Kinh Phát nguyện của Văn Thù Sư Lợi
(Văn Thù Sư Lợi phát nguyện Kinh)
Hán dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 11/2014

 

Kinh Phát nguyện của Văn Thù Sư Lợi.

Thanh tịnh Thân miệng ý. Bỏ mất các cáu bẩn.
Nhất tâm cung kính lễ. Phật Ba Đời mười phương.
Do lực nguyện Phổ Hiền. Đều trông thấy các Phật.
Mỗi một nơi Như Lai. Lễ mọi bụi trần Nước.
Ở trong một bụi trần. Thấy tất cả các Phật.
Chúng Bồ Tát vây quanh. Bụi Cõi Pháp cũng thế.
Dùng các âm thanh hay. Ca ngợi các Tối Thắng.
Vô lượng biển công Đức. Không thể được tận cùng.
Do lực hạnh Phổ Hiền. Cúng đủ chúng Bình Đẳng.
Cúng dưỡng với mười phương. Tất cả Phật Ba Đời.
Dùng hoa man hương tốt. Đủ loại các kĩ nhạc.
Tất cả đẹp trang nghiêm. Rộng cúng dưỡng các Phật.
Con do Tham hận ngu. Tạo tất cả hạnh ác.
Thân miệng ý không thiện. Biết tội đều bỏ mất.
Phúc tất cả chúng sinh. Các Thanh Văn Duyên Giác.
Bồ Tát và các Phật. Công Đức đều vui theo.
Tất cả Phật mười phương. Mới thành Đẳng Chính Giác.
Con giúp đều khuyên mời. Chuyển vầng Pháp Bình Đẳng.
Tỏ ra rõ Niết Bàn. Chắp tay cung kính mời.
Ở mọi Kiếp bụi trần. Yên vui các chúng sinh.
Con tập hợp công Đức. Hồi hướng cho chúng sinh.
Thành quả Hạnh Bồ Tát. Bắt Bình Đẳng Bồ Đề.
Đều cúng dưỡng Quá khứ. Phật Hiện tại mười phương.
Nguyện Thế Tôn Tương lai. Nhanh được Đạo Bồ Đề.
Rộng trang nghiêm mười phương. Tất cả các Nước Phật.
Như Lai ngồi Đạo tràng. Tràn đầy chúng Bồ Tát.
Giúp chúng sinh mười phương. Bỏ mất các Phiền não.
Hiểu sâu nghĩa chân thực. Thường được ở yên vui.
Con tu Hạnh Bồ Tát. Thành công Trí mệnh trước.
Bỏ mất mọi chướng ngại. Vĩnh hết không có thừa.
Đều rời xa sinh chết. Các Nghiệp Phiền não Ma.
Như mặt Trời khoảng không. Hoa Sen không nhờ nước.
Đi chơi khắp mười phương. Giáo hóa các chúng sinh.
Bỏ mất khổ Đạo ác. Đầy đủ Hạnh Bồ Tát.
Tuy thuận theo Thế gian. Không bỏ Đạo Bồ Tát.
Hết Kiếp đời Tương lai. Tu đủ Hạnh Phổ Hiền.
Nếu có người cùng làm. Nguyện thường họp một nơi.
Nghiệp Thân miệng ý thiện. Đều cùng giúp bằng nhau.
Nếu gặp Tri thức thiện. Mở tỏ Hạnh Phổ Hiền.
Ở nơi Bồ Tát này. Thân thiết thường không rời.
Thường thấy tất cả Phật. Chúng Bồ Tát vây quanh.
Hết Kiếp đời Tương lai. Đều cung kính cúng dưỡng.
Giúp giữ các Pháp Phật. Ca ngợi Hạnh Bồ Tát.
Tu hết Kiếp Tương lai. Thành quả Đạo Phổ Hiền.
Tuy ở trong Sinh chết. Đủ công Đức không hết.
Trí tuệ Phương tiện khéo. Các Tam muội Giải thoát.
Trong mỗi một bụi trần. Thấy không nghĩ bàn Nước.
Ở trong mỗi một Nước. Thấy không nghĩ bàn Phật.
Thấy mười phương như thế. Tất cả biển Thế giới.
Mỗi một biển Thế giới. Đều thấy các biển Phật.
Ở trong một lời nói. Đủ tất cả tiếng hay.
Trong mỗi một tiếng hay. Đầy đủ tiếng tốt nhất.
Lực Trí tuệ rất sâu. Vào tiếng hay không hết.
Chuyển các Phật Ba Đời. Vầng Pháp đúng Thanh tịnh.
Tất cả Kiếp Tương lai. Đều hay làm một nhớ.
Tất cả Kiếp Ba Đời. Đều làm trong một nhớ.
Trong một nhớ đều thấy. Các Như Lai Ba Đời.
Cũng rộng biết phân biệt. Giải thoát và cảnh giới.
Ở trong một bụi trần. Sinh Nước sạch Ba Đời.
Tất cả bụi mười phương. Trang nghiêm Nước cũng vậy.
Đều thấy Phật Tương lai. Được Đạo chuyển vầng Pháp.
Thành quả việc Phật xong. Tỏ ra vào Niết Bàn.
Thần lực đi chơi khắp. Môn rộng lực Bậc Phật.
Lực Từ che tất cả. Đủ công Đức lực làm.
Thanh tịnh lực công Đức. Lực Trí tuệ không ngại.
Lực Phương tiện Tam muội. Bắt được lực Bồ Đề.
Lực Nghiệp thiện Thanh tịnh. Bỏ mất lực Phiền não.
Các lực Ma tan hỏng. Đủ lực Hạnh Phổ Hiền.
Nghiêm sạch biển Nước Phật. Độ thoát biển chúng sinh.
Phân biệt các biển Nghiệp. Tận cùng biển Trí tuệ.
Thanh tịnh các biển Hạnh. Tràn đầy các biển nguyện.
Đều thấy các biển Phật. Con làm trong biển Kiếp.
Các Hạnh Phật Ba Đời. Và vô lượng nguyện lớn.
Con đều cùng đầy đủ. Hạnh Phổ Hiền thành Phật.
Tên Bồ Tát Phổ Hiền. Con bậc nhất các Phật.
Con hồi hướng Căn thiện. Nguyện đều cùng cho họ.
Thanh tịnh Thân miệng ý. Nước Tự do trang nghiêm.
Bắt được Đẳng Chính Giác. Đều cùng một Phổ Hiền.
Như Văn Thù Sư Lợi. Hạnh Bồ Tát Phổ Hiền.
Mọi Căn thiện của Con. Hồi hướng cũng như thế.
Các Như Lai Ba Đời. Ca ngợi hồi hướng Đạo.
Con hồi hướng Căn thiện. Được đủ Hạnh Phổ Hiền.
Con nguyện khi hết mệnh. Bỏ mất các chướng ngại.
Mặt thấy A Di Đà. Tới sinh Nước An Lạc.
Đã sinh Nước Phật đó. Được đủ các nguyện lớn.
A Di Đà Như Lai. Hiện ra truyền cho Con.
Nghiêm sạch Hạnh Phổ Hiền. Đầy đủ nguyện Văn Thù.
Hết Kiếp đời Tương lai. Thành quả Hạnh Bồ Tát.

Kinh Phát nguyện của Văn Thù Sư Lợi.

Print Friendly, PDF & Email