42 THỦ NHÃN ẤN PHÁP
(TỨ THẬP NHỊ ẤN PHÁP)

02. Quyến Sách Thủ

02. Nhược vi chủng chủng bất a, cầu an ẩn giả, đương ư Quyến Sách Thủ

02. Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyến sách.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra