PHÁP SỰ KHOA NGHI
( 3 tập)
Soạn dịch giả: HT. THÍCH HUYỀN QUANG
Chùa Quang Thiện, California, USA
Ấn hành 2002

 

4. NGHI TRIỀU TỔ
* Tiết thứ làm nghi:

– CHỦ LỄ XƯỚNG:

Môn đồ, hiếu quyến,
Mời đến trước đây.
Tất cả đều quỳ,
Đốt hương mặc niệm … (1)
… … …
Dâng hương lên án cúng dường,
Cúi lễ Lịch đại Tổ sư ba lạy.
Tất cả thứ tự lại quỳ,
Một lòng chí thành làm lễ.

– TÁN: Niêm hoa ngộ chỉ …
Thấy hoa hiểu ý,
Nghe tiếng an lòng,
Đông tây Tổ ấn với Tôn phong,
Ba sáu đời (36) một dòng.
Đạo Tổ hưng long,
Chánh pháp mãi lưu thông.
Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát.

– CHỦ LỄ QUỲ BẠCH:

Chúng con hằng nghe rằng:
Một cành hoa nở,
Mùi thơm cảm xúc lòng người;
Năm cành lá tươi,
Màu sắc dậm đà ý Tổ. (2)

Kính bạch giác linh Liệt Tổ!
Nay có Tân tịch … đường thượng, nối dòng pháp Lâm Tế đời thứ … húy thượng … hạ …, hiệu … Hòa Thượng giác linh.
Người đã tùy duyên xả báo,
Y pháp tàng thân,
Hiếu quyến thân nhân,
Lòng đau xiết kể,
Ngày mai thiết lễ,
Cung tống kim quan,
Bảo tháp mật tàng,
Còn đâu vang bóng đấng cha lành,
Thương tiếc khắp quần sanh,
Diệt độ sao đành,
Rẽ bước giữa đêm thanh!
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (3lần)

– LỄ 12 LỄ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT:

1) Chí tâm đảnh lễ:
A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành,
Nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn.
Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

2) Chí tâm đảnh lễ:
Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà,
Hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế.
Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

3) Chí tâm đảnh lễ:
Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia,
Cỡi voi sáu ngà, trong lòng mẹ.
Đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Truyền giới Tổ sư.
Chí tâm đảnh lễ: Qui y thế độ Tổ sư.
Chí tâm đảnh lễ: Bổn tôn Lịch đại Tổ sư.
Chí tâm đảnh lễ: Năm dòng Pháp phái Tổ sư.
(mỗi vị 1 lạy)

– CHỦ LỄ XƯỚNG:

Á hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

– KỆ TRÀ:

Nối đèn Thiền đuốc tuệ,
Giữ Tổ ấn Tôn phong.
Được chơn truyền y bát,
Đạo pháp mai hưng long.

– CHỦ LỄ BẠCH:

Lễ nghi yết Tổ,
Giờ đã viên hoàn.
Đi ở rõ ràng,
Lẽ thường phải vậy!
Cúi xin năm nhà Tôn phái,
Liệt vị giác linh,
Đưa người đi một gánh đạo tình,
Giúp kẻ ở hai vai chí nguyện!

– TỤNG:

Bát Nhã Tâm kinh …

– TẢ BẠCH XƯỚNG:

Chung hiến trà – Lễ ba lạy – Cùng quỳ.

– KỆ TRÀ:

Trà Triệu Châu ba điểm.
Y bồ soạn một diên.
Nay cúng dường chư Tổ.
Mai dời bước Tây thiên.

– TẢ BẠCH XƯỚNG:

Hiếu đồ tang quyến,
Lễ thành ba lạy.
Hiếu đồ rước linh mô về lại linh sàng.
(Và niệm Đại Hạnh Phổ Hiền hướng dẫn linh mô an vị xong, gặp Ngọ trai thì làm nghi cúng dường thường lệ, bằng không thì dâng hương, điểm trà lễ bái v.v…)
Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát. (3 lần)

* Ghi chú:
(1) Mặc niệm – giây lát – dâng hương.
(2) Một cành hoa nở – năm cánh lá tươi – Tức từ cây : Nhất hoa ngũ diệp – Từ Tổ Đạt Ma, năm tổ kế thừa ở Trung Quốc. Ở Việt Nam cũng có năm nhà, nhưng không phải từ một họ Năm nhà: Tào Động, Vân Môn, Qui Ngưỡng, Pháp Nhãn và Lâm Tế, riêng miền Nam chỉ có 1 dòng.

* Lưu ý:
Lễ yết Tổ đôi khi nơi chùa Tổ ở xa, do đó phải tổ chức đưa linh mô đến chốn Tổ làm lễ, và vị trụ trì chùa Tổ cũng phải chuẩn bị hương hoa để cúng dường liệt Tổ và giác linh Hòa thượng Tân tịch.