NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI

Hòa Thượng Thích Đỗng Minh

LỄ KHAI ĐÀN VÀ CUNG AN CHỨC SỰ

I. CẦU THỈNH THẦY DẪN THỈNH

Ban Kiến đàn cử vị Giới tử Thủ Sa-di, hướng dẫn 4 Giới tử đại diện, đến trước quý thầy Dẫn thỉnh, chắp tay, bạch:

– Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử chúng con có duyên sự, đầu thành đảnh lễ xin tác bạch:

(Đồng lạy 1 lạy, quỳ gối, bạch)

– Nam mô Khải Giáo A-nan-đà Tôn giả.  (3 lần)

Đại đức một lòng thương tưởng, Giới tử chúng con không có thầy Dẫn thỉnh thì không biết lễ nghi. Nay thỉnh Đại đức vì Giới tử chúng con làm vị Dẫn thỉnh sư để hướng dẫn phép tắc. Cúi xin Đại đức vì Giới tử chúng con, làm vị Dẫn thỉnh sư hướng dẫn phép tắc. Chúng con nương theo Đại đức để thành tựu giới pháp.

Từ mẫn cố (lạy 1 lạy).

Từ mẫn cố (lạy 1 lạy).

Đại từ mẫn cố (lạy 1 lạy).

Thầy Dẫn thỉnh đáp:

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Các Giới tử hãy chí tâm lắng nghe:

Thân người khó được gặp, Giới pháp khó được nghe. Nhờ đã trồng thiện căn nhiều kiếp từ trước, nay quý vị mới được xuất gia học đạo. Vì cầu mong đăng đàn thọ giới nên quý vị thỉnh chúng tôi làm người hướng dẫn phép tắc. Nhưng thẹn vì chúng tôi chưa thông suốt thiền môn quy tắc, làm sao rõ phép tắc nghi thức hướng dẫn. Biết là khó lòng gánh vác, tuy vậy, chúng tôi phải quyền biến để thi hành, tùy nghi theo phương tiện.

Lành thay, xin hoan hỷ!

Giới tử hòa:

– Y giáo phụng hành.

Thầy Dẫn thỉnh đáp:

– Thiện tai khả nhĩ! (Được, tốt lắm!)

Giới tử xướng:

– Nhất tâm đảnh lễ tứ vị Dẫn thỉnh sư, tam bái.

II. NGHI THỨC KHAI ĐÀN VÀ CUNG AN CHỨC SỰ

Đến giờ, thầy Dẫn thỉnh cung thỉnh tất cả Đại Tăng vân tập tại Lễ đường, theo thứ tự mời an tọa.

(Tất cả Giới tử đứng phía trước, hướng về Đại Tăng. Thiện nam tín nữ đứng sau Giới tử và chung quanh Lễ đường).

Thầy Dẫn thỉnh thông qua chương trình:

– Niệm Phật cầu gia bị (Vị Chánh Chủ đàn cử: “Nam mô Bổn Sư Thích-ca …”).

– Tuyên bố lý do.

– Giới thiệu thành phần tham dự.

– Diễn văn khai mạc.

– Cung an Chức sự (Vị Công văn tác bạch và tuyên đọc danh sách Chức sự).

Hòa thượng chứng minh vỗ thủ xích, đáp:

– Thiện tai, khả nhĩ! (Được, tốt lắm!)

Công văn thưa:

– Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Trên Hòa thượng và chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni đã từ bi hứa khả, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường. 

(Đến đây, Ban Kiến đàn cảm tạ và tiễn đưa quan khách ra về, đồng thời mời chu Ni trở về trú xứ của Ni).

Dẫn thỉnh bạch:

– Cung thỉnh Hòa thượng chứng minh và chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng vân tập Tổ đường.

III. KẾT GIỚI

(Nếu chùa đã kết giới rồi thì miễn phần này mà chỉ khai chung bảng).

Hòa thượng chứng minh niêm hương, lễ Tổ xong, Dẫn thỉnh thỉnh:

– Cung thỉnh Hòa thượng chứng minh và chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng đăng lâm Bảo điện.

(Tất cả Giới tử và thiện tín đều đứng bên ngoài, nơi đã quy định).

Lên Bảo điện, Hòa thượng niêm hương bạch Phật và đảnh lễ Tam bảo.

Dẫn thỉnh cử tán:

Giới hương, Định hương dữ huệ hương,

              Giải thoát, Giải thoát tri kiến hương.

              Quang minh vân đài biến pháp giới,

              Cúng dường Thập phương Vô thượng tôn.

               Nam mô Hương cúng dường Bồ-tát.

– Tụng Đại bi….

Nam mô Thập phương Thường trụ Tam bảo. (3 lần)

Dẫn thỉnh bạch:

– Cung thỉnh Đại Tăng an tọa.

– Cung thỉnh Thượng tọa Yết-ma kết giới.

Yết-ma ngồi nơi tòa, vỗ thủ xích hỏi, Dẫn thỉnh đáp:

– Tăng họp chưa?

– Tăng đã họp.

– Hòa hợp không?

  – Hòa hợp.

  – Người chưa thọ Cụ túc giới đã ra chưa?

  – Đã ra rồi.

  – Tăng nay hòa hợp để làm gì?

  – Kết Tiểu giới Yết-ma.

Dẫn thỉnh:

– Mời vị cựu trú Tỳ-kheo xướng tướng.

Cựu trú Tỳ-kheo ra trước Tăng, quỳ bạch:

– Nam Mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Tôi, cựu trú Tỳ-kheo Thích…. vì Tăng xướng tướng bốn phương của Giới trường:

– Từ góc Đông nam, lấy…. làm nêu.

Từ đây đi về hướng Tây đến góc Tây nam, lấy…. làm nêu.

Từ đây đi về hướng Bắc đến góc Tây bắc, lấy…. làm nêu.

Từ đây đi về hướng Đông đến góc Đông bắc, lấy…. làm nêu.         

Từ đây đi về hướng Nam đến góc Đông nam, lấy…. làm nêu.

Cựu trú Tỳ-kheo xướng tướng xong, lạy 1 lạy, rồi trở về chỗ ngồi.

Yết-ma tác bạch:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe, cựu trú Tỳ-kheo…. đã xướng các tiêu tướng bốn phương của Tiểu giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trong phạm vi tiêu tướng bốn phương của Tiểu giới này kết làm Giới trường. Đây là lời tác bạch. Tác bạch như thế có thành không?

Đại Tăng đồng đáp:

– Thành.

Yết-ma tác pháp:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe, cựu trú Tỳ-kheo…. đã xướng các tiêu tướng bốn phương của Tiểu giới. Tăng nay ở trong phạm vi các tiêu tướng bốn phương này kết làm Giới trường. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng nay ở trong phạm vi các tiêu tướng bốn phương của Tiểu giới này kết làm Giới trường, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Yết-ma có thành không?

Đại Tăng đồng đáp:

– Thành.

Yết-ma tuyên bố chung quyết:

– Tăng đã chấp thuận trong phạm vi các tiêu tướng bốn phương này kết làm Giới trường, vì im lặng. Tôi ghi nhận như vậy.

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh Đại Tăng vân tập ngoài Giới trường và ranh giới của Giới trường để tác pháp kết Đại giới.

Đại Tăng ra ngoài Giới trường và ranh giới của Giới trường xong, Dẫn thỉnh mời an tọa.

Yết-ma thăng tòa, vỗ thủ xích hỏi, Dẫn thỉnh đáp:

– Tăng họp chưa?

– Tăng đã họp.

– Hòa hợp không?

– Hòa hợp.

– Người chưa thọ Cụ túc giới đã ra chưa?

– Đã ra rồi.

– Tăng nay hòa hợp để làm gì?

– Kết Đại giới Yết-ma.

Dẫn thỉnh:

– Mời vị cựu trú Tỳ-kheo xướng tiêu tướng bên trong và bên ngoài của Đại giới.

Cựu trú Tỳ-kheo ra giữa Tăng, quỳ bạch:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe. Tôi, cựu trú Tỳ-kheo hiệu…. vì Tăng xướng các tiêu tướng bên trong và bên ngoài của Đại giới:

Trước hết, xin xướng giới tướng bên trong:

– Từ góc Đông nam, cách đường ranh giới của Giới trường…..  mét, lấy…. làm nêu.

Từ đây đi về hướng Tây, đến góc Tây nam, lấy…. làm nêu.

Từ đây đi về hướng Bắc, đến góc Tây bắc, lấy…. làm nêu.

Từ đây đi về hướng Đông, đến góc Đông bắc, lấy…. làm nêu.

Từ đây đi về hướng Nam, trở lại góc Đông nam, lấy…. làm nêu.    

Tiếp theo, xin xướng giới tướng bên ngoài của Đại giới:

– Từ góc Đông nam lấy…. làm nêu.

Từ đây đi về hướng Tây, đến góc Tây nam, lấy…. làm nêu.

Từ đây đi về hướng Bắc, đến góc Tây bắc, lấy…. làm nêu.

Từ đây đi về hướng Đông, đến góc Đông bắc, lấy…. làm nêu.

Từ đây đi về hướng Nam, trở lại góc Đông nam, lấy…. làm nêu.

Trên kia là Giới tướng bên trong. Đây là giới tướng bên ngoài. Đây là một vòng các đường ranh bên trong và bên ngoài của Đại giới.   

Cựu trú Tỳ-kheo xướng xong, lạy một lạy rồi trở về chỗ ngồi.

Yết-ma tác bạch:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe. Cựu trú Tỳ-kheo…. đã xướng xong các tiêu tướng bốn phương, trong và ngoài của Đại giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng ở trong phạm vi tiêu tướng bốn phương này kết làm Đại giới của Giới đàn. Đây là lời tác bạch. Tác bạch như thế có thành không?

Đại Tăng đồng đáp:

– Thành.

Yết-ma tác pháp:

– Đại đức Tăng xin lắng nghe. Cựu trú Tỳ-kheo…. đã xướng xong các tiêu tướng bốn phương của Đại giới. Nay Tăng ở trong phạm vi của tiêu tướng bốn phương này, kết làm Đại giới. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng nay trong phạm vi các tiêu tướng bốn phương này kết làm Đại giới, thì im lặng. Vị nào không chấp thuận xin nói. Yết-ma có thành không?

Đại Tăng đồng đáp:

– Thành.

Yết-ma tuyên bố chung quyết:

– Tăng đã chấp thuận trong phạm vi các tiêu tướng bốn phương này kết làm Đại giới của Giới đàn, vì im lặng. Tôi ghi nhận như vậy.

IV. KHAI CHUNG BẢNG

Dẫn thỉnh khai chung bảng, xướng:

Hàng phục ma lực oán

                    Trừ kiết tận vô dư

                    Đường thượng kích kiền chùy

                    Tỳ-kheo văn đương tập

                    Chư hữu văn pháp nhơn

                    Độ lưu sanh tử hải

                    Văn thử diệu hương âm

                    Tất đương vân lai tập.

                    Nam mô Vân Lai Tập Bồ-tát.

(3 lần)

Vị Phụ trách đến chỗ chung bảng xướng pháp ngữ:

Viên đoàn đoàn, phương trác trác. Bất thị kim linh, diệc phi mộc đạc. Quyền thiệt song hành phương viên hỗ tác. Nhị lục thời trung dĩ vi thường tác. Pháp tại nhữ hành, đạo do tâm tác, bất cấu bất nhiễm thị Tây phương. Vô não vô ưu chơn Cực lạc. Duy tâm Tịnh độ khẳng thừa đương. Bản tánh Di-đà do tự giác.

Bạch:

Nhất cá viên hề nhất cá phương

Đại thiên sa giới tuyệt tư lương

Kim thinh mộc vận tùng tư chấn

Vạn cổ sum nhiên tuyển Phật trường.

(thức nhị)

Hô:

Nhứt chuỳ đả phá thái hư không

(đánh một tiếng bảng)

Vạn lý cô vân tuỳ tán lạc

(đánh một tiếng bảng)

Túng ngộ đồng đầu thiết ngạch nhơn

Nhậm nhữ như tư hoán bì xác

(đánh một tiếng bảng rồi lôi thất)

Hồi 3 hồi bảng rồi dứt tứ, câu qua bảo chúng, hồi 3 hồi bảo chúng rồi dứt tứ, câu qua Hồng chung, hồi 3 hồi Chung rồi dứt tứ, câu qua đại Cổ, hồi 3 hồi đại Cổ rồi dứt tứ. Tiếp đánh chuông trống Bát-nhã……

Đại Tăng đồng tụng:

– Ma-ha Bát-nhã…..

– Tự qui y….

– Kết giới công đức thù thắng…..

Đại Tăng lễ Phật rồi ra xá Tổ.

Giới tử sắp hai hàng, quỳ chắp tay, cúi đầu hầu Đại Tăng hồi quy phương trượng.

Dẫn thỉnh xướng:

– Cung thỉnh Đại Tăng hồi quy bản vị.

– Mạt vị tiên hành.

(Ba hồi chuông trống Bát-nhã tiễn đưa quý ngài về phương trượng).