BỐN MƯƠI HAI TAY MẮT THIÊN THỦ QUÁN ÂM
Việt dịch: Huyền Thanh

 

4_Bảo Kiếm Thủ (Tay cầm cây kiếm báu):

_Tay thứ ba trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kula) của Mật Pháp, là Pháp Điều Phục (Abhicàruka)

_ Câu thứ 50 trong văn của bài Chú là:”Địa lợi sắt ni na” dịch nghĩa là kiên lợi tức Bảo Kiếm Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi.

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 15 trong Kinh Văn:

“Nếu muốn giáng phục tất cả Vọng Lượng Quỷ Thần thì nên cầu nơi tay Bảo Kiếm (cây kiếm báu )”

__ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ tư:

“Nếu người nào vì giáng phục tất cả Võng Lượng, Quỷ Thần thì nên cầu nơi bàn tay cầm cây kiếm báu”

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn thứ tư là:

Nếu muốn giáng phục Vọng Lượng Quỷ Thần, nên tu pháp Kiếm báu Tướng BẢO KIẾM QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT đó ….. chỉ có tay phải cầm cây kiếm hợp chắc. Tay trái đặt trên eo, đem ngón cái đè lên móng của Điạ Thủy (ngón út, ngón vô danh) Hỏa Phong (ngón giữa ,ngón trỏ) kèm cứng, Ấn đó hướng về thân an, vẽ tượng xong.

Tướng Ấn đó là Tay phải ngón cái đè lên móng 2 ngón Điạ Thủy (ngón út, ngón vô danh), kèm chắc Hỏa Phong ( ngón giữa, ngón trỏ) liền thành.

Chân Ngôn là:

ÁN_ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) KIỆT NGA ( cây kiếm) TÁT PHỘC LAM LA HA ( Tất cả quỷ ) TÁT BÀ TRA ( Phá hoại) SA PHỘC HẠ.

Print Friendly, PDF & Email