Kinh Tâm Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn
(Bát Nhã Ba La Mật đa tâm Kinh)
Hán dịch: Đường Tam tạng Pháp sư Huyền Trang
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2009-2013

 

Kinh Tâm Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn.

Quan Tự Tại Bồ Tát, khi thực hành Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn sâu. Xem thấy năm Uẩn (Năm Bóng che : Sắc thân, Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết) đều Rỗng, độ thoát tất cả khổ ách.

Xá Lợi Phất ! Sắc thân không khác Rỗng, Rỗng không khác Sắc thân. Sắc thân tức là Rỗng, Rỗng tức là Sắc thân. Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết cũng lại như thế.

Xá Lợi Phất ! Hình tướng các Pháp đó Rỗng, không sinh, không mất, không bẩn không sạch, không tăng, không giảm. Vì thế trong Rỗng không có Sắc thân, Nhận, Tưởng nhớ, Làm, Biết. Không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý. Không có Sắc thân, Tiếng nói, Hương, mùi Vị, Xúc chạm, Pháp. Không có Cõi Mắt thậm chí không có Cõi biết của Ý. Không có Ngu tối cũng không có hết Ngu tối. Thậm chí không có Già Chết cũng không có hết Già Chết. Không có Khổ, tập hợp Khổ, mất Khổ, Đạo mất Khổ. Không có Trí tuệ cũng không có được.

Do vì không đâu được cho nên Bồ Tát dựa theo Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn. Tâm không có trở ngại, do không có trở ngại, không có hoảng sợ, rời xa mộng tưởng đảo lộn, thành quả Niết Bàn.

Các Phật Ba Đời dựa theo Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn cho nên được Bình Đẳng Chính Đẳng Bồ Đề.

Mới biết Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn, là Thần Chú lớn nhất, là Chú sáng lớn nhất, là Chú Bình Đẳng, là Chú Bậc không có bằng. Hay bỏ tất cả Khổ, chân thực không sai cho nên nói Chú Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn. Liền đọc Chú nói rằng :

Yết đế, Yết đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật.

Kinh Tâm Nhiều Trí Tuệ tới Niết Bàn.