Kinh Rộng mở chuyên Nghiệp được Phổ Hiền nói
(Đại Phương quảng Phổ Hiền sở thuyết Kinh)
Hán dịch: Đường Vu Điền Tam Tạng Thực Xoa Nan Đà
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2010-2013

 

Kinh Rộng mở chuyên Nghiệp được Phổ Hiền nói một quyển.

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở nơi được Thần lực của Như Lai giữ. Cùng với các Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Bao quanh trước sau mà vì nói Pháp. Đều đã thành công Hạnh của Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát Bồ Tát lớn là người đứng đầu. Thời trong hội chúng có mười Bồ Tát Bồ Tát lớn. Họ cùng với các quyến thuộc Bồ Tát bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Sống ở từ mười phương bỗng nhiên xuất hiện. Đều ngồi trên tòa Sư Tử trang nghiêm không trở ngại.

Tên họ là : Phổ Quang Tạng Bồ Tát, Thậm Thâm Tạng Bồ Tát. Uy Đức Quang Minh Tạng Bồ Tát, Vân Âm Tạng Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát. Phổ Âm Bất Động Uy Quang Tạng Bồ Tát, Phổ Danh Xưng Uy Quang Tạng Bồ Tát. Sơn Vương Bất Động Uy Quang Tạng Bồ Tát, Phổ Hiện Chúng Tượng Uy Quang Tạng Bồ Tát. Thập Lực Thanh Tịnh Uy Quang Tạng Bồ Tát. Khi các Bồ Tát đó xuất hiện. Chỉ trừ Phổ Hiền ở trong hội này. Tất cả Đại Chúng Bồ Tát khác đó. Đều không nghiêng động, toàn bộ uy quang cũng không hiện ra hết. Mỗi một Bồ Tát, đều rắc mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha mây hương mây hương bôi. Mây tua hoa mây áo, mây cờ phướn lọng báu, mây của Thế giới Thanh tịnh, mây các loại lầu gác báu. Mây Đạo tràng của các hội Bồ Tát. Lưới Quang sáng lớn chiếu sáng khắp mây. Mây trang nghiêm Bồ Đề Đạo tràng. Mây áo Già sa hình tượng Như Lai. Đều nổi lên các mây như thế, cúng dưỡng không thể nghĩ bàn. Đầy khắp Cõi Pháp, cúng dưỡng Như Lai.

Tòa được các Bồ Tát đó ngồi. Các báu vật trang nghiêm Thanh tịnh vi diệu. Trong mỗi việc trang nghiêm. Hiện ra khắp tất cả vô lượng Thế giới, vô lượng chúng sinh, vô lượng các Phật, vô lượng Bồ Tát. Mới lại hiện ra không thể nói không thể nói vô lượng Thế giới thời Quá khứ Tương lai. Cùng với các Phật đó hiện ra ngồi ở Đạo tràng. Vì giáo hóa chúng sinh chuyển vầng Pháp vi diệu. Các chúng Bồ Tát cúng dưỡng Như Lai. Thanh tịnh tu tất cả các Hạnh Pháp tới Niết Bàn, thường không đứt tuyệt. Khi đó hội chúng đều làm nghĩ nhớ như thế. Các Bồ Tát này tới được từ các Phật Thế giới nào ? Liền cùng thăm hỏi Phổ Hiền Bồ Tát. Thời Phổ Hiền Bồ Tát bảo khắp tất cả chúng Bồ Tát nói rằng : Các Phật Tử ! Các Ngài đều tự tìm nơi tới của họ. Thời Vô Ngại Nhãn Bồ Tát. Liền vào Tam muội nhanh rộng khắp, Tam muội tới khắp nơi, Tam muội sáng chiếu soi Cõi Pháp. Tam muội đầy đủ tất cả Thần thông, Tam muội biết rõ tất cả cảnh giới. Tam muội Thần thông hiện ra tất cả thân chúng sinh, Tam muội biết tất cả Nước Phật. Vào như thế cùng với mười A tăng kì trăm nghìn trăm triệu Na do tha Tam muội của Bồ Tát. Do lực Tam muội tự thấy thân họ. Cùng đi tới tất cả Thế giới mười phương. Thậm chí trong nơi của tất cả bụi trần. Mà không thể thấy đất được tới của các Bồ Tát đó. Cùng với nơi tu hạnh Phạm của Như Lai.

Tất cả Đại Chúng Bồ Tát khác đó. Từng loại khác biệt vào Tam muội của Bồ Tát. Đều không thể thấy cũng lại như thế. Đều thức dậy từ Định báo cáo Phổ Hiền Bồ Tát nói rằng : Chúng tôi đều vào mười A tăng kì trăm nghìn trăm triệu Na do tha Tam muội của Bồ Tát. Biết rõ không thể thấy nơi được tới của các Bồ Tát đó. Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo rằng : Họ được tới từ Đất nước của các Phật. Rất sâu rộng cực lớn khó có thể thấy. Các Ngài nay có thể cùng nhau tìm kiếm. Lúc đó các Bồ Tát từng người lại vào các Tam muội của Bồ Tát bằng số bụi trần của mười Nước Phật. Tìm cũng không thấy. Đều đem việc đó báo cáo lại Phổ Hiền.

Khi đó Phổ Hiền Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy. Bay lên trên khoảng không vòng phải quanh Thế Tôn.

Vô số vòng xong, tức thời ở trong không trung xem khắp các hội. Làm lời nói rằng : Các Phật Tử ! Ngài xem thân Phật trang nghiêm không có trở ngại, Ba Đời ngang bằng nhau. Các Nước Cõi Pháp đều vào khắp. Toàn bộ tất cả Thế giới mười phương. Tất cả Như Lai, tất cả Bồ Tát, tất cả chúng sinh, tất cả các hướng tới. Mọi hình ảnh đều hiện ở trong thân của Như Lai. Tùy theo các tâm chúng sinh được vui thích, đều giúp cho được mở hiểu. Các Ngài cần ở trong cảnh giới mắt rộng lớn. Tận cùng cõi khoảng không, mắt Trí tuệ Thanh tịnh. Biết rõ mắt Trí tuệ rộng lớn của tất cả cảnh giới. Lại cần thỉnh cầu rộng nhớ giúp của tất cả các Phật mười phương. Đều cần nhất tâm rời tất cả xứ sở, tất cả dừng dựa vào, tất cả không nương nhờ, tất cả các Có. Xem thân của Như Lai, cần vào cảnh giới nhỏ bé của mười Lực. Với một cảnh giới thông suốt tất cả cảnh giới vô tận. Khi xem thân của Như Lai, các Bồ Tát kính thuận theo giáo lý đó. Đều hướng về Như Lai, phục đất làm lễ. Nhất tâm chiêm ngưỡng, bỗng nhiên thấy Thế Tôn Tì Lư Giá Na.

Ở giữa vòng đôi chân có Thế giới, tên là Pháp Giới Luân. Đất đó có Phật, tên hiệu Pháp Giới Trang Nghiêm Vương ở Thế gian nói Pháp. Phổ Quang Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Từ Nước Phật đó tới ngồi ở trong hội này.

Ở giữa đôi ống chân có Thế giới, tên là Vô Ngại Tạng. Đất đó có Phật, tên hiệu Vô Ngại Tịnh Quang ở Thế gian nói Pháp. Thậm Thâm Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Từ Nước Phật đó tới ngồi ở trong hội này.

Ở giữa hai đầu gối có Thế giới, tên là Chân Kim Tạng. Đất đó có Phật, tên hiệu Tạng Vương ở Thế gian nói Pháp. Uy Đức Quang Minh Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Từ Nước Phật đó tới ngồi ở trong hội này.

Ở giữa hai đùi có Thế giới, tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Tạng. Đất đó có Phật, tên hiệu Chúng Diệu Quang ở Thế gian nói Pháp. Vân Âm Tạng Bồ Tát  Bồ Tát lớn đó, cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Từ Nước Phật đó tới ngồi ở trong hội này.

Ở giữa rốn của Phật có Thế giới, tên là Tì Lư Giá Na Tạng. Đất đó có Phật, tên hiệu Tì Lư Giá Na Uy Đức Trang Nghiêm Vương ở Thế gian nói Pháp. Kim Cương Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Từ Nước Phật đó tới ngồi ở trong hội này.

Ở giữa tâm của Phật có Thế giới, tên là Thắng Quang Tạng. Đất đó có Phật, tên hiệu Diệu Tướng Trang Nghiêm Tạng ở Thế gian nói Pháp. Phổ Âm Bất Động Uy Quang Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Từ Nước Phật đó tới ngồi ở trong hội này.

Ở giữa hai vai có Thế giới, tên là Kim Sắc. Đất đó có Phật, tên hiệu Kim Sắc Vương ở Thế gian nói Pháp. Phổ Danh Xưng Uy Quang Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Từ Nước Phật đó tới ngồi ở trong hội này.

Ở giữa miệng của Phật có Thế giới, tên là Diệu Bảo Trang Nghiêm. Đất đó có Phật, tên hiệu Vô Lượng Quang Nghiêm Vương ở Thế gian nói Pháp. Sơn Vương Bất Động Uy Quang Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Từ Nước Phật đó tới ngồi ở trong hội này.

Ở giữa mi của Phật có Thế giới, tên là Pháp Giới Vô Tận Tạng. Đất đó có Phật, tên hiệu Tam Thế Vô Tận Trí ở Thế gian nói Pháp. Phổ Hiện Chúng Tượng Uy Quang Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Từ Nước Phật đó tới ngồi ở trong hội này.

Ở giữa đầu của Phật có Thế giới, tên là Phúc Trì Bất Tán. Đất đó có Phật, tên hiệu Bảo Hoa Tích ở Thế gian nói Pháp. Thập Lực Thanh Tịnh Uy Quang Tạng Bồ Tát Bồ Tát lớn đó, cùng với Bồ Tát Bồ Tát lớn đi theo bằng số bụi trần của mười không thể nói không thể nói trăm nghìn trăm triệu Na do tha Nước Phật. Từ Nước Phật đó tới ngồi ở trong hội này.

Thời các Bồ Tát đã thấy Thần biến của Phật, các hội Bồ Tát, Đạo tràng Như Lai, Thế giới vô tận như thế. Từng người đều được Tam muội tạng Cõi Pháp. Cùng với các Tam muội lớn, tất cả Đà La Ni bậc Pháp bằng số bụi trần của mười Nước Phật. Cùng với các Đà La Ni, tạng rời bẩn, Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn bằng số bụi trần của mười Đất Phật. Cùng với quang sáng điện, các lực Pháp tới Niết Bàn bằng số bụi trần của mười Đất Phật. Cùng với quang sáng điện, Tất cả Trí tuệ bằng số bụi trần của mười Đất Phật.

Thời Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo Đại Chúng. Các Phật Tử ! Pháp này chỉ là thực hành Hạnh của Phổ Hiền, là Tri thức thiện. Người hút giữ mới được nghe thấy. Vì thế các Ngài với môn Pháp này. Làm thành tâm Kim Cương tăng cao ý vui sướng. Nói giữ đọc khen đừng làm cho quên mất. Khi nói Pháp này, các bậc Bồ Tát Bồ Tát lớn đó. Vui mừng tin nhận.

Kinh Rộng mở chuyên Nghiệp được Phổ Hiền nói.

Print Friendly, PDF & Email