NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI SA-DI

I. CUNG THỈNH THẬP SƯ

Đến giờ, vị Dẫn thỉnh cung thỉnh:

– Cung thỉnh Hòa thượng Giới sư, chư tôn Đại đức quang lâm Trượng đường.

(Theo thứ bậc, mời chư Giới sư an tọa)

Dẫn thỉnh cùng 4 Giới tử đại diện đến trước Trượng đường, lạy 1 lạy, quỳ bạch: 

– Nam môn Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Bạch Hòa thượng Giới sư, chư tôn Đại đức!

Trước đã định ngày hôm nay đăng đàn truyền giới, giờ đã đến, chúng con xin thành tâm cầu thỉnh Hòa thượng, chư tôn Đại đức quang lâm Lễ đường cho các Giới tử lễ bạch. Cúi xin Hòa thượng, chư tôn Đại đức từ bi ai lân thính thọ.

Hòa thượng trả lời:

– Thiện tai khả nhĩ! (Được, tốt lắm!)

Khi Thập sư quang lâm Lễ đường, Giới tử sắp hàng hai bên, quỳ gối, chắp tay, cúi đầu.

Dẫn thỉnh xướng:

– Mạt vị tiên hành.

Khi Thập sư đến Lễ đường, theo thứ bậc an tọa. Một Giới tử đại diện, đứng trước các Giới tử, bạch:

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch Hòa thượng, chư tôn Đại đức từ mẫn.

Giới tử chúng con có duyên sự, đầu thành đảnh lễ, xin tác bạch:

(Lạy 1 lạy, rồi quỳ bạch)

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bạch Hòa thượng, chư tôn Đại đức!

Chúng con bấy lâu hết lòng khát ngưỡng giới pháp, nay đủ duyên lành, Hòa thượng Giới sư, chư tôn Đại đức đã thùy từ lân mẫn, hợp thời, chúng con xin kiền thỉnh Hòa thượng, chư tôn Đại đức đăng đàn truyền giới cho chúng con, chúng con được ân triêm công đức.

Hòa thượng đáp:

– Thiện tai khả nhĩ! (Được, tốt lắm!)

Đại diện Giới tử thưa:

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Hòa thượng, chư tôn Đại đức đã từ bi hứa khả rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.

Giới tử đảnh lễ xong, sắp hàng hai bên, quỳ gối chắp tay, cúi đầu, hầu Thập sư quang lâm Tổ đường.

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh Thập sư quang lâm Tổ đường.

– Mạt vị tiên hành.

Đến Tổ đường, Hòa thượng niêm hương lễ Tổ xong, Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh Hòa thượng, chư tôn Đại đức đăng lâm Bảo điện.

(Chuông trống Bát-nhã)

Dẫn thỉnh hướng dẫn tất cả Giới tử sắp hàng trước tiền đường.

Đến Bảo điện, Hòa thượng niêm hương lễ Phật xong, Dẫn thỉnh cử:

                         Lư hương sạ nhiệt

                         Pháp giới mông huân

                         Chư Phật hải hội tất diêu văn

                         Tùy xứ kiết tường vân

                         Thành ý phương ân

                         Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương vân cái Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

– Tụng Đại bi….

– Nam mô Thập phương Thường trú Tam bảo.(3 lần)

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh chư Giới sư trường quỳ tụng sám pháp. Dẫn thỉnh cử:

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

             Giai do vô thỉ tham, sân, si

             Tùng thân, ngữ, ý chi sở sanh

             Nhất thiết ngã kim giai sám hối.

             Nam mô Ly cấu địa Bồ-tát ma-ha-tát. (3 lần)

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh Hòa thượng, chư Tôn Đại đức quang lâm Giới trường, tựu tòa an tọa.

Thập sư an tọa xong. Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử chí tâm đảnh lễ Hòa thượng, chư tôn Thập sư tam bái.

Giới tử lạy xong, Dẫn thỉnh nói:

– Các Giới tử nói theo tôi để thỉnh Thập sư:

THỈNH HÒA THƯỢNG

– Bạch Đại đức một lòng thương xót.

Chúng con pháp danh là….. Nay thỉnh ngài làm Hòa thượng truyền Thập giới. Xin ngài vì chúng con làm Hòa thượng truyền Thập giới. Chúng con nương theo Đại đức được thọ Sa-di giới. Xin Đại đức thương xót chúng con!

Hòa thượng chứng:

– Tốt lắm! Quý vị giữ tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử đáp: Y giáo phụng hành! 

Dẫn thỉnh xướng:

– Khấu thủ!

(Cúi đầu xá)

THỈNH YẾT-MA

– Bạch Đại đức một lòng thương xót.

Chúng con pháp danh là….. Nay thỉnh Đại đức làm Yết-ma A-xà-lê truyền Thập giới. Cúi xin Đại đức vì chúng con làm Yết-ma A-xà-lê truyền Thập giới. Chúng con nương theo Đại đức được thọ Sa-di giới. Xin ngài thương xót chúng con!

Ngài Yết-ma chứng:

– Tốt lắm! Quý vị giữ tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử đáp:

– Y giáo phụng hành.   

Dẫn thỉnh xướng:

– Khấu thủ!

THỈNH GIÁO THỌ

– Bạch Đại đức một lòng thương xót.

Chúng con pháp danh là….. Nay thỉnh Đại đức làm Giáo thọ A-xà-lê truyền Thập giới. Xin Đại đức vì chúng con làm Giáo thọ A-xà-lê truyền Thập giới. Chúng con nương theo Đại đức được thọ Sa-di giới. Cúi xin Đại đức thương xót chúng con!

Ngài Giáo thọ chứng:

– Tốt lắm! Quý vị giữ tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử đáp: Y giáo phụng hành.

Dẫn thỉnh xướng:

– Khấu thủ!

Ngài Giáo thọ bảo:

– Các Giới tử nói theo lời tôi để thỉnh Tôn chứng Tăng-già.

THỈNH TÔN CHỨNG

– Bạch chư Tôn đức một lòng thương xót.

Chúng con pháp danh là…. Nay thỉnh chư Tôn đức làm tôn chứng Tăng-già truyền Thập giới. Chúng con nương theo chư Tôn đức được thọ Sa-di giới. Xin chư Tôn đức thương xót chúng con.

Tôn chứng Tăng-già đáp:

– Tốt lắm! Quý vị giữ tâm cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ Hòa thượng Giới sư, chư Tôn đức tam bái.

Chờ Giới tử lạy xong, Giáo thọ bảo:

– Các Giới tử ra trước đứng, chỗ mắt thấy, tai không nghe, một lòng nhiếp niệm.

TÁC PHÁP YẾT-MA

Yết-ma hỏi, Dẫn thỉnh đáp:

– Tăng họp đủ chưa?

– Tăng họp đủ rồi.

– Hòa hợp không?

– Hòa hợp.

– Người chưa thọ giới Cụ túc đã ra chưa?

– Đã ra rồi.

– Nay Tăng hòa hợp để làm gì?

– Yết-ma trao giới Sa-di.

II. TRUYỀN GIỚI

Họp Tăng vấn hòa xong, Dẫn thỉnh cho các Sa-di vào, sắp hàng hướng về Thập sư, chắp tay.

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ Thập sư, tam bái.

Giáo thọ vỗ thủ xích, bảo:

– Các Giới tử nghe cho kỹ, theo Kinh, Luật, có 12 điều cần phải hỏi cho đủ, quý vị nếu không phạm mới có thể thọ giới được. Nay tôi đại diện Tăng hỏi quý vị. Nếu có phạm thì nói có, không phạm thì nói không:

  – Quý vị có phạm biên tội không?

  – Nam mô Phật, không.

  – Quý vị có làm hạnh nhơ với Tỳ-kheo-ni không?

  – Nam mô Phật, không.

  – Quý vị có phải tặc tâm thọ giới không?

  – Nam mô Phật, không.

  – Quý vị có phá nội, ngoại đạo không?            

  – Nam mô Phật, không.

  – Quý vị có phải hoàng môn không?

  – Nam mô Phật, không.

  – Quý vị có giết cha không?

  – Nam mô Phật, không.

  – Quý vị có giết mẹ không?

  – Nam mô Phật, không.

  – Quý vị có giết A-la-hán không?

  – Nam mô Phật, không.

  – Quý vị có phá Yết-ma Tăng không?

– Nam mô Phật, không.

– Quý vị có ác tâm làm cho thân Phật chảy máu không?

– Nam mô Phật, không.

– Quý vị có phải là phi nhơn không?

– Nam mô Phật, không.

– Quý vị có phải là hai hình không?    

– Nam mô Phật, không.

Yết-ma vỗ thủ xích, bảo:

– Giới tử, các vị không có chướng nạn, nhất định được thọ giới. Các vị phải chắp tay chí thành lắng nghe Giới sư tác pháp Yết-ma:

Đại đức Tăng xin lắng nghe: Nay có các ông (đọc danh sách tên Giới tử cầu thọ giới Sa-di)…  theo Hòa thượng: thượng…. hạ…. cầu thọ giới Sa-di. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho các vị này thọ giới Sa-di. Đây là lời tác bạch. Tác bạch như thế có thành không? 

Tôn chứng Tăng-già đồng đáp:

– Thành.

Yết-ma tác pháp:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe: Các vị này theo Hòa thượng: thượng…. hạ…. cầu thọ giới Sa-di, nay theo chúng Tăng xin thọ giới Sa-di, Tỳ-kheo thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Tăng nay trao cho các vị này giới Sa-di. Các trưởng lão nào bằng lòng Tăng cho các vị này thọ giới Sa-di thì im lặng, vị nào không bằng lòng thì xin nói. Đây là một lần Yết-ma, có thành không?

Tôn chứng Tăng-già đồng đáp:

– Thành.

Yết-ma tuyên bố chung quyết:

– Tăng đã bằng lòng cho các vị này thọ giới Sa-di, Tăng bằng lòng nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy.

Hòa thượng khai đạo:

– Các Giới tử! Phật vì Đại sự nhân duyên mà ra đời để khai thị chỉ dạy cho chúng sanh nhận hiểu “Phật tri kiến”, tu chứng “Phật tri kiến”, cho nên nói ra không lường pháp môn 84.000 diệu nghĩa, nhưng tóm lại không ngoài ba môn học là Giới, Định, Tuệ. Song, Tuệ do Định mà phát, Định nhờ Giới mà sanh. Công năng sanh ra Giới do lòng chí thành lãnh thọ, lãnh thọ không trái; Giới thể vô tác từ đây mà lập. Cho nên Giới là đầu trong ba môn học, là nền tảng của muôn pháp lành. Các bậc Thánh nhờ giữ Giới mà chứng Bồ-đề. Chư Phật cũng do nơi Giới mà thành Chánh giác. Sở dĩ muốn được diệu đạo vô thượng, cần phải hết lòng chí thành mà lãnh thọ Giới.

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ tam bái.

Giới tử lạy xong, Giáo thọ vỗ thủ xích, bảo:

– Các Giới tử! Quý vị phải chí thành khải thỉnh mười phương Tam bảo giáng lâm đạo tràng, vì quý vị mà tác chứng, mới kham thọ giới. Quý vị phải nhất tâm nói theo tôi mà cầu thỉnh.     

Giáo thọ nói:

– Đệ tử chúng con pháp danh là…. một lòng phụng thỉnh Đức Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền thánh Tăng. Cúi xin Tam bảo thùy từ chiếu giám. Chúng con nhờ từ lực Tam bảo mà được thọ giới Sa-di. Xin thương xót chúng con!                  

Dẫn thỉnh xướng:

– Khấu thủ!

Yết-ma đến trước bàn Phật, cầm 3 cây hương quì, bạch:

– Ngưỡng khải Đức Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ-tát, chư Hiền thánh tăng.

Các Giới tử…. này theo Hòa thượng Tỳ-kheo thượng…. hạ…. cầu thọ Sa-di giới. Các Giới tử này nay cầu con là Tỳ-kheo…. và hiện tiền chúng Tăng xin thọ Sa-di giới. Các Giới tử này có thể đối với Tam thừa diệu nghĩa hay sanh tín tâm. Cầu xin ngôi Tam bảo thùy từ ban cho các Sa-di chánh giới. Xin Tam bảo thương xót các Giới tử của chúng con.

Dẫn thỉnh thỉnh 3 tiếng chuông, xướng:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ Tam bảo tam bái.

Giới tử lạy xong, Dẫn thỉnh xướng:

– Các Giới tử trường quỳ, hiệp chưởng!

Yết-ma vỗ thủ xích, bảo:

– Các Giới tử! Tôi đã vì quý vị khải bạch Tam bảo. Từ đây về sau quý vị phải tinh tấn tu hành, cầu thoát khỏi trần lao để đền trả bốn ân và nhờ công đức tu hành giúp khắp ba cõi. Sở dĩ chúng ta trôi lăn trong ba cõi là vì không bỏ ân ái. Nay quý vị nguyện bỏ thế tục, vào nhà đạo, theo pháp xuất gia, vượt khỏi thường tình là không lạy cha mẹ, song quý vị phải nhớ bốn ân đức lớn. Trong giờ phút thiêng liêng này, quý vị phải chuyên tinh lễ tạ, về sau không còn lạy nữa.

Giáo thọ bảo:

– Các Giới tử xoay về hướng Bắc, lễ tạ bốn ân.

Giới tử xoay về hướng Bắc, Giáo thọ xướng:

– Nhất tâm đảnh lễ thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức, tam bái.

Nhất tâm đảnh lễ chính phủ ngự trị chi ân, thủy thổ thành thục chi đức, tam bái.

Nhất tâm đảnh lễ Sư trưởng giáo huấn chi ân, phụ mẫu sanh thành chi đức, tam bái.

Nhất tâm đảnh lễ thập phương tín thí chi ân, tứ tánh hộ trì chi đức, tam bái.

Giới tử lạy xong, cho xoay trở lại, Dẫn thỉnh bảo:

– Các Giới tử trường quỳ, hiệp chưởng.

Yết-ma dạy:

– Các Giới tử! Từ trước đến nay quý vị đã lạy tạ bốn ân rồi, bây giờ phải chí thành hướng về Tam bảo, nghe cho kỹ mà lãnh thọ.

Đức Phật dạy: Người còn tại gia bị gia duyên ràng buộc như gông cùm, tất cả phiền não do đó mà sanh. Người xuất gia rộng rãi như hư không, tất cả pháp lành do đó mà tăng trưởng, không bị ân ái ràng buộc, cho nên người muốn chứng quả Vô thượng Bồ-đề đều phải xuất gia mới được thành tựu. Trong Kinh nói rằng: Giả sử có người vì Phật xây tháp bằng bảy món báu cao đến ngàn thước, không bằng công đức người xuất gia trì giới, cho nên quý vị phải nhất tâm mà thọ trì giới pháp.

Các Giới tử! Tôi nay hướng dẫn quý vị phải chí tâm nói theo tôi  để qui y Tam bảo rồi lãnh thọ giới thể. Các vị nói theo tôi:                                              

Chúng con pháp danh là…. qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng. Con nay theo Phật xuất gia. Ngài Tỳ-kheo thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Đức Như Lai chí chơn Đẳng Chánh giác là Thế tôn của chúng con.                                                                                       

Dẫn thỉnh xướng:

– Khấu thủ!

Yết-ma bảo Giới tử nói theo để trao Tam kết:

– Chúng con pháp danh là…. qui y Phật rồi, qui y Pháp rồi, qui y Tăng rồi. Ngài Tỳ-kheo thượng…. hạ…. làm Hòa thượng. Đức Như Lai chí chơn Đẳng Chánh Giác là Thế tôn của chúng con.

Dẫn thỉnh xướng:

– Khấu thủ!

Dẫn thỉnh xướng tiếp:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ Tam bảo tam bái.

Dẫn thỉnh thỉnh 3 tiếng chuông, bảo Giới tử:

– Hồ quỳ, hiệp chưởng!

Hòa thượng vỗ thủ xích, truyền giới:

– Các Giới tử! Từ trước đến đây, chư Tăng đã trao Tam quy và Tam kết, Giới thể được tròn đủ. Nếu muốn biết giới tướng để giữ gìn, tôi sẽ trao giới tướng cho quý vị. Quý vị phải chắp tay lắng nghe và lãnh thọ:

Giới thứ nhất: suốt đời không được sát sanh, là giới của Sa-di. Quý vị có thể giữ được không?

Giới tử đáp:

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ hai: suốt đời không tham gian, trộm cắp, là giới của Sa-di. Quý vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ ba: suốt đời không dâm dục, là giới của Sa-di. Quý vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ tư: suốt đời không nói dối, là giới của Sa-di. Quý vị có thể giữ được không?     

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ năm: suốt đời không uống rượu, là giới của Sa-di. Quý vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ sáu: suốt đời không đeo tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, là giới của Sa-di.Quý vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ bảy: suốt đời không ca múa, hát xướng và cố ý xem, nghe, là giới của Sa-di. Quý vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ tám: suốt đời không ngồi, nằm giường cao tốt, rộng lớn, là giới của Sa-di. Quý vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ chín: Suốt đời không được ăn phi thời, trừ vì bệnh duyên, là giới của Sa-di. Quý vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Giới thứ mười: suốt đời không được cất chứa vàng bạc, vật báu làm của riêng cho mình, trừ vì của Tam bảo, là giới của Sa-di. Quý vị có thể giữ được không?

– Nam mô Phật, giữ được.

– Đây là 10 giới của Sa-di, quý vị suốt đời giữ cho thanh tịnh, không được phạm.

Dẫn thỉnh thỉnh 3 tiếng chuông.

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ Tam bảo, tam bái.

Giới tử lạy xong, Giáo thọ vỗ thủ xích, bảo:

– Các Sa-di! Quý vị đã lãnh thọ giới rồi, bởi vì đời trước các vị có trồng nhơn lành nên nay được tướng đầu tròn, mặc áo giải thoát, ra khỏi trần lao, vượt hẳn lưới ái, nương theo Phật mà ở, nghe giáo pháp tỏ lòng, đối với các luật nghi không được trái phạm. Thường phải cúng dường Tam bảo, siêng tu ba nghiệp, tọa thiền, tụng kinh, siêng làm các việc mà chúng giao phó. Nếu Hòa thượng A-xà-lê có dạy răn, không được chống trái. Đối với bậc thượng, trung, hạ tọa, tâm thường cung kính. Tinh tiến hành đạo để trả ơn cha mẹ. Truyền pháp lợi sanh để trả ơn Thầy, Tổ. Oai nghi đi đứng cần phải y theo pháp luật. Sắc đẹp, tiếng tà không được xem, nghe. Nói năng chậm rãi, giữ mình nghiêm chánh, thường xét lỗi mình, đừng nói lỗi của người. Ngăn ngừa vọng tâm, xa lìa tội lỗi, thâu nhiếp sáu căn, nam nữ riêng biệt, tăng tục có phần. Không phải bậc Hiền, chớ làm bạn; không phải bậc Thánh chớ tôn sùng. Ca-sa, bình bát chớ rời. Tinh chuyên tu hành, siêng nhớ nghĩa lý trong kinh, ôn cũ biết mới, nghiên tầm cả tam tạng, tùy thời lợi sanh. Nhờ thế nên ngăn được ba đường ác, mở cửa Niết-bàn, trí Bát-nhã thường sáng, tâm Bồ-đề không lui sụt. Dụng tâm như thế mới thật là đệ tử của Phật.

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử khởi thân đảnh lễ Tam bảo, tam bái.

III. TRUYỀN MẠN Y, ĐÃY LỌC NƯỚC

TRUYỀN MẠN Y

Dẫn thỉnh xướng:

– Chư Giới tử đồng quỳ.

Yết-ma đến trước chúng, trao y cho một Giới tử đại diện, bảo:

– Các Giới tử! Cáiy này tiếng Phạn gọi là Ca-sa! Tàu gọi là“Hoại sắc y”, cũng gọi là “Giải thoát phục”. Mặc y này mới có thể giải thoát tham, sân, si. Cũng gọi là “Phước điền y”. Mặc y này hay sanh các căn lành. Chư Phật mặc y này mà chứng Bồ-đề. Sa-môn cũng mặc y này mà thành Phật đạo. Nay tôi trao y này cho quý vị, quý vị phải như pháp mà thọ trì.

Giới tử hai tay nâng y, thưa:

– Y giáo phụng hành.

Dẫn thỉnh bảo:

– Giới tử hai tay nâng y của mình đưa lên ngang trán, nói theo tôi để thọ:

Bạch Đại đức một lòng thương xót.

Con Sa-di pháp danh là…. Cái mạn y An-đà-hội này con xin thọ trì. (Nói 3 lần)

Yết-ma chứng:

– Được, quý lắm! Quý vị y như pháp, vâng giữ pháp y của Phật mà hành trì.

Giới tử đồng thanh:

– Y giáo phụng hành.

Dẫn thỉnh hướng dẫn Giới tử đọc kệ đắp y:

Đại tai giải thoát phục

                             Vô tướng phước điền y

                             Phi phụng trì giới hạnh

                             Quảng độ chư quần sanh.

                Nam mô Ca-sa tràng Bồ-tát ma-ha-tát.  

(3 lần)

Kế tiếp, Dẫn thỉnh bảo Giới tử đứng dậy đắp y vào mình.