xét đỉnh lễ vô lượng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Đều là lớn nhất không thể nghĩ bàn. Trí tuệ Thần thông rộng độ thoát chúng sinh. Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Với các thệ nguyện sâu nặng của Bồ Tát. Thế Tôn ! Địa Tạng Bồ Tát đó có Nhân duyên lớn ở Diêm Phù Đề. Như Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Di Lặc. Cũng hóa ra trăm nghìn thân hình, độ thoát ở sáu Đạo. Nguyện của họ còn có hoàn thành. Địa Tạng Bồ Tát đó giáo hóa tất cả chúng sinh sáu Đạo. Do phát thệ nguyện Kiếp số như trăm nghìn trăm triệu cát sông Hằng.

Thế Tôn ! Con quan sát chúng sinh Tương lai và Hiện tại. Ở nơi dừng ở nơi đất trong sạch của phương Nam. Dùng đất đá tre gỗ làm khám thờ đó. Trong nó hay tô vẽ thậm chí vàng bạc đồng thép.

Làm hình tượng Địa Tạng, đốt hương cúng dưỡng, xem kính lễ ca ngợi. Nơi ở của người đó liền được mười loại lợi ích. Thế nào là mười ?

Một là đất đai phì nhiêu. Hai là nhà cửa vĩnh yên ổn. Ba là người chết sinh lên Trời. Bốn là ích thọ người còn sống. Năm là toại ý cầu nguyện. Sáu là không có tai họa nước lửa. Bảy là trừ bỏ hư hao. Tám là cắt đứt hết mộng ác. Chín là ra vào được Thần giúp. Mười là gặp nhiều Nhân duyên Thánh. Thế Tôn ! Trong đời Tương lai và chúng sinh Hiện tại. Nếu hay với nơi ở, ở địa phương. Làm cúng dưỡng như thế, được lợi ích như thế.

Lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Trong đời Tương lai nếu có người nam thiện người nữ thiện.

Ở nơi ở có Kinh điển này và tượng Bồ Tát. Người đó lại hay thay chuyển đọc Kinh điển, cúng dưỡng Bồ Tát. Con thường ngày đêm dùng Thần lực của bản thân, giúp bảo vệ người đó. Thậm chí nước lửa trộm cướp, tai ương bất ngờ lớn nhỏ. Tất cả việc ác đều cùng tiêu diệt.

Phật bảo Thần Đất Kiên Lao. Thần lực của Ngài các Thần ít bằng. Cớ là sao ? Thổ địa Diêm Phù Đề đều được giúp đỡ của Ngài. Thậm chí cây cỏ cát đá, đay gai trúc lau lúa gạo, báu vật từ đất mà có. Đều do lực của Ngài. Lại thường ca ngợi việc lợi ích của Địa Tạng Bồ Tát. Công Đức của Ngài và với Thần thông. Gấp trăm nghìn lần so với phận thường.

Thần Đất ! Trong đời Tương lai nếu có người nam thiện người nữ thiện. Cúng dưỡng Bồ Tát và thay chuyển đọc Kinh đó. Chỉ dựa vào Kinh nguyện trước kia của Địa Tạng, tu hành một việc. Ngài dùng Thần lực của mình mà ủng hộ họ. Chớ làm cho tất cả tai hại và việc không như ý, liền nghe qua tai. Huống chi làm cho nhận.

Do không phải chỉ một mình Ngài giúp đỡ người đó. Cũng có quyến thuộc Thích Phạm, quyến thuộc các Trời ủng hộ người đó. Cớ sao được sự ủng hộ của Thánh Hiền như thế. Đều do xem kính lễ hình tượng Địa Tạng. Và thay chuyển đọc Kinh Nguyện trước kia đó, cho nên tự nhiên thành quả, rời xa biển khổ chứng vui Niết Bàn. Do vì như thế, được ủng hộ lớn.

 

Thứ mười hai Phẩm lợi ích thấy nghe.

Khi đó Thế Tôn từ trên đỉnh đầu phóng ra trăm nghìn vạn trăm triệu tướng hào quang lớn. Gọi là tướng hào quang trắng, tướng hào quang trắng lớn, tướng hào quang điềm lành. Tướng hào quang điềm lành lớn, tướng hào quang ngọc quý, tướng hào quang ngọc quý lớn. Tướng hào quang màu tía, tướng hào quang màu tía lớn, tướng hào quang màu xanh. Tướng hào quang màu xanh lớn, tướng hào quang ngọc bích, tướng hào quang ngọc bích lớn. Tướng hào quang màu hồng, tướng hào quang màu hồng lớn, tướng hào quang màu xanh. Tướng hào quang màu xanh lớn, tướng hào quang màu vàng, tướng hào quang màu vàng lớn. Tướng hào quang mây vui sướng, tướng hào quang mây vui sướng lớn, tướng hào quang nghìn vầng. Tướng hào quang nghìn vầng lớn, tướng hào quang vầng báu, tướng hào quang vầng báu lớn. Tướng hào quang vầng mặt Trời, tướng hào quang vầng mặt Trời lớn, tướng hào quang vầng mặt Trăng. Tướng hào quang vầng mặt Trăng lớn, tướng hào quang cung điện, tướng hào quang cung điện lớn. Tướng hào quang mây biển, tướng hào quang mây biển lớn. Ở trên đỉnh đầu phóng ra như thế cùng với tướng hào quang xong.

Sinh ra tiếng vi diệu bảo các Đại chúng : Trời Rồng tám Bộ chúng, người không phải người. Nghe Ta hôm nay ở cung Trời Đao Lợi. Nói khen ca ngợi việc bình đẳng lợi ích, việc không nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát ở trong Trời người. Vượt qua Nhân duyên Thánh chứng việc Bậc mười. Thành quả không lui việc Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Khi nói lời như thế. Trong hội có một Bồ Tát Bồ Tát lớn. Tên là Quan Thế Âm. Từ nơi ngồi mà đứng lên. Quỳ lâu chắp tay báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Đủ Đại Từ Bi thương xót chúng sinh tội khổ. Ở nghìn vạn trăm triệu Thế giới, hóa ra nghìn vạn trăm triệu thân. Toàn bộ công Đức và lực uy Thần không nghĩ bàn. Con nghe Thế Tôn cùng với vô lượng các Phật mười phương, khác người cùng âm thanh. Ca ngợi Địa Tạng Bồ Tát như thế. Đúng là các Phật Quá khứ Hiện tại Tương lai. Nói công Đức của người này còn không thể hết. Hướng về lại được Thế Tôn rộng bảo Đại chúng. Muốn khen ngợi việc bình đẳng lợi ích của Địa Tạng. Chỉ nguyện Thế Tôn vì tất cả chúng sinh đời Hiện tại Tương lai. Khen ngợi việc không nghĩ bàn của Địa Tạng. Giúp cho Trời Rồng tám Bộ chúng, xem kính lễ được Phúc.

Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài với Sa Bà Thế giới có Nhân duyên lớn. Hoặc Trời hay Rồng, hoặc nam hay nữ, hoặc Quỷ hay Thần. Thậm chí chúng sinh tội khổ của sáu Đạo. Người nghe tên của Ngài, người thấy hình của Ngài. Người luyến mộ Ngài, người ca ngợi Ngài. Các chúng sinh đó với Đạo Bình Đẳng, nhất định Không chuyển lui. Thường sinh Trời người, nhận đầy đủ vui sướng vi diệu. Nhân quả sắp chín, gặp Phật nhớ truyền cho. Ngài nay đầy đủ Đại Từ Bi thương xót chúng sinh. Và Trời Rồng tám Bộ chúng. Nghe Ta nói giảng việc lợi ích không nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Ngài cần lắng nghe. Ta nay nói nó.

Quan Thế Âm nói rằng : Tuy nhiên Thế Tôn nguyện ham thích muốn nghe.

Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong các Thế giới Hiện tại Tương lai. Có người Trời nhận hết Phúc trên Trời, có năm tướng suy hiện ra. Hoặc có người rơi xuống Đạo ác. Người Trời như thế hoặc nam hay nữ. Khi đang hiện ra tướng, hoặc thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Hoặc nghe tên hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Một lần xem một lần kính lễ. Các người Trời đó chuyển tăng thêm Phúc trên Trời. Nhận vui sướng lớn, vĩnh không rơi xuống báo ứng Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Huống chi nghe thấy Bồ Tát. Dùng các hoa hương quần áo thức ăn uống, báu vật chuỗi ngọc Bố thí cúng dưỡng. Có được công Đức Phúc lợi vô lượng vô biên.

Lại nữa Quan Thế Âm. Nếu chúng sinh sáu Đạo trong các Thế giới Hiện tại Tương lai. Khi sắp bỏ mệnh được nghe tên hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Một âm thanh qua Căn tai. Các chúng sinh đó vĩnh không trải qua khổ của ba Đạo ác. Huống chi khi sắp bỏ mệnh. Quyến thuộc của Cha mẹ cầm nhà ở tiền vật báu quý quần áo của người bỏ mệnh đó. Tô vẽ hình tượng Địa Tạng. Hoặc khiến cho người bệnh khi chưa bỏ mệnh. Mắt tai nghe thấy biết Đạo, quyến thuộc đem nhà ở các vật báu. Là người đó tự thân tô vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Người đó nếu là hòa hợp Nghiệp báo, nhận bệnh nặng. Dựa vào công Đức này cầu liền trừ khỏi, thọ mệnh tăng ích. Người đó nếu là báo Nghiệp mệnh hết.

Nếu có tất cả tội chướng Nghiệp chướng hòa hợp, rơi xuống Đạo ác. Dựa vào công Đức này sau khi bỏ mệnh. Liền sinh Trời người, nhận vui sướng tốt đẹp. Tất cả tội chướng đều cùng tiêu diệt.

Lại nữa Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu đời Tương lai có người nam người nữ. Hoặc khi nuôi bằng sữa hay ba tuổi năm tuổi, mười tuổi tới nay. Chết mất Cha mẹ lại cùng chết mất anh em chị em. Người đó tuổi đã rất cao. Nghĩ nhớ Cha mẹ và các quyến thuộc. Không biết rơi lạc ở Đạo nào. Sinh Thế giới nào, sinh trong Trời nào. Người đó nếu hay tô vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Thậm chí nghe tên, một lần xem một lần kính lễ. Một ngày tới bảy ngày, chớ lui tâm ban đầu. Nghe tên thấy hình, xem kính lễ cúng dưỡng. Quyến thuộc của người đó, ví như do Nghiệp rơi xuống Đạo ác. Tính kế cần số Kiếp. Dựa vào công Đức xem kính lễ, tô vẽ hình tượng Địa Tạng của nam nữ anh em chị em đó. Cầu liền Giải thoát sinh trong Trời người. Nhận vui sướng tốt đẹp. Liền dựa vào công Đức này chuyển tăng Nhân duyên Thánh. Nhận vô lượng vui sướng. Người đó lại hay trong hai mươi mốt ngày, nhất tâm xem kính lễ hình tượng Địa Tạng. Nghĩ nhớ tên hiệu đó đầy đủ một vạn lần. Đang được Bồ Tát hiện ra thân vô biên. Bảo cho người đó đầy đủ cõi sinh của quyến thuộc. Hoặc ở trong mộng Bồ Tát hiện ra Thần lực lớn, tự mình nhận lấy người đó. Ở các Thế giới thấy các quyến thuộc. Lại hay mỗi ngày nghĩ nhớ tên hiệu Bồ Tát một nghìn lần. Tới một nghìn ngày. Người đó đang được Bồ Tát sai khiến Thổ địa Quỷ Thần của nơi ở, suốt đời giúp bảo vệ. Đời hiện nay quần áo thức ăn dư thừa, không có các khổ bệnh tật. Thậm chí việc ngang trái không vào cửa nhà người đó. Huống chi với bản thân. Người đó cuối cùng được Bồ Tát xoa đầu nhớ truyền cho.

Lại nữa Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu đời Tương lai có người nam thiện người nữ thiện. Người muốn phát tâm rộng Đại Từ, cứu độ tất cả chúng sinh. Người muốn tu Bình Đẳng Bồ Đề. Người muốn rời ra ngoài Ba Cõi. Các người đó cùng với người thấy hình tượng Địa Tạng và nghe tên hiệu. Chí tâm Trở về nương theo, hoặc dùng hương hoa quần áo, vật báu thức ăn uống, cúng dưỡng xem kính lễ. Các người nam nữ thiện đó nguyện cầu nhanh thành, vĩnh không có chướng ngại.

Lại nữa Quan Thế Âm. Nếu đời Tương lai có người nam thiện người nữ thiện. Muốn cầu trăm nghìn vạn trăm triệu nguyện Bình đẳng ở đời Hiện tại Tương lai. Trăm nghìn vạn trăm triệu việc Bình đẳng. Chỉ cần Trở về nương theo xem kính lễ, cúng dưỡng ca ngợi hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Nguyện cầu như thế đều cùng thành công. Lại nguyện đầy đủ Đại Từ Bi của Địa Tạng Bồ Tát. Ta vĩnh ủng hộ. Người đó ở trong mộng liền được Bồ Tát xoa đầu nhớ truyền cho.

Lại nữa Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong đời Tương lai nếu người nam thiện người nữ thiện. Với Kinh điển Bậc Phật thâm sâu sinh trân trọng. Phát tâm không nghĩ bàn, muốn đọc muốn ca ngợi. Nếu gặp Thầy sáng suốt dạy xem giúp cho thuần thục. Nhanh được nhanh quên, chuyển động qua năm tháng.

Không thể đọc ca ngợi. Các người nam nữ thiện đó có Nghiệp chướng đời trước, do chưa được bỏ mất. Với Kinh điển Bậc Phật tâm tính không có đọc ca ngợi. Người như thế nghe tên hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Dùng tâm vốn có đầy đủ cung kính phân trần xong. Dùng hoa hương quần áo thức ăn uống, tất cả đồ vui thích cúng dưỡng Bồ Tát. Dùng một chén nước sạch qua một ngày một đêm. Yên ở trước Bồ Tát. Sau đó chắp tay xin uống. Đầu quay về hướng Nam, khi sắp vào trong miệng. Chí tâm trịnh trọng uống nước đã xong. Cẩn thận với năm loại Cay đắng: Tỏi hành kiệu hẹ hành tây, rượu thịt, dâm sai nói dối và các sát hại. Bảy ngày hoặc hai mươi mốt ngày. Người nam thiện người nữ thiện đó. Ở trong giấc mộng thấy đầy đủ Địa Tạng Bồ Tát, hiện ra thân vô biên. Ở nơi ở của người đó truyền cho nước tưới đỉnh. Người đó mơ thấy liền được thông minh. Thuận theo Kinh điển đó một lần qua Căn tai. Liền đang vĩnh ghi nhớ, lại không quên mất một câu một bài kệ.

Lại nữa Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu đời Tương lai có các loại người. Quần áo thức ăn không đủ, cầu nguyện ngược lại. Hoặc nhiều bệnh tật hay nhiều xấu suy. Nhà cửa không yên, quyến thuộc phân tán. Hoặc các việc ngang trái, phần nhiều tới ngược lại thân. Khi ngủ mơ thấy nhiều hoảng sợ. Như các người đó nghe tên hiệu Địa Tạng, thấy hình Địa Tạng. Chí tâm cung kính nghĩ nhớ đầy đủ vạn lần. Các việc không như ý đó, dần dần tiêu diệt. Liền được yên vui, quần áo thức ăn dư thừa. Thậm chí ở trong giấc mộng, đều cùng yên vui.

Lại nữa Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu đời Tương lai có người nam thiện người nữ thiện. Hoặc do sửa trị sinh, hay do công tư. Hoặc do sinh chết, hay do việc gấp. Vào trong rừng núi, vượt qua sông biển. Lại cùng với nước lớn, hoặc đi qua đường hiểm. Người đó trước tiên cần nghĩ nhớ tên hiệu Địa Tạng Bồ Tát một vạn lần. Thổ địa Quỷ Thần nơi đi qua giúp bảo vệ. Đi dừng nằm ngồi, vĩnh giữ yên vui. Thậm chí gặp với hổ chó sói Sư tử. Tất cả độc hại không thể tổn hỏng.

Phật bảo Quan Thế Âm Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát đó với Diêm Phù Đề có Nhân duyên lớn. Nếu nói về việc Bình đẳng lợi ích thấy nghe của các chúng sinh. Trong trăm nghìn Kiếp nói không thể hết. Vì thế Quan Thế Âm. Ngài dùng Thần lực truyền bá Kinh đó. Giúp cho chúng sinh Sa Bà Thế giới. Trăm nghìn vạn Kiếp vĩnh nhận yên vui.

Khi đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng :

Ta xem lực uy Thần Địa Tạng.
Hằng hà sa Kiếp nói khó hết.
Thấy nghe xem lễ một nghĩ nhớ.
Lợi ích vô lượng việc Trời người.
Nếu nam hay nữ hoặc Trời Rồng.
Báo hết, cần phải rơi Đạo ác.
Chí tâm Về theo thân Đại Sĩ.
Thọ mệnh chuyển tăng, bỏ tội chướng.
Nhỏ mất Cha mẹ, người yêu thương.
Chưa biết Thần hồn ở Đạo nào.
Anh em chị em và các thân.
Tới nay sinh lớn đều không biết.
Hoặc tô hoặc vẽ thân Đại Sĩ.
Tiếc thương xem lễ, không tạm bỏ.
Trong ba tuần lễ nhớ tên đó.
Bồ Tát đang hiện thân vô biên.
Bảo cõi được sinh quyến thuộc đó.
Nếu rơi Đạo ác cầu ra ngoài.
Nếu hay không lui tâm đầu đó.
Liền được xoa đầu nhận ghi Thánh.
Người muốn tu Bình Đẳng Bồ Đề.
Thậm chí rời khỏi khổ Ba Cõi.
Người đó đã phát tâm Đại Bi.
Trước cần xem lễ tượng Đại Sĩ.
Tất cả các nguyện nhanh thành công.
Vĩnh không Nghiệp chướng hay dừng che.
Có người phát tâm nhớ Kinh điển.
Muốn độ chúng mê tới Niết Bàn.
Tuy lập nguyện đó không nghĩ bàn.
Nhanh đọc nhanh quên, nhiều hỏng mất.
Do người đó có Nghiệp chướng hoặc.
Với Kinh Bậc Phật không thể nhớ.
Cúng dưỡng Địa Tạng, dùng hương hoa.
Quần áo thức ăn các đồ chơi.
Dùng nước sạch yên trước Đại Sĩ.
Một ngày một đêm, xin uống nó.
Phát tâm ơn nặng, thận năm Cay.
Rượu thịt dâm sai và nói dối.
Trong ba tuần lễ chớ giết hại.
Chí tâm nghĩ nhớ tên Đại Sĩ.
Liền ở trong mộng thấy vô biên.
Hiểu làm, liền được Căn tai sắc.
Theo giáo Kinh đó tai nghe qua.
Trong nghìn vạn sinh vĩnh không quên.
Do Đại Sĩ đó không nghĩ bàn.
Hay khiến người đó được Tuệ này.
Chúng sinh nghèo khó và bệnh tật.
Nhà cửa xấu suy, quyến thuộc ly.
Trong ngủ thấy mộng đều không yên.
Người cầu ngược lại không toại nguyện.
Chí tâm xem lễ tượng Địa Tạng.
Tất cả việc ác đều tiêu diệt.
Tới trong mộng hết được yên ổn.
Cơm áo dư thừa, Thần Quỷ giúp.
Muốn vào rừng núi và qua biển.
Chim thú độc ác và người ác.
Thần ác Quỷ ác cả gió ác.
Tất cả các nạn các khổ não.
Chỉ cần xem lễ và cúng dưỡng.
Tượng Đại Sĩ Địa Tạng Bồ Tát.
Trong biển lớn núi rừng như thế.
Ưng theo, các ác đều tiêu diệt.
Quan Âm chí tâm nghe Ta nói.
Địa Tạng không nghĩ bàn không hết.
Trăm nghìn vạn Kiếp nói không hết.
Rộng nói Đại Sĩ, lực như thế.
Người nếu nghe tên chữ Địa Tạng.
Thậm chí thấy tượng xem kính lễ.
Dâng hương hoa quần áo thức ăn.
Cúng dưỡng trăm nghìn nhận vui tốt.
Nếu hay hồi hướng Cõi Pháp này.
Cuối cùng thành Phật, vượt sinh chết.
Vì thế Quan Âm, Ngài cần biết.
Rộng bảo Hằng sa các Đất nước.

 

Thứ mười ba Phẩm Phó thác Trời người.

Khi đó Thế Tôn nâng cánh tay màu vàng. Lại xoa đỉnh đầu Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn. Mà làm lời nói như thế. Địa Tạng, Địa Tạng ! Thần lực của Ngài không thể nghĩ bàn. Từ Bi của Ngài không thể nghĩ bàn. Trí tuệ của Ngài không thể nghĩ bàn. Tài hùng biện của Ngài không thể nghĩ bàn. Đúng là các Phật mười phương ca ngợi nói khen việc không nghĩ bàn của Ngài. Trong nghìn vạn Kiếp không thể được hết.

Địa Tạng, Địa Tạng ! Ghi nhớ Ta hôm nay ở trong Trời Đao Lợi. Với trăm nghìn vạn trăm triệu không thể nói, không thể nói tất cả các Phật Bồ Tát, Trời Rồng tám Bộ chúng ở trong hội lớn. Lại với Trời người các loại chúng sinh chưa ra ngoài Ba Cõi, người ở trong nhà lửa. Phó thác cho Ngài. Không làm cho các chúng sinh đó, rơi xuống trong Đạo ác một ngày một đêm. Huống chi lại rơi vào năm Không có gian và Địa ngục A Tì. Chuyển động qua nghìn vạn trăm triệu Kiếp, không có kì hạn ra ngoài.

Địa Tạng ! Chúng sinh Diêm Phù Đề ở phía Nam đó. Tính ý chí không yên, người tập luyện ác nhiều. Dễ phát tâm thiện, giây phút liền thoái lui. Nếu gặp duyên ác, luôn luôn tăng trưởng. Do vì như thế, Ta phân chia thành trăm nghìn trăm triệu hình như thế hóa độ. Tùy theo tính Căn của họ mà độ thoát họ.

Địa Tạng ! Ta nay ân cần đem chúng người Trời phó thác cho Ngài. Đời Tương lai nếu có người Trời và người nam thiện người nữ thiện. Ở trong Pháp Phật trồng ít Căn thiện. Một sợi lông một bụi trần, một hạt cát một giọt nước. Ngài dùng lực Đạo ủng hộ người đó. Dần dần tu Bình Đẳng, chớ làm cho lui mất.

Lại nữa Địa Tạng ! Trong đời Tương lai nếu Trời hoặc người, tùy theo báo ứng Nghiệp, rơi lạc ở Đạo ác. Sắp rơi xuống trong Đạo hoặc tới đầu cửa. Các chúng sinh đó nếu hay nghĩ nhớ được một tên hiệu Phật, một tên hiệu Bồ Tát, một câu một bài kệ Kinh điển Bậc Phật. Các chúng sinh đó Ngài dùng Phương tiện Thần lực cứu vớt. Ở nơi ở của người đó hiện ra thân vô biên, vì phá nát Địa ngục. Khiến cho sinh lên Trời, nhận vui sướng tốt đẹp.

Lúc đó Thế Tôn mà đọc bài kệ nói rằng:

Chúng người Trời Hiện tại Tương lai.
Ta nay ân cần giao cho Ngài.
Dùng Phương tiện Thần thông lớn độ.
Đừng để đọa ở các Đạo ác.

Khi đó Địa Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn quỳ lâu chắp tay, báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chỉ nguyện Thế Tôn không lấy làm lo buồn. Trong đời Tương lai nếu có người nam thiện người nữ thiện. Ở trong Pháp Phật một nghĩ nhớ cung kính. Con cùng với trăm nghìn Phương tiện độ thoát người đó. Ở trong sinh chết nhanh được Giải thoát. Huống chi nghe các việc thiện luôn nhớ tu hành. Tự nhiên với Đạo Bình Đẳng, vĩnh Không chuyển lui.

Khi nói lời như thế. Trong hội có một Bồ Tát, tên là Hư Không Tạng báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con tự tới Đao Lợi. Nghe được Như Lai ca ngợi thế lực uy Thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời Tương lai nếu người nam thiện người nữ thiện. Lại cùng với tất cả Trời Rồng, nghe Kinh điển này và tên chữ của Địa Tạng. Hoặc xem kính lễ hình tượng được bao nhiêu loại Phúc lợi. Chỉ nguyện Thế Tôn vì tất cả các chúng sinh đời Hiện tại Tương lai, sơ qua mà nói nó.

Phật bảo Hư Không Tạng Bồ Tát. Lắng nghe, nghe Tuệ ! Ta đang vì Ngài phân biệt nói nó.

Nếu đời Tương lai có người nam thiện người nữ thiện. Thấy hình tượng Địa Tạng và nghe Kinh này. Thậm chí đọc khen ngợi, hương hoa thức ăn uống, quần áo châu báu, Bố thí cúng dưỡng, ca ngợi xem kính lễ. Được hai mươi tám loại lợi ích.

Một là Trời Rồng nhớ giúp. Hai là Quả thiện ngày tăng thêm. Ba là tập hợp Nhân duyên Thánh cao nhất. Bốn là không lui Bồ Đề. Năm là cơm áo dư thừa. Sáu là tật dịch không tới. Bảy là rời nạn nước lửa. Tám là không có nạn trộm cướp. Chín là người thấy cung kính. Mười là Thần Quỷ giúp giữ. Mười một là nữ chuyển thành thân nam. Mười hai là Con gái của Vua đại thần. Mười ba là Tướng Hảo đoan chính. Mười bốn là phần nhiều sinh lên trên Trời. Mười lăm là hoặc làm Đế Vương. Mười sáu là Trí tuệ thông suốt mệnh Kiếp trước. Mười bảy là có cầu nguyện đều thuận theo. Mười tám là quyến thuộc vui sướng. Mười chín là các ngang trái tiêu diệt. Hai mươi là Đạo Nghiệp vĩnh trừ bỏ. Hai mươi mốt là nơi đến đều thông suốt. Hai mươi hai là mộng ban đêm yên vui. Hai mươi ba là người chết rời khổ. Hai mươi bốn là sinh nhận Phúc đời trước. Hai mươi lăm là các Thánh ca ngợi. Hai mươi sáu là thông minh Căn sắc bén. Hai mươi bảy là nhiều tâm Từ thương xót. Hai mươi tám là cuối cùng thành Phật.

Lại nữa Hư Không Tạng Bồ Tát. Nếu Trời Rồng Quỷ Thần đời Hiện tại Tương lai nghe tên hiệu Địa Tạng, lễ hình tượng Địa Tạng. Hoặc nghe hạnh việc nguyện trước kia của Địa Tạng. Ca ngợi xem kính lễ, được bảy loại lợi ích.

Một là nhanh vượt qua bậc Thánh. Hai là Nghiệp ác tiêu diệt. Ba là các Phật tới giúp. Bốn là không thoái lui Bồ Đề. Năm là tăng lớn lực bản thân. Sáu là mệnh Kiếp trước đều thông suốt. Bảy là cuối cùng thành Phật.

Lúc đó tất cả các người tới của mười phương. Không thể nói không thể nói các Phật Như Lai. Và Bồ Tát lớn nhất, Trời Rồng tám Bộ chúng. Nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói khen ca ngợi lực uy Thần lớn không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Khen chưa từng có.

Khi đó Trời Đao Lợi rơi xuống vô lượng hương hoa, áo châu báu chuỗi ngọc trên Trời. Cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong. Tất cả hội chúng đều lại xem kính lễ chắp tay mà lui.

Kinh Nguyện trước kia của Địa Tạng Bồ Tát, quyển cuối.

Print Friendly, PDF & Email