GIỚI ĐÀN TĂNG
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
doahong

 

PHÉP THỌ GIỚI BÁT QUAN TRAI

Ban đầu đến cầu xin thọ Bát quan trai giới, chỉ bạch qua và trình ngày rảnh việc đã định… Khi Giới sư đã hoan hỷ cho, ra trai đường sẽ lễ cầu bạch rõ.

Phật tử tại gia phát tâm thọ giới Bát quan trai, phải đến chùa lễ cầu Giới sư, trước nhờ Thầy Trị sự hướng dẫn. Khi Giới sư mỗi mỗi dặn bảo đủ rồi, sẽ đảnh lễ cầu xin truyền giới.

 

THỈNH GIỚI SƯ RA TRAI ĐƯỜNG

Thầy Trị sự đánh khánh, bảo một giới tử hiểu biết, ra đứng giữa đại bạch, còn bao nhiêu đứng hai bên:

Bạch rằng:

Nam mô A Di Đà Phật.

Bạch Đại đức, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

(Lễ một lễ, rồi quỳ bạch rằng):

Nam mô A Di Đà Phật. (2 lần)

Bạch Đại đức, chúng con pháp danh là … vì gia duyên còn bận buộc, chưa xuất gia được, nay chúng con y theo lời Phật dạy, nguyện tập tu Bát quan trai giới. Xin thành tâm đảnh lễ thỉnh cầu Đại đức thùy từ lân mẫn, truyền trao giới pháp cho chúng con được ân triêm công đức. 

(Giới sư có thể truyền cho, đáp rằng):

 “Được, như vậy tốt lắm”.

Muốn nói rộng thì: Các vị còn gia duyên bận buộc chưa xuất gia được, nên nguyện tu Bát quan trai giới, đến thành tâm lễ cầu Thầy truyền trao trai giới, Đại Đức Tăng rất hoan hỷ hứa khả. Vậy các vị lễ Tổ chứng minh cho.

Giới tử bạch: A Di Đà Phật, trên Đại đức Tăng đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. (Lễ 3 lễ).

 

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ TỔ ĐƯỜNG

Thầy Trị sự xướng lễ:

– Nhứt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

 

THỈNH GIỚI SƯ TỀ NGHỆ PHẬT TIỀN

Niệm hương cầu Phật Bồ Tát gia bị. Thầy Trị sự xướng:

– Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (1 lạy).

– Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo chủ v.v…

– Nhứt tâm đảnh lễ, Nam mô tây phương Cực lạc v.v…

– Cung thỉnh chư Giới sư thăng tòa.

Thầy trị sự bảo: – Cầu giới tử lập ban.  (Quay về Phật).

Liền xướng:

– Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương pháp giới thường trụ Phật. (1 lạy).

– Nhứt tâm đảnh lễ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy).

– Nhứt tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng chư tôn Pháp, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng. (1 lạy).

Hồ quỳ hiệp chưởng.

 

GIỚI SƯ CHẤP TAY, CỬ HƯƠNG TÁN:

Lư hương sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân,
Chư Phật hải hội tất diêu văn,
Tùy xứ kiết tường vân,
Thành ý phương ân,
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần).

 

KỆ TÁN PHÁP

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật.  (3 lần).

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.
Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần).

 

GIỚI SƯ KHAI ĐẠO

Các Thiện nam (hay Thiện nữ)! Quý vị hãy lắng nghe cho kỹ: Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát Nhã, thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng Vô thượng Bồ Đề, cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành, đều lấy giới đây làm nền tảng. Không lường chư Phật nhân giới đây mà thành bậc Chánh Giác.

Đại thặng, Tiểu thặng đều giữ giới pháp; tại gia, xuất gia cũng đều thọ giới. Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ được, cho nên đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới khiến một ngày một đêm thọ trì. Do công đức này đi tắt qua ba cõi, thẳng đến đạo Bồ Đề. Ví như ngọc Ma Ni, thể nó tuy nhỏ, mà hơn tất cả ngọc báu, có thể làm chúng sinh đủ các thứ đồ vui thích, giới này cũng lại như thế.

Tu nhân tốt này, tuy có một ngày một đêm, mà phúc báu không ngằn, cho nên được công đức vượt hơn cõi người, cõi Trời. Có thiện lợi như thế, cho nên cần phải tôn trọng mà lãnh thọ.

Phàm tôi có lời dặn bảo, các vị đều nói theo.

 

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

(Giới tử quỳ thẳng chấp tay thành kính)

 

 – Đệ tử chúng con pháp danh là… một lòng phụng thỉnh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam Bảo dũ lòng từ bi lai lâm chứng giám. Con nhờ sức từ Tam Bảo, được thọ giới “Bát quan trai”. Xin thương xót cho chúng con.

(Ba lần thỉnh, cả ba lần cúi đầu).

Giới sư nên bảo giới từ đứng dậy để sám hối.

 

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

 

Đệ tử chúng con pháp danh là…
Chí tâm sám hối.
Về trước đã tạo các nghiệp ác,        
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát.

(Như thế ba lần sám rồi xướng, lạy).

– Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

 

HỒ QUỲ HIỆP CHƯỞNG

 Giới sư lại bảo rằng:

Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Các vị trước đã sám hối, thân, khẩu, ý đều thanh tịnh; vậy từ sớm mai (chiều) ngày nay, cho đến sớm mai (chiều) ngày mai, một ngày một đêm tu giữ tám giới pháp cho thanh tịnh, tức là gây cái nhơn hạnh xuất gia, sẽ chứng quả giải thoát.

Các vị đã biết giới có lợi ích không lường như thế, nên phát khởi thiện tâm, liền được thiện giới thanh tịnh.

Tôi bảo các vị đều nói theo tôi.

Theo phép thọ quy giới, Thầy bảo, giới tử nói theo, mỗi mỗi phải hiểu rõ ràng, mới có thể lãnh thọ được; không được tự nói trước, cũng không được đồng giới sư cùng nói.

 

GIỚI SƯ BẢO, GIỚI TỬ NÓI THEO:

– Đệ tử chúng con pháp danh là…

Quy y Phật.
Quy y Pháp.
Quy y Tăng.

Một ngày một đêm tu hạnh Bát quan trai giới thanh tịnh.

(Nói như thế 3 lần, mỗi lần cúi đầu xá. Quy y rồi lại 3 lần kết.

Giới sư bảo, giới tử nói theo).

– Đệ tử chúng con pháp danh là…

Quy y Phật.
Quy y Pháp.
Quy y Tăng.

Một ngày một đêm tu hạnh Bát quan trai giới thanh tịnh rồi.

(Nói như thế 3 lần, ba lần cúi đầu xá, rồi lại trao cho giới tướng).

 

GIỚI SƯ TRAO CHO GIỚI TƯỚNG

Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Từ trước đến nay đã trao Tam quy, tam kiết cho các vị, giới thể được tròn đủ; nay trao giới tướng cho các vị để cho các vị lãnh thọ, gì giữ cẩn thận chớ có sai phạm. Các vị phải nghe cho kỹ mà nhận lãnh, nếu có thể giữ được, thì nên đáp rằng: “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ nhứt:

– Như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh. Các vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh, có thể giữ được không?

Đáp: “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ hai:

– Như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp. Các vị một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, có thể giữ được không?

Đáp: “Mô Phật giữ được”.                                                                          

Giới thứ ba:

– Như chư Phật suốt đời không dâm dục. Các vị một ngày một đêm không dâm dục, có thể giữ được không?

Đáp: “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ tư:

– Như chư Phật suốt đời không nói dối. Các vị một ngày một đêm không nói dối, có thể giữ được không?

Đáp: “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ năm:

– Như chư Phật suốt đời không uống rượu. Các vị một ngày một đêm không uống rượu, có thể giữ được không?

Đáp: “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ sáu:

– Như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình. Các vị một ngày một đêm không đeo chuỗi anh lạc tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, có thể giữ được không?

Đáp: “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ bảy:

– Như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc, ca múa và cố đi xem nghe. Các vị một ngày một đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc, ca múa và cố đi xem nghe, có thể giữ được không?

Đáp: “Mô Phật giữ được”.

Giới thứ tám:

– Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời. Các vị một ngày một đêm không ăn phi thời, có thể giữ được không?

Đáp: “Mô Phật giữ được”.

 

GIỚI SƯ BẢO PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

Các Thiện nam (hay Thiện nữ) ! Từ trước đến nay tôi đã trao giới “Bát quan trai” cho các vị xong rồi, bây giờ các vị phải phát nguyện hồi hướng. Tôi bảo các vị nói theo:

Con nay nhờ công đức thọ Bát quan trai này, khỏi đọa vào ác thú, bát nạn, biên địa. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, đều thành đạo Vô Thượng Chánh chân và tương lai đồng sanh về Tịnh Độ.

 

BẢO GIỚI TỬ LỄ TẠ

 

Giới tử đứng dậy đảnh lễ. Thầy Trị sự xướng:

– Nhứt tâm đảnh lễ Thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

(Lạy rồi cho đứng luôn).

 

GIỚI SƯ CÙNG ĐẠI CHÚNG CỬ HỒI HƯỚNG:

 

– Ma ha Bát nhã ba la mật đa…

– Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v…

Trị sự: – Cung thỉnh chư Giới sư hồi nghệ trượng đường.