GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

NGHI LỄ XẢ GIỚI BÁT QUAN TRAI

            (Sau khi tu một ngày một đêm xong, cùng đến trước Tổ cho các Phật tử lễ Tổ ba lễ. Tăng chỉ xá Tổ, cùng lên chánh điện, Giới sư niệm hương, Tăng xướng):

– Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật đà da. (1 lạy).

– Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Đạt ma da. (1 lạy).

– Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Tăng già da. (1 lạy).

(Tăng tụng Đại Bi…   Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. (3 lần)

Tăng ngồi xuống hai bên. Phật tử 1 vị đại diện ra quỳ bạch cầu Tăng xả giới):

Nam mô A Di Đà Phật.                                                                                                      

Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con pháp danh là … (nhiều thì kể chừng 3 tên v…) đã nguyện thọ Bát quan trai giới, giữ tròn một ngày một đêm, nay chúng con xin xả giới. Xin trên Thượng tọa, Đại đức Tăng từ bi chứng minh cho chúng con được trượng thừa công đức.

Thượng tọa đáp:

Quý hóa! Các Phật tử đã nguyện tu Bát quan trai giới một ngày một đêm được thanh tịnh. Nay cầu xin xả giới, trên Thượng tọa, Đại đức Tăng chứng minh cho, các Phật tử sẽ được công đức vô lượng.

Xin khuyên các Phật tử phát tâm tu Bát quan trai ngày càng tinh tấn hơn lên, để cho được viên mãn quả phúc.

Các giới tử lễ một lễ.

(Kiết toát hồi hướng)

Đồng ở trước Phật tụng:

– Ma ha Bát nhã v.v…

– Tu trai viên mãn thù thắng hạnh v.v…

– Tự quy y Phật v.v…

– Tự quy y Pháp v.v…

– Tự quy y Tăng v.v…

Các giới tử ra sau lễ Tổ ba lễ.